Over de studentenraad

WAT IS EEN STUVER?

Een studentenvertegenwoordiger (kortweg stuver)  is het aanspreekpunt van de groep voor studenten, lectoren en directieleden.  Een stuver heeft als groepsverantwoordelijke dus vooral een signaal- en communicatiefunctie, zowel naar studenten als naar personeel toe. Een stuver wordt vaak aangesproken over o.a. de examenregeling, de organisatie van activiteiten,  stageproblemen, evaluaties, enz… Er zijn studentenvertegenwoordigers actief

  • op niveau van de opleiding 
  • op overkoepelend niveau voor de hele Arteveldehogeschool.

DE VERSCHILLENDE (STUDENTEN)RADEN 

De opleidingsstudentenraad (OSR)

De OSR vertegenwoordigt alle studenten van de respectievelijke opleiding. Deze is het contact- en overlegorgaan tussen de studenten en hun directie. Tevens vormt de OSR het belangrijkste contactorgaan tussen de opleiding en de overkoepelende studentenraad.

De OSR heeft recht op informatie over alle aangelegenheden met betrekking tot de opleiding. Deze studentenraad komt ongeveer zes keer per jaar samen. Tijdens deze vergaderingen kan de raad adviezen verlenen met betrekking tot de algemene organisatie en de werking van de opleiding. Het is ook in deze raad dat de concrete uitvoering van de examenregeling, de organisatie en de evaluatie van de trajectbegeleiding en de opvolging van de evaluatie van studenten wordt besproken.

De opleidingsraad (OR)

Vanuit de OSR worden een aantal stuvers verkozen om ook in de OR inspraak te hebben. In de OR zetelen studenten, medewerkers en het opleidingshoofd.
De OR komt ongeveer tweemaandelijks samen, en in elk geval voor elke examenperiode, ter bespreking van de examenregeling. De voorzitter van deze raad is het opleidingshoofd. 

De overkoepelende studentenraad (SRA)

De SRA vormt de centrale, overkoepelende studentenraad van de Arteveldehogeschool en vertaalt van daaruit de mening van alle studenten over aangelegenheden die de studenten direct aanbelangen. Concreet gaat dit over verbetering van de onderwijs- en examenregeling, evaluatie boekenverkoop, schrijven van adviezen voor de directie... In deze raad zetelen maximaal twee stuvers per opleiding die vanuit hun OSR voor dit mandaat verkozen werden. De SRA komt ongeveer 8 maal per academiejaar samen en heeft een adviserende, organiserende en vormende functie.

  • Een adviserende functie: de SRA overlegt met de hogeschool en formuleert adviezen over relevante onderwerpen.
  • Een vormende functie: de SRA vormt haar leden en de andere studentenvertegenwoordigers.
  • Een organiserende functie: de SRA organiseert relevante activiteiten voor studentenvertegenwoordigers. Zo organiseerden zij reeds: een communicatiecampagne, een kennismakingsavond, een stuverdrink, een teambuildingsweekend, een manifestatie voor een betere financiering van het hoger onderwijs,…

 

DE PARTICIPATIESTRUCTUUR VAN DE ARTEVELDEHOGESCHOOL