COCOS Learning Guide for Educators
Andy Stoycheff
Clara González Alonso
Daniel Pérez Ovejero
Daniel Pérez Ovejero
Dino RF
Dino RF
Dries Vanacker
Lennert Holvoet
Liesbeth De Vogelaere
Mariano Sanz Prieto
Mihaela Orozel
Milena Zvancharova
Nuria de Pablo
Theodora Dimitrova
Thomas Claeys
Tina Ojsteršek
This CoCOS Learning Guide for Educators was published in May 2020. Authored by a team at NTCenter in Sofia, it was compiled using contributions from all COCOS project partners. COCOS stands for Co-creation Using Open Source Methods and Tools
SL PRIROČNIK ZA IZOBRAŽEVALCE
Licenca in izjava o omejitvi odgovornosti

Pravna izjava o omejitvi odgovornosti

 

Projekt CoCOS je financiran s podporo Evropske komisije.

Ta publikacija odraža zgolj mnenja avtorjev in Evropska komisija ne odgovarja za informacije v njej oziroma njihovo uporabo. 

 

 

Licenca

 

CoCOS spodbuja prost dostop in uporabo gradiva, povezanega z izobraževanjem. To delo je licencirano pod licenco Creative Commons - Priznanje avtorstva in deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International. (CC BY-NC-SA 4.0)

 

 

Publikacijo in informacije v njej lahko:

Delite - kopiranje in razširjanje vsebin v kakršnemkoli mediju in obliki.

Prilagodite - izboljšate in nadgradite gradivo.

 

pod sledečimi pogoji:

Priznanje avtorstva - navesti je potrebno avtorja, povezavo do licence in ustrezno označiti morebitne spremembe. To lahko storite na kakršenkoli razumen način, vendar ne na način, ki bi namigoval na to, da dajalec licence podpira vas ali vašo uporabo dela.

Nekomercialno - gradiva ne smete uporabljati v komercialne namene.

Pod enakimi pogoji - če preoblikujete ali izboljšujete gradivo, morate svoje prispevke deliti pod isto licenco kot je v izvirniku.

Brez dodatnih omejitev - ni dovoljeno uporabljati pravna določila ali tehnične ukrepe, ki bi pravno omejili ali onemogočili drugim, da bi storili tisto, kar licenca dovoljuje.

1. Priročnik - namen in pričakovanja

I. Priročnik - namen in pričakovanja

 

Priročnik

Ta priročnik so ustvarili partnerji v projektu CoCOS, na povezavi http://cocos.education pa je več informacij in možnosti za izmenjavo izkušenj oziroma mnenj z drugimi izobraževalci, ki se navdušujejo nad metodo soustvarjanja in razpoložljivimi prosto dostopnimi pripomočki. 

 

Ko smo snovali strukturo dokumenta, smo želeli največ poudarka nameniti preprostosti in praktičnosti priročnika. Zato smo se tudi odločili za uporabo strukturiranih tabel in infografičnih prikazov. 

 

V sklopu projekta smo pripravili tudi konceptni okvir za soustvarjanje učnih vsebin, ki je bolj osredotočen in natančen. 

 

Soustvarjanje je glavno

Soustvarjanje pridobiva na pomenu na področju izobraževanja in je še posebej priljubljeno v visokošolskem izobraževanju ali izobraževanju odraslih. Soustvarjanje, ki vključuje strokovnjake, izobraževalce in udeležence, pripomore k razvijanju osnovnih načel in izkušenj.  Zametki metode so se pojavili v poslovnem svetu, kar je bilo hitro prepoznano kot gonilna sila za kreativno izražanje in ustvarjanje dodane vrednosti.

 

V projektu CoCOS smo preučevali področje soustvarjanja učnih vsebin in izzivov pri uporabi te metode v izobraževanju. Priporočljivo je, če si, preden nadaljujete, preberete konceptni okvir na tej povezavi: (http://cocos.education). Opredelitev v tem priročniku pa je kratka in jasna, saj se bomo k njej vračali tudi v nadaljevanju. To služi kot rdeča nit tako pri kontekstu kot namenu pričujočega dokumenta. Poudarili smo besedi "kratko in jasno" - in to iz enega preprostega razloga. Zavedamo se namreč fluidnosti razpoložljivih definicij, ki je v tesni povezavi s širino področja uporabe in nenehnih raziskav. Prav zaradi tega v priročniku najdete več definicij, s pomočjo katerih boste, vsaj upamo tako, lažje razumeli zapletenost koncepta, procesov in interakcij, povezanih s soustvarjanjem.

 

Sanders in Simons (2009) soustvarjanje opredeljujeta kot:

 

(…) „zelo širok pojem s široko paleto možnosti za uporabo. Soustvarjanje opredeljujemo kot vsako dejanje kolektivne ustvarjalnosti, ki poteka z dvema ali več posamezniki. V čem se soustvarjanje razlikuje od sodelovanja? Gre za poseben primer sodelovanja, kjer je namen ustvariti nekaj, kar ni vnaprej znano. Koncepta sooblikovanja in soustvarjanja sta med seboj neposredno povezana. Pri sooblikovanju gre za skupen kreativni vidik, ki zajema celoten obseg postopka oblikovanja. Sooblikovanje je tako bolj specifična oblika soustvarjanja. "

 

Zwass (2010) je soustvarjanje opredelil kot: 

 

"Soustvarjanje je opredeljeno kot ustvarjanje vrednosti s strani potrošnikov."

 

Svoj pogled na postopek soustvarjanja povzamejo Lorenzo, Oblinger in Dziuban (2006):

 

„Odnosi obstajajo na spletu, olajšana je izmenjava profilov, besedilnih sporočil, fotografij, glasbe in podobnega. Učeči se posamezniki so med seboj nenehno povezani, pri tem pa ne konzumirajo zgolj informacij. Informacije ustvarijo in nato tudi poustvarijo. Učenci pogosto uporabijo obstoječe odprto izobraževalno gradivo, dodajo nekaj svojega in ga nato ponovno objavijo. Neupoštevanje tradicionalnih avtorskih pravic je pri tem pogosto. Dostop in izmenjava informacij pa poteka izredno hitro. "

 

In končno, Univerza uporabnih znanosti Artevelde, vodilni partner CoCOS-a, s svojim pogledom na soustvarjanje, kot je bilo podano v njihovi javni izjavi o izobraževalnem konceptu (razdelek o učnem okolju):

 

Učno okolje, ki spodbuja soustvarjanje, udeležence motivira za vseživljenjsko in smiselno učenje. Do soustvarjanja pride, ko različni deležniki (študenti, predavatelji, uslužbenci, poslovni svet in družba) skupaj iščejo rešitve za kompleksne probleme. To pozitivno vpliva na motivacijo vseh vpletenih strani, saj lahko s tem vsak prispeva na svojstven način in s lastnimi talenti oziroma znanji, da dosežejo vzajemen rezultat in resnično spremenijo pomen. Soustvarjanje spodbuja ustvarjalnost in pobudo teh strank, saj jim je v izzivu, da odkrijejo priložnosti, kako pristopiti k težavam iz drugega zornega kota in da iznajdejo inovativne alternativne možnosti. 

 

Koncept „učenje z razvojem“ zajema metodo aktivnega soustvarjanja. Nove veščine in znanja se razvijajo v avtentičnih raziskovalnih in razvojnih projektih, katerih namen je inovacija in reševanje problemov. Meddisciplinarno sodelovanje med vsemi sodelujočimi je ključnega pomena v tem procesu. 

2. Kakovostni pregled pilotnih izvedb: Rezultati anket izobraževalcev

Kakovostni pregled pilotnih izvedb: Rezultati anket izobraževalcev

 

V okviru projekta smo projektni partnerji zasnovali in opravili pilotne izvedbe, ki smo jih kasneje tudi ovrednotili in tako dobili prav poseben pogled na projekt. Prepričani smo, da bi naše ugotovitve utegnile zanimati tudi druge izobraževalce in tiste, ki jih to področje zanima. 

 

Ugotovljene prednosti in analiza:

 

 

Ugotovljene pomanjkljivosti in strokovna analiza:

 

3. Kvalitativni pregled pilotnih izvedb: Rezultati anket udeležencev

Kvalitativni pregled pilotnih izvedb: Rezultati anket udeležencev

 

Prepoznane prednosti in strokovna analiza:

 

 

Ugotovljene pomanjkljivosti in strokovna analiza:

 

4. Pregled eksperimentalnih pilotnih izvedb

Pregled eksperimentalnih pilotnih izvedb

 

V projektu CoCOS smo znanje o soustvarjanju pridobivali skozi eksperimentiranje z ostalimi izobraževalci in razvijanje novih tečajev. Pilotne izvedbe so se med seboj zelo razlikovale in prav ta raznolikost je eden od razlogov, da smo pri eksperimentiranju v vsaki sodelujoči državi tudi vztrajali, pri čemer smo upoštevali določene razlike med državami in udeleženci pilotnih izvedb (npr. stopnja izobrazbe, velikosti skupin, predmet oziroma tematika). To nam je omogočilo, da smo nabrali več izkušenj in bili sposobni analizirati, kako se lahko različni pristopi in metode soustvarjanja uporabljajo širše.

 

Ta kratek povzetek predstavlja tipologijo pilotnih izvedb. Dobili boste informacije o izvedbah, tematikah, učiteljih, institucijah in IKT orodjih, ki so se pri izvedbah uporabljali. Med snovanjem tega priročnika so nekateri partnerji v projektu CoCOS načrtovali še nadaljnje pilotne izvedbe. Pričakujemo, da bo motivacija za izvajanje soustvarjanja ostala na tako visoki ravni tudi po tem, ko se bo projekt CoCOS uradno zaključil. 

 

Preden smo se lotili priprave priročnika, smo zbrali povratne informacije s strani tistih, ki so bili v pilotne izvedbe vključeni, npr. učitelji, udeleženci, pomočniki, strokovnjaki. Podrobna analiza teh raziskav je na voljo v ločenem dokumentu na spletni strani http://cocos.education.

 

 

Tabela 1. Pilotne izvedbe po državah 

 

Artevelde - Artevelde, BE (visokošolsko izobraževanje)

francoščina D, Scarlet Coopman

 

Artevelde - Artevelde, BE (visokošolsko izobraževanje)

Avdiovizualna medijska tehnologija, Lennart Dubois

Jaitek - Universidad Autónoma de Madrid, ES (visokošolsko izobraževanje)

Jezikovni razvoj  (otroci 0-6), Gema de Pablo González in Mariano Sanz Prieto

 

Jaitek - Universidad Autónoma de Madrid, Španija (visokošolsko izobraževanje)

IKT na področju izobraževanja in športa, Mariano Sanz Prieto (dve izdaji)

AZ Ljudska univerza Velenje - AZ Ljudska univerza Velenje, SI (Izobraževanje odraslih)

Angleški jezik (2. stopnja), Tina Ojsteršek

 

AZ Ljudska univerza Velenje - AZ Ljudska univerza Velenje, SI (izobraževanje odraslih)

Italijanski jezik, Urška Petrič

 

AZ Ljudska univerza Velenje - AZ Ljudska univerza Velenje, SI (poklicno izobraževanje)

Podjetništvo, Tatjana Klemenčič

 

AZ Ljudska univerza Velenje - AZ Ljudska univerza Velenje, SI (osnovna šola za odrasle)

Fizika - modul Astronomija, Mateja Šeliga

NTCenter - UNWE, BG (HE)

Ekonomija dela, doc. Dr Irina Danailova

 

NTCenter - Balev Corporation, BG (AE - podjetja za usposabljanje)

Predstavljanje,dr Dessimira Velkova

 

NTCenter - UNWE, BG (HE)

Unicorn Podjetja, izr. Prof. Dr. Yovka Bankova

 

NTCenter - Adam Smith College of Management, BG (poklicno izobraževanje za odrasle)

Ekonomija: naložbe in državljanstvo, Andrey Stoycheff, MBA

Pro Work - Fontys (NL) (visokošolsko izobraževanje)

Načrtovanje pri izobraževanju, Annemarie van den Broek

 

Pro Delo - Fontys (NL) (visokošolsko izobraževanje)

Način razmišljanja, Annemarie van den Broek

 

Pro Delo - Fontys (NL) (visokošolsko izobraževanje)

SAMR Model, Annemarie van den Broek

 

 

 

Podrobna matrica z več informacijami o pilotnih izvedbah 

 

Devet pilotnih izvedb je potekalo s študenti. Šest so jih izvedli na področju izobraževanja odraslih, od tega dve na ravni poklicnega izobraževanja in usposabljanja odraslih. To omogoča dovolj raznolikosti in možnost za primerjavo različnih pristopov in izzivov. 

 

Tabela 2. Matrica pilotnih izvedb

 

Naziv predmeta

Raven izobraževanja

Uporabljena tehnologija (IKT orodja)

Št. udeležencev pri predmetu

Francoščina DVisokošolsko izobraževanje

Canvas LMS

 

12

Avdiovizualna medijska tehnologijaVisokošolsko izobraževanje

Canvas LMS

Hypothesis

Badgr

Google Dokumenti

179

Jezikovni razvoj (otroci 0-6)Visokošolsko izobraževanje

Perusall

Google Drive

Moodle

Google Sites

66

IKT v izobraževanju in športu (dve izvedbi)Visokošolsko izobraževanje

Perusall

Orodje Google Spletna mesta

Hypothesis

73

(obe izvedbi)

Angleški jezik (nivo 2)Izobraževanje odraslihGoogle Drive

12

Italijanski jezikIzobraževanje odraslih

Google Dokumenti

Kahoot!

Mentimeter

5

PodjetništvoPoklicno izobraževanje odraslih

Google Docs

Google obrazci

Moodle

7

FizikaIzobraževanje odraslih
(odrasli z nizko stopnjo pismenosti, osnovna stopnja izobrazbe)

Googlova spletna mesta

Hypothesis

7

Ekonomija delaVisokošolsko izobraževanje

Moodle

Hypothesis

30

Predstavljanje

Izobraževanje odraslih

(usposabljanje)

Moodle

6

Unicorn podjetjaVisokošolsko izobraževanje

Moodle

Hypothesis

28

Ekonomija: naložbe in državljanstvoPoklicno izobraževanje odraslih

Moodle

Wiki dejavnost

(oblika razprave)

14

Načrtovanje pri izobraževanjuVisokošolsko izobraževanje

Xerte

Hypothesis

25

Način razmišljanjaVisokošolsko izobraževanje

Xerte

Hypothesis

25

Model SAMRVisokošolsko izobraževanje

Xerte

Hypothesis

25

 

 

Tabela 3. Povzetek orodij, ki so se uporabljali 

 

Učne platformeOrodja za opombe / anotacije
MoodleHypothesis
CanvasPerusall
Xerte (kot platforma)Kvizi in takojšnje povratne informacije
Google Drive / Google Dokumenti (kot platforma)Mentimeter
Google UčilnicaKahoot (kot orodje)
Kahoot (kot platforma)Prilagojena orodja
Avtorska orodjaMoodle Wiki dejavnost (za ustvarjanje okolja za razpravo)
Google SitesDruga orodja
Google Dokumenti (kot orodje)Badgr
Xerte (kot orodje za ustvarjanje vsebine) 

 

COCOS orodje za soustvarjanje *

V nenehnem razvoju / testiranju

https://www.arteveldehogeschool.be/cocos/editor/

* Orodje za soustvarjanje COCOS sedaj deluje in je v uporabi.   

5. Splošne in razširjene smernice in priporočila

Kot del pričujočega priročnika vam predstavljamo splošne in razširjene smernice s priporočili za uporabo metode soustvarjanja vsebin. 

5A. Splošne smernice v skladu s konceptnim okvirom
 1. Splošne smernice v skladu s konceptnim okvirom

 

Soustvarjanje je postopek, ki je povezan z razvijanjem novih znanj učiteljev in učencev (za več informacij si preberite konceptni okvir CoCOS, ki je na voljo na tem spletnem mestu: http: //www.cocos.education). Soustvarjanje omogoča razvijanje osebnega odnosa do vsebine predmeta in poglobitev v temo. Soustvarjanje znanje spreminja v pristno osebno izkušnjo. Prispeva k obogatitvi in ​​raznolikosti vsebine tečaja ter spodbuja kritično razmišljanje.

 

Da bi te koristi dosegli v največji možni meri, je pomembno, da soustvarjanje načrtujemo in pri izvedbi upoštevamo naslednja priporočila: 

 

 1. Motivirajte in aktivno vključite različne udeležence - udeležence, strokovnjake in druge, ki jih to utegne zanimati. Sodelovanje med različnimi posamezniki je ključnega pomena, saj omogoča pridobivanje več različnih perspektiv. To je namreč tisto, kar ga ločuje od drugih, bolj tradicionalnih oblik ustvarjanja učnih vsebin in tudi to je tisto, kar bi lahko povezovalo izobraževanje s poklicno kariero. Vzpostavitev sodelovanja med različnimi udeleženci soustvarjanja lahko prispeva k reševanju problemov in širi obzorje znanja onstran učbenikov in k bolj praktični uporabi.
 2. Vzpostavite multidisciplinarno sodelovanje. Ta lastnost ni pomembna samo pri soustvarjanju, pa vendar ima tu ključno vlogo. V procesu ustvarjanja učnih vsebin iz medpredmetnih perspektiv je mogoče učne cilje prilagoditi, tako da zadovoljijo potrebam različnih ciljnih skupin izobraževanja. 
 3. Za soustvarjanje je ključnega pomena, da vzpostavite zaupljiv in dober odnos med soustvarjalci. Za to, da sprejmete doprinos znanja z različnih strani je potrebnega veliko poguma, odprtosti in samozavesti. 
 4. Ustvarite temelje za samostojno učenje. S tem soustvarjanje pridobiva na veljavi, saj udeležencem omogoča, da so bolj neodvisni in samozavestni na različnih stopnjah učnega procesa. To bo odločilnega pomena pri učenju na daljavo v prihodnosti, ko se bo sposobnost samostojnega učenja lahko izkazala kot izrazita osebna vrlina.
 5. Določitev meril kakovosti in pravil za njeno ohranjanje. Na tej stopnji je vloga izobaževalcev kot mentorjev in vseh, ki so vpleteni v izobraževalni proces, najbolj izražena. Nikoli si ne smemo dovoliti, da bi se naši standardi kakovosti znižali. Standardi kakovosti ostajajo na isti ravni, če so navodila za soustvarjanje in merila kakovosti jasna in razumljiva. 
 6. Dobro izkoristite digitalne tehnologije. Svet digitalnih tehnologij se hitro širi, tako da se praktično vsak dan pojavljajo nove stvari, ki nam olajšajo (ali pa ne?) življenje. Da tehnologije pametno uporabimo, potrebujemo dovolj časa in znanja o najprimernejših orodjih. Potreben je čas, da spretnosti razvijemo in jih tudi lahko delimo z drugimi. 
 7. Omogočite izražanje različnih pogledov na (so)ustvarjeno vsebino. To se na nek način sicer že zagotovi z vključevanjem različnih zainteresiranih strani, vseeno pa je zelo pomembno, da so te strani tudi ustrezno ločene. 
 8. Učna vsebina naj ima neko strukturo, kar velja tudi za navodila in pravila. Hkrati je pomembno, da poskusite združiti različne sloge, pristope in jih najbolje izkoristiti na povsem objektiven način. 
 9. Bodite vzor udeležencem. To je v tesni povezavi z notranjo motivacijo, ki pa je pri procesu soustvarjanja bistvena. Vloga izobraževalca je namreč, da ohranja skupna prizadevanja in skrbi za motivacijo vseh vpletenih. 
5B. B. Razširjene in posebne smernice in nasveti, ki temeljijo na pilotnih izvedbah CoCOS
 1. Razširjene in posebne smernice in nasveti, ki temeljijo na pilotnih izvedbah CoCOS

 

V fazi eksperimentiranja smo prišli do pomembnih zaključkov. Veliko se jih je izkazalo v izvedbah, ki so se razlikovale v tematiki, stopnji izobrazbe udeležencev in državi, v kateri so se izvedle. Prepričani smo, da pa obstajajo določene lastnosti, ki se med seboj povezujejo. Da to hipotezo potrdimo, bo najbrž potrebno narediti še kakšno raziskavo, pa vendarle si lahko spodaj preberete več o tem, kako slednje razumemo mi.

 

Pridobljene izkušnje in nasveti so prikazani v tabeli, kjer je za vsak vidik soustvarjanja označena kategorija in kratka razlaga, hkrati pa so navedene stvari, ki so se izkazale kot dobre in tiste, ki niso bile tako dobro sprejete. Upoštevati je potrebno, da lahko različni vidiki spadajo tudi pod več kategorij. V sklopu tega priročnika pa smo smo kategorije razčlenili na pet ključnih področij: IZOBRAŽEVALCI, UDELEŽENCI, VSEBINA, TEHNOLOGIJA, ORGANIZACIJA. 

 

V nadaljevanju boste videli tabelo, ki dopolnjuje TPACK model.

 

 

Kategorije in vidikiNasveti in priporočila

IKT znanje uporabnikov je ključno 

 

IKT spretnosti

Udeležba / angažiranost

 

Ključnega pomena je, da se zavedamo, kakšno raven znanj in IKT spretnosti imajo udeleženci. Na podlagi tega bomo lahko izbrali ustrezne pripomočke za soustvarjanje vsebine. 

Najprej ocenite stopnjo usposobljenosti za uporabo IKT.

Prepričajte se, da bodo udeleženci znali ravnati s pripomočki, ki jih nameravate uporabiti. 

Izvedba tečaja, uspešnost udeležencev in izkušnje tečaja so neposredno povezane s stopnjo tehnične usposobljenosti udeležencev (v kateri koli vlogi)

 

IKT spretnosti

Prilagodljiva vsebina

Sodelovanje / angažiranost

Dodana vrednost 

Pri soustvarjanju lahko naletimo na naloge različnih zahtevnosti, ki zahtevajo različne stopnje IKT spretnosti udeležencev. Glavni del je lahko v predstavljen v preprosti obliki. V nadaljevanju pa lahko različne naloge zahtevajo različne stopnje IKT spretnosti, itd. 

Razmislite o nalogah in dejavnostih, ki ustrezajo različnim nivojem spretnosti udeležencev.

Upoštevajte teorijo in prakso prilagodljivega učenja pri načrtovanju soustvarjanja.

Čas je bistven. Tehnična vprašanja in različne stopnje strokovne IKT usposobljenosti zahtevajo veliko časa, kar pogosto vodi do nedokončanih dejavnosti in nalog tečaja

 

IKT usposobljenost

Prilagodljiva vsebina

Podpora IKT

Upravljanje časa in

procesa

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

 

Predhodna ocena stopnje IKT spretnosti lahko prihrani veliko časa. Vprašanja za samoevalvacijo so lahko vključena v samo učno platformo, ki jo organizacija uporablja, na podlagi rezultatov pa se nato udeležencu lahko ponudi manj ali bolj zahtevna različica učne vsebine. Nenehna podpora prispeva k nemotenemu izvajanju dejavnosti. Ena od možnosti je imeti asistenta za poučevanje, ki lahko nudi pomoč in podporo pri uporabi IKT. 

Omogočite hiter in enostaven dostop do podpore. 

Organizirajte vaje, da boste lahko pravočasno opravili vse predvidene aktivnosti.

NE silite udeležencev, da hitijo čez vsebino in dejavnosti, in raje prilagodite strukturo oziroma aktivnosti. 

Številna razpoložljiva orodja omogočajo bolj raznolike izkušnje

 

IKT

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

 

Primerno je za sodelujoče z višjo stopnjo IKT spretnosti. V sklopu aktivnosti je pomembno, da ostajate v skladu z učnimi cilji in potrebami svojih udeležencev. 

Uporabljajte več orodij in tako poskrbite za raznolikost vsebine in se prilagodite različnim stopnjam znanja udeležencev. 

Vselej pomislite na potrebe svojih ciljnih skupin.

Pomanjkanje učenja in soustvarjanja na eni platformi predstavlja težavo

 

IKT orodja

Organizacijska podpora

Številna orodja naredijo tečaj bolj zanimiv za nekatere udeležence, vendar se veliko učiteljev in učencev spopada s težavo pri uporabi dveh (ali več) popolnoma ločenih kosov programske opreme, ki bi hkrati bile tudi sinhronizirane. Osnovna funkcionalnost soustvarjanja bi morala postati sestavni del sistemov in platform za upravljanje učenja.

To dejstvo upoštevajte, ko boste izbirali svoj LMS sistem in se pogovarjali z razvijalci programske opreme. 

Preizkusite naš CoCOS urejevalnik spletnih tečajev in ocenite njegove prednosti glede na vaše potrebe.

Uporaba razpoložljivih orodij za soustvarjanje zahteva različen spekter znanj in včasih za to ni predvidenega dovolj časa

 

IKT orodja

Upravljanje časa in

procesov

Sodelovanje / angažiranje

 

To se lahko reši tako, da določite navodila po korakih in vsem omogočite, da se učijo v svojem lastnem tempu. Če naloge jasno porazdelimo in izvedbe ustrezno nadzorujemo, lahko to tudi omogočimo. Ključnega pomena je tudi pozitivno okolje, kjer lahko dobimo podporo in si med seboj delimo težave. 

Poskrbite za jasno opredeljen prostor za sodelovanje in namenite dovolj časa. 

Pravočasno prosite oziroma podajte navodila. 

NE domnevajte, da se bo to rešilo samo od sebe. 

Potrebno je aktivno vključevanje udeležencev, sodelavcev in strokovnjakov itd.

 

Upravljanje procesov

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

 

 

To je neizogibno in pri soustvarjanju zelo pomembno. Mogoče bi bilo doseči z vzpostavitvijo prostora za sodelovanje, premišljenim razmišljanjem, katere sodelavce bi povabili k delu, glede na to, kakšno stopnjo usposobljenost ali znanje bi imeli, s pomočjo razprav, komentarjev, demonstracij in celo hitrih anket.

Skrbno načrtujte delovni prostor. Oglejte si razpoložljivost oblik in možnosti komunikacije, ki omogočajo razprave in dajanje komentarjev v realnem času.

Poskrbite, da bo vsak udeleženec ali sodelavec natančno vedel, kaj je njegova vloga. 

NE zlorabljajte položaja avtoritete, saj lahko na ta način negativno vplivate na ustvarjalnost in angažiranost sodelujočih.

Splošna osredotočenost na soustvarjanje: udeleženci ali sodelavci?

 

Upravljanje procesov

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

Če razširimo ekipo kolegov in strokovnjakov, še ne pomeni, da se soustvarjanje zaključi. Del enačbe so tudi udeleženci in prav oni bi morali aktivno sodelovati. Kadar se spodbuja sodelovanje vseh zainteresiranih strani, je treba pomisliti na to, kako zasedeni so v določenem trenutku. 

Prizadevajte si za vključitev vseh sodelujočih.

NE zadovoljite se z minimumom oziroma tistim, kar ustreza zgolj vam. V mislih imejte tisto, kar je za vas in vaše udeležence najbolj primerno. 

Izbira platform in orodij skoraj v celoti temelji na predhodnih izkušnjah

 

Sodelovanje / angažiranje

IKT orodja

To je izjemno veliko področje za potencialne izboljšave soustvarjanja. Zdi se, da se večina učiteljev raje drži platform in orodij, ki jih že poznajo. To na nek način onemogoča produktivno in učinkovito razpravo o vseh različnih možnosti. 

Poskusite uporabiti nove pripomočke, ki jih doslej še niste uporabljali, s katerimi se prej še niste srečali. 

NE omejujte se zgolj na orodja, ki ste jih že vajeni. 

Načrtovanje je ključno

 

IKT orodja

Podpora IKT

Udeležba / angažiranje

Upravljanje procesov in časa

Vrednost učenja

Načrtovanje je ključnega pomena za več stvari -  od časovnega vidika do izbire platforme in orodij, sestave ekipe udeležencev in skrb za njihovo motivacijo. Čeprav je veliko učiteljev navajenih, da se hitro prilagajajo spremembam, delo v timu zahteva nekoliko drugačne spretnosti in pristop. 

Zastavite si jasen načrt in časovnico ter se tega tudi držite.

NE jemljite načrtovanja in usklajevanja za samoumevnega. 

IKT podpora je pomembna, saj se le tako lahko sodelovanje omogoči vsem

 

Orodja IKT

Podpora IKT

Udeležba / angažiranje

Upravljanje procesov in časa

Učna vrednost

 

 

 

Nekateri udeleženci lahko čutijo, da zaostajajo, še posebej, če niso vešči uporabe določenih orodij.  Do tega lahko pride zaradi nejasne predstavitve učitelja ali nezadostnega uporabniškega znanja in spretnosti udeležencev.

Udeležence spodbujajte, da med seboj sodelujejo, motivirajte tiste, ki so pri soustvarjanju uspešni in jih prosite, da pomoč nudijo še ostalim. 

Ne pozabite, da je treba vprašanja, povezana s tehnologijo, reševati pravočasno, sicer se lahko zgodi, da udeleženci popolnoma izgubijo motivacijo.

Morebitne zagate lahko predvidite vnaprej in pripravite “varen” plan B.

Učitelji se težko odločajo med vsemi orodji, ki so na voljo

 

Proces upravljanja

IKT podpora

IKT orodja

Učna vrednost

 

Pomembno je, da učitelji natančno vedo in razumejo namen orodij in način, s katerim bi njihova uporaba izboljšala učni proces. Učitelji naj tveganja in koristi, povezanih s katerim koli orodjem, preučujejo skupaj z ostalimi v neki organizaciji. Preden se odločijo za uporabo orodja, je potrebno videti širšo sliko. 

Posvetujte se s kolegi z več izkušnjami pri ustvarjanju.

Soustvarjanje omogoča, da so vsebine tečaja sveže in posodobljene z ustreznimi temami in primeri. 

 

Prilagodljive vsebine

Udeležba / angažiranost

Učna vrednost

 

 

Ni nujno, da je tisto, kar se učitelju zdi zanimivo, sprejeto enako tudi med udeleženci. Soustvarjanje omogoča udeležencem, da ustvarijo vsebino, ki je bolj primerna za njihovo področje zanimanja. To je dober primer, kako metoda deluje v prid učiteljem - s širjenjem njihovega lastnega razumevanja teme ali s širjenjem področja uporabe predmeta. Seveda to ni nekaj, kar bi steklo avtomatsko, pojavljali pa se bodo tudi predlogi udeležencev, ki ne bodo primerni ali nepovezani z obravnavano tematiko.

Pozorni bodite na potrebe udeležencev in se izogibajte pretirano didaktičnemu vplivu.

Vedite, da je soustvarjanje proces, ki zahteva skupno delo, in lahko včasih ne sovpada z “idealističnimi” pričakovanji. 

Posebni izzivi v zvezi s tehnično podporo, ko je učitelj samostojni podjetnik

 

Podpora znotraj organizacije

Upravljanje procesov

Podpora IKT

Veliko izobraževalnih ustanov ima v svojem krogu kar nekaj zunanjih učiteljev. To predstavlja dodaten izziv v zvezi z organizacijsko podporo, vključno s tehnično podporo, medsebojnim sodelovanjem in izvajanjem.

Kot samostojni učitelj ...

Naredite in predstavite jasen načrt z vrsto in obliko podpore, ki jo boste potrebovali od organizacije.

NE domnevajte, da organizacija pozna metodo soustvarjanja ali ima ustrezno podporno infrastrukturo.

Kot organizacija, ki sodeluje s samostojnimi učitelji ... 

Pozanimajte se, kakšni konkretni ukrepi za pripravo, razvoj in izvajanje podpore so potrebni.

Izmed zaposlenih izberite nekoga, ki bo odgovoren za koordinacijo pri celotnem postopku soustvarjanja. 

Raven zanimanja za vključevanje IKT orodij v učnih proces je na začetku na visoki ravni, zato je skrbno “odmerjanje” ključnega pomena. Če naenkrat predstavimo preveč, lahko učitelje in udeležence zmedemo. 

 

Upravljanje s časom in s

procesi

Prilagodljive vsebine

Udeležba / udejstvovanje

Učna vrednost

Zaradi najrazličnejših možnosti pristopa in metod, ki izhajajo iz soustvarjanja, lahko hitro fokus preusmerimo iz vsebine na tehničen del. To zahteva veliko časa in povzroči zamude. 

Bodite skrbni pri načrtovanju in ne pozabite na čas, delovno obremenitev in zapletenost nalog.

NE pozabite, da so orodja namenjena temu, da vam delo olajšajo in ne obratno. 

Uporaba tehnologije pri pouku je tudi zabavna

 

IKT orodja 

Upravljanje procesov

Učna vrednost

Uporaba tehnologije v razredu je ključni dejavnik, ki vpliva na celotno izkušnjo vseh vpletenih. Tehnologija lahko odvisno od posameznega konteksta pusti zelo dober vtis. Ko tehnologijo spoznajo organizacije, katerih učni proces je bolj tradicionalen, je njihova motivacija običajno na zelo visoki ravni. Gre za nadvse pozitivno izkušnjo in odločitev za uporabo “zabavnih” orodij je dokaj preprosta. 

NE vztrajajte pri uvajanju določene tehnologije ali orodja samo zato, ker mislite, da bo to za udeležence 'zabavno'.

Poiščite ravnovesje med tradicionalnimi modeli poučevanja in smiselno, ciljno usmerjeno uporabo tehnologije - takšna uporaba lahko prinese dodano vrednost vaši vsebini. 

Organizacijska in institucionalna podpora, ravnovesje in vključevanje

 

Organizacijska podpora

Upravljanje časa in

procesov

Poleg pozitivne naklonjenosti učitelja za uporabo soustvarjanja in organizacijske podpore, je ključnega pomena tudi ohranjanje ravnovesja znotraj organizacije. 

Prepričajte se (kot učitelj), da vaša organizacija ve, kaj počnete, in vas pri tem podpira. 

Upoštevajte, da je pri soustvarjanju potrebno upoštevati in obvladovati skupno (tudi pri drugih predmetih) delovno obremenitev udeležencev. 

Naredite korake za uvedbo in vključevanje metode soustvarjanja, vključno s sodelovanjem med ostalimi posamezniki in organizacijo. 

 

 

"Ne usklajujte pristopa soustvarjanja s prakso - uskladite prakso z metodo soustvarjanja.” 

 

6. Zaključne ugotovitve

 Zaključne ugotovitve

 

Pričujoč priročnik je bil zasnovan kot praktično orodje s pomembnimi spoznanji, ki izhajajo iz dobro uveljavljenega teoretičnega okvira in pilotnih izvedb.

 

Na podlagi pilotnih izvedb smo dobili seznam priporočil, ki jih lahko pri kasnejši implementaciji metode soustvarjanja tudi upoštevamo. 

 

Naši rezultati temeljijo na izvedbah, ki so potekale in bile zasnovane v okviru projekta CoCOS. Soočali smo se z omejeno izpostavljenostjo in možnostjo uporabe IKT orodij. Kot takšni smo imeli omejeno izpostavljenost in uporabo orodij IKT, ki so odražale - in zagotovo še naprej - obstoječo IKT usposobljenost učiteljev, ki so sodelovali pri soustvarjanju. Konteksti in področja, pri katerih smo se posluževali uporabe metode soustvarjanja, so bili omejeni na področje in prakso izobraževalnih ustanov in posameznih učiteljev, vključenih v projekt. Prizadevali smo si, da bi metodo preizkusili na različnih ravneh izobraževanja (visokošolsko, poklicno izobraževanje za odrasle in neformalno izobraževanje) in predmetih ter različnih velikosti skupin, se zavedamo, da lahko ta metoda v drugačnem kontekstu privede do povsem različnih dognanj. 

 

Priporočila, ki jih dajemo, temeljijo na pilotskih izvedbah in na teoretičnem okviru.

 

Medtem ko smo načrtovali in eksperimentirali s pilotnimi izvedbami, je IT oddelek na Univerzi uporabnih znanosti Artevelde (vodilni partner v projektu CoCOS) dobil nalogo, da ustvari digitalno orodje, ki bi sčasoma odpravilo nekatere težave pri izbiri in uporabi tehnologij za soustvarjanje. Ideja je izhajala iz zgodnjega spoznanja, da uporaba številnih ločenih programskih enot lahko v nekaterih primerih povzroči zmedo med učenci. To orodje - urejevalnik spletnih tečajev CoCOS - že deluje in do njega lahko dostopate prek spletnega mesta CoCOS (http://cocos.education).

 

Če ta priročniku berete v digitalni obliki, lahko uporabite to povezavo za dostop

do urejevalnika spletnih tečajev CoCOS: https://www.arteveldehogeschool.be/cocos/editor/.

Priloge

Priloge

 

Priloge k temu priročniku vsebujejo tabele z nasveti in priporočili, objavljene v zgornjem besedilu (razširjene in posebne smernice z nasveti, ki temeljijo na pilotnih izvedbah CoCOS). Zasnovane so za vsako od petih ključnih področjih, tako da se lahko bralec hitro premika po različnih področjih in najde ustrezne nasvete. Vsaka priloga vsebuje infografiko, ki povzema glavne težave znotraj določenih področij. Tabele vsebujejo podrobnejše razlage in nasvete.

 

Pomembna značilnost infografik je, da ostajajo "odprte". Seveda povzemajo in konceptualizirajo posamezna področja, vseeno pa se mi kot izvajalci izobraževanja in raziskovalci dobro zavedamo kompleksnosti izobraževalnega procesa. Zato puščamo vsako grafiko odprto za nove elemente in nove interpretacije, ki jih bodo neizogibno sprožili različni konteksti soustvarjanja.

 

Sledite povezavi do področja, ki vas trenutno najbolj zanima:

 

Priloga A. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: IZOBRAŽEVALCI 

Priloga B. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: UDELEŽENCI

Priloga C. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: TEHNOLOGIJA

Priloga D. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: VSEBINA

Priloga E. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: ORGANIZACIJA

 

Priloga A. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: IZOBRAŽEVALCI

Priloga A. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: IZOBRAŽEVALCI

 

 

Vidiki in kategorijeNasveti in priporočila

IKT znanje uporabnikov je ključno 

 

IKT spretnosti

Udeležba / angažiranost

 

UDELEŽENCI

IZOBRAŽEVALCI

TEHNOLOGIJA

Ključnega pomena je, da se zavedamo, kakšno raven znanj in IKT spretnosti imajo udeleženci. Na podlagi tega bomo lahko izbrali ustrezne pripomočke za soustvarjanje vsebine. 

Najprej ocenite stopnjo usposobljenosti za uporabo IKT.

Prepričajte se, da bodo udeleženci znali ravnati s pripomočki, ki jih nameravate uporabiti. 

Izvedba tečaja, uspešnost udeležencev in izkušnje tečaja so neposredno povezane s stopnjo tehnične usposobljenosti udeležencev (v kateri koli vlogi)

 

IKT spretnosti

Prilagodljiva vsebina

Sodelovanje / angažiranost

Dodana vrednost 

 

VSEBINA

IZOBRAŽEVALCI

PROCES

Pri soustvarjanju lahko naletimo na naloge različnih zahtevnosti, ki zahtevajo različne stopnje IKT spretnosti udeležencev. Glavni del je lahko v predstavljen v preprosti obliki. V nadaljevanju pa lahko različne naloge zahtevajo različne stopnje IKT spretnosti, itd. 

Razmislite o nalogah in dejavnostih, ki ustrezajo različnim nivojem spretnosti udeležencev.

Upoštevajte teorijo in prakso prilagodljivega učenja pri načrtovanju tečaja soustvarjanja.

Čas je bistven. Tehnična vprašanja in različne stopnje strokovne IKT usposobljenosti zahtevajo veliko časa, kar pogosto vodi do nedokončanih dejavnosti in nalog tečaja

 

IKT usposobljenost

Prilagodljiva vsebina

Podpora IKT

Upravljanje časa in

procesa

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

TEHNOLOGIJA

VSEBINA

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

Predhodna ocena stopnje IKT spretnosti lahko prihrani veliko časa. Vprašanja za samoevalvacijo so lahko vključena v samo učno platformo, ki jo organizacija uporablja, na podlagi rezultatov pa se nato udeležencu lahko ponudi manj ali bolj zahtevna različica učne vsebine. Nenehna podpora prispeva k nemotenemu izvajanju dejavnosti. Ena od možnosti je imeti asistenta za poučevanje, ki lahko nudi pomoč in podporo pri uporabi IKT. 

Omogočite hiter in enostaven dostop do podpore. 

Organizirajte vaje, da boste lahko pravočasno opravili vse predvidene aktivnosti.

NE silite udeležencev, da hitijo čez vsebino in dejavnosti, in raje prilagodite strukturo oziroma aktivnosti. 

Številna razpoložljiva orodja omogočajo bolj raznolike izkušnje

 

IKT

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

Primerno je za sodelujoče z višjo stopnjo IKT spretnosti. V sklopu aktivnosti je pomembno, da ostajate v skladu z učnimi cilji in potrebami svojih udeležencev. 

Uporabljajte več orodij in tako poskrbite za raznolikost vsebine in se prilagodite različnim stopnjam znanja udeležencev. 

Vselej pomislite na potrebe svojih ciljnih skupin.

Pomanjkanje učenja in soustvarjanja na eni platformi predstavlja težavo

 

IKT orodja

Organizacijska podpora

 

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

Številna orodja naredijo tečaj bolj zanimiv za nekatere udeležence, vendar se veliko učiteljev in učencev spopada s težavo pri uporabi dveh (ali več) popolnoma ločenih kosov programske opreme in njihove sinhronizacije. Osnovna funkcionalnost soustvarjanja bi morala postati sestavni del sistemov in platform za upravljanje učenja.

To dejstvo upoštevajte, ko boste izbirali svoj LMS sistem in se pogovarjali z razvijalci programske opreme. 

Preizkusite naš CoCOS urejevalnik spletnih tečajev in ocenite njegove prednosti glede na vaše potrebe.

Uporaba razpoložljivih orodij za soustvarjanje zahteva različen spekter znanj in včasih za to ni predvidenega dovolj časa

 

IKT orodja

Upravljanje časa in

procesov

Sodelovanje / angažiranje

 

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

VSEBINA

To se lahko reši tako, da določite navodila po korakih in vsem omogočite, da se učijo v svojem lastnem tempu. Če naloge jasno porazdelimo in izvedbe ustrezno nadzorujemo, lahko to tudi omogočimo. Ključnega pomena je tudi pozitivno okolje, kjer lahko dobimo podporo in si med seboj delimo težave. 

Poskrbite za jasno opredeljen prostor za sodelovanje in namenite dovolj časa. 

Pravočasno prosite oziroma podajte navodila. 

NE domnevajte, da se bo to rešilo samo od sebe.

Potrebno je aktivno vključevanje udeležencev, sodelavcev in strokovnjakov itd.

 

Upravljanje procesov

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

IZOBRAŽEVALCI

VSEBINA

 

 

To je neizogibno in pri soustvarjanju zelo pomembno. Mogoče bi bilo doseči z vzpostavitvijo prostora za sodelovanje, premišljenim razmišljanjem, katere sodelavce bi povabili k delu, glede na to, kakšno stopnjo usposobljenost ali znanje bi imeli, s pomočjo razprav, komentarjev, demonstracij in celo hitrih anket.

Skrbno načrtujte delovni prostor. Oglejte si razpoložljivost oblik in možnosti komunikacije, ki omogočajo razprave in dajanje komentarjev v realnem času.

Poskrbite, da bo vsak udeleženec ali sodelavec natančno vedel, kaj je njegova vloga. 

Splošna osredotočenost na soustvarjanje: udeleženci ali sodelavci?

 

Upravljanje procesov

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

VSEBINA

Če razširimo ekipo kolegov in strokovnjakov, še ne pomeni, da se soustvarjanje zaključi. Del enačbe so tudi udeleženci in prav oni bi morali aktivno sodelovati. Kadar se spodbuja sodelovanje vseh zainteresiranih strani, je treba pomisliti na to, kako zasedeni so v določenem trenutku. 

Prizadevajte si za vključitev vseh sodelujočih.

NE zadovoljite se z minimumom oziroma tistim, kar ustreza zgolj vam. V mislih imejte tisto, kar je za vas in vaše udeležence najbolj primerno. 

 

Izbira platform in orodij skoraj v celoti temelji na predhodnih izkušnjah

 

Sodelovanje / angažiranje

IKT orodja

 

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

VSEBINA

To je izjemno veliko področje za potencialne izboljšave soustvarjanja. Zdi se, da se večina učiteljev raje drži platform in orodij, ki jih že poznajo. To na nek način onemogoča produktivno in učinkovito razpravo o vseh različnih možnosti. 

Preizkusite nove pripomočke, ki jih doslej še niste uporabljali, s katerimi se prej še niste srečali. 

NE omejujte se zgolj na orodja, ki ste jih že vajeni. 

Načrtovanje je ključno

 

IKT orodja

Podpora IKT

Udeležba / angažiranje

Upravljanje procesov in časa

Vrednost učenja

 

IZOBRAŽEVALCI

VSEBINA 

TEHNOLOGIJA

ORGANIZACIJA

Načrtovanje je ključnega pomena za več stvari -  od časovnega vidika do izbire platforme in orodij, sestave ekipe udeležencev in skrb za njihovo motivacijo. Čeprav je veliko učiteljev navajenih, da se hitro prilagajajo spremembam, delo v timu zahteva nekoliko drugačne spretnosti in pristop. 

Zastavite si jasen načrt in časovnico ter se tega tudi držite.

NE jemljite načrtovanja in usklajevanja za samoumevnega. 

IKT podpora je pomembna, saj se le tako lahko sodelovanje omogoči vsem.

 

Orodja IKT

Podpora IKT

Udeležba / angažiranje

Upravljanje procesov in časa

Učna vrednost

 

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

TEHNOLOGIJA

ORGANIZACIJA

 

Nekateri udeleženci lahko čutijo, da zaostajajo, še posebej, če niso vešči uporabe določenih orodij.  Do tega lahko pride zaradi nejasne predstavitve učitelja ali nezadostnega uporabniškega znanja in spretnosti udeležencev.

Udeležence spodbujajte, da med seboj sodelujejo, motivirajte tiste, ki so pri soustvarjanju uspešni in jih prosite, da pomoč nudijo še ostalim. 

Ne pozabite, da je treba vprašanja, povezana s tehnologijo, reševati pravočasno, sicer se lahko zgodi, da udeleženci popolnoma izgubijo motivacijo.

Morebitne zagate lahko predvidite vnaprej in pripravite “varen” plan B.

Učitelji se težko odločajo med vsemi orodji, ki so na voljo

 

Proces upravljanja

IKT podpora

IKT orodja

Učna vrednost

 

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

VSEBINA

Pomembno je, da učitelji natančno vedo in razumejo namen orodij in način, s katerim bi njihova uporaba izboljšala učni proces. Učitelji naj tveganja in koristi, povezanih s katerim koli orodjem, preučujejo skupaj z ostalimi v neki organizaciji. Preden se odločijo za uporabo orodja, je potrebno videti širšo sliko. 

Posvetujte se s kolegi z več izkušnjami pri ustvarjanju.

Soustvarjanje omogoča, da so vsebine tečaja sveže in posodobljene z ustreznimi temami in primeri. 

 

Prilagodljive vsebine

Udeležba / angažiranost

Učna vrednost

 

VSEBINA

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

Ni nujno, da je tisto, kar se učitelju zdi zanimivo, sprejeto enako tudi med udeleženci. Soustvarjanje omogoča udeležencem, da ustvarijo vsebino, ki je bolj primerna za njihovo področje zanimanja. To je dober primer, kako metoda deluje v prid učiteljem - s širjenjem njihovega lastnega razumevanja teme ali s širjenjem področja uporabe predmeta. Seveda to ni, nekaj, kar bi steklo avtomatsko, pojavljali pa se bodo tudi predlogi udeležencev, ki ne bodo primerni ali povezani z obravnavano tematiko.

Pozorni bodite na potrebe udeležencev in se izogibajte pretirano didaktičnemu duhu.

Vedite, da je soustvarjanje proces, ki zahteva skupno delo, in lahko včasih ne sovpada z “idealističnimi” pričakovanji. 

Posebni izzivi v zvezi s tehnično podporo, ko je učitelj samostojni podjetnik

 

Podpora znotraj organizacije

Upravljanje procesov

Podpora IKT

 

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

TEHNOLOGIJA

Veliko izobraževalnih ustanov ima v svojem krogu kar nekaj zunanjih učiteljev. To predstavlja dodaten izziv v zvezi z organizacijsko podporo, vključno s tehnično podporo, medsebojnim sodelovanjem in izvajanjem.

Kot samostojni učitelj ...

Naredite in predstavite jasen načrt z vrsto in obliko podpore, ki jo boste potrebovali od organizacije.

NE domnevajte, da organizacija pozna metodo soustvarjanja ali ima ustrezno podporno infrastrukturo.

Kot organizacija, ki sodeluje s samostojnimi učitelji ... 

Pozanimajte se, kakšni konkretni ukrepi za pripravo, razvoj in izvajanje podpore so potrebni.

Izmed zaposlenih izberite nekoga, ki bo odgovoren za koordinacijo pri celotnem postopku soustvarjanja.

Uporaba tehnologije v pouku je tudi zabavna

 

IKT orodja 

Upravljanje procesov

Učna vrednost

 

VSEBINA

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

Uporaba tehnologije v razredu je ključni dejavnik, ki vpliva na celotno izkušnjo vseh vpletenih. Tehnologija lahko odvisno od posameznega konteksta pusti zelo dober vtis. Ko tehnologijo spoznajo organizacije, katerih učni proces je bolj tradicionalen, je njihova motivacija običajno na zelo visoki ravni. Gre za nadvse pozitivno izkušnjo in odločitev za uporabo “zabavnih” orodij je dokaj preprosta. 

 

NE vztrajajte pri uvajanju določene tehnologije ali orodja samo zato, ker mislite, da bo to za udeležence 'zabavno'.

Poiščite ravnovesje med tradicionalnimi modeli poučevanja in smiselno, ciljno usmerjeno uporabo tehnologije - takšna uporaba lahko prinese dodano vrednost vaši vsebini. 

Organizacijska in institucionalna podpora, ravnovesje in vključevanje

 

Organizacijska podpora

Upravljanje časa in

procesov

 

ORGANIZACIJA

IZOBRAŽEVALCI

 

Poleg pozitivne naklonjenosti učitelja za uporabo soustvarjanja in organizacijske podpore, je ključnega pomena tudi ohranjanje ravnovesja znotraj organizacije. 

Prepričajte se (kot učitelj), da vaša organizacija ve, kaj počnete, in vas pri tem podpira. 

Upoštevajte, da je pri soustvarjanju potrebno upoštevati in obvladovati skupno (tudi pri drugih predmetih) delovno obremenitev udeležencev. 

Naredite korake za uvedbo in vključevanje metode soustvarjanja, vključno s sodelovanjem med ostalimi posamezniki in organizacijo. 

 

Priloga B. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: UDELEŽENCI

Priloga B. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: UDELEŽENCI

Vidiki in kategorijeNasveti in priporočila

IKT znanje uporabnikov je ključno 

 

IKT spretnosti

Udeležba / angažiranost

 

UDELEŽENCI

IZOBRAŽEVALCI

TEHNOLOGIJA

Ključnega pomena je, da se zavedamo, kakšno raven znanj in IKT spretnosti imajo udeleženci. Na podlagi tega bomo lahko izbrali ustrezne pripomočke za soustvarjanje vsebine. 

Najprej ocenite stopnjo usposobljenosti za uporabo IKT.

Prepričajte se, da bodo udeleženci znali ravnati s pripomočki, ki jih nameravate uporabiti.

Čas je bistven. Tehnična vprašanja in različne stopnje strokovne IKT usposobljenosti zahtevajo veliko časa, kar pogosto vodi do nedokončanih dejavnosti in nalog tečaja

 

IKT usposobljenost

Prilagodljiva vsebina

Podpora IKT

Upravljanje časa in

procesa

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

TEHNOLOGIJA

VSEBINA

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

Predhodna ocena stopnje IKT spretnosti lahko prihrani veliko časa. Vprašanja za samoevalvacijo so lahko vključena v samo učno platformo, ki jo organizacija uporablja, na podlagi rezultatov pa se nato udeležencu lahko ponudi manj ali bolj zahtevna različica učne vsebine. Nenehna podpora prispeva k nemotenemu izvajanju dejavnosti. Ena od možnosti je imeti asistenta za poučevanje, ki lahko nudi pomoč in podporo pri uporabi IKT. 

Omogočite hiter in enostaven dostop do podpore. 

Organizirajte vaje, da boste lahko pravočasno opravili vse predvidene aktivnosti.

NE silite udeležencev, da hitijo čez vsebino in dejavnosti, in raje prilagodite strukturo oziroma aktivnosti. 

Številna razpoložljiva orodja omogočajo bolj raznolike izkušnje

 

IKT

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

Primerno je za sodelujoče z višjo stopnjo IKT spretnosti. V sklopu aktivnosti je pomembno, da ostajate v skladu z učnimi cilji in potrebami svojih udeležencev. 

Uporabljajte več orodij in tako poskrbite za raznolikost vsebine in se prilagodite različnim stopnjam znanja udeležencev. 

Vselej pomislite na potrebe svojih ciljnih skupin.

  

Uporaba razpoložljivih orodij za soustvarjanje zahteva različen spekter znanj in včasih za to ni predvidenega dovolj časa

 

IKT orodja

Upravljanje časa in

procesov

Sodelovanje / angažiranje

 

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

VSEBINA

To se lahko reši tako, da določite navodila po korakih in vsem omogočite, da se učijo v svojem lastnem tempu. Če naloge jasno porazdelimo in je izvedbe ustrezno nadzorujemo, lahko to omogočimo. Ključnega pomena je tudi pozitivno okolje, kjer lahko dobimo podporo in si med seboj delimo težave. 

Poskrbite za jasno opredeljen prostor za sodelovanje in namenite dovolj časa. 

Pravočasno prosite oziroma podajte navodila. 

NE domnevajte, da se bo to rešilo samo od sebe.

Splošna osredotočenost na soustvarjanje: udeleženci ali sodelavci?

 

Upravljanje procesov

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

VSEBINA

Če razširimo ekipo kolegov in strokovnjakov, še ne pomeni, da se soustvarjanje zaključi. Del enačbe so tudi udeleženci in prav oni bi morali aktivno sodelovati. Kadar se spodbuja sodelovanje vseh zainteresiranih strani, je treba pomisliti na to, kako zasedeni so v določenem trenutku. 

Prizadevajte si za vključitev vseh sodelujočih.

NE zadovoljite se z minimumom oziroma tistim, kar ustreza zgolj vam. V mislih imejte tisto, kar je za vas in vaše udeležence najbolj primerno. 

IKT podpora je pomembna, saj se le tako lahko sodelovanje omogoči vsem

 

Orodja IKT

Podpora IKT

Udeležba / angažiranje

Upravljanje procesov in časa

Učna vrednost

 

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

TEHNOLOGIJA

ORGANIZACIJA

 

Nekateri udeleženci lahko čutijo, da zaostajajo, še posebej, če niso vešči uporabe določenih orodij.  Do tega lahko pride zaradi nejasne predstavitve učitelja ali nezadostne uporabniška znanja in spretnosti udeležencev.

Udeležence spodbujajte, da med seboj sodelujejo, motivirajte tiste, ki so pri soustvarjanju uspešni in jih prosite, da pomoč nudijo še ostalim. 

Ne pozabite, da je treba vprašanja, povezana s tehnologijo, reševati pravočasno, sicer se lahko zgodi, da udeleženci popolnoma izgubijo motivacijo.

Morebitne zagate lahko predvidite vnaprej in pripravite “varen” plan B.

Soustvarjanje omogoča, da so vsebine tečaja sveže in posodobljene z ustreznimi temami in primeri. 

 

Prilagodljive vsebine

Udeležba / angažiranost

Učna vrednost

 

VSEBINA

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

Ni nujno, da je tisto, kar se učitelju zdi zanimivo, sprejeto enako tudi med udeleženci. Soustvarjanje omogoča udeležencem, da ustvarijo vsebino, ki je bolj primerna za njihovo področje zanimanja. To je dober primer, kako metoda deluje v prid učiteljem - s širjenjem njihovega lastnega razumevanja teme ali s širjenjem področja uporabe predmeta. Seveda to ni, nekaj, kar bi steklo avtomatsko, pojavljali pa se bodo tudi predlogi udeležencev, ki ne bodo primerni ali nepovezani z obravnavano tematiko.

Pozorni bodite na potrebe udeležencev in se izogibajte pretirano didaktičnemu duhu.

Vedite, da je soustvarjanje proces, ki zahteva skupno delo, in lahko včasih ne sovpada z “idealističnimi” pričakovanji. 

 

Priloga C. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: TEHNOLOGIJA

Priloga C. Razčlenitev tabel po ključnih področjih: TEHNOLOGIJA

 

Vidiki in kategorijeNasveti in priporočila

IKT znanje uporabnikov je ključno 

 

IKT spretnosti

Udeležba / angažiranost

 

UDELEŽENCI

IZOBRAŽEVALCI

TEHNOLOGIJA

Ključnega pomena je, da se zavedamo, kakšno raven znanj in IKT spretnosti imajo udeleženci. Na podlagi tega bomo lahko izbrali ustrezne pripomočke za soustvarjanje vsebine. 

Najprej ocenite stopnjo usposobljenosti za uporabo IKT.

Prepričajte se, da bodo udeleženci znali ravnati s pripomočki, ki jih nameravate uporabiti. 

Čas je bistven. Tehnična vprašanja in različne stopnje strokovne IKT usposobljenosti zahtevajo veliko časa, kar pogosto vodi do nedokončanih dejavnosti in nalog tečaja

 

IKT usposobljenost

Prilagodljiva vsebina

Podpora IKT

Upravljanje časa in

procesa

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

TEHNOLOGIJA

VSEBINA

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

Predhodna ocena stopnje IKT spretnosti lahko prihrani veliko časa. Vprašanja za samoevalvacijo so lahko vključena v samo učno platformo, ki jo organizacija uporablja, na podlagi rezultatov pa se nato udeležencu lahko ponudi manj ali bolj zahtevna različica učne vsebine. Nenehna podpora in ne le enkratna vodila prispeva k nemotenemu izvajanju dejavnosti. Ena od možnosti je imeti asistenta za poučevanje, ki lahko nudi pomoč in podporo pri uporabi IKT.   

Omogočite hiter in enostaven dostop do podpore. 

Organizirajte vaje, da boste lahko pravočasno opravili vse predvidene aktivnosti.

NE silite udeležencev, da hitijo čez vsebino in dejavnosti, in raje prilagodite strukturo oziroma aktivnosti. 

Številna razpoložljiva orodja omogočajo bolj raznolike izkušnje

 

IKT

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

Primerno je za sodelujoče z višjo stopnjo IKT spretnosti. V sklopu aktivnosti je pomembno, da ostajate v skladu z učnimi cilji in potrebami svojih udeležencev. 

Uporabljajte več orodij in tako poskrbite za raznolikost vsebine in se prilagodite različnim stopnjam znanja udeležencev. 

Vselej pomislite na potrebe svojih ciljnih skupin.

Pomanjkanje učenja in soustvarjanja na eni platformi predstavlja težavo

 

IKT orodja

Organizacijska podpora

 

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

Številna orodja naredijo tečaj bolj zanimiv za nekatere občinstvo, vendar se veliko učiteljev in učencev spopada s težavo pri uporabi dveh (ali več) popolnoma ločenih kosov programske opreme in njihove sinhronizacije. Osnovna funkcionalnost soustvarjanja bi morala postati sestavni del sistemov in platform za upravljanje učenja.

To dejstvo upoštevajte, ko boste izbirali svoj LMS sistem in se pogovarjali z razvijalci programske opreme. 

Preizkusite naš CoCOS urejevalnik spletnih tečajev in ocenite njegove prednosti glede na vaše potrebe.

Načrtovanje je ključno

 

IKT orodja

Podpora IKT

Udeležba / angažiranje

Upravljanje procesov in časa

Vrednost učenja

 

IZOBRAŽEVALCI

VSEBINA 

TEHNOLOGIJA

ORGANIZACIJA

 

Načrtovanje je ključnega pomena za več stvari -  od časovnega vidika do izbire platforme in orodij, sestave ekipe udeležencev in skrb za njihovo motivacijo. Čeprav je veliko učiteljev navajenih, da se hitro prilagajajo spremembam, delo v timu zahteva nekoliko drugačne spretnosti in pristop. 

Zastavite si jasen načrt in časovnico ter se tega tudi držite.

NE jemljite načrtovanja in usklajevanja za samoumevnega. 

IKT podpora je pomembna, saj se le tako lahko sodelovanje omogoči vsem

 

Orodja IKT

Podpora IKT

Udeležba / angažiranje

Upravljanje procesov in časa

Učna vrednost

 

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

TEHNOLOGIJA

ORGANIZACIJA

 

Nekateri udeleženci lahko čutijo, da zaostajajo, še posebej, če niso vešči uporabe določenih orodij.  Do tega lahko pride zaradi nejasne predstavitve učitelja ali nezadostnega   uporabniškega znanja in spretnosti udeležencev.

Udeležence spodbujajte, da med seboj sodelujejo, motivirajte tiste, ki so pri soustvarjanju uspešni in jih prosite, da pomoč nudijo še ostalim. 

Ne pozabite, da je treba vprašanja, povezana s tehnologijo, reševati pravočasno, sicer se lahko zgodi, da udeleženci popolnoma izgubijo motivacijo.

Morebitne zagate lahko predvidite vnaprej in pripravite “varen” plan B.

Učitelji se težko odločajo med vsemi orodji, ki so na voljo

 

Proces upravljanja

IKT podpora

IKT orodja

Učna vrednost

 

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

VSEBINE

Pomembno je, da učitelji natančno vedo in razumejo namen orodij in način, s katerim bi njihova uporaba izboljšala učni proces. Učitelji naj tveganja in koristi, povezanih s katerim koli orodjem, preučujejo skupaj z ostalimi v neki organizaciji. Preden se odločijo za uporabo orodja, je potrebno videti širšo sliko. 

Posvetujte se s kolegi z več izkušnjami pri ustvarjanju.

Posebni izzivi v zvezi s tehnično podporo, ko je učitelj samostojni podjetnik

 

Podpora znotraj organizacije

Upravljanje procesov

Podpora IKT

 

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

TEHNOLOGIJA

Veliko izobraževalnih ustanov ima v svojem krogu kar nekaj zunanjih učiteljev. To predstavlja dodaten izziv v zvezi z organizacijsko podporo, vključno s tehnično podporo, medsebojnim sodelovanjem in izvajanjem.

Kot samostojni učitelj ...

Naredite in predstavite jasen načrt z vrsto in obliko podpore, ki jo boste potrebovali od organizacije.

NE domnevajte, da organizacija pozna metodo soustvarjanja ali ima ustrezno podporno infrastrukturo.

Kot organizacija, ki sodeluje s samostojnimi učitelji ... 

Pozanimajte se, kakšni konkretni ukrepi za pripravo, razvoj in izvajanje podpore so potrebni.

Izmed zaposlenih izberite nekoga, ki bo odgovoren za koordinacijo pri celotnem postopku soustvarjanja. 

Raven zanimanja za vključevanje IKT orodij v učnih proces je na začetku na visoki ravni, zato je skrbno “odmerjanje” ključnega pomena. Če naenkrat predstavimo preveč, lahko učitelje in udeležence zmedemo. 

 

Upravljanje s časom in s

procesi

Prilagodljive vsebine

Udeležba / udejstvovanje

Učna vrednost

 

VSEBINA

TEHNOLOGIJA

 

Zaradi najrazličnejših možnosti pristopa in metod, ki izhajajo iz soustvarjanja, lahko hitro fokus preusmerimo iz vsebine na tehničen del. To zahteva veliko časa in povzroči zamude. 

Bodite skrbni pri načrtovanju in ne pozabite na čas, delovno obremenitev in zapletenost nalog.

NE pozabite, da so orodja namenjena temu, da vam delo olajšajo in ne obratno. 

Uporaba tehnologije pri pouku je tudi zabavna

 

IKT orodja 

Upravljanje procesov

Učna vrednost

 

VSEBINA

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

Uporaba tehnologije v razredu je ključni dejavnik, ki vpliva na celotno izkušnjo vseh vpletenih. Tehnologija lahko odvisno od posameznega konteksta pusti zelo dober vtis. Ko tehnologijo spoznajo organizacije, kateri učni proces je bolj tradicionalen, je njihova motivacija običajno na zelo visoki ravni. Gre za nadvse pozitivno izkušnjo in odločitev za uporabo “zabavnih” orodij je dokaj preprosta. 

 

NE vztrajajte pri uvajanju določene tehnologije ali orodja samo zato, ker mislite, da bo to za udeležence 'zabavno'.

Poiščite ravnovesje med tradicionalnimi modeli poučevanja in smiselno, ciljno usmerjeno uporabo tehnologije - takšna uporaba lahko prinese dodano vrednost vaši vsebini. 

 

Priloga D. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: VSEBINA

Priloga D. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: VSEBINA

 

Vidiki in kategorijNasveti in priporočila

Izvedba tečaja, uspešnost udeležencev in izkušnje tečaja so neposredno povezane s stopnjo tehnične usposobljenosti udeležencev (v kateri koli vlogi)

 

IKT spretnosti

Prilagodljiva vsebina

Sodelovanje / angažiranost

Dodana vrednost 

Učna vrednost

 

VSEBINA

IZOBRAŽEVALCI

PROCES

Pri soustvarjanju lahko naletimo na naloge različnih zahtevnosti, ki zahtevajo različne stopnje IKT spretnosti udeležencev. Glavni del je lahko v predstavljen v preprosti obliki. V nadaljevanju pa lahko različne naloge zahtevajo različne stopnje IKT spretnosti, itd. 

Razmislite o nalogah in dejavnostih, ki ustrezajo različnim nivojem spretnosti udeležencev.

Upoštevajte teorijo in prakso prilagodljivega učenja pri načrtovanju tečaja soustvarjanja.

Čas je bistven. Tehnična vprašanja in različne stopnje strokovne IKT usposobljenosti zahtevajo veliko časa, kar pogosto vodi do nedokončanih dejavnosti in nalog tečaja

 

IKT usposobljenost

Prilagodljiva vsebina

Podpora IKT

Upravljanje časa in

procesa

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

TEHNOLOGIJA

VSEBINA

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

Predhodna ocena stopnje IKT spretnosti lahko prihrani veliko časa. Vprašanja za samoevalvacijo so lahko vključena v samo učno platformo, ki jo organizacija uporablja, na podlagi rezultatov pa se nato udeležencu lahko ponudi manj ali bolj zahtevna različica učne vsebine. Nenehna podpora prispeva k nemotenemu izvajanju dejavnosti. Ena od možnosti je imeti asistenta za poučevanje, ki lahko nudi pomoč in podporo pri uporabi IKT. 

Omogočite hiter in enostaven dostop do podpore. 

Organizirajte vaje, da boste lahko pravočasno opravili vse predvidene aktivnosti.

NE silite udeležencev, da hitijo čez vsebino in dejavnosti, in raje prilagodite strukturo oziroma aktivnosti. 

Uporaba razpoložljivih orodij za soustvarjanje zahteva različen spekter znanj in včasih za to ni predvidenega dovolj časa

 

IKT orodja

Upravljanje časa in

procesov

Sodelovanje / angažiranje

 

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

VSEBINA

To se lahko reši tako, da določite navodila po korakih in vsem omogočite, da se učijo v svojem lastnem tempu. Če naloge jasno porazdelimo in je izvedbe ustrezno nadzorujemo, lahko to omogočimo. Ključnega pomena je tudi pozitivno okolje, kjer lahko dobimo podporo in si med seboj delimo težave. 

Poskrbite za jasno opredeljen prostor za sodelovanje in namenite dovolj časa. 

Pravočasno prosite oziroma podajte navodila. 

NE bodite prepričani, da se bo to rešilo samo od sebe.

Potrebno je aktivno vključevanje udeležencev, sodelavcev in strokovnjakov itd.

 

Upravljanje procesov

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

IZOBRAŽEVALCI

VSEBINA

 

 

To je neizogibno in pri soustvarjanju zelo pomembno. To bi bilo mogoče doseči z vzpostavitvijo prostora za sodelovanje, premišljenim razmišljanjem, katere sodelavce bi povabili k delu, glede na to, kakšno stopnjo usposobljenost ali vpogled bi imeli, s pomočjo razprav, komentarjev, demonstracij in celo hitrih anket.

Skrbno načrtujte delovni prostor. Oglejte si razpoložljivost oblik in možnosti komunikacije, ki omogočajo razprave in dajanje komentarjev v realnem času.

Poskrbite, da bo vsak udeleženec ali sodelavec natančno vedel, kaj je njegova vloga. 

Splošna osredotočenost na soustvarjanje: udeleženci ali sodelavci?

 

Upravljanje procesov

Udeležba / angažiranost

Dodana vrednost

 

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

VSEBINA

Če razširimo ekipo kolegov in strokovnjakov, še ne pomeni, da se soustvarjanje zaključi. Del enačbe so tudi udeleženci in prav oni bi morali aktivno sodelovati. Kadar se spodbuja sodelovanje vseh zainteresiranih strani, je treba pomisliti na to, kako zasedeni so v določenem trenutku. 

Prizadevajte si za vključitev vseh sodelujočih.

NE zadovoljite se z minimumom oziroma tistim, kar ustreza zgolj vam. V mislih imejte tisto, kar je za vas in vaše udeležence najbolj primerno. 

Izbira platform in orodij skoraj v celoti temelji na predhodnih izkušnjah

 

Sodelovanje / angažiranje

IKT orodja

 

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

VSEBINA

To je izjemno veliko področje za potencialne izboljšave soustvarjanja. Zdi se, da se večina učiteljev raje drži platform in orodij, ki jih že poznajo. To na nek način onemogoča produktivno in učinkovito razpravo o vseh različnih možnosti. 

Prepričajte se, da preizkusite uporabiti nove pripomočke, ki jih doslej še niste uporabljali, s katerimi se prej še niste srečali. 

NE omejujte se zgolj na orodja, ki ste jih že vajeni. 

Načrtovanje je ključno

 

IKT orodja

Podpora IKT

Udeležba / angažiranje

Upravljanje procesov in časa

Vrednost učenja

 

IZOBRAŽEVALCI

VSEBINA

TEHNOLOGIJA

ORGANIZACIJA

 

Načrtovanje je ključnega pomena za več stvari -  od časovnega vidika do izbire platforme in orodij, sestave ekipe udeležencev in skrb za njihovo motivacijo. Čeprav je veliko učiteljev navajenih, da se hitro prilagajajo spremembam, delo v timu zahteva nekoliko drugačne spretnosti in pristop. 

Zastavite si jasen načrt in časovnico ter se tega tudi držite.

NE jemljite načrtovanja in usklajevanja za samoumevnega. 

Učitelji se težko odločajo med vsemi orodji, ki so na voljo

 

Proces upravljanja

IKT podpora

IKT orodja

Učna vrednost

 

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

VSEBINA

Pomembno je, da učitelji natančno vedo in razumejo namen orodij in način, s katerim bi njihova uporaba izboljšala učni proces. Učitelji naj tveganja in koristi, povezane s katerim koli orodjem, preučujejo skupaj z ostalimi v neki organizaciji. Preden se odločijo za uporabo orodja, je potrebno videti širšo sliko. 

Posvetujte se s kolegi z več izkušnjami pri ustvarjanju.

Soustvarjanje omogoča, da so vsebine tečaja sveže in posodobljene z ustreznimi temami in primeri. 

 

Prilagodljive vsebine

Udeležba / angažiranost

Učna vrednost

 

VSEBINA

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

Ni nujno, da je tisto, kar se učitelju zdi zanimivo, sprejeto enako tudi med udeleženci. Soustvarjanje omogoča udeležencem, da ustvarijo vsebino, ki je bolj primerna za njihovo področje zanimanja. To je dober primer, kako metoda deluje v prid učiteljem - s širjenjem njihovega lastnega razumevanja teme ali s širjenjem področja uporabe predmeta. Seveda to ni, nekaj, kar bi steklo avtomatsko, pojavljali pa se bodo tudi predlogi udeležencev, ki ne bodo primerni ali nepovezani z obravnavano tematiko.

Pozorni bodite na potrebe udeležencev in se izogibajte pretirano didaktičnemu duhu.

Vedite, da je soustvarjanje proces, ki zahteva skupno delo, in lahko včasih ne sovpada z “idealističnimi” pričakovanji. 

Raven zanimanja za vključevanje IKT orodij v učnih proces je na začetku na visoki ravni, zato je skrbno “odmerjanje” ključnega pomena. Če naenkrat predstavimo preveč, lahko učitelje in udeležence zmedemo. 

 

Upravljanje s časom in s

procesi

Prilagodljive vsebine

Udeležba / udejstvovanje

Učna vrednost

 

VSEBINA

TEHNOLOGIJA

 

Zaradi najrazličnejših možnosti pristopa in metod, ki izhajajo iz soustvarjanja, lahko hitro fokus preusmerimo iz vsebine na tehničen del. To zahteva veliko časa in povzroči zamude. 

Bodite skrbni pri načrtovanju in ne pozabite na čas, delovno obremenitev in zapletenost nalog.

NE pozabite, da so orodja namenjena temu, da vam delo olajšajo in ne obratno. 

Uporaba tehnologije pri pouku je tudi zabavna

 

IKT orodja 

Upravljanje procesov

Učna vrednost

 

VSEBINA

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

Uporaba tehnologije v razredu je ključni dejavnik, ki vpliva na celotno izkušnjo vseh vpletenih. Tehnologija lahko odvisno od posameznega konteksta pusti zelo dober vtis. Ko tehnologijo spoznajo organizacije, kateri učni proces je bolj tradicionalen, je njihova motivacija običajno na zelo visoki ravni. Gre za nadvse pozitivno izkušnjo in odločitev za uporabo “zabavnih” orodij je dokaj preprosta. 

NE vztrajajte pri uvajanju določene tehnologije ali orodja samo zato, ker mislite, da bo to za udeležence 'zabavno'. Poiščite ravnovesje med tradicionalnimi modeli poučevanja in smiselno, ciljno usmerjeno uporabo tehnologije - takšna uporaba lahko prinese dodano vrednost vaši vsebini. 

 

Priloga E. Razčlenitev tabel po oznakah in ključnih področjih: ORGANIZACIJA

Priloga E. Razčlenitev tabel po ključnih področjih: ORGANIZACIJA

 

Vidiki in kategorijeNasveti in priporočila

Pomanjkanje učenja in soustvarjanja na eni platformi predstavlja težavo

 

IKT orodja

Organizacijska podpora

 

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

Številna orodja naredijo tečaj bolj zanimiv za nekatere občinstvo, vendar se veliko učiteljev in učencev spopada s težavo pri uporabi dveh (ali več) popolnoma ločenih kosov programske opreme in njihove sinhronizacije. Osnovna funkcionalnost soustvarjanja bi morala postati sestavni del sistemov in platform za upravljanje učenja.

To dejstvo upoštevajte, ko boste izbirali svoj LMS sistem in se pogovarjali z razvijalci programske opreme. 

Preizkusite naš CoCOS urejevalnik spletnih tečajev in ocenite njegove prednosti glede na vaše potrebe.

Izbira platform in orodij skoraj v celoti temelji na predhodnih izkušnjah

 

Sodelovanje / angažiranje

IKT orodja

 

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

VSEBINA

To je izjemno veliko področje za potencialne izboljšave soustvarjanja. Zdi se, da se večina učiteljev raje drži platform in orodij, ki jih že poznajo. To na nek način onemogoča produktivno in učinkovito razpravo o vseh različnih možnosti. 

Prepričajte se, da preizkusite uporabiti nove pripomočke, ki jih doslej še niste uporabljali, s katerimi se prej še niste srečali. 

NE omejujte se zgolj na orodja, ki ste jih že vajeni. 

Načrtovanje je ključno

 

IKT orodja

Podpora IKT

Udeležba / angažiranje

Upravljanje procesov in časa

Vrednost učenja

 

IZOBRAŽEVALCI

VSEBINA 

TEHNOLOGIJA

ORGANIZACIJA

 

Načrtovanje je ključnega pomena za več stvari -  od časovnega vidika do izbire platforme in orodij, sestave ekipe udeležencev in skrb za njihovo motivacijo. Čeprav je veliko učiteljev navajenih, da se hitro prilagajajo spremembam, delo v timu zahteva nekoliko drugačne spretnosti in pristop. 

Zastavite si jasen načrt in časovnico ter se tega tudi držite.

NE jemljite načrtovanja in usklajevanja za samoumevnega. 

IKT podpora je pomembna, saj se le tako lahko sodelovanje omogoči vsem. 

 

Orodja IKT

Podpora IKT

Udeležba / angažiranje

Upravljanje procesov in časa

Učna vrednost

 

IZOBRAŽEVALCI

UDELEŽENCI

TEHNOLOGIJA

ORGANIZACIJA

 

Nekateri udeleženci lahko čutijo, da zaostajajo, še posebej, če niso vešči uporabe določenih orodij.  Do tega lahko pride zaradi nejasne predstavitve učitelja ali nezadostne uporabniška znanja in spretnosti udeležencev.

Udeležence spodbujajte, da med seboj sodelujejo, motivirajte tiste, ki so pri soustvarjanju uspešni in jih prosite, da pomoč nudijo še ostalim. 

Ne pozabite, da je treba vprašanja, povezana s tehnologijo, reševati pravočasno, sicer se lahko zgodi, da udeleženci popolnoma izgubijo motivacijo.

Morebitne zagate lahko predvidite vnaprej in pripravite “varen” plan B.

Učitelji se težko odločajo med vsemi orodji, ki so na voljo

 

Proces upravljanja

IKT podpora

IKT orodja

Učna vrednost

 

TEHNOLOGIJA

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

VSEBINA

Pomembno je, da učitelji natančno vedo in razumejo namen orodij in način, s katerim bi njihova uporaba izboljšala učni proces. Učitelji naj tveganja in koristi, povezane s katerim koli orodjem, preučujejo skupaj z ostalimi v neki organizaciji. Preden se odločijo za uporabo orodja, je potrebno videti širšo sliko. 

 

 

Posvetujte se s kolegi z več izkušnjami pri ustvarjanju.

Posebni izzivi v zvezi s tehnično podporo, ko je učitelj samostojni podjetnik

 

Podpora znotraj organizacije

Upravljanje procesov

Podpora IKT

 

IZOBRAŽEVALCI

ORGANIZACIJA

TEHNOLOGIJA

Veliko izobraževalnih ustanov ima v svojem krogu kar nekaj zunanjih učiteljev. To predstavlja dodaten izziv v zvezi z organizacijsko podporo, vključno s tehnično podporo, medsebojnim sodelovanjem in izvajanjem.

Kot samostojni učitelj ...

Naredite in predstavite jasen načrt z vrsto in obliko podpore, ki jo boste potrebovali od organizacije.

NE domnevajte, da organizacija pozna metodo soustvarjanja ali ima ustrezno podporno infrastrukturo.

Kot organizacija, ki sodeluje s samostojnimi učitelji ... 

Pozanimajte se, kakšni konkretni ukrepi za pripravo, razvoj in izvajanje podpore so potrebni.

Izmed zaposlenih izberite nekoga, ki bo odgovoren za koordinacijo pri celotnem postopku soustvarjanja. 

Organizacijska in institucionalna podpora, ravnovesje in vključevanje

 

Organizacijska podpora

Upravljanje časa in

procesov

 

ORGANIZACIJA

IZOBRAŽEVALCI

 

Poleg pozitivne naklonjenosti učitelja za uporabo soustvarjanja in organizacijske podpore, je ključnega pomena tudi ohranjanje ravnovesja znotraj organizacije. 

Prepričajte se (kot učitelj), da vaša organizacija ve, kaj počnete, in vas pri tem podpira. 

Upoštevajte, da je pri soustvarjanju potrebno upoštevati in obvladovati skupno (tudi pri drugih predmetih) delovno obremenitev udeležencev. 

Naredite korake za uvedbo in vključevanje metode soustvarjanja, vključno s sodelovanjem med ostalimi posamezniki in organizacijo.