IO6: Community-based co-creation website and MOOC
Andy Stoycheff
Daniel Pérez Ovejero
Daniel Pérez Ovejero
Dino RF
Dino RF
Dries Vanacker
Lennert Holvoet
Liesbeth De Vogelaere
Mariano Sanz Prieto
Mihaela Orozel
Milena Zvancharova
Theodora Dimitrova
Thomas Claeys
Thomas Claeys
Tina Ojsteršek
The intellectual output contained in O6 consist of three components. O6.1 Online co-creation training resources Part of the CoCOS project is a MOOC, a massive open online course. That means the user can take part for free. In the MOOC we offer a mix of theory and practice, combines with examples, tools and interviews of experienced users who offer their personal tips and experiences. A neat package that we hope will inspire you to set up your own co-creation project. This module forms the preparatory, online component in a flipped classroom package, along with the hands-on F2F professionalisation training (IO3). The online training resources will convey the conceptual framework developed in IO1 and a practical introduction to the online co-creation environment developed in IO2. It hence forms the necessary connection between IO1, IO2 and IO3. O6.2 Knowledge clips and user stories During the pilot courses, knowledge clips were created to illustrate the diverse pilot settings and to provide a first-person perspective. These user stories are available via the community-based website. Tutorials and FAQ were also created in order to facilitate and scaffold educators who want to start their own co-creation trajectory. O6.3 Community-based website Throughout the project, a website was maintained to communicate the goal, results and materials developed during the CoCOS project. All other intellectual outputs have been collected on this website. In addition, the site was e constructed in such a way that it interconnects the various outputs in a meaningful way. All materials developed in O6 were translated into the local languages of the partners within the CoCOS consortium.
IO6: Уебсайт за съвместно създаване и МООР - BG

Този ресурс съдържа преглед на това, което е разработено в IO6 като част от проекта CoCOS. Въведението изяснява различните цели, предложени в този резултат. Вторият раздел ще ви разкаже малко повече за масовия онлайн отворен курс, който е разработен и как можете да го използвате, за да имате достъп до голям пакет от ценна информация, ако се интересувате от съвместното създаване на образователни ресурси. Раздел 3 ви насочва към нашия YouTube канал, където можете да намерите отзиви от преподаватели и студенти, участвали в пилоти на CoCOS. Четвъртият и последен раздел дава преглед на това, което можете да намерите на уебсайта на проектите, който беше част от IO6.

Забавлявайте се и нека да създаваме заедно!

Лиценз и отказ от права

с

Съавторство с помощта на методи и инструменти със свободен достъп

CoCOS - уебсайт и МООР за съавторство

CoCOS Community-based co-creation website and MOOC,  май 2020

Ghent | София | Velenje| Madrid |Burgh-Haamstede

 

Легален отказ от отговорност

Проектът CoCOS е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Настоящата публикация отразява мнението на авторите, като Комисията не носи отговорност за възможните употреби на съдържащата се в нея информация.

Лиценз

CoCOS подкрепя свободния достъп и употреба на образователин материали. Продуктите от проекта са лицензирани при условията на Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-NC-SA 4.0)

 

 

Можете  да:

Споделяте — копирате и разпространявате материалите чрез всякакви средства и формати

Адаптирате — смесвате, променяте и надграждате материалите

При следните условия:

Признание — необходимо е да бъде споменат автора, да се представи линк към лиценза и да се упоменат извършените промени. Можете да го направите по всеки подходящ начин, но без това да означава, че отдаващият лиценза  одобрява вас или вашата употреба.

Некомерсиално — Не можете да използвате материалите с комерсиална цел.

Споделяне на споделеното — Ако смесвате, променяте или надграждате материалите, трябва да споделяте своя принос при същите условия както оригинала.

Без допълнителни ограничения — Не можете да прилагате правни термини или технологични мерки, чрез които да ограничавате другите да прилагат позволеното според лиценза.

1. Въведение

Интелектуалният продукт, съдържащ се в O6, се състои от три компонента.

O6.1 Онлайн обучителни ресурси за съавторство

Част от проекта CoCOS е MOOР, масив от отворени образователни ресурси онлайн. Това означава, че потребителят може да ги ползва безплатно. В MOOР предлагаме комбинация от теория и практика, съчетани са примери, инструменти и интервюта на опитни потребители, които предлагат своите лични съвети и опит. Прекрасен пакет, който се надяваме да ви вдъхнови да създадете свой собствен проект за съвместно създаване.

Този модул формира подготвителен онлайн компонент в обръщане на пакет от класни стаи, заедно с практическото обучение за професионализация на F2F (IO3). Онлайн ресурси за обучение ще предадат концептуалната рамка, разработена в IO1, и практическо въведение в онлайн средата за съвместно създаване, разработена в IO2. Поради това формира необходимата връзка между IO1, IO2 и IO3.

O6.2 Образователни клипове и истории на потребители

По време на пилотните курсове бяха създадени образователни клипове, които илюстрират различните пилотни настройки и осигуряват перспектива от първо лице. Тези потребителски истории са достъпни чрез уебсайта. Ръководствата и често задаваните въпроси са създадени, за да улеснят и скелерат преподаватели, които искат да започнат своя собствена траектория на съвместно създаване.

O6.3 Партньорски уебсайт 

По време на проекта беше създаден уебсайт, който разказва за целта, резултатите и материалите, разработени по време на проекта CoCOS. Всички други интелектуални продукти са събрани на този уебсайт. Освен това сайтът е конструиран по такъв начин, че да свързва различните резултати по смислен начин. Всички материали, разработени в O6, бяха преведени на местните езици на партньорите в рамките на консорциума CoCOS.

Онлайн обучителни ресурси по съавторство

Онлайн обучителни ресурси по съавторство: CoCOS Mасив за отворени образователни ресурси

MOOР се състои от 7 модула. В първия модул изследваме защо трябва да използвате съвместно създаване. Започваме с перспективата от птичи поглед към съвместното творение. Въз основа на идейната рамка, разглеждаме как я дефинираме и какви видове създаване съществуват. За да илюстрираме това, ние включихме подкаст с Рубен Верборг, професор по уеб разработка в университета Гент. Той използва съвместно създаване в часовете си от няколко години и предлага своето виждане за съвместно създаване на съдържание в образователен контекст. Важно е и понятието откритост. Необходим е не само отворен начин на мислене, но и използването на отворен софтуер. Ето защо MOOР е достъпен чрез Moodle (отворена система за управление на LMS обучение), която позволява, наред с други функционалности, отворен достъп до съдържание. Потребителят просто трябва да разгледа някой от модулите на MOOР, за да бъде идентифициран като „гост“.​

В модул 2 обсъждаме различните видове съвместно създаване, които можете да внедрите във вашия курс. Ние предлагаме няколко лесни начина и инструменти. Модулът започва с интервю със Стефан Котение, професор по физика на изчислителните материали в университета в Гент. Той експериментира със съвместно създаване в клас и онлайн. На разположение са различни онлайн инструменти, които да ви помогнат. Особено актуален е пакетът CoCOS, който е създаден специално за този проект.

В модули 3, 4 и 5 ние представяме различните участници в процеса на съвместно създаване. Модул 3 е посветен на учителя. Какви препятствия могат да възникнат? Нашият гост на подкаста е Clio Janssens (Arteveldehogeschool), който помага на колегите си в процеса на съвместно създаване. Тя предлага своите съвети по няколко теми. Как можете да мотивирате вашата група студенти или експерти да допринесат за съдържанието на курса ви? Какви са предимствата от прилагането на съвместно създаване в малък или по-дълъг период от време?

В модул 4 обсъждаме как вашата социална мрежа може да ви помогне. Кой може да е това? Колега, който е опитал нещо в областта на съвместното творение. Бъдещ или бивш студент от вашия курс. Експерт от областта. Как се чувстват при съвместното създаване? Модул 5 предлага гледната точка на част от студентите, участвали в някои от нашите опити. Какво можем да научим от техния опит и какви препятствия срещнаха?

В модул 6 ви представяме рамка за дидактически подход към съвместното създаване. Предлагаме да прилагаме познания за технологично педагогическо съдържание (TPACK) през процеса на дизайнерско мислене. В модул 7 обобщаваме курса MOOР, като обсъждаме наученото. Какви бяха клопките и предимствата, с които се сблъска нашата тестова аудитория. Този курс ще ви даде много практически съвети и примери, които ще ви помогнат да започнете със съвместното създаване на вашия собствен курс.

Достъп до MOOР

MOOР е отворен и достъпен за всички чрезhttps://my.cocos.education

Всички ресурси в MOOР са достъпни на следните езици:

Преглед на MOOР


Кратко видео, което ви дава преглед на наличните материали, е подготвено и е достъпно чрез тази връзка.

3. Познавателни клипове и истории на потребители

По време на различните организирани пилоти (вж. IO4) консорциумът записа няколко отзиви. В тези отзиви преподаватели и студенти споделят своя опит в това как CoCOS промени начина, по който досега преподаваха.

YouTube-channel

Всички видеа са достъпни през  YouTube канала на проекта.

Партньорски уебсайт

Уебсайт

По време на проекта беше създаден уебсайт, който да разказва за целта, резултатите и материалите, разработени по време на проекта CoCOS. Всички други интелектуални резултати бяха събрани на този уебсайт. В допълнение сайтът е конструиран по такъв начин, че да свързва различните резултати по смислен начин.

Онлайн информационни срещи

Поради мерките на COVID19 информационните срещи бяха организирани чрез онлайн формат. Всички ресурси, основно видео, остават достъпни на уебсайта на проектите чрез следната връзка: https://www.cocos.education/multiplier-events/

Интелектуални продукти

Цялата информация относно интелектуалните продукти, създадени по време на проекта, са достъпни в отворен формат на уебсайта на проекта чрез каталог, който е изграден в инсталация на Pressbooks. Достъп до всички публикации можете да получите чрез следната връзка: https://publications.cocos.education

Достъп до уебсайта

Цялата друга информация за проекта, консорциума, бюлетините и специалните събития, достъпа до MOOР и Пакета CoCOS  са достъпни чрез менюто на уебсайта.


Всички елементи на уебсайта са достъпни на следните езици:

Достъп до уебсайта можете да получите чрез следната връзка: https://www.cocos.education