IO4 - Pilots
Andy Stoycheff
Clara González Alonso
Dino RF
Dino RF
Dries Vanacker
Ilaria Pro Work
Lennert Holvoet
Liesbeth De Vogelaere
Mariano Sanz Prieto
Mihaela Orozel
Milena Zvancharova
Nuria de Pablo
Pro-Work NL
Theodora Dimitrova
Thomas Claeys
Tina Ojsteršek
BG CoCOS – Пилотни курсове по съавторство: провеждане и оценка

Съавторство с помощта на методи и инструменти със свободен достъп

ПИЛОТНИ КУРСОВЕ & ОЦЕНКА

CoCOS Пилотни курсове и оценка, май 2020

София | Ghent | Velenje| Madrid |Burgh-Haamstede

 

Легален отказ от отговорност

Проектът CoCOS е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Настоящата публикация отразява мнението на авторите, като Комисията не носи отговорност за възможните употреби на съдържащата се в нея информация.

Лиценз

CoCOS подкрепя свободния достъп и употреба на образователин материали. Продуктите от проекта са лицензирани при условията на Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-NC-SA 4.0)

 

 

Можете  да:

Споделяте — копирате и разпространявате материалите чрез всякакви средства и формати

Адаптирате — смесвате, променяте и надграждате материалите

При следните условия:

Признание — необходимо е да бъде споменат автора, да се представи линк към лиценза и да се упоменат извършените промени. Можете да го направите по всеки подходящ начин, но без това да означава, че отдаващият лиценза  одобрява вас или вашата употреба.

Некомерсиално — Не можете да използвате материалите с комерсиална цел.

Споделяне на споделеното — Ако смесвате, променяте или надграждате материалите, трябва да споделяте своя принос при същите условия както оригинала.

Без допълнителни ограничения — Не можете да прилагате правни термини или технологични мерки, чрез които да ограничавате другите да прилагат позволеното според лиценза.

Съдържание

Съдържание

 

1    Въведение

Цел

Очаквания

 

2    Провеждане на пилотните курсове

2.1    Статистика

 

3    Обратна връзка от партньорите по проекта

3.1    Белгия – ARTEVELDEHOGESCHOOL

3.2    България – НУЦ

3.3    Нидерландия – PRO WORK

3.4    Словения – LUV

3.5    Испания – JAITEK

 

4    Анализ на пилотните курсове в Белгия

4.1    Въпросници от учители

4.2    Въпросници от студенти

4.3    Преглед на резултатите

4.4    Успехи

4.5    Предизвикателства

 

5    Анализ на пилотните курсове в България

5.1    Въпросници от учители

5.2    Въпросници от експерти

5.3    Въпросници от студенти

5.4    Преглед на резултатите

5.5    Успехи

5.6    Предизвикателства

 

6    Анализ на пилотните курсове в Нидерландия

6.1    Въпросници от учители

6.2    Въпросници от експерти

6.3    Въпросници от студенти

6.4   Преглед на резултатите

6.5    Успехи

6.6    Предизвикателства

 

7    Анализ на пилотните курсове в Словения

7.1    Въпросници от учители

7.2    Въпросници от експерти

7.3    Въпросници от студенти

7.4    Преглед на резултатите

7.5    Успехи

7.6    Предизвикателства

 

8    Анализ на пилотните курсове в Испания

8.1    Въпросници от учители

8.2    Въпросници от експерти

8.3    Въпросници от студенти

8.4    Преглед на резултатите

8.5    Успехи

8.6    Предизвикателства

 

9    Общи заключения

9.1    Въпросници от учители – обобщени за всички страни

9.2    Въпросници от експерти – обобщени за всички страни

9.3    Въпросници за студенти – обобщени за всички страни

9.4    Съавторството има ли добавена стойност за учители и студенти?

Въведение

CoCOS означава Съавторски курсове чрез свободни за достъп инициативи (Co-Created courses through open sourced initiatives). Това е европейски проект финансиран като стратегическо партньорство по програма Еразъм+, ключова дейност "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики". Страните, които участват в проекта, са: Белгия, България, Нидерландия, Испания и Словения

1. Цел

Съавторството е процес, свързан с развиването на нови умения у преподаватели и обучавани. Целта на въпросника е да проучи практическата употреба на този нов подход в преподаването от гледната точка на учители и студенти.

2. Очаквания

Създаването на съдържание на курса често се оказва времеемко за преподавателя, като голяма част от времето се използва за управляването на курса, което отнема от фокуса върху съдържанието. Липсата на достатъчно време е особено характерна за висшето образование и обучението на възрастни, където преподавателите се изправят пред различни роли и голям брой студенти. Като се взима всичко това предвид, въпросът, на който търси отговор този доклад, е:

Съавторството носи ли добавена стойност за преподаватели и студенти?

Провеждане на пилотните курсове

Преподавателите, преминали обучението (C1), са приложили съавторската методология в собствените си курсове. Пилотните курсове са проведени във всеки от регионите, включени в проекта, и служат като инструмент за оценка, както и за важна обратна връзка относно прилагането на съавторството. Резултатите ще служат за насока при адаптирането на методологията и материалите. В някои случаи, преподавателите могат да бъдат подпомогнати от експерти в областта. 

Въпросниците са три вида: 

 

Участието на експерт не е задължително. 

Статистика

Белгия 2 курса без експерт

България 4 курса 1 експерт

Нидерландия 3 курса 1 експерт

Словения 4 курса 1 експерт

Испания 8 курса 5 експерти

Обратна връзка от партньорите

Първончалната обратна връмка беше много положителна. Повече от студенти​. Интересен учебен материал. Студентите са по-ангажирани. Материалите се споделят чрез Google Drive, тъй като преподавателят няма курс в Мудъл преди пилотната фаза. Студентите се запознават с темата и после създават примерни въпроси за образователно видео. Видеото е записано в клас с 3 студенти, които обясняват съдържанието със свои думи. Останалите студенти работят по въпросите в Google forms. ​Материалите ще бъдат качени в Мудъл, тъй като преподавателката иска да качи курса си онлайн. Менторите съдействат на студентите и предлагат материали (съавторски, последна версия) според техните нужди и въпроси. Понякога добавят инфографики, снимки, коментари. ​Финалната версия е споделена с всички студенти, преди официалния тест. Материалите ще продължат да бъдат опреснявани от нови ментори. Също така ще бъдат проверени и одобрени от учители. Методът се подкрепя от организатор на училищната програма.

Белгия - Artevelde

Двата пилотни курса бяха пред различна аудитория, използваха различни инструменти и подходи. И в двата случая пролича, че е необходимо да има основно ниво на съдържанието, за да бъде овладян материалът и да бъде използван в различни подходи. Един от преподавателите задаваше на студентите тема и после те са свободни да оформят уроците сами (5 от 12). Преподавателят помагаше на студентите да се придържат към темата, както и когато имат нужда (с граматиката, речника и др.). Това създаде положителна атмосфера и помага на уроци. Въпреки, че е предизвикателно и за двете страни, студентите овладях материала и не се опитваха да търсят по-лесното решение. Трябва да се отбележи, че разликата в поколенията (особено от гледна точка на технологииге) може да е стресиращо както за преподавателя, така и за студентите. Единият от преподавателите използва системата за анотации (hypothesis). Съвместното намиране на решения, заедно със студентите, предлага нов начин на преподаване и учене също от гледна точка на учителя. Отнема време, но може да наистина да се използва за обучение. 

България - NTC

Методът е иновативен, а студентите участват с удоволствие. В началото ентусиазмът е по-силен, постепенно отслабва. От тази гледна точка, повече внимание може да бъде отдадено на подходящата мотивация и техническа подкрепа. Това са две от причините за известно съпротива от страна на обучаваните да се включат в опита. Те избираха най-лесния начин: да анотират линкове към статии и видеа.​ Нямаха желание да влагат усилия в: задаване на въпроси; коментиране на някои трудни/неясни идеи или части от текста; предлагане на собствени текстове, които да бъдат добавени. Някои  не участват заради нуждата да се регистрират в Hypothesis, както и заради нуждата от координация между Мудъл и Hypothesis. Участниците (служители на компания) бяха заети със собствената си работа и нямаха достатъчно време за издирване на допълнителни ресурси. Методът на съавторството може да бъде използван при вътрешнофирмени обучения. Темата на курса трябва да бъде стеснена, което ще поощри обучаваните да участват по-активно. Очакванията на обучаваните, както и техните навици за учене са пречка  – участниците (служители на компания) не са свикнали с този вид учебни дейности. Сериозно затруднение с Hypothesis, неудобство поради големия брой предложения. Студентите участваха на доброволни начала. Изключително положителна обратна връзка от обучаваните, с желание да използват метода отново, научиха много за авторските права и подбора и проверката на източника. Инструментът е добър, но трябва да се внимава с придържането към затворените групи, така че студентите да не превръщат коментарите си в обществено достояние. Използването на интегрирана платформа  спомага за гладкото протичане на курса.

Нидерландия - Pro Work

Използваните методи, Xerte и Hypothesis, бяха подходящи и могат да се използват и в бъдеще. Важно е да се подхранва мотивацията. Различните платформи за различните инструменти могат да създадат недоразумения и да намалят мотивацията на студентите. Възможно решение е създаването на споделена платформа. За студентите големите групи са недостатък. Водят до повече допълнителна работа (заради коментарите и бележките) и това може да причини сериозни проблеми. Предпочита се работа в по-малки групи.

Словения - LUV
Испания - Jaitek

Само един от учителите пилотните курсове нямаше предишен опит с алтернативни форми на обучение. Това означава, че учителите бяха запознати с активната методика и бяха готови за алтернативни подходи. Идеята на пилотните курсове беше да представи ученето чрез правене. Платформи като google disc бяха използвани за събиране на работата, извършена отделно от по-малки групи. Perusall беше основният инструмент, използван от студентите за бележки и коментари, както и за работа по документи (Hypothesis). В два пилотни курса работата, извършена поотделно и в по-малката група, беше споделяна с целия клас чрез презентации. В определени случаи учениците споменават в проучването, че времето, посветено на тези презентации, не е било достатъчно.

Анализ на пилотните курсове в Белгия

Два пилотни курса бяха проведени в Artevelde University College, Гент. Участваха два учители, нямаше експерт. и двамата са попълнили въпросника, както и 43 студенти:

Средна възраст: 21 

Мъже:     32       Жени:   11

 

 

  1. Първи пилотен курс: Френски D

 

ПРОГРАМА: бакалавър по международна бизнес администрация

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 12

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше образование

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: студенти втора година, със значителни езикови и комуникационни умения (три семестъра френски език). Познават практиките на смесената учебна програма и обърнатата класна стая

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: В рамките на тематични часове (5 от 11), студентите допринасят със свои материали за дейностите в клас и съдържанието за изпита. Всеки клас изисква изучаване на специфичен речник. 1 от 5 задания (свобода на пресата): - 1 ч подготовка - 2 ч подготовка и дискусии - като част от изпита студентите пишат своето мнение за презентации на колеги

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: CANVAS LMS

 

  1. Втори пилотен курс: Аудио-визуални медийни технологии

 

ПРОГРАМА: Бакалавър по графични и дигитални медии

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 179

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше образование

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти 2. семестър в бакалавърска програма, със специализиция "Аудио-визуални изкуства & Продукция". Предметът е сравнително нов и насочен към теория и основни концепции като физиката и правилата на филмите.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА:  Студентите са поощрени да допринасят за курса (поправки, допълнителни и конкретни примери) посредством Hypothesis. Получават оценка за своите приноси и са възнаградени със значка като част от игровизираното съавторство. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  CANVAS LMS, Hypothesis, Google Docs, Badges

Въпросници от учители

Q1 - Един от двама учители е имал предишен опит с алтернативни форми на обучение, както е обяснено в коментарите 

Q2 - Добавената стойност на подхода за съвместно създаване беше ясна за учителите 

Q3 - И двамата бяха много доволни от онлайн подготвителния модул, който беше предложен

Q4 - Въпреки че един от тях не е имал предишен опит, и двамата са били достатъчно уверени, че могат да създават свои собствени материали за съвместно създаване

Q5 - Използваните инструменти са Canvas, Office, Google, Hypothesis и Sharaha

Q6 - Единият от тях се чувстваше уверен в създаването на привлекателни материали, докато другият се затрудняваше

Q7 - И двамата се радваха на добра реакция от студентите по отношение на този подход на обучение 

Q8 - И двамата казаха, че трудностите при използването на съвместното създаване са свързани с новия подход и липсата на достатъчна дигитална грамотност 

Q9 - И двамата учители забелязаха подобрение в методиката си на преподаване

Q10 - Силни страни: открита атмосфера, самоуправление; Слабости: нуждата от постоянно поддържане на високата мотивация  

Q11 - И двамата много биха интегрирали тази методология за съвместно създаване в своите класове 

Въпросници от студенти

Q1 - Повечето от студентите не са имали предишен опит с този вид форми на обучение

Q2 - Мненията са разделени по отношение на добавената стойност. Най-високият и най-ниският резултат са най-малко гласувани

Q3 - Повечето от участниците не намират съвместното създаване за привлекателно

Q4 - Мнозинството от участниците разбраха какво се очаква от тях

Q5 - Повечето от участниците знаеха как да дадат своя принос, използвайки цифровите инструменти / платформата

Q6 - Участниците обикновено не срещат трудности при използването на съвместно създаване

Q7 - Някои участници бяха доволни от разработените материали;  други категорично не са съгласни

Q8 - Някои участници се почувстват по-ангажирани и мотивирани с този подход, но някои други дават най-ниската оценка за него

Q9 - Повечето от учениците не биха искали учителят да използва този подход отново

Q10 - Повечето от тях не намериха този подход за по-привлекателен от другите методи. 

Важни забележки: студентите смятаха, че групата е твърде голяма и че е трудно да се мотивира. Обемът на работата, необходим за тях, беше твърде много и те смятаха, че опитът за съвместно създаване се губи. Важно е да можете да работите независимо от това, което са направили другите студенти.

Преглед на резултатите

В Белгия двата пилотни курса са много различни. И двамата учители бяха доволни от резултатите, докато някои ученици срещнаха трудности.

Успехи
Предизвикателства
Анализ на пилотните курсове в България

В България са проведени 4 пилотни курса. Два в УНСС, един в корпорация Балев и един в Колеж по мениджмънт "Адам Смит". В тях са участвали четирима учители. Не е участвал експерт. 78 студенти са се включили в курсовете. Петима експерти са привлечени в проекта. 

 

4 преподаватели и 4 експерти са попълнили въпросника. 

37 студенти са попълнили въпросниците.

Средна възраст: 24

Мъже:     17     Жени:   20

 

  1. Първи пилотен курс: ИКОНОМИКА НА ТРУДА

 

ПРОГРАМА: Бакалавър по международна бизнес администрация

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 30

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше 

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: 30 доброволци (от общо 127), от които​20 са изпълнили всички задачи и са положили изпит, като са получили и сертификати за участие, първа година, втори семестър

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: университетската платформа Мудъл в комбинация с Hypothesis. Съавторството е използвано за попълване на специално разработени части от курса с видео, данни или статии. Общ брой предложения: 187.

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: MOODLE, HYPOTHESIS

 

2. Втори пилотен курс: ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ ЗА            ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

ПРОГРАМА: Вътрешнофирмено обучение на персонала/Корпорация Балев

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 6

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: образование за възрастни (корпоративно обучение)

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: търговски представители за международния пазар. Компанията е активна в 86 страни, като устойчивостта и разрастването на експортните пазари са от ключово значение. Обучаваните в този курс са наети търговски представители.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: НУЦ е домакин на курса в платформата Мудъл, системата за управление на ученето е сдвоена с Hypothesis.​Като образователен подход се прилага смесеното учене.​ Обучаваните участват в съавторствот на ресурси за курса, но същевременно с това имат и задания с определени срокове. Само двама участници внасят предложения. 18 анотации са одобрени от лектора (интерсени видеа и текстове).​

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  MOODLE

 

3. Трети пилотен курс: КОМПАНИИ ЕДНОРОЗИ

 

ПРОГРАМА: Маркетинг

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: тема на курса "Конкурентност на икономическите системи"

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Общо взето методът е иновативен за студентите. В началото бяха много ентусиазирани. Подходящата мотивация и техническата подкрепа са много важни в процеса на съавторство. Тези два аспекта накараха ​много от студентите да не искат да участват в опита.

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  MOODLE , HYPOTHESIS

4. Четвърти пилотен курс: ИКОНОМИКА: ИНВЕСТИЦИИ СРЕЩ ГРАЖДАНСТВО

 

ПРОГРАМА: Професионална квалификация за възрастни ЕКР ниво 5

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 17

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: професионално обучение за възрастни

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: възрастни обучавани с различен опит. 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Елементът на съавторство беше гарантиран чрез изграждането на дейностите около уики активността на Мудъл (част от основния инсталационен пакет). ​ Курсът е проведен в смесен обучителен формат. Различните икономически политики бяха подкрепени с аргументи от източници за и против​. Целта беше обучаваните да се запознаят с разнообразието от мнения и аргументи от двете страни на дебата и да започнат да мислят за икономическата политика като за сложна и взаимосвързана област, каквато тя е, като  отчитат ефекта от прилагането на политики. Участието в дейностите за съвместно създаване не беше задължително и беше свързано със стимул от допълнителни точки към финалната оценка от курса.

УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  MOODLE, WIKI Activity (формат за дебат)

Въпросници от учители

Q1 - Всички учители са имали предишен опит с алтернативни форми на обучение, както е обяснено в коментарите

Q2 - Добавената стойност на подхода за съвместно създаване беше ясна за учителите

Q3 - Двама учители бяха доволни от онлайн подготвителния модул, който беше предложен, а двама бяха неутрални

Q4 - Всички те се чувстваха достатъчно уверени, че могат да създадат свои собствени материали

Q5 - Всички учители използваха Hypothesis като основно средство за съвместно създаване

Q6 - Двама от тях се почувстваха по-уверени от останалите (гласуване 3/6) в създаването на привлекателни материали

Q7 - Учителите споделят, че взаимодействията в началото са плахи, но напредването на уроците, започват да харесват този нов подход за учене

Q8 - Всички смятат, че има трудности при използването на съвместното създаване. Необходима е повече техническа поддръжка

Q9 - Един от четирима учители не намира подобрение в методиката си на преподаване (гласуване 2 от 6), докато другите го направиха (гласуване 4/6)

Q10 - Силни страни: отлична идея, колективно използване на креативността, усъвършенстване на уменията за работа в екип, критично мислене, лесен подход Слабости: липса на техническа поддръжка, ИКТ умения (2 от тях), липса на умения за проверка на факти, постоянна нужда от служител (бизнес перспектива)

Q11 - Всички биха включили тази методология за съвместно създаване в своите курсове (6/6)

Въпросници от експерти

Q1 - Експертите са имали предишен опит с MOOCS, смесено обучение, обърната класна стая и един от тях с учебни пътеки

Q2 - Експертите дадоха различно мнение по отношение на ефективността на онлайн подготвителния модул за учители; всъщност един от тях гласува 2 от 4, един 6/6 и двама експерти дадоха по-неутрален вот (4/6)

Q3 - Повечето от тях смятат, че добавената стойност е ясна за учителите, докато някой

Q4 - Експертите описват взаимодействието между учителите и този нов подход като предизвикателно, поради това, че не са запознати с него и факта, че те трябва да работят с експерти и други учители. Обучението, направено преди, се смяташе за полезно и също необходимо, според една от тях. Взаимодействието също беше оценено като положително от друг експерт. 

Q5 - Инструментите, за които учителите питаха информация, бяха Hypothesis и Perusall. 

Q6 - Най-предизвикателните аспекти бяха свързани с технически проблеми и особено с Hypothesis, отнемаше време да се проверят ресурсите и да се одобрят всички множество уведомления на обучаваните, както и публикуването им в платформата. 

Q7 - Най-полезният аспект за тях е самото сътрудничество и активното участие в ресурсите. Този метод може да разкрие иначе скритите умения на учащите. 

Q8 - Трима от четирима смятат, че все още има технически бариери. Не се предлага обяснение 

Q9 - Силни страни: активно участие в създаването на съдържание, работа в екип, изграждане на умения за проверка на фактите, по-добра комуникация. Слаби страни: кратко време за преглед, координация и комуникация между страните 

Q10 - Всеки (един експерт не гласува) оценява като полезни и конструктивни крайните произведени материали 

Q11 - Пилотите разкриват най-добрата страна на съавторството и слабостите: управление на времето, техническа поддръжка, избор на теми

Въпросници от студенти

Q1 - Повечето от студентите не са имали предишен опит с този вид форми на обучение и тези, които са използвали обърната класна стая (7 ученици), смесено обучение, Мудъл и извънкласна дейност

Q2 - За овечето от обучаваните добавената стойност на този подход е много ясна

Q3 - Повечето от участниците намериха съвместното създаване за привлекателно

Q4 - Мнозинството от участниците разбраха какво се очаква от тях, само 3 от 37 не

Q5 - Повечето от участниците знаеха как да дадат своя принос, използвайки цифровите инструменти / платформата

Q6 - Участниците са склонни да не срещат трудности при използването на съвместно създаване

Q7 - Почти всеки ученик беше (много) доволен от разработените материали

Q8 - Почти всеки участник се почувства по-ангажиран и мотивиран с този подход

Q9 - Почти всеки ученик искаше учителят отново да използва този подход

Q10 - Почти всички намират този подход за по-привлекателен от другите методи

Общи забележки: подходът се смята за привлекателен и не толкова скучен, колкото другите подходи; предоставя много възможности за развитието на учещия; научават се нови понятия; може да се използват някои допълнителни материали; би било добре да се предоставят повече примери за неговата работна структура.

Преглед на резултатите

В България и четирите пилотни курса използват Moodle като платформа за обучение, а Hypothesis (както личи от въпросника) като инструмент за съвместно създаване. Всеки пилотен курс се провежда в група от около 20 ученици (един е с 6). Профилът на учениците е много различен. Общите мнения на учителите, експертите и студентите са положителни, като се споделят и някои опасения

Успехи
Предизвикателства
Анализ на пилотните курсове в Нидерландия

Три пилотни курса са проведени във Fontys school, Айндховен, от един и същи учител с участието на  75 студенти. В проекта е включен един експерт.

1 преподавател, 1 експерт и 59 студенти попълниха въпросниците. 

Средна възраст: 23

Мъже:     35       Жени:   24

 

  1. Първи пилотен курс: DESIGN THINKING ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

ПРОГРАМА: бакалавър

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 25

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студентите се обучават за учители. Студентите работят върху професионално отношение, което се фокусира върху ученето през целия живот и самоусъвършенстването.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Светът наоколо бързо се променя. За да бъдат по-добре подготвени студентите за бъдещето, изключително важно е да се развива и образователната система.  Ето защо са необходими преподаватели с всякакви нови и модерни компетентности.

Промяната във възгледите и новостите в образованието могат да бъдат постигнати чрез метода и процеса Design Thinking. На него е посветен онлайн модула.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: CANVAS LMS

 

 2. Втори пилотен курс: МИСЛЕНЕТО

 

ПРОГРАМА: бакалавър

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 25

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студентите се обучават за учители. Студентите работят върху професионално отношение, което се фокусира върху ученето през целия живот и самоусъвършенстването.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Въпросът е дали интелигентността и уменията са даденост? Учим се през целия живот, но успяваме ли също така да развиваме и своите възможности? Две са основните теории по въпроса: (1) Нашите възможности са предопределени или (2) могат да се развиват. Модулът е посветен на тази тема. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: XERTE и HYPOTHESIS

 

 

3. Трети пилотен курс: Модел SAMR 

 

ПРОГРАМА: бакалавър

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 25

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студентите се обучават за учители. Студентите работят върху професионално отношение, което се фокусира върху ученето през целия живот и самоусъвършенстването.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Променя ли се методологията на преподаване, когато се използват обучителни технологии, или остава същата?

Преподавателите често срещат трудности с интегрирането на технологията в учебния процес.

Моделът SAMR предлага решение. Това е инструмент, който помага да се опише дидактическата употреба на технологиите в образованието. На него е посветен онлайн модулът.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: XERTE и HYPOTHESIS

Въпросници от учители

Q1 - Преподавателката е с предишен опит със смесено обучение

Q2 - Добавената стойност на подхода за съвместно създаване не ѝ беше познат

Q3 - Тя беше достатъчно доволна от онлайн подготвителния модул, който беше предложен

Q4 - Тя беше достатъчно уверена, че може да създаде свои собствени материали за съвместно създаване

Q5 - Използваният инструмент е Hypothesis 

Q6 - Тя се почувства уверена в създаването на привлекателни материали

Q7 - Студентите бяха мотивирани и отворени към този нов подход

Q8 - Тя смята, че все още има технически бариери, но не влиза в подробности

Q9 - Тя забеляза подобрение в методиката си на преподаване

Q10 - Силни страни: активна роля, участие. Слабости: твърде много коментари наведнъж

Q11 - Тя ще интегрира тази методология за съвместно създаване в своите класове

Въпросници от експерти

Q1 - Експертът е имал опит с MOOCS, смесено обучение, преобърната класна стая и учебни пътеки

Q2 - Онлайн модулът беше оценен като подходящ и ефективен

Q3 - Експертът смята, че учителят е имал ясна представа за добавената стойност на този подход

Q4 - Тъй като една и съща учителка провежда и трите пилотни курса, експертът споделя, че с това тя увеличава доверието си в съвместното създаване

Q5 - Използваният инструмент е хипотеза Q6 - Най-предизвикателната част беше интеграцията в дигитална учебна среда и правилното използване на инструментите Q7 - Самата методология беше най-полезната част Q8 - Все още има техническа бариера според експерта и една от тях е необходимостта да се използва същата платформа Q9 - Голяма точка на продажба е самият метод, докато слабата връзка може да бъде фактът, че се фокусирате само върху създаването на учебни материали и по-малко върху самото учене Q10 - Експертът даде страхотен вот за разработените окончателни материали. Процесът на обучение има създаваща роля в методологията, може би повече от действителните материали, които се създават

Въпросници от студенти

Q1 - Повечето от студентите не са имали предишен опит с този вид форми на обучение, а тези, които са имали, са запознати най-вече с MOOCS, смесено обучение и преобърнати класни стаи 

Q2 - Повечето от учениците смятат, че добавената стойност на този подход им е ясна 

Q3 - Повечето от участниците намериха идеята за съвместно създаване за привлекателна 

Q4 - Мнозинството от участниците разбраха какво се очаква от тях 

Q5 - Повечето от участниците знаеха как да дадат своя принос, използвайки цифровите инструменти / платформата 

Q6 - Половината от тях срещнаха трудности при използването на съвместно създаване, а половината - не. (средно 3/6) 

Q7 - Повечето от участниците бяха доволни от разработените материали, а някои само частично

 Q8 - Повечето от тях се почувстват по-ангажирани и мотивирани с този подход 

Q9 - Повечето от тях биха искали учителят да използва този подход отново 

Q10 - Повечето от учениците намират този нов метод за по-привлекателен от останалите 

Общи забележки: нов и забавен начин на обучение, трябва да се използва повече, някои от тях смятат, че липсва техническа поддръжка

Преглед на резулатите

В Холандия и трите пилотни курса включваха около 25 студенти и се проведоха от един и същ учител, използвайки едни и същи инструменти (Xerte и Hypothesis). Това ни позволи да видим как доверието и резултатите от учителя нарастваха с всеки изминал курс. Общото мнение е много добро. Трябва да се отбележи, че профилът на студента би могъл да играе важна роля (студентите са обучавани заэучители и са мотивирани да усвояват нови подходи).

Успехи
Предизвикателства
АНАЛИЗ НА ПИЛОТНИТЕ КУРСОВЕ В СЛОВЕНИЯ

В Словения са проведени 4 пилотни курса, с участието на четирима учители и 33-ма студенти. Ниво на образование: за възрастни и професионални.

 В проекта е привлечен един експерт.

4 учители, 1 експерт и 30 студенти са попълнили въпросниците. 

Средна възраст: 42

Мъже:     10        Жени:   30

 

 

ПЪРВИ ПИЛОТЕН КУРС: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (Ниво 2)

 

ПРОГРАМА: Езиков курс 

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 12

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: обучение за възрастни

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студентите участват в езикови курсове, организирани и провеждани в рамките на словенската програма Temeljne poklicne kompetence (основни професионални умения). Групата е смесена, с различно ниво на познание, входящите изисквания са по-ниско образование и възраст 45+.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Идеята по-опитните студенти да създават материали за начинаещите. Причината е, че обикновено вниманието е насочено към по-изостаналите студенти, докато по-напредналите скучаят и остават пасивни. По този начин те се мотивират и имат възможност да създадат съвместно урок и материали. ​3 студенти са избрани да запишат интервю с човек, който в живее в САЩ и говори английски като майчин език. Те подготвят въпросите. Респондентът се запознава с въпросите предварително. ​Видеото и презентацията се използват като учебни материали. Преподавателят подпомага процеса и оценява материалите.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: GOOGLE DRIVE

 

ВТОРИ ПИЛОТЕН КУРС: ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

ПРОГРАМА: езиков курс

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 5

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: обучение за възрастни 

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Смесена група, с различно ниво на знания, входящите изисквания са по-ниско образование и възраст 45+

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Материалите са предоставени от учителя и споделени чрез Google Drive. Студентите трябва да разпознаят Futuro Semplice в текста. ​Материалите са свързани с професионалната област. Всеки един от тях е насочен към определена част на глагола​и съдържа работни листове, споделени в Google drive. ​Студентите могат да ги използват и да ги споделят помежду си. За тестовете се използват Kahoot! и Mentimeter (въпросите се подготвят от студентите). ​

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  GOOGLE DOCS, MENTIMETER, KAHOOT!

 

 

ТРЕТИ ПИЛОТЕН КУРС: МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОДУКТОВА ГРУПА

 

ПРОГРАМА: професионално обучение (административно)

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 7

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: професионално за възрастни

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студентите са втора година в програма "Администратор". Програмата е адаптирана за възрастни, които не са успели да завършат в редовна форма или не са се записвали в професионален курс до този момент. Имат основно ИКТ познания; ето защо е необходима помощ, каквато получават най-вече от преподавателя в час (в компютърна зала). 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Материалите се споделят чрез Google Drive, тъй като преподавателят няма курс в Мудъл. Студентите се ​запознават с темата и създават сценарий (въпроси) за образователно видео. Видеото е записано в клас със 3 студенти, които поясняват съдържанието му със свои думи. Другите студенти разработват въпроси за Google Forms. Материалите ще бъдат качени в Мудъл, тъй като преподавателката желае курсът ѝ да бъде достъпен онлайн. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  MOODLE, GOOGLE DOCS, FORMS

 

ЧЕТВЪРТИ ПИЛОТЕН КУРС: ФИЗИКА

ПРОГРАМА: начално образование за възрастни

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 7

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: образование за възрастни (възрастни с ниска грамотност, начално образование)

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Обучаваните са млади хора с мигрантски произход, които желаят да завършат основно образование и са записани в програмата на LUV, адаптирана за възрастни. Някои от тях изпитват затруднения с ученето. Предметите се преподавата с помощта на ментори. Преподавателите предоставят материали, които се преподават от менторите обикновено индивидуално или в малки групи. 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Менторите помагат на обучаваните и предоставят материали (съавторски), съобразени с техните нужди и въпроси. Понякога се добавят инфографики, снимки или коментари на албански език. Готовата версия се споделя с всички преди теста. Материалите ще продължат да бъдат обновявани от други ментори. Също така са проверени и одобрени от преподавателите. Методът е подкрепен от организатора на училищната програма.  

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  GOOGLE SITES, HYPOTHESIS

Въпросници от учители

Q1 - Учителят е имал предишен опит със смесено обучение

Q2 - Добавената стойност на подхода за съвместно създаване беше ясна за учителите

Q3 - Учителите бяха много доволни от онлайн подготвителния модул, който беше предложен

Q4 - Те се почувстваха достатъчно уверени, за да създадат свои собствени материали за съвместно създаване

Q5 - Използваните инструменти са Google документи и форми, Kahoot, Mentimeter и Hypothesis

Q6 - Те се чувстваха уверени в създаването на привлекателни материали

Q7 - Студентите бяха мотивирани и отворени към този нов подход, но имаше нужда от наставничество

Q8 - Всички се съгласиха, че все още има технически бариери при използването на този подход

Q9 - Всички те забелязаха подобрение в методиката си на преподаване

Q10 - Силни страни: активна роля, обвързване, допълнителен принос, креативност. Слабост: цифровите умения трябва да бъдат на достатъчно ниво, нужди от допълнително време

Q11 - Всички споделят, че ще интегрират тази методология за съвместно създаване в своите класове (и четиримата дават максимални гласове)

Q12 - Съвети: споделена платформа

Въпросници от експерти

Q1 - Експертът не споделя какъв е неговият опит

Q2 - Онлайн модулът беше оценен отчасти като подходящ и ефективен

Q3 - Експертът смята, че учителят е имал много ясен поглед върху добавената стойност на този подход

Q4 - Учителят е успял да направи курса интересен

Q5 - Инструментът, в който е поискана помощ, е Google Q6 - Най-предизвикателната част беше координаторът и техническата част Q7 - Най-убедителната част беше, че курсовете бяха по-интерактивни и студентите получиха шанс за участие Q8 - Все още има техническа бариера според него и една от тях е, че не всички ученици бяха запознати с използваната технология Q9 - Експертът предложи да го представи като предизвикателство; би било по-ангажиращо и забавно Q10 - Експертът даде страхотен вот за разработените окончателни материали.

Въпросници от студенти


Q1 - Повечето от студентите не са имали предишен опит с този вид форми на обучение, а тези, които го правят, са го имали с Moodle 

Q2 - Повечето от учениците смятат, че добавената стойност на този подход е ясна 

Q3 - Повечето от участниците намират съвместното създаване за привлекателно 

Q4 - Мнозинството от участниците разбраха какво се очаква от тях 

Q5 - Повечето от участниците знаеха как да представят своя принос, използвайки цифровите инструменти / платформата 

Q6 - Участниците са срещнали трудности при използването на съвместно създаване (налице е възрастовата разлика) 

Q7 - Повечето от участниците бяха доволни от разработените материали 

Q8 - Повечето от участниците се почувстваха по-ангажирани и мотивирани с този подход 

Общи забележки: курсовете бяха добре оценени, менторите помогнаха за повишаване на дигиталната компетентност на някои студенти; добър начин за споделяне на експертиза

Преглед на резултатите

В Словения бяха проведени четири пилотни курса с ограничен брой студенти. Използваната платформа беше Google (сайт, документи, диск), докато инструментите за съвместно създаване бяха много различни. Профилите на учениците бяха разнообразни и същото може да се каже за средната възраст на групата. Като цяло съвместното създаване беше оценено като привлекателно и полезно, но няма много коментари, за да се изяснят плюсовете и минусите.

Успехи
Предизвикателства
АНАЛИЗ НА ПИЛОТНИТЕ КУРСОВЕ В ИСПАНИЯ

Бяха проведени седем пилотни курса в Universidad Autonoma в Мадрид и един в UGR в Гранада. Участваха 8 преподаватели и 5 експерти.

Средна възраст: 21

Участници

Мъже:     67      Жени:   179

 

ПЪРВИ ПИЛОТЕН КУРС: ИКТ в образованието

ПРОГРАМА: педагогическа степен

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 33

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти първа година. Повечето от тях са жени (61%). Те ще бъдат учители на  деца.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на кратко ръководство, онлайн презентация и видео урок в Youtube за различни инструменти за всяка тема (всяка група по една тема, всеки човек по един инструмент по темата). Наръчници за коментари в Perusall. Създаване на сайт на Goggle за всяка група. Коментиране на Google Sites с помощта на Hypothesis. Сайтове за гласуване. За последните две не е останало време. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: GOOGLE SITES, DRIVE, PERUSAL

 

ВТОРИ ПИЛОТЕН КУРС: ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И СПОР

ПРОГРАМА: Физическо възпитание и спортни науки

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 40

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти първа година. Повечето от тях са мъже (75%). Подготвят се за учители по физическо възпитание в училище или за работа със спортни дейности (лични треньори, спортни салони…)

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на кратко ръководство, онлайн презентация и видео урок в Youtube в различни инструменти за всяка тема (всяка група по една тема, всеки човек по един инструмент по темата). Коментирайте наръчници в Perusall. Създаване на сайт за Goggle за всяка група. Коментиране в Google Sites, използване на Hypothesis. За последната дейност не е стигнало времето.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: GOOGLE SITES, HYPOTHESIS, PERUSALL

 

ТРЕТИ ПИЛОТЕН КУРС: ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ (0-6 ДЕЦА)

ПРОГРАМА: предучилищна педагогика

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 66

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти първа година. Повече жени (75%). Подготвят се да преподават на деца.

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Четене и коментиране на съвместна статия (разбиране). Статията е анотирана от студентите. Те отбелязват и интересни параграфи. За четенето и анотациите всички групи трябваше да използват различни ресурси. Всички материали бяха достъпни в Moodle. Създаден е уебсайт в Google. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: PERUSALL, OOGLE SITES, DRIVE, MOODLE

 

ЧЕТВЪРТИ ПИЛОТЕН КУРС: ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА МУЛТИМЕДИА

ПРОГРАМА: магистър по ИКТ в образованието и обучението

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 25

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ:  Повечето от тях са завършили учители, а матистратурата им дава по-задълбочени познания по технологии на образованиене и организация на образователните институции

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на тренировъчна сесия в групи за принципа на сегментация и предварителна подготовка, чрез онлайн презентация. Заснемане и редактиране на видеоклип по темата. Създаване на ментална карта и плакат на Canvas. Създаване на формуляр на Google. Накрая създаване на интерактивен плакат на Genially. Коментиране на създадените документи в Perusall. Създаване на история на темите в Google Sites

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: PERUSALL, GOOGLE SITES, DRIVE, HYPOTHESIS, H5P

 

ПЕТИ ПИЛОТЕН КУРС: ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (2611)

ПРОГРАМА: предучилищна педагогика

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 33

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти втора година. Повече жени (91%). ​Ще преподават на деца. 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на кратка онлайн презентация, интерактивно видео с H5P за различни инструменти за всяка тема (всяка група по една тема, всеки човек по един инструмент за темата). Създаване на стена за визуално мислене, текстове и изображения. Създаване на Goggle Site за всяка група. Коментиранес помощта на Hypothesis. Оценка на проекта.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: H5P, MOODLE, HYPOTHESIS

 

ШЕСТИ ПИЛОТЕН КУРС: ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ (2612)

ПРОГРАМА: предучилищна педагогика

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 33

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти втора година. Повечето жени (94%).​ Ще преподават на деца. 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на кратка онлайн презентация, интерактивно видео с H5P за различни инструменти за всяка тема (всяка група по една тема, всеки човек по един инструмент за темата). Създаване на стена за визуално мислене, текстове и изображения. Създаване на Goggle Site за всяка група. Коментиране с помощта на Hypothesis. Оценка на проекта.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ:  H5P, HYPOTHESIS, MOODLE

 

СЕДМИ ПИЛОТЕН КУРС: ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ В НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА: начална педагогика

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 64

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Бъдещи начални учители

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Създаване на ръководство за роботизирани съвместни проекти на Scratch в групи. Всяка група трябва да определи насоки и част от общия проект за Scratch. Създайте роботизиран проект на Scratch всяка група.

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: GOOGLE DRIVE

 

ОСМИ ПИЛОТЕН КУРС: ЕМОЦИОНАЛНО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ  (0 – 6 ДЕЦА)

ПРОГРАМА: Master in ICT in education and training

УЧАСТВАЩИ СТУДЕНТИ: 53

НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: висше

ПРОФИЛ НА СТУДЕНТИТЕ: Студенти първа година. Повечето жени (75%). ​Подготвят се за детски учители. 

РЕЗЮМЕ НА МЕТОДА: Четене и коментиране на съвместна статия (Perusall). Анотиране на статията от студентите. Отбелязване на интересни параграфи. За четенето и бележките всички групи трябваше да използват различни ресурси. Всички материали са достъпни в Moodle и гласувани. Създаване на Google сайт с тези, за които има най-много гласове. 

ИЗПОЛЗВАНИ УЕБ ИНСТРУМЕНТИ: MOODLE, PERSUSALL

Въпросници от учители


Q1 - Един от учителите не е имал предишен опит със съвместното създаване, докато другите са имали (смесено обучение, MOOC и преобърната класна стая) 

Q2 - Добавената стойност на подхода за съвместно създаване беше  ясна за учителите (5,88 от 6) 

Q3 - Учителите бяха много доволни от онлайн подготвителния модул, който беше предложен 

Q4 - Те се чувстваха много уверени да създават свои собствени материали за съвместно създаване 

Q5 - Използваните до голяма степен инструменти бяха Google, Perusall, Moodle 

Q6 - Те бяха много уверени, че могат да разработят творчески и привлекателни материали 

Q7 - Взаимодействието на учениците беше добро, защото класовете бяха добре структурирани и въпреки че не бяха свикнали да работят с този подход. Отначало учениците се затрудняваха да коментират работата на учителя / други ученици. Бяха мотивирани, ангажирани и кооперативни 

Q8 - Повечето учители смятат, че все още има технически бариери. Най-вече поради неравномерното ниво на технологиите на учениците и нивото на някои инструменти 

Q9 - Отчитат подобрение в методиката си на преподаване, но общият резултат не е твърде висок (средно 5,25 от 6)

Въпросници от експерти

Q1 - Експертите са имали предишен опит с MOOCs, смесено обучение и обърната класна стая

Q2 - Онлайн модулът беше високо оценен като подходящ и ефективен

Q3 - Експертите смятат, че учителите са имали ясна представа за добавената стойност на този подход (единият от тях гласува 4 от 6 въпреки това)

Q4 - Взаимодействието беше благоприятно и учителите оцениха, че имат структурирана методика. Беше интересно, но и стресиращо и наставничеството сред учителите беше високо оценено

Q5 - Експертите бяха помолени за информация за Perusall, Google и всички инструменти за коментар на свършената работа

Q6 - Най-предизвикателната част беше използването на Perusall, необходимостта от специфични технически умения и като цяло необходимите технически умения. Студентите се затрудняваха при оценяването на материалите на колегите си.

Q7 - Най-полезното беше отношението на учениците, тяхното взаимодействие и комуникация и удовлетворението от създаването на нови материали

Q8 - Всички експерти смятат, че все още има технически бариери за използване на платформата за съвместно създаване

Q9 - Силни страни: да се фокусира повече върху съдържанието; взаимодействие с учениците, по-добро чувство за отговорност и повишена мотивация. Слабости: липсата на цифрови компетенции (особено с учители) затруднява работата понякога (тази слабост се изразява от мнозинството експерти), нужда от внимателно планиране на уроците 

Въпросници от студенти

Q1 - Повечето от студентите не са имали предишен опит с този вид обучение

Q2 - По-голямата част от учениците смятат, че добавената стойност на този подход е ясна

Q3 - Повечето от участниците намират съвместното създаване за привлекателно

Q4 - Мнозинството от участниците разбраха какво се очаква от тях

Q5 - Повечето от участниците знаеха как да дадат своя принос, използвайки цифровите инструменти / платформата

Q6 - Повечето от студентите срещнаха трудности при използването на подхода за съвместно създаване 

Q7 - Повечето от участниците бяха доволни от разработените материали

Q8 - Повечето от участниците се почувстваха по-ангажирани и мотивирани с този подход

Q9 - Повечето от учениците биха искали учителят да използва този подход отново

Q10 - Повечето от учениците намират този подход за по-привлекателен от другите методи

Общи забележки: трябваше да се даде повече време за излагане на резултатите; бяха необходими повече обяснения; методологията беше оценена като ефективна; проблем при създаването на групите; твърде много задачи, натрупване на работа (виж предишните страници)

Преглед на резултатите


В Испания се проведоха най-много пилотни курсове, с най-голям брой участници. Използвани бяха различни инструменти за съвместно създаване, което прави статистическата извадка най-показателна. Повечето от учениците и всички учители оценяват опита си положително. 

Успехи
Предизвикателства
ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Въпросници от учители - общи заключения за всички партньори
Въпросници за експерти - общи заключения от всички партньори
Въпросници за студенти - общи заключения от всички партньори
Има ли съавторството добавена стойност за преподаватели и студенти?

Това беше първоначалният въпрос на доклада. След анализ на различните анкети, попълнени от учители, експерти и студенти, може да се каже, че да, съвместното създаване има добавена стойност. За най-добри качества на този метод се считат работата в екип, повишаването на креативността и критичното мислене и чувство, както и усещането, че собственото мнение се цени, по думите на български експерт. Имаше много пилотни курсове и те се различаваха по отношение на използваните инструменти, присъствието на групата и профила на учениците. В случая с Белгия пролича, че прилагането на метода в много голяма група е пречка както за учителя (който трябваше да прегледа голям брой отзиви), така и за учениците (много от тях губят мотивация поради прекомерно натоварване). В Холандия и България отзивите са проверявани (използван е Hypothesis). Друг момент, наблюдаван от почти всички участници в пилотите, е необходимостта от постоянна техническа поддръжка при използването на нови уеб инструменти за съвместно създаване. Студентите смятат, че са необходими повече технически обяснения в началото на курсовете, за да им помогнат да разберат по-добре съвместното създаване. Беше отбелязано също, че повече примери за съвместно създаване биха могли да осигурят значително подобряване на процеса на съвместно създаване.