Studeren als werknemer

Studeren met een examencontract

Als je door omstandigheden niet in staat bent om de lessen te volgen, kan je je door zelfstudie voorbereiden op de examens. Voor de meeste opleidingen is het mogelijk je met een examencontract in te schrijven.

Met een examencontract mag je alleen examens afleggen. Je mag de lessen niet bijwonen en je kan ook niet deelnemen aan seminaries, practica en oefeningen. Wil je dat toch doen, dan kan je een bijkomende inschrijving nemen voor afzonderlijke opleidingsonderdelen via een creditcontract.

De toelatingsvoorwaarden worden bepaald door de hogeschool of universiteit waarvoor je kiest.

Met een examencontract heb je niet het statuut van student met de daaraan verbonden sociaaljuridische gevolgen, bvb. op het vlak van studietoelagen van de Vlaamse Overheid, voor de mutualiteit, …

Tijdskrediet / Vlaams zorgkrediet / loopbaanonderbreking

Deze formule biedt je de mogelijkheid tijdelijk je beroepsloopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken. Je moet dit eerst schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Na akkoord van je werkgever, dien je een aanvraag voor een uitkering in bij de RVA. Gedurende de onderbrekingsperiode van je arbeidsovereenkomst of van je verminderde arbeidsprestaties, geniet je een onderbrekingsuitkering betaald door de RVA.

Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaarden bij de Vlaamse Regering aanspraak maken op een aanmoedigingspremie (infolijn aanmoedigingspremies tel. 0800 900 45).

Meer informatie:

  • bij je werkgever
  • bij je vakbond of de RVA.

Educatief verlof

Voor Artevelde: sommige PBA opleidingen geven recht op Betaald Educatief Verlof (BEV). Ook al heb je van je werknemer de toestemming om BEV op te nemen, dan nog moet een opleiding daarvoor erkend zijn.

Algemeen: educatief verlof is het recht van voltijdse en sommige deeltijdse werknemers in de privé-sector, die bepaalde algemene of beroepsopleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale (weliswaar geplafonneerd) loon. Het aantal uren toegelaten afwezigheid is ondermeer afhankelijk van de aard van de opleiding en het aantal gevolgde uren. De afwezigheid moet in overleg met je werkgever gepland worden. Je moet het verlof opnemen tussen de aanvang van het academiejaar en het einde van de eerste examenzittijd. Eventueel kan de periode worden verlengd tot het einde van de tweede zittijd.

De opleidingen tot bachelor en master, waarvoor je bent ingeschreven met een diplomacontract, komen maar in aanmerking voor educatief verlof als ze ’s avonds (na 16 uur) of in het weekend gegeven worden. Er zijn enkele uitzonderingen. Daarnaast is er ook recht op educatief verlof als je bent ingeschreven met een examencontract met het oog op het behalen van een diploma.

Meer informatie.

Opleidingscheques voor werknemers

Ben je werknemer of ambtenaar en woon je in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heb je nog geen diploma hoger onderwijs of volg je de opleiding in het kader van loopbaanbegeleiding en is de opleiding erkend in het kader van educatief verlof, dan kan je met de opleidingscheques voor werknemers een opleiding betalen bij een erkende opleidingsverstrekker. Meer weten?

PRAKTISCH:  Voor de betaling van het inschrijvingsgeld kun je opleidingscheques gebruiken. Wie na inschrijving de opleidingscheques ontvangt van de VDAB, bezorgt deze aan Tania De Smet van de financiële dienst van de Arteveldehogeschool. Zij zorgt ervoor dat de waarde van de opleidingscheques terugbetaald wordt via overschrijving. Bezorg haar steeds in bijlage je rekeningnummer en een kopie van jouw bewijs van inschrijving. Ook boeken die in het kader van de opleiding worden aangekocht, komen in aanmerking voor terugbetaling via opleidingscheques. Bezorg de aankoopbewijzen samen met de opleidingscheques aan Tania De Smet, ook voor vragen of opmerkingen kun je haar contacteren.

Heb je nog geen diploma hoger onderwijs, volg je een opleiding die langer dan 1 jaar duurt en heb je studiekosten voor meer dan € 250? Dan kan je elk kalenderjaar een extra tegemoetkoming bij de VDAB aanvragen.

Meer informatie.

Alternatieve fondsen

Naast de studietoelagen van de Vlaamse Overheid bestaan er nog studiebeurzen en studieleningen van andere organisaties.