COCOS Learning Guide for Educators
Andy Stoycheff
Clara González Alonso
Daniel Pérez Ovejero
Daniel Pérez Ovejero
Dino RF
Dino RF
Dries Vanacker
Lennert Holvoet
Liesbeth De Vogelaere
Mariano Sanz Prieto
Mihaela Orozel
Milena Zvancharova
Nuria de Pablo
Theodora Dimitrova
Thomas Claeys
Tina Ojsteršek
This CoCOS Learning Guide for Educators was published in May 2020. Authored by a team at NTCenter in Sofia, it was compiled using contributions from all COCOS project partners. COCOS stands for Co-creation Using Open Source Methods and Tools
Ръководство за преподаватели
Лицензи и отказ от отговорност

Отказ от отговорност

Проектът CoCOS е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само мнението на авторите и Европейската комисия не носи отговорност за начините на употреба на съдържащата се тук информация.

License

 

CoCOS подкрепя свободния достъп и използване на образователни материали. Настоящата публикация е създадена съгласно с условията на договора “Криейтив Комънс”: признание - некомерсиално - споделяне на споделеното 4.0. (CC BY-NC-SA 4.0)

 

 

Свободно можете да:

Споделяте — копирате и разпространявате материалите на всякакъв носител и формат

Приспособявате — смесвате, променяте и надграждате материалите

 

При следните условия:

Признание — Вие сте длъжни да посочите автора, да дадете електронна препратка към лиценза, и да укажете дали сте внесли промени. Можете да направите това по всеки разумен начин, но не по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява Вас или използването от Ваша страна на материала.

Некомерсиално — Вие нямате право да използвате материала за търговски цели.

Споделяне на споделеното — ако преработвате, преобразувате или доразвивате материала, Вие сте длъжни да разпространявате своите приноси съгласно същия лиценз като оригинала.

Без допълнителни ограничения — Вие нямате право да прилагате правни условия или технологични мерки които създават правни ограничения за други лица да извършват разрешеното от лиценза.

1. Ръководството - цел и очаквания

Ръководството

Настоящото ръководство е създадено от партньорите по проекта CoCOS, за който можете да откриете повече  информация на http://cocos.education, с желанието да споделят своя опит и поуки с колеги и професионалисти в областта на образованието, които желаят да се запознаят с метода на съвместното създаване, както и възможните технологични решения с фокус върху свободния достъп. 

Създадохме структурата на настоящия документ с намерението колкото е възможно повече да улесним неговата употреба и практическо приложение. Ето защо избрахме да представим съдържанието чрез таблици и инфографики, навсякъде където това е възможно.

Освен ръководството, в рамките на проекта е създаден и по-подробен документ, посветен на идейната рамка на съвместното създаване.

Съавторството на фокус

Съавторството в контекста на образованието, особено средно и висше, представлява вълнуваща тема,чиито основни принципи и практики се развиват като се радва на професионално внимание и интерес от страна на изследователи и преподавали. Възникнало в бизнес среда, съавторството бързо е припознато като движеща сила за създаването на стойностно съдържание.

Тук ще разгледаме основите на съавторството и предизвикателствата, поставени от използването на този метод на образование в рамките на проекта CoCOS. Детайлно изложение по темата може да откриете в идейната рамка на CoCOS (на http://cocos.education). За целите на настоящото ръководство използваме кратка и ясна дефиниция, към която ще се връщаме при необходимост, докато представяме съдържанието на Ръководството. Това ще ни служи за фокусиране на вниманието и за напомняне относно контекста и целта на документа. Казваме “кратка и ясна”, осъзнавайки, че са налице множество дефиниции, поради твърде широкото поле на приложение и текущите изследвания, които се занимават с отделните проявления на съавторството. Ето защо ще представим “колекция” от определения, като се надяваме, че те ще дадат представа за сложността на идеята, процесите и взаимодействията, свързани със съавторството.

Sanders and Simons (2009) определят съавторството като:

a (…) “много широк термин с широк периметър от приложения. Определяме съавторството като колективно творчество, което се осъществява от двама или повече души. С какво съавторството се отличава от сътрудничеството? То представлява особен случай на сътрудничество, при което намерението е да бъде създадено нещо, което не е известно предварително. Идеята за съвместен дизайн е свързана директно със съавторството. Съвместният дизайн се отнася до колективното творчество, което се прилага по време на целия процес на дизайн. Съгласно с това определение, съвместният дизайн е специфичен пример на съавторство.”

Zwass (2010) представя кратка и фокусирана работна дефиниция:

“Съавторството се определя най-общо като създаване на стойност от страна на потребителите.”

Гледна точка към съавторството предлагат и Lorenzo, Oblinger and Dziuban (2006):

“Взаимоотношенията съществуват онлайн, улеснени от обмена на профили, текстови съобщения, снимки, музика и т.п. Студентите са непрекъснато свързани помежду си, като не само потребяват информация. Те я създават и пре-създават. С помощта на подхода “направи си сам”, студентите често пъти използват съществуващ материал и добавяйки по нещо свое го препубликуват. Заобикалянето на традиционните канали за издаване и самостоятелното публикуване - на печатен текст, изображения, видео или аудио - са обичайни. Достъпът и обменът на информация са почти мигновени.”

Най-накрая, гледната точка на Artevelde University of Applied Sciences, водещата организация в CoCOS, каквато е описана в публичната образователна концепция (частта за учебната среда):

 

Учебната среда, която е насочена към съвместно създаване, приканва студентите към дългосрочно и задълбочено учене. Съвместното създаване възниква когато различните участници (студенти, лектори, администрация, представители на бизнеса и обществото) заедно търсят решения за сложни проблеми. Това оказва положително влияние върху всички тях, тъй като те допринасят по свой начин, всеки според своите умения и специализация, за постигането на ценен от всички резултат, който води до съществена промяна. Съвместното създаване стимулира творчеството и инициативността на тези участници, тъй като ги провокира да търсят възможности, да подхождат към проблемите от различен ъгъл и да предлагат новаторски алтернативи. 

 

Концепцията за учене чрез разработване съдържа метод за постигане на съавторство. В хода на изследователските и развойни проекти, насочени към иновативни подходи и решаване на проблеми, се изграждат нови умения и знания. Интердисциплинарното сътрудничество между участниците е значим фактор в този процес.

2. Преглед на качеството на пилотните курсове: резултати от проучването сред преподавателите

В рамките на проекта, партньорите разработиха и проведоха пилотни курсове в своите страни. Оценката на тези курсове, извършена чрез проучване, предоставя ценни прозрения. Вярваме, че споделянето им в резюме ще бъде интересно за други изследователи на метода на съвместното създаване, както и за професионалистите в областта на образованието.

Силните страни и анализът на експертите:

Слабите страни и анализът на експертите:

3. Преглед на качеството на пилотните курсове: резултати от проучването сред обучаванитеs

Силните страни и анализът на експертите:

Слабите страни и анализът на експертите:

Обучаваните желаят да има повече техническа подкрепа, 

което съвпада и с отбелязана по-горе от страна на преподавателите слаба страна.

4. Преглед на експерименталните пилотни курсове

По време на CoCOS, преминахме през стриктен процес на изучаване на съавторството, експериментиране между колеги, разработване на нови курсове. Пилотните курсове имаха различен профил и това разнообразие бе една от причините да настояваме да се експериментира във всяка една страна и да се допуснат разнообразни варианти на редица фактори (например ниво образование, размер на групата, предмет) с намерението да се изпробва и впоследствие да се анализира как различните подходи и методи се прилагат към по-широката рамка на съавторството.

Настоящето обобщение представя типологията на курсовете, които разработихме и изпробвахме. То предлага общ преглед на курсовете, техния предмет, водещ преподавател, институцията-домакин и ИКТ инструментите, които са използвани по време на курса. Важно е да се отбележи, че понастоящем част от партньорите по CoCOS са ангажирани с пилотни курсове. Очакваме този ентусиазъм за съвместно създаване на курсове да продължи и след края на проекта.

Събрахме впечатленията на участници в курсовете - преподаватели, колеги, асистенти, обучавани. Подробен анализ на това проучване можете да откриете в отделен документ на http://cocos.education.

Таблица 1. География на курсовете CoCOS

Artevelde - Artevelde, BE (висше образование)

French D, Scarlet Coopman

Artevelde - Artevelde, BE (висше образование)

Audiovisual Media Technology, Lennart Dubois

Jaitek - Universidad Autónoma de Madrid, ES (висше образование)

Linguistic Development (kids 0-6), Gema de Pablo González & Mariano Sanz Prieto​

Jaitek - Universidad Autónoma de Madrid, ES (висше образование)

ICT in education and sports​, Mariano Sanz Prieto (два проведени курса)

AZ Ljudska univerza Velenje - AZ Ljudska univerza Velenje, SI (образование за възрастни)

English Language (Level 2), Tina Ojsteršek

AZ Ljudska univerza Velenje - AZ Ljudska univerza Velenje, SI (образование за възрастни)

Italian Language, Urška Petrič

AZ Ljudska univerza Velenje - AZ Ljudska univerza Velenje, SI (професионално образование)

Managing product groups, Tatjana Klemenčič

AZ Ljudska univerza Velenje - AZ Ljudska univerza Velenje, SI (образование за възрастни)

Physics - module Astronomy, Mateja Šeliga

NTCenter - UNWE, BG (висше образование)

Economics of Labour, Asst. Prof. Dr. Irina Danailova​

NTCenter - Balev Corporation, BG (образование за възрастни - корпоративно обучение)

Presentation Skills, Dr. Dessimira Velkova​

NTCenter - UNWE, BG (висше образование)

Unicorn Companies, Assoc. Prof. Dr. Yovka Bankova

NTCenter - Adam Smith College of Management, BG (професионално обучение за възрастни)

Economics: investment against citizenship, Andrey Stoycheff, MBA

Pro Work - Fontys (NL) ​(висше образование)

Design Thinking for Educators, Annemarie van den Broek

Pro Work - Fontys (NL) ​(висше образование)

Mindset, Annemarie van den Broek

Pro Work - Fontys (NL) ​(висше образование)

SAMR Model, Annemarie van den Broek

Информационна матрица на пилотните курсове с детайли за експериментите

Девет от пилотните курсове са разработени и представени на аудиторията от студенти. Шест от тях са насочени към обучението на възрастни, което включва и два курса за професионално обучение. Това разпределение предлага достатъчно разнообразие и позволява да се разгледат, в сравнителен план, различните подходи и предизвикателства.

Таблица 2. Матрица на пилотните курсове

Име на курса

Ниво на образование

Технология (ИКТ инструменти)

# обучавани

Френски DВисше образованиеCanvas LMS

12

Аудиовизуални медииВисше образование

Canvas LMS

Hypothesis

Badgr

Google Docs

179

Езиково развитие (деца 0-6)​Висше образование

Perusall

Google Drive documents

Moodle

Google Sites

66

ИКТ в образованието и спорта​ (два курса)Висше образование

Perusall

Google Sites

Hypothesis

73

(общо за двата курса)

Английски език (Ниво 2)Образование за възрастниGoogle Drive

12

Италиански езикОбразование за възрастни

Google Docs

Kahoot!

Mentimeter

5

Продуктов мениджмънтПрофесионално обучение за възрастни

Google Docs

Google forms

Moodle

7

ФизикаОбразование за възрастни
(възрастни с ниска грамотност, начално образование)

Google sites

Hypothesis

7

Икономика на трудаВисше образование

Moodle

Hypothesis

30

Презентационни умения

Образование за възрастни

(корпоративно обучение)

Moodle

6

Компании “еднорози”Висше образование

Moodle

Hypothesis

28

Economics: investment against citizenshipПрофесионално обучение за възрастни

Moodle

Wiki activity

(debate format)

14

Дизайн мислене за преподавателиВисше образование

Xerte

Hypothesis

25

MindsetВисше образование

Xerte

Hypothesis

25

Моделът SAMRВисше образование

Xerte

Hypothesis

25

Таблица 3. Кратък преглед на инструментите, използвани по време на пилотните курсове

Обучителни платформиИнструменти за анотиране
MoodleHypothesis
CanvasPerusall
Xerte (като платформа)Въпросници и обратна връзка
Google Drive/Google Docs (като платформа)Mentimeter
Google ClassroomKahoot (като инструмент)
Kahoot (като платформа)Адаптирани инструменти
Инструменти за съвместно авторствоMoodle Wiki activity (за създаване на среда за дебат)
Google SitesДруги инструменти 
Google Docs (като инструментl)Badgr
Xerte (като инструмент за създаване на съдържание) 
COCOS инструмент за съавторство *

Продължаваща разработка/тестване

https://www.arteveldehogeschool.be/cocos/editor/

* COCOS разработи собствен инструмент за съавторство, който вече работи и се използва в новите пилотни курсове.

5. Общи и подробни напътствия и препоръки
5A. Общи напътствия в съответствие с идейната рамка

Съавторството е процес, който се свързва с изграждането на нови умения от преподавателите и студентите (за повече подробности вижте CoCOS: Идейна рамка на http://www.cocos.education). Съавторството позволява да се изгражда лично отношение към курсовото съдържание, както и задълбочено навлизане в съответната тематика. Съавторството превръща знанието в неподправено лично изживяване. Допринася за обогатяване и разнообразяване на курсовото съдържание и развива критичното мислене.

За да бъдат максимално извлечени тези ползи, е важно съавторството да се планира и приложи спрямо следните основополагащи принципи:  

  1. Мотивиране и активно включване на различни участници - студенти, професионалисти и други заинтересовани страни. Включването на преки съавтори, както и на други заинтересовани участници, е от значение за подсигуряването на пълен спектър от гледни точки, което е съществено важно за съавторството. Това го отличава от други, по-традиционни форми на създаване на обучително съдържание и изгражда мост между образованието и професионалната кариера. Установяването на работещо и плодотворно сътрудничество между различните участници в съвместното създаване може да допринесе за решаването на проблеми и разширяването на хоризонта на познание отвъд учебниците и в по-практически ориентирани измерения.
  2. Установяване на мултидисциплинарно сътрудничество. Тази водеща характеристика не се отнася единствено до съавторството, обаче играе съществена роля в него. В процеса на създаване на учебно съдържание, включващо различни предмети, учебните цели могат да бъдат променяни и прилагани гъвкаво, така че да отговарят на нуждите на различни целеви групи. 
  3. Изграждането на отношения на взаимно доверие между участниците в съавторството е изключително важно, тъй като са необходими откритост, кураж и самоувереност за да бъде приет различният принос  от страна на съавторите.
  4. Създаване на основа за самостоятелно учене. Съавторството набира сили, тъй като овластява учещите да бъдат по-самостоятелни и уверени във всеки един етап от учебния процес. Това  е особено важно в днешния свят на дистанционно обучение, когато способността за самостоятелно учене може да се окаже успешно личностно умение.
  5. Изработване на критерии за качество и правила за тяхното прилагане. В този момент ролята на преподавателите като ментори и водещи участници трябва да бъде разгърната в най-висока степен. Не бива да се допуска компромис със стандартите за качество на съдържанието. Поддържането им следва да се постига посредством набор от ясни и разбираеми правила, инструкции и критерии, които да се прилагат към продукта за съвместно създаване.
  6. Добра употреба на технологиите. Светът на дигиталните технологии се разраства стремглаво, като буквално всеки ден изникват новости, целящи да направят (или не?) живота ни по-лесен. Адекватната употреба на технологиите отнема време и усилия за разучаване и подбор на най-подходящите инструменти. Отнема време да бъдат уменията да бъдат изградени и споделени с екипа от съавтори, но пък си струва. 
  7. Включване на различни гледни точки в разработваното съдържание. Това до известна степен се осигурява чрез включването на различни заинтересовани страни, но въпреки това поради изключителната му значимост, се извежда като самостоятелен принцип. 
  8. Възприемане на ясна и установена структура на учебните материали, която съавторите да следват. Тя трябва да бъде заложена в набора от правила и инструкции; да подсигурява използваем краен продукт, който сближава различните стилове, подходи и взима най-доброто от тях по целесъобразен начин. 
  9. Преподавателят трябва да служи като ролеви модел и да бъде вдъхновение за обучаваните. Това е свързано с личната мотивация, която стои в основата на съавторството: ролята на преподавателя е да провокира и да поддържа споделените усилия от страна на съавторите, както и да повишава мотивираността им.
5B. Подробни и специфични напътствия и съвети, основани на пилотните курсове по проекта CoCOS

По време на експерименталния период бяха изведени важни поуки. Много от тях се проявиха в експериментална среда (курс, образователно ниво, страна), но смятаме, че са универсални. За да бъдат потвърдени тези хипотези е необходимо допълнително проучване, като тук ще ги представим в основни измерения.

Поуките и съветите са подредени в таблица, в която всеки специфичен аспект на съавторството е свързан с определена категория, представен е чрез кратко описание и съвети какво трябва и какво не трябва да се прави. В приложенията към настоящото учебно ръководство сме представили и допълнителни разбивки според 5 ключови области: ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ОБУЧАВАНИ, СЪДЪРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ. 

В следващите страници ще представим таблицата, основана на емпиричен материал, с категоризация, която разширява и допълва оригиналния модел TPACK на рамката на съавторството, съдържащ 3 елемента.


 

Аспект & КатегорияСъвети & Препоръки

Нивото на ИКТ компетентност е ключово

ИКТ компетентност

Участие/включване

Познаването на нивото на ИКТ компетентност на конкретните обучавани е от ключово значение за процеса. То позволява да се подберат подходящите учебни средства, които да бъдат вписани с процеса на съвместно създаване на съдържание.

Първо НАПРАВЕТЕ ОЦЕНКА на нивото на ИКТ компетентност.

УВЕРЕТЕ се, че Вашите студенти ще се чувстват удобно с планираните от Вас инструменти.

Провеждането на курса, представянето на обучаваните и цялостният опит от курса са пряко свързани с нивото на техническа грамотност на участниците (в която и роля да са те)

ИКТ компетентност

Адаптивно съдържание

Участие/включване

Учебна стойност

Съвместно създаденото съдържание може да съдържа различно трудни задачи, така че да се отговори на всяко ниво на технически умения на обучаваните. Например, може основната информация да се представи в леснодостъпен формат, така че всеки да може да възприеме значението на учебното съдържание. След това набор от разнообразни задачи могат да бъдат насочени към различните нива на умения, като например употребата на специфичен софтуер и др. 

ПОМИСЛЕТЕ за задачи и активности, които отговарят на различното ниво на умения на обучаваните.

ВЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД теорията и практиката на адаптивното учене, когато планирате съавторски курс.

Времето е от значение, техническите проблеми и различното ниво на ИКТ компетентност отнемат много време, което често води до невъзможност да бъдат завършени курсовите дейности и задачи

ИКТ компетентност

Адаптивно съдържание

ИКТ подкрепа

Управление на времето

Управление на процесите

Участие/включване

Учебна стойност

Предварителната оценка на нивото на ИКТ грамотност би спестила много време. Тя може да се извърши чрез обучителната платформа (въпроси за самооценка, например) и в зависимост от резултатите обучаваният може да бъде насочен към по-лесна или по-трудна версия на учебното съдържание/учебните дейности и да получи допълнителни напътствия. Продължаващата подкрепа (за разлика от еднократните инструкции) също ще допринесе за гладко протичане на дейностите. Една от възможностите е задачата да оказва постоянна ИКТ подкрепа да бъде възложена на асистент преподавател.

ПРЕДЛОЖЕТЕ бърз и лесен достъп до подкрепа и напътствия.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ “тренировки”, така че да измерите колко време отнемат планираните дейности.

НЕ ПРИТИСКАЙТЕ студентите си да преминават бързо през съдържанието и дейностите - ако се стигне дотам, тогава по-добре да преосмислите структурата на курса и избраните дейности.

Множеството налични инструменти разнообразява опита по време на курса

ИКТ инструменти

Участие/включване

Учебна стойност

Това се отнася и прилага до потребители с по-високо ниво на ИКТ грамотност. Колкото повече ИКТ нива на грамотност могат да се адресират по време на курса, толкова по-добре ще е за съответните студенти, но е важно това да не се превръща в самоцел - придържайте се към обучителните цели и нуждите на класа си.

ПРИЛАГАЙТЕ повече инструменти, за да разнообразите съдържанието и да отговорите на различните нива на умения на студентите.

МИСЛЕТЕ за нуждите на целевата си група.

Липсата на единна платформа, която да съчетава учене и съавторство, се очертава като проблем

ИКТ инструменти

Организационна подкрепа

Употребата на различни инструменти прави курса по-интересен, но много преподаватели и студенти се затрудняват при необходимостта да работят едновременно с два (или повече) напълно отделни вида софтуер. Подсигуряването на основна функционалност на съавторството трябва да бъде неразделна част от системите за управление на ученето и учебните платформите.

НАСТОЯВАЙТЕ вашата организация да вземе това предвид, когато избира система за управление на ученето или когато поръчва специални софтуерни разработки и интеграции.

РАЗГЛЕДАЙТЕ нашия CoCOS online course editor и оценете неговите достойнства с оглед на вашия специфичен учебен контекст и нужди.

Употребата на наличните инструменти за съавторство създава стръмна крива на учене, за което времето понякога не е достатъчно

ИКТ инструменти

Управление на времето

Управление на процеса

Участие/включване

Този проблем може да се реши с помощта на инструкции стъпка-по-стъпка, които позволяват всеки да напредва със собствено темпо. При ясно разпределение на задачите и качествено ръководене/управляване на различните етапи, стръмната крива на ученето би била по-лесна за преодоляване. Важни са напътствията на по-опитните студенти, както и положителната атмосфера за работа в екип, която предразполага към споделянето на трудности и оказването на подкрепа.

СЪЗДАЙТЕ ясно обособено пространство за сътрудничество и заделете достатъчно време.

ПОТЪРСЕТЕ или предоставете съвет своевременно.

НЕ ИЗПАДАЙТЕ в самозаблуда, че процесът ще се организира сам.

Необходимо е активно включване на колега, съ-обучител, ИКТ специалист и др.

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

Това е неизбежно и в действителност поначало необходимо за целите на съавторството. Може да бъде постигнато чрез организирането на пространство за съвместна работа, като се обмисли внимателно кои колеги да бъдат поканени с оглед на компетентността или гледната точка, с които ще допринесат за курса. Създайте възможност за обсъждане, коментари, демонстрации и дори бърза анкета. 

ПЛАНИРАЙТЕ внимателно споделеното работно пространство. Проверете наличните формати за комуникация и възможностите за обсъждане и коментиране в реално време. 

ОПРЕДЕЛЕТЕ, в диалог или обсъждане, ролята на всеки един колега/сътрудник по възможно най-ясен начин.

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙТЕ с водещата си позиция/роля, защото това може да потисне творчеството и желанието за участие.

Фокус на съавторството: обучавани или колеги/партньори?

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

Съавторството може, а в действителност и трябва, да работи в двете посоки. Разширяването на екипа от преподаватели не означава, че съавторството е приключило. Обучаваните също са част от уравнението и трябва да участват равностойно. Ползи, като активното участие, ще са налице, особено когато се поощрява включването на всички заинтересовани страни. 

ОПИТАЙТЕ СЕ да включите всички.

НЕ ИЗБИРАЙТЕ каквото Ви е удобно или е основно необходимо - винаги се стремете към най-доброто за курса и студентите.

Изборът на платформи и инструменти е почти изцяло основан на предишен опит

Участие/включване

ИКТ инструменти

Това е изключително обширна област за възможно подобряване на съавторската практика. Повечето преподаватели изглежда предпочитат да се придържат към платформите и инструментите, които вече познават. Това изключва един продуктивен и ефективен дебат върху множеството алтернативи и води до пропускане на възможности.

УВЕРЕТЕ СЕ, че сте подбрали за разглеждане инструменти, които не сте използвали досега, и се опитайте да разучавате и използвате нещо ново с всеки курс.

НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАЙТЕ с инструментите, които традиционно използвате и с които се чувствате уверени.

Планирането е от критична важност

ИКТ инструменти

ИКТ подкрепа

Участие/включване

Управление на процеса

Управление на времето

Учебна стойност

Планирането на процеса е критично важно по отношение на разпределението на времето, избора на платформа и инструменти, сформирането на екипа от преподаватели, създаването на стимули за участие. Въпреки че много преподаватели са свикнали да работят по усет и бързо се адаптират към промени, работата в екип изисква по-различни умения и подход. 

ПЛАНИРАЙТЕ ясно процеса, определете сроковете и се придържайте към плана!

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ планирането и координацията. 

ИКТ подкрепата и напътствието в клас е важно, за да може всеки да участва

ИКТ инструменти

ИКТ подкрепа

Участие/включване

Управление на процеса

Управление на времето

Учебна стойност

Някои студенти могат да имат усещането, че изостават, ако се натъкнат на проблеми с употребата на ИКТ инструменти - това може да се дължи на липсата на ясно представяне от страна на преподавателя или на недостатъчна ИКТ компетентност от страна на студента.

ПООЩРЯВАЙТЕ обучаваните да работят заедно, мотивирайте по-напредналите и ги ангажирайте да помагат на останалите.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че проблемите, свързани с технологията трябва да бъдат своевременно решавани, иначе рискувате по-неопитните студенти да се демотивират или значително да изостанат.

СЪЗДАЙТЕ предварително своя план “Б” за непредвидени случаи на затруднения с технологиите.

Голямото количество налични инструменти затруднява избора на преподавателя

Управление на процеса

ИКТ подкрепа

ИКТ инструменти

Учебна стойност

Важно е за преподавателите да планират и разберат подходящото предназначение на новите инструменти и как тяхната употреба би подобрила курса и учебния процес. Добре е преподавателите да се допитат и да потърсят опора в колективната експертиза в своята обучителна организация, когато оценяват очакваните ползи и рискове, свързани с всеки конкретен инструмент. Необходимо е да познават голямата картина, преди да вземат решение относно употребата на съответния инструмент. 

ПОТЪРСЕТЕ - и приемете - ИКТ съвет и се допитайте до колеги с повече опит в съвместното създаване на съдържание.

Съавторството дава възможност съдържанието на курса да бъде опреснявано с подходящи теми и примери 

Адаптивно съдържание

Участие/включване

Учебна стойност

Примерът, който е интересен за преподавателя, може да не е интересен за студента. Съавторството позволява обучаваните да създадат съдържание, което е по-близко до техните интереси. Това добре показва ползите от този метод за преподавателите - да задълбочат знанията си по дадена тема или да разширят приложното поле на съответния предмет. Разбира се, това не става автоматично и понякога предложенията на студентите не са подходящи или пък нямат връзка с разглежданата тема.

ПРИДЪРЖАЙТЕ СЕ към нуждите на обучаваните и избягвайте прекомерната дидактика.

ДАЙТЕ СИ СМЕТКА, че съавторството е колективно усилие и е възможно понякога да се разминава с “идеалните” ви очаквания.

Когато преподавателят е външен за организацията могат да възникнат специфични проблеми с техническата подкрепа

Организационна подкрепа

Управление на процеса

ИКТ подкрепа

Външни или хонорувани преподаватели се ползват от много образователни институции. Това поставя допълнителни предизвикателства, свързани с техническата поддръжка, сътрудничеството с колегите и представянето на курса.

Ако сте външен преподавател…

ИЗГОТВЕТЕ и представете ясен план с вида и формата на организационната подкрепа, от която ще се нуждаете.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ предварително, че организацията е запозната с метода или разполага с подходящата инфраструктура за оказване на подкрепа.

Ако сте организация, която работи с външни преподаватели…

ПРОУЧЕТЕ нуждата от специфични мерки за подкрепа при подготовката, разработването и представянето на курса.

ОПРЕДЕЛЕТЕ кой служител ще бъде отговорен за успешната координация по време на целия процес. 

Първоначално интересът към използването на ИКТ инструменти е много висок, но е много важно те да се прилагат (дозират) внимателно. Твърде много инструменти наведнъж може да обърка и затрудни, както студентите, така и преподавателите. 

Управление на времето

Управление на процеса

Адаптивно съдържание

Участие/включване

Учебна стойност

Поради множеството възможни подходи и методи, произтичащи от съавторството, фокусът често се измества от съдържанието към техническата страна на курса. Това губи време и може да доведе до закъснения.

ПЛАНИРАЙТЕ внимателно и винаги дръжте под око сроковете, натоварването и сложността на задачата.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че технологията трябва да има спомагателна, а не централна роля в процеса.

Използването на технология в клас е забавно

ИКТ инструменти

Управление на процеса

Учебна стойност

Използването на технологии в клас е ключов фактор, определящ цялостното учебно преживяване. В зависимост от конкретния контекст, технологията има потенциала да направи силно впечатление. Когато се въвежда в организации с традиционни методи и профил на обучение, тя става нов източник на мотивация. “Забавните” инструменти носят изключително положително и емоционално изживяване и лесно се включват още и още от тях.

НЕ НАСТОЯВАЙТЕ да бъде въведена определена технология или инструмент, само защото смятате, че ще бъдат “забавни” за вашите студенти.

ОТКРИЙТЕ баланса между промяната в традиционния модел и смислената, целева употреба на технологията - тази употреба трябва да добавя стойност към вашия курс.

Организационна и институционална подкрепа, баланс и интеграция

Организационна подкрепа

Управление на времето

Управление на процеса

Както е важно преподавателят да обмисли съавторството в контекста на собствения си курс и предмет и да има подкрепа от страна на организацията, така също е много важно да се поддържа баланс в организацията.

УВЕРЕТЕ се - като преподавател - че Вашата организация знае какво правите и активно Ви подкрепя.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че когато други колеги обмислят своя съавторски курс със същата група, е необходимо да се постигне баланс и да се координират усилията, за да не се стигне до прекомерно натоварване на студентите.

ПОГРИЖЕТЕ СЕ да въведете и впишете метода на съавторство, както и свързаните с него координация и сътрудничество, като част от организационната култура.

“Не се стремете да доближите подхода на съавторство към практиката си - приближете практиката си към този модел.”

6. Заключителни бележки

Настоящото Учебно ръководство за преподаватели е замислено като практически инструмент, който поставя на дневен ред - за обсъждане и експерименти -  важни заключения, произтичащи от установената теоретична рамка и пилотните курсове по проекта CoCOS.

Провеждането на пилотни курсове, както и свързаните с тях проучвания, пряко наблюдение и анализ, предоставят  възможност да се формулират серия от препоръки.

Резултатите от проекта CoCOS са смислени и валидни по отношение на проведените курсове. Бяхме ограничени (в мащабите на партньорството) и от нивото на използване на ИКТ инструментите, което отразява - и вероятно повишава - съществуващата дигитална компетентност на участващите преподаватели. По подобен начин контекстът и предметите, за които са разработени пилотните съавторски курсове, бяха ограничени от областта и практиката на обучителните институции и индивидуалните преподаватели, участващи в проекта. Нашата цел бяха различни образователни нива (ВО, ПО, ОВ), учебни предмети или различни по големина групи и съзнаваме, че в зависимост от контекста, резултатите биха могли да бъдат други.

Нашите препоръки се основават както на пилотните курсове, така и на теоретичната рамка.

Докато създавахме и експериментирахме с пилотните курсове, на  екип от ИТ-специалисти от Artevelde University of Applied Sciences (водеща организация) бе възложена задачата да създадат дигитален инструмент, с който да бъдат разрешени част от трудностите при избор на технологии за съавторство. Това е в резултат от осъзнаването на факта, че употребата на различни видове софтуер в един и същи курс понякога води до объркване сред част от обучаваните. Този инструмент – CoCOS online course editor –  вече е в действие и е достъпен чрез уебсайта на CoCOS (http://cocos.education) или чрез който и да е било партньор по CoCOS. 

Ако използвате Ръководството в дигитален формат, бихте могли да го намерите директно на: 

https://www.arteveldehogeschool.be/cocos/editor/

Приложения

Приложенията в това Учебно ръководство съдържат модифицирани версии на таблицата с съветите и препоръките, публикувана в основния текст по-горе (Разширени и специфични напътствия и съвети, основани на пилотните курсове по проекта CoCOS). Те са групирани според петте ключови области, така че читателят бързо да може да намери интересуващата го област. Таблицата съдържа подробна информация и съвети.

Важна характеристика на инфографиките е, че остават “отворени”. Те представят синтезирано и концептуално елементите и аспектите на всяка една ключова област, като признават (подобно на всички нас - практици, изследователи и анализатори в образованието) сложността на образователния процес. Ето защо оставяме графиките отворени за нови елементи и нови интерпретации,  които различният контекст на съвместно създаване неминуемо ще породи.

Последвайте линка към ключовата област, която ви интересува в момента:

Annex A. Table breakdown by labels and key areas: EDUCATORS

Annex B. Table breakdown by labels and key areas: LEARNERS

Annex C. Table breakdown by labels and key areas: TECHNOLOGY

Annex D. Table breakdown by labels and key areas: CONTENT

Annex E. Table breakdown by labels and key areas: ORGANISATION

Приложение A. Ключова област: ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Аспект & КатегорияСъвети & Препоръки

Нивото на ИКТ компетентност е ключово

ИКТ компетентност

Участие/включване

ОБУЧАВАНИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЯ

Познаването на нивото на ИКТ компетентност на конкретните обучавани е от ключово значение за процеса. То позволява да се подберат подходящите учебни средства, които да бъдат вписани с процеса на съвместно създаване на съдържание.

Първо НАПРАВЕТЕ ОЦЕНКА на нивото на ИКТ компетентност.

УВЕРЕТЕ се, че Вашите студенти ще се чувстват удобно с планираните от Вас инструменти.

Провеждането на курса, представянето на обучаваните и цялостният опит от курса са пряко свързани с нивото на техническа грамотност на участниците (в която и роля да са те)

ИКТ компетентност

Адаптивно съдържание

Участие/включване

Учебна стойност

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРОЦЕС

Съвместно създаденото съдържание може да съдържа различно трудни задачи, така че да се отговори на всяко ниво на технически умения на обучаваните. Например, може основната информация да се представи в леснодостъпен формат, така че всеки да може да възприеме значението на учебното съдържание. След това набор от разнообразни задачи могат да бъдат насочени към различните нива на умения, като например употребата на специфичен софтуер и др. 

ПОМИСЛЕТЕ за задачи и активности, които отговарят на различното ниво на умения на обучаваните.

ВЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД теорията и практиката на адаптивното учене, когато планирате съавторски курс.

Времето е от значение, техническите проблеми и различното ниво на ИКТ компетентност отнемат много време, което често води до невъзможност да бъдат завършени курсовите дейности и задачи

ИКТ компетентност

Адаптивно съдържание

ИКТ подкрепа

Управление на времето

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

Предварителната оценка на нивото на ИКТ грамотност би спестила много време. Тя може да се извърши чрез обучителната платформа (въпроси за самооценка, например) и в зависимост от резултатите обучаваният може да бъде насочен към по-лесна или по-трудна версия на учебното съдържание/учебните дейности и да получи допълнителни напътствия. Продължаващата подкрепа (за разлика от еднократните инструкции) също ще допринесе за гладко протичане на дейностите. Една от възможностите е задачата да оказва постоянна ИКТ подкрепа да бъде възложена на асистент преподавател.

ПРЕДЛОЖЕТЕ бърз и лесен достъп до подкрепа и напътствия.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ “тренировки”, така че да измерите колко време отнемат планираните дейности.

НЕ ПРИТИСКАЙТЕ студентите си да преминават бързо през съдържанието и дейностите - ако се стигне дотам, тогава по-добре да преосмислите структурата на курса и избраните дейности.

Множеството налични инструменти разнообразява опита по време на курса

ИКТ инструменти

Участие/включване

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Това се отнася и прилага до потребители с по-високо ниво на ИКТ грамотност. Колкото повече ИКТ нива на грамотност могат да се адресират по време на курса, толкова по-добре ще е за съответните студенти, но е важно това да не се превръща в самоцел - придържайте се към обучителните цели и нуждите на класа си.

ПРИЛАГАЙТЕ повече инструменти, за да разнообразите съдържанието и да отговорите на различните нива на умения на студентите.

МИСЛЕТЕ за нуждите на целевата си група.

Изборът на платформи и инструменти е почти изцяло основан на предишен опит

ИКТ инструменти

Организационна подкрепа

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Употребата на различни инструменти прави курса по-интересен, но много преподаватели и студенти се затрудняват при необходимостта да работят едновременно с два (или повече) напълно отделни вида софтуер. Подсигуряването на основна функционалност на съавторството трябва да бъде неразделна част от системите за управление на ученето и учебните платформите.

НАСТОЯВАЙТЕ вашата организация да вземе това предвид, когато избира система за управление на ученето или когато поръчва специални софтуерни разработки и интеграции.

РАЗГЛЕДАЙТЕ нашия CoCOS online course editor и оценете неговите достойнства с оглед на вашия специфичен учебен контекст и нужди.

Употребата на наличните инструменти за съавторство създава стръмна крива на учене, за което времето понякога не е достатъчно

ИКТ инструменти

Управление на времето

Управление на процеса

Участие/включване

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Този проблем може да се реши с помощта на инструкции стъпка-по-стъпка, които позволяват всеки да напредва със собствено темпо. При ясно разпределение на задачите и качествено ръководене/управляване на различните етапи, стръмната крива на ученето би била по-лесна за преодоляване. Важни са напътствията на по-опитните студенти, както и положителната атмосфера за работа в екип, която предразполага към споделянето на трудности и оказването на подкрепа.

СЪЗДАЙТЕ ясно обособено пространство за сътрудничество и заделете достатъчно време.

ПОТЪРСЕТЕ или предоставете съвет своевременно.

НЕ ИЗПАДАЙТЕ в самозаблуда, че процесът ще се организира сам.

Необходимо е активно включване на колега, съ-обучител, ИКТ специалист и др.

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Това е неизбежно и в действителност поначало необходимо за целите на съавторството. Може да бъде постигнато чрез организирането на пространство за съвместна работа, като се обмисли внимателно кои колеги да бъдат поканени с оглед на компетентността или гледната точка, с които ще допринесат за курса. Създайте възможност за обсъждане, коментари, демонстрации и дори бърза анкета. 

ПЛАНИРАЙТЕ внимателно споделеното работно пространство. Проверете наличните формати за комуникация и възможностите за обсъждане и коментиране в реално време. 

ОПРЕДЕЛЕТЕ, в диалог или обсъждане, ролята на всеки един колега/сътрудник по възможно най-ясен начин.

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙТЕ с водещата си позиция/роля, защото това може да потисне творчеството и желанието за участие.

Фокус на съавторството: обучавани или колеги/партньори?

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Съавторството може, а в действителност и трябва, да работи в двете посоки. Разширяването на екипа от преподаватели не означава, че съавторството е приключило. Обучаваните също са част от уравнението и трябва да участват равностойно. Ползи, като активното участие, ще са налице, особено когато се поощрява включването на всички заинтересовани страни. 

ОПИТАЙТЕ СЕ да включите всички.

НЕ ИЗБИРАЙТЕ каквото Ви е удобно или е основно необходимо - винаги се стремете към най-доброто за курса и студентите.

Изборът на платформи и инструменти е почти изцяло основан на предишен опит

Участие/включване

ИКТ инструменти

Организационна подкрепа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Това е изключително обширна област за възможно подобряване на съавторската практика. Повечето преподаватели изглежда предпочитат да се придържат към платформите и инструментите, които вече познават. Това изключва един продуктивен и ефективен дебат върху множеството алтернативи и води до пропускане на възможности.

УВЕРЕТЕ СЕ, че сте подбрали за разглеждане инструменти, които не сте използвали досега, и се опитайте да разучавате и използвате нещо ново с всеки курс.

НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАЙТЕ с инструментите, които традиционно използвате и с които се чувствате уверени.

Планирането е от критична важност

ИКТ инструменти

ИКТ подкрепа

Участие/включване

Управление на процеса

Управление на времето

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Планирането на процеса е критично важно по отношение на разпределението на времето, избора на платформа и инструменти, сформирането на екипа от преподаватели, създаването на стимули за участие. Въпреки че много преподаватели са свикнали да работят по усет и бързо се адаптират към промени, работата в екип изисква по-различни умения и подход. 

ПЛАНИРАЙТЕ ясно процеса, определете сроковете и се придържайте към плана!

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ планирането и координацията. 

ИКТ подкрепата и напътствието в клас е важно, за да може всеки да участва

ИКТ инструменти

ИКТ подкрепа

Участие/включване

Управление на процеса

Управление на времето

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Някои студенти могат да имат усещането, че изостават, ако се натъкнат на проблеми с употребата на ИКТ инструменти - това може да се дължи на липсата на ясно представяне от страна на преподавателя или на недостатъчна ИКТ компетентност от страна на студента.

ПООЩРЯВАЙТЕ обучаваните да работят заедно, мотивирайте по-напредналите и ги ангажирайте да помагат на останалите.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че проблемите, свързани с технологията трябва да бъдат своевременно решавани, иначе рискувате по-неопитните студенти да се демотивират или значително да изостанат.

СЪЗДАЙТЕ предварително своя план “Б” за непредвидени случаи на затруднения с технологиите.

Голямото количество налични инструменти затруднява избора на преподавателя

Управление на процеса

ИКТ подкрепа

ИКТ инструменти

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Важно е за преподавателите да планират и разберат подходящото предназначение на новите инструменти и как тяхната употреба би подобрила курса и учебния процес. Добре е преподавателите да се допитат и да потърсят опора в колективната експертиза в своята обучителна организация, когато оценяват очакваните ползи и рискове, свързани с всеки конкретен инструмент. Необходимо е да познават голямата картина, преди да вземат решение относно употребата на съответния инструмент. 

ПОТЪРСЕТЕ - и приемете - ИКТ съвет и се допитайте до колеги с повече опит в съвместното създаване на съдържание.

Съавторството дава възможност съдържанието на курса да бъде опреснявано с подходящи теми и примери

Адаптивно съдържание

Участие/включване

Учебна стойност

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

Примерът, който е интересен за преподавателя, може да не е интересен за студента. Съавторството позволява обучаваните да създадат съдържание, което е по-близко до техните интереси. Това добре показва ползите от този метод за преподавателите - да задълбочат знанията си по дадена тема или да разширят приложното поле на съответния предмет. Разбира се, това не става автоматично и понякога предложенията на студентите не са подходящи или пък нямат връзка с разглежданата тема.

ПРИДЪРЖАЙТЕ СЕ към нуждите на обучаваните и избягвайте прекомерната дидактика.

ДАЙТЕ СИ СМЕТКА, че съавторството е колективно усилие и е възможно понякога да се разминава с “идеалните” ви очаквания.

Когато преподавателят е външен за организацията могат да възникнат специфични проблеми с техническата подкрепа

Организационна подкрепа

Управление на процеса

ИКТ подкрепа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

Външни или хонорувани преподаватели се ползват от много образователни институции. Това поставя допълнителни предизвикателства, свързани с техническата поддръжка, сътрудничеството с колегите и представянето на курса.

Ако сте външен преподавател…

ИЗГОТВЕТЕ и представете ясен план с вида и формата на организационната подкрепа, от която ще се нуждаете.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ предварително, че организацията е запозната с метода или разполага с подходящата инфраструктура за оказване на подкрепа.

Ако сте организация, която работи с външни преподаватели…

ПРОУЧЕТЕ нуждата от специфични мерки за подкрепа при подготовката, разработването и представянето на курса.

ОПРЕДЕЛЕТЕ кой служител ще бъде отговорен за успешната координация по време на целия процес. 

Използването на технология в клас е забавно

ИКТ инструменти

Управление на процеса

Учебна стойност

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Използването на технологии в клас е ключов фактор, определящ цялостното учебно преживяване. В зависимост от конкретния контекст, технологията има потенциала да направи силно впечатление. Когато се въвежда в организации с традиционни методи и профил на обучение, тя става нов източник на мотивация. “Забавните” инструменти носят изключително положително и емоционално изживяване и лесно се включват още и още от тях.

НЕ НАСТОЯВАЙТЕ да бъде въведена определена технология или инструмент, само защото смятате, че ще бъдат “забавни” за вашите студенти.

ОТКРИЙТЕ баланса между промяната в традиционния модел и смислената, целева употреба на технологията - тази употреба трябва да добавя стойност към вашия курс.

Организационна и институционална подкрепа, баланс и интеграция

Организационна подкрепа

Управление на времето

Управление на процеса

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Както е важно преподавателят да обмисли съавторството в контекста на собствения си курс и предмет и да има подкрепа от страна на организацията, така също е много важно да се поддържа баланс в организацията.

УВЕРЕТЕ се - като преподавател - че Вашата организация знае какво правите и активно Ви подкрепя.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че когато други колеги обмислят своя съавторски курс със същата група, е необходимо да се постигне баланс и да се координират усилията, за да не се стигне до прекомерно натоварване на студентите.

ПОГРИЖЕТЕ СЕ да въведете и впишете метода на съавторство, както и свързаните с него координация и сътрудничество, като част от организационната култура.

Приложение B. Ключова област: ОБУЧАВАНИ
Аспект & КатегорияСъвети & Препоръки

Нивото на ИКТ компетентност е ключово

ИКТ компетентност

Участие/включване

ОБУЧАВАНИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЯ

Познаването на нивото на ИКТ компетентност на конкретните обучавани е от ключово значение за процеса. То позволява да се подберат подходящите учебни средства, които да бъдат вписани с процеса на съвместно създаване на съдържание.

Първо НАПРАВЕТЕ ОЦЕНКА на нивото на ИКТ компетентност.

УВЕРЕТЕ се, че Вашите студенти ще се чувстват удобно с планираните от Вас инструменти.

Времето е от значение, техническите проблеми и различното ниво на ИКТ компетентност отнемат много време, което често води до невъзможност да бъдат завършени курсовите дейности и задачи

ИКТ компетентност

Адаптивно съдържание

ИКТ подкрепа

Управление на времето

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

Предварителната оценка на нивото на ИКТ грамотност би спестила много време. Тя може да се извърши чрез обучителната платформа (въпроси за самооценка, например) и в зависимост от резултатите обучаваният може да бъде насочен към по-лесна или по-трудна версия на учебното съдържание/учебните дейности и да получи допълнителни напътствия. Продължаващата подкрепа (за разлика от еднократните инструкции) също ще допринесе за гладко протичане на дейностите. Една от възможностите е задачата да оказва постоянна ИКТ подкрепа да бъде възложена на асистент преподавател.

ПРЕДЛОЖЕТЕ бърз и лесен достъп до подкрепа и напътствия.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ “тренировки”, така че да измерите колко време отнемат планираните дейности.

НЕ ПРИТИСКАЙТЕ студентите си да преминават бързо през съдържанието и дейностите - ако се стигне дотам, тогава по-добре да преосмислите структурата на курса и избраните дейности.

Голямото количество налични инструменти затруднява избора на преподавателя

ИКТ инструменти

Участие/включване

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

Това се отнася и прилага до потребители с по-високо ниво на ИКТ грамотност. Колкото повече ИКТ нива на грамотност могат да се адресират по време на курса, толкова по-добре ще е за съответните студенти, но е важно това да не се превръща в самоцел - придържайте се към обучителните цели и нуждите на класа си.

ПРИЛАГАЙТЕ повече инструменти, за да разнообразите съдържанието и да отговорите на различните нива на умения на студентите.

МИСЛЕТЕ за нуждите на целевата си група.

  

Употребата на наличните инструменти за съавторство създава стръмна крива на учене, за което времето понякога не е достатъчно

ИКТ инструменти

Управление на времето

Управление на процеса

Участие/включване

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Този проблем може да се реши с помощта на инструкции стъпка-по-стъпка, които позволяват всеки да напредва със собствено темпо. При ясно разпределение на задачите и качествено ръководене/управляване на различните етапи, стръмната крива на ученето би била по-лесна за преодоляване. Важни са напътствията на по-опитните студенти, както и положителната атмосфера за работа в екип, която предразполага към споделянето на трудности и оказването на подкрепа.

СЪЗДАЙТЕ ясно обособено пространство за сътрудничество и заделете достатъчно време.

ПОТЪРСЕТЕ или предоставете съвет своевременно.

НЕ ИЗПАДАЙТЕ в самозаблуда, че процесът ще се организира сам.

Фокус на съавторството: обучавани или колеги/партньори?

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Съавторството може, а в действителност и трябва, да работи в двете посоки. Разширяването на екипа от преподаватели не означава, че съавторството е приключило. Обучаваните също са част от уравнението и трябва да участват равностойно. Ползи, като активното участие, ще са налице, особено когато се поощрява включването на всички заинтересовани страни. 

ОПИТАЙТЕ СЕ да включите всички.

НЕ ИЗБИРАЙТЕ каквото Ви е удобно или е основно необходимо - винаги се стремете към най-доброто за курса и студентите.

ИКТ подкрепата и напътствието в клас е важно, за да може всеки да участва

ИКТ инструменти

ИКТ подкрепа

Участие/включване

Управление на процеса

Управление на времето

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Някои студенти могат да имат усещането, че изостават, ако се натъкнат на проблеми с употребата на ИКТ инструменти - това може да се дължи на липсата на ясно представяне от страна на преподавателя или на недостатъчна ИКТ компетентност от страна на студента.

ПООЩРЯВАЙТЕ обучаваните да работят заедно, мотивирайте по-напредналите и ги ангажирайте да помагат на останалите.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че проблемите, свързани с технологията трябва да бъдат своевременно решавани, иначе рискувате по-неопитните студенти да се демотивират или значително да изостанат.

СЪЗДАЙТЕ предварително своя план “Б” за непредвидени случаи на затруднения с технологиите.

Съавторството дава възможност съдържанието на курса да бъде опреснявано с подходящи теми и примери 

Адаптивно съдържание

Участие/включване

Учебна стойност

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

Примерът, който е интересен за преподавателя, може да не е интересен за студента. Съавторството позволява обучаваните да създадат съдържание, което е по-близко до техните интереси. Това добре показва ползите от този метод за преподавателите - да задълбочат знанията си по дадена тема или да разширят приложното поле на съответния предмет. Разбира се, това не става автоматично и понякога предложенията на студентите не са подходящи или пък нямат връзка с разглежданата тема.

ПРИДЪРЖАЙТЕ СЕ към нуждите на обучаваните и избягвайте прекомерната дидактика.

ДАЙТЕ СИ СМЕТКА, че съавторството е колективно усилие и е възможно понякога да се разминава с “идеалните” ви очаквания.

Приложение C. Ключова област: ТЕХНОЛОГИЯ
Аспект & КатегорияСъвети & Препоръки

Нивото на ИКТ компетентност е ключово

ИКТ компетентност

Участие/включване

ОБУЧАВАНИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЯ

Познаването на нивото на ИКТ компетентност на конкретните обучавани е от ключово значение за процеса. То позволява да се подберат подходящите учебни средства, които да бъдат вписани с процеса на съвместно създаване на съдържание.

Първо НАПРАВЕТЕ ОЦЕНКА на нивото на ИКТ компетентност.

УВЕРЕТЕ се, че Вашите студенти ще се чувстват удобно с планираните от Вас инструменти.

Времето е от значение, техническите проблеми и различното ниво на ИКТ компетентност отнемат много време, което често води до невъзможност да бъдат завършени курсовите дейности и задачи

ИКТ компетентност

Адаптивно съдържание

ИКТ подкрепа

Управление на времето

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

Предварителната оценка на нивото на ИКТ грамотност би спестила много време. Тя може да се извърши чрез обучителната платформа (въпроси за самооценка, например) и в зависимост от резултатите обучаваният може да бъде насочен към по-лесна или по-трудна версия на учебното съдържание/учебните дейности и да получи допълнителни напътствия. Продължаващата подкрепа (за разлика от еднократните инструкции) също ще допринесе за гладко протичане на дейностите. Една от възможностите е задачата да оказва постоянна ИКТ подкрепа да бъде възложена на асистент преподавател.

ПРЕДЛОЖЕТЕ бърз и лесен достъп до подкрепа и напътствия.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ “тренировки”, така че да измерите колко време отнемат планираните дейности.

НЕ ПРИТИСКАЙТЕ студентите си да преминават бързо през съдържанието и дейностите - ако се стигне дотам, тогава по-добре да преосмислите структурата на курса и избраните дейности.

Множеството налични инструменти разнообразява опита по време на курса

ИКТ инструменти

Участие/включване

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Това се отнася и прилага до потребители с по-високо ниво на ИКТ грамотност. Колкото повече ИКТ нива на грамотност могат да се адресират по време на курса, толкова по-добре ще е за съответните студенти, но е важно това да не се превръща в самоцел - придържайте се към обучителните цели и нуждите на класа си.

ПРИЛАГАЙТЕ повече инструменти, за да разнообразите съдържанието и да отговорите на различните нива на умения на студентите.

МИСЛЕТЕ за нуждите на целевата си група.

Липсата на единна платформа, която да съчетава учене и съавторство, се очертава като проблем

ИКТ инструменти

Организационна подкрепа

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Употребата на различни инструменти прави курса по-интересен, но много преподаватели и студенти се затрудняват при необходимостта да работят едновременно с два (или повече) напълно отделни вида софтуер. Подсигуряването на основна функционалност на съавторството трябва да бъде неразделна част от системите за управление на ученето и учебните платформите.

НАСТОЯВАЙТЕ вашата организация да вземе това предвид, когато избира система за управление на ученето или когато поръчва специални софтуерни разработки и интеграции.

РАЗГЛЕДАЙТЕ нашия CoCOS online course editor и оценете неговите достойнства с оглед на вашия специфичен учебен контекст и нужди.

Планирането е от критична важност

ИКТ инструменти

ИКТ подкрепа

Участие/включване

Управление на процеса

Управление на времето

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Планирането на процеса е критично важно по отношение на разпределението на времето, избора на платформа и инструменти, сформирането на екипа от преподаватели, създаването на стимули за участие. Въпреки че много преподаватели са свикнали да работят по усет и бързо се адаптират към промени, работата в екип изисква по-различни умения и подход. 

ПЛАНИРАЙТЕ ясно процеса, определете сроковете и се придържайте към плана!

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ планирането и координацията.  

ИКТ подкрепата и напътствието в клас е важно, за да може всеки да участва

ИКТ инструменти

ИКТ подкрепа

Участие/включване

Управление на процеса

Управление на времето

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Някои студенти могат да имат усещането, че изостават, ако се натъкнат на проблеми с употребата на ИКТ инструменти - това може да се дължи на липсата на ясно представяне от страна на преподавателя или на недостатъчна ИКТ компетентност от страна на студента.

ПООЩРЯВАЙТЕ обучаваните да работят заедно, мотивирайте по-напредналите и ги ангажирайте да помагат на останалите.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че проблемите, свързани с технологията трябва да бъдат своевременно решавани, иначе рискувате по-неопитните студенти да се демотивират или значително да изостанат.

СЪЗДАЙТЕ предварително своя план “Б” за непредвидени случаи на затруднения с технологиите.

Голямото количество налични инструменти затруднява избора на преподавателя

Управление на процеса

ИКТ подкрепа

ИКТ инструменти

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Важно е за преподавателите да планират и разберат подходящото предназначение на новите инструменти и как тяхната употреба би подобрила курса и учебния процес. Добре е преподавателите да се допитат и да потърсят опора в колективната експертиза в своята обучителна организация, когато оценяват очакваните ползи и рискове, свързани с всеки конкретен инструмент. Необходимо е да познават голямата картина, преди да вземат решение относно употребата на съответния инструмент. 

ПОТЪРСЕТЕ - и приемете - ИКТ съвет и се допитайте до колеги с повече опит в съвместното създаване на съдържание.

Когато преподавателят е външен за организацията могат да възникнат специфични проблеми с техническата подкрепа

Организационна подкрепа

Управление на процеса

ИКТ подкрепа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

Външни или хонорувани преподаватели се ползват от много образователни институции. Това поставя допълнителни предизвикателства, свързани с техническата поддръжка, сътрудничеството с колегите и представянето на курса.

Ако сте външен преподавател…

ИЗГОТВЕТЕ и представете ясен план с вида и формата на организационната подкрепа, от която ще се нуждаете.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ предварително, че организацията е запозната с метода или разполага с подходящата инфраструктура за оказване на подкрепа.

Ако сте организация, която работи с външни преподаватели…

ПРОУЧЕТЕ нуждата от специфични мерки за подкрепа при подготовката, разработването и представянето на курса.

ОПРЕДЕЛЕТЕ кой служител ще бъде отговорен за успешната координация по време на целия процес. 

Първоначално интересът към използването на ИКТ инструменти е много висок, но е много важно те да се прилагат (дозират) внимателно. Твърде много инструменти наведнъж може да обърка и затрудни, както студентите, така и преподавателите. 

Управление на времето

Управление на процеса

Адаптивно съдържание

Участие/включване

Учебна стойност

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

Поради множеството възможни подходи и методи, произтичащи от съавторството, фокусът често се измества от съдържанието към техническата страна на курса. Това губи време и може да доведе до закъснения.

ПЛАНИРАЙТЕ внимателно и винаги дръжте под око сроковете, натоварването и сложността на задачата.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че технологията трябва да има спомагателна, а не централна роля в процеса.

Използването на технология в клас е забавно

ИКТ инструменти

Управление на процеса

Учебна стойност

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Използването на технологии в клас е ключов фактор, определящ цялостното учебно преживяване. В зависимост от конкретния контекст, технологията има потенциала да направи силно впечатление. Когато се въвежда в организации с традиционни методи и профил на обучение, тя става нов източник на мотивация. “Забавните” инструменти носят изключително положително и емоционално изживяване и лесно се включват още и още от тях.

НЕ НАСТОЯВАЙТЕ да бъде въведена определена технология или инструмент, само защото смятате, че ще бъдат “забавни” за вашите студенти.

ОТКРИЙТЕ баланса между промяната в традиционния модел и смислената, целева употреба на технологията - тази употреба трябва да добавя стойност към вашия курс.

Приложение D. Ключова област: СЪДЪРЖАНИЕ
Аспект & КатегорияСъвети & Препоръки

Провеждането на курса, представянето на обучаваните и цялостният опит от курса са пряко свързани с нивото на техническа грамотност на участниците (в която и роля да са те)

ИКТ компетентност

Адаптивно съдържание

Участие/включване

Учебна стойност

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПРОЦЕС

Съвместно създаденото съдържание може да съдържа различно трудни задачи, така че да се отговори на всяко ниво на технически умения на обучаваните. Например, може основната информация да се представи в леснодостъпен формат, така че всеки да може да възприеме значението на учебното съдържание. След това набор от разнообразни задачи могат да бъдат насочени към различните нива на умения, като например употребата на специфичен софтуер и др. 

ПОМИСЛЕТЕ за задачи и активности, които отговарят на различното ниво на умения на обучаваните.

ВЗЕМЕТЕ ПРЕДВИД теорията и практиката на адаптивното учене, когато планирате съавторски курс.

Времето е от значение, техническите проблеми и различното ниво на ИКТ компетентност отнемат много време, което често води до невъзможност да бъдат завършени курсовите дейности и задачи

ИКТ компетентност

Адаптивно съдържание

ИКТ подкрепа

Управление на времето

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

Предварителната оценка на нивото на ИКТ грамотност би спестила много време. Тя може да се извърши чрез обучителната платформа (въпроси за самооценка, например) и в зависимост от резултатите обучаваният може да бъде насочен към по-лесна или по-трудна версия на учебното съдържание/учебните дейности и да получи допълнителни напътствия. Продължаващата подкрепа (за разлика от еднократните инструкции) също ще допринесе за гладко протичане на дейностите. Една от възможностите е задачата да оказва постоянна ИКТ подкрепа да бъде възложена на асистент преподавател.

ПРЕДЛОЖЕТЕ бърз и лесен достъп до подкрепа и напътствия.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ “тренировки”, така че да измерите колко време отнемат планираните дейности.

НЕ ПРИТИСКАЙТЕ студентите си да преминават бързо през съдържанието и дейностите - ако се стигне дотам, тогава по-добре да преосмислите структурата на курса и избраните дейности.

Употребата на наличните инструменти за съавторство създава стръмна крива на учене, за което времето понякога не е достатъчно

ИКТ инструменти

Управление на времето

Управление на процеса

Участие/включване

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Този проблем може да се реши с помощта на инструкции стъпка-по-стъпка, които позволяват всеки да напредва със собствено темпо. При ясно разпределение на задачите и качествено ръководене/управляване на различните етапи, стръмната крива на ученето би била по-лесна за преодоляване. Важни са напътствията на по-опитните студенти, както и положителната атмосфера за работа в екип, която предразполага към споделянето на трудности и оказването на подкрепа.

СЪЗДАЙТЕ ясно обособено пространство за сътрудничество и заделете достатъчно време.

ПОТЪРСЕТЕ или предоставете съвет своевременно.

НЕ ИЗПАДАЙТЕ в самозаблуда, че процесът ще се организира сам.

Необходимо е активно включване на колега, съ-обучител, ИКТ специалист и др.

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

СЪДЪРЖАНИЕ

Това е неизбежно и в действителност поначало необходимо за целите на съавторството. Може да бъде постигнато чрез организирането на пространство за съвместна работа, като се обмисли внимателно кои колеги да бъдат поканени с оглед на компетентността или гледната точка, с които ще допринесат за курса. Създайте възможност за обсъждане, коментари, демонстрации и дори бърза анкета. 

ПЛАНИРАЙТЕ внимателно споделеното работно пространство. Проверете наличните формати за комуникация и възможностите за обсъждане и коментиране в реално време. 

ОПРЕДЕЛЕТЕ, в диалог или обсъждане, ролята на всеки един колега/сътрудник по възможно най-ясен начин.

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙТЕ с водещата си позиция/роля, защото това може да потисне творчеството и желанието за участие.

Фокус на съавторството: обучавани или колеги/партньори?

Управление на процеса

Участие/включване

Учебна стойност

EDUCATORS

LEARNERS

CONTENT

Съавторството може, а в действителност и трябва, да работи в двете посоки. Разширяването на екипа от преподаватели не означава, че съавторството е приключило. Обучаваните също са част от уравнението и трябва да участват равностойно. Ползи, като активното участие, ще са налице, особено когато се поощрява включването на всички заинтересовани страни. 

ОПИТАЙТЕ СЕ да включите всички.

НЕ ИЗБИРАЙТЕ каквото Ви е удобно или е основно необходимо - винаги се стремете към най-доброто за курса и студентите.

Изборът на платформи и инструменти е почти изцяло основан на предишен опит

Участие/включване

ИКТ инструменти

Организационна подкрепа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Това е изключително обширна област за възможно подобряване на съавторската практика. Повечето преподаватели изглежда предпочитат да се придържат към платформите и инструментите, които вече познават. Това изключва един продуктивен и ефективен дебат върху множеството алтернативи и води до пропускане на възможности.

УВЕРЕТЕ СЕ, че сте подбрали за разглеждане инструменти, които не сте използвали досега, и се опитайте да разучавате и използвате нещо ново с всеки курс.

НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАЙТЕ с инструментите, които традиционно използвате и с които се чувствате уверени.

Планирането е от критична важност

ИКТ инструменти

ИКТ подкрепа

Участие/включване

Управление на процеса

Управление на времето

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Планирането на процеса е критично важно по отношение на разпределението на времето, избора на платформа и инструменти, сформирането на екипа от преподаватели, създаването на стимули за участие. Въпреки че много преподаватели са свикнали да работят по усет и бързо се адаптират към промени, работата в екип изисква по-различни умения и подход. 

ПЛАНИРАЙТЕ ясно процеса, определете сроковете и се придържайте към плана!

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ планирането и координацията. 

Голямото количество налични инструменти затруднява избора на преподавателя

Управление на процеса

ИКТ подкрепа

ИКТ инструменти

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Важно е за преподавателите да планират и разберат подходящото предназначение на новите инструменти и как тяхната употреба би подобрила курса и учебния процес. Добре е преподавателите да се допитат и да потърсят опора в колективната експертиза в своята обучителна организация, когато оценяват очакваните ползи и рискове, свързани с всеки конкретен инструмент. Необходимо е да познават голямата картина, преди да вземат решение относно употребата на съответния инструмент. 

ПОТЪРСЕТЕ - и приемете - ИКТ съвет и се допитайте до колеги с повече опит в съвместното създаване на съдържание.

Съавторството дава възможност съдържанието на курса да бъде опреснявано с подходящи теми и примери

Адаптивно съдържание

Участие/включване

Учебна стойност

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

Примерът, който е интересен за преподавателя, може да не е интересен за студента. Съавторството позволява обучаваните да създадат съдържание, което е по-близко до техните интереси. Това добре показва ползите от този метод за преподавателите - да задълбочат знанията си по дадена тема или да разширят приложното поле на съответния предмет. Разбира се, това не става автоматично и понякога предложенията на студентите не са подходящи или пък нямат връзка с разглежданата тема.

ПРИДЪРЖАЙТЕ СЕ към нуждите на обучаваните и избягвайте прекомерната дидактика.

ДАЙТЕ СИ СМЕТКА, че съавторството е колективно усилие и е възможно понякога да се разминава с “идеалните” ви очаквания.

Първоначално интересът към използването на ИКТ инструменти е много висок, но е много важно те да се прилагат (дозират) внимателно. Твърде много инструменти наведнъж може да обърка и затрудни, както студентите, така и преподавателите.  

Управление на времето

Управление на процеса

Адаптивно съдържание

Участие/включване

Учебна стойност

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

Поради множеството възможни подходи и методи, произтичащи от съавторството, фокусът често се измества от съдържанието към техническата страна на курса. Това губи време и може да доведе до закъснения.

ПЛАНИРАЙТЕ внимателно и винаги дръжте под око сроковете, натоварването и сложността на задачата.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че технологията трябва да има спомагателна, а не централна роля в процеса.

Използването на технология в клас е забавно

ИКТ инструменти

Управление на процеса

Учебна стойност

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Използването на технологии в клас е ключов фактор, определящ цялостното учебно преживяване. В зависимост от конкретния контекст, технологията има потенциала да направи силно впечатление. Когато се въвежда в организации с традиционни методи и профил на обучение, тя става нов източник на мотивация. “Забавните” инструменти носят изключително положително и емоционално изживяване и лесно се включват още и още от тях.

НЕ НАСТОЯВАЙТЕ да бъде въведена определена технология или инструмент, само защото смятате, че ще бъдат “забавни” за вашите студенти.

ОТКРИЙТЕ баланса между промяната в традиционния модел и смислената, целева употреба на технологията - тази употреба трябва да добавя стойност към вашия курс.

Приложение E. Ключова област: ОРГАНИЗАЦИЯ
Аспект & КатегорияСъвети & Препоръки

Липсата на единна платформа, която да съчетава учене и съавторство, се очертава като проблем

ИКТ инструменти

Организационна подкрепа

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Употребата на различни инструменти прави курса по-интересен, но много преподаватели и студенти се затрудняват при необходимостта да работят едновременно с два (или повече) напълно отделни вида софтуер. Подсигуряването на основна функционалност на съавторството трябва да бъде неразделна част от системите за управление на ученето и учебните платформите.

НАСТОЯВАЙТЕ вашата организация да вземе това предвид, когато избира система за управление на ученето или когато поръчва специални софтуерни разработки и интеграции.

РАЗГЛЕДАЙТЕ нашия CoCOS online course editor и оценете неговите достойнства с оглед на вашия специфичен учебен контекст и нужди.

Изборът на платформи и инструменти е почти изцяло основан на предишен опит

Участие/включване

ИКТ инструменти

Организационна подкрепа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Това е изключително обширна област за възможно подобряване на съавторската практика. Повечето преподаватели изглежда предпочитат да се придържат към платформите и инструментите, които вече познават. Това изключва един продуктивен и ефективен дебат върху множеството алтернативи и води до пропускане на възможности.

УВЕРЕТЕ СЕ, че сте подбрали за разглеждане инструменти, които не сте използвали досега, и се опитайте да разучавате и използвате нещо ново с всеки курс.

НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАЙТЕ с инструментите, които традиционно използвате и с които се чувствате уверени.

Планирането е от критична важност

ИКТ инструменти

ИКТ подкрепа

Участие/включване

Управление на процеса

Управление на времето

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Планирането на процеса е критично важно по отношение на разпределението на времето, избора на платформа и инструменти, сформирането на екипа от преподаватели, създаването на стимули за участие. Въпреки че много преподаватели са свикнали да работят по усет и бързо се адаптират към промени, работата в екип изисква по-различни умения и подход. 

ПЛАНИРАЙТЕ ясно процеса, определете сроковете и се придържайте към плана!

НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ планирането и координацията. 

ИКТ подкрепата и напътствието в клас е важно, за да може всеки да участва

ИКТ инструменти

ИКТ подкрепа

Участие/включване

Управление на процеса

Управление на времето

Учебна стойност

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОБУЧАВАНИ

ТЕНОЛОГИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Някои студенти могат да имат усещането, че изостават, ако се натъкнат на проблеми с употребата на ИКТ инструменти - това може да се дължи на липсата на ясно представяне от страна на преподавателя или на недостатъчна ИКТ компетентност от страна на студента.

ПООЩРЯВАЙТЕ обучаваните да работят заедно, мотивирайте по-напредналите и ги ангажирайте да помагат на останалите.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че проблемите, свързани с технологията трябва да бъдат своевременно решавани, иначе рискувате по-неопитните студенти да се демотивират или значително да изостанат.

СЪЗДАЙТЕ предварително своя план “Б” за непредвидени случаи на затруднения с технологиите.

Голямото количество налични инструменти затруднява избора на преподавателя

Управление на процеса

ИКТ подкрепа

ИКТ инструменти

Учебна стойност

ТЕХНОЛОГИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

Важно е за преподавателите да планират и разберат подходящото предназначение на новите инструменти и как тяхната употреба би подобрила курса и учебния процес. Добре е преподавателите да се допитат и да потърсят опора в колективната експертиза в своята обучителна организация, когато оценяват очакваните ползи и рискове, свързани с всеки конкретен инструмент. Необходимо е да познават голямата картина, преди да вземат решение относно употребата на съответния инструмент. 

ПОТЪРСЕТЕ - и приемете - ИКТ съвет и се допитайте до колеги с повече опит в съвместното създаване на съдържание.

Когато преподавателят е външен за организацията могат да възникнат специфични проблеми с техническата подкрепа

Организационна подкрепа

Управление на процеса

ИКТ подкрепа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

Външни или хонорувани преподаватели се ползват от много образователни институции. Това поставя допълнителни предизвикателства, свързани с техническата поддръжка, сътрудничеството с колегите и представянето на курса.

Ако сте външен преподавател…

ИЗГОТВЕТЕ и представете ясен план с вида и формата на организационната подкрепа, от която ще се нуждаете.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ предварително, че организацията е запозната с метода или разполага с подходящата инфраструктура за оказване на подкрепа.

Ако сте организация, която работи с външни преподаватели…

ПРОУЧЕТЕ нуждата от специфични мерки за подкрепа при подготовката, разработването и представянето на курса.

ОПРЕДЕЛЕТЕ кой служител ще бъде отговорен за успешната координация по време на целия процес. 

Организационна и институционална подкрепа, баланс и интеграция

Организационна подкрепа

Управление на времето

Управление на процеса

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Както е важно преподавателят да обмисли съавторството в контекста на собствения си курс и предмет и да има подкрепа от страна на организацията, така също е много важно да се поддържа баланс в организацията.

УВЕРЕТЕ се - като преподавател - че Вашата организация знае какво правите и активно Ви подкрепя.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, че когато други колеги обмислят своя съавторски курс със същата група, е необходимо да се постигне баланс и да се координират усилията, за да не се стигне до прекомерно натоварване на студентите.

ПОГРИЖЕТЕ СЕ да въведете и впишете метода на съавторство, както и свързаните с него координация и сътрудничество, като част от организационната култура.