06/02/2017
LEERSTOEL
 
DIVERSITEIT OVER-BRUGGEN

Concept

Onze samenleving is superdivers geworden. Wat verstaan we onder superdiversiteit, wat betekent het voor onderwijs en hoe kunnen we ermee omgaan? De opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool gaat op zoek naar antwoorden op deze actuele vragen met de leerstoel ‘Diversiteit over-bruggen’. We willen leraren, directies, beleidsmakers, lerarenopleidingen en iedereen betrokken bij onderwijs of geïnteresseerd in het thema inspireren en tools aanreiken om met culturele diversiteit op school om te gaan. We delen een schat aan praktisch toepasbare informatie, gekaderd vanuit onderzoek en geïllustreerd vanuit praktijkervaring.

Voormiddagprogramma: Drie keynotes belichten elk vanuit hun expertise het thema diversiteit. Ze leveren een wetenschappelijke basis en referentiekaders aan om in het onderwijs en in de klaspraktijk op een haalbare en verantwoorde manier om te gaan met culturele verschillen tussen leerlingen (en ouders) waar leraren en directies steeds meer mee geconfronteerd worden.

dr. Dirk Geldof is docent aan de Universiteit Antwerpen en diverse hogescholen en auteur van meerdere publicaties rond diversiteit. Hij laat ons kijken naar de snelle demografische veranderingen in steden als Antwerpen en Gent, die majority-minority-steden worden: steden waar de meerderheid van de inwoners een migratieachtergrond heeft. Hij doet ons stilstaan bij de uitdagingen voor scholen en in de klas, zoals groeiende diversiteit in de diversiteit, meertalige realiteiten, levensbeschouwelijke diversiteit,... De keynote verkent een divers-sensitieve basishouding als startpunt om krachtgericht de competenties van alle kinderen en jongeren te (h)erkennen.

dr. Abdullah Sahin, professor aan Warwick University (Groot-Brittannië) en verbonden aan de onderzoeksgroep religie en onderwijs, voert onderzoek naar de religieuze identiteit bij Britse moslimjongeren en werkt aan educatieve strategieën om de gevolgen van religieus extremisme binnen de moslimgemeenschap aan te pakken. Hij publiceerde een groot aantal wetenschappelijke publicaties over de islam en onderwijs. Zijn lezing gaat over de relatie tussen onderwijs en opvoeding en de manier waarop leraren en scholen jongeren met diverse achtergronden in hun (religieuze) identiteitsontwikkeling beter kunnen verstaan en ondersteunen.

dr. Leslie Francis is professor aan Warwick University (Groot-Brittannië) en directeur van de onderzoeksgroep religie en onderwijs. Francis bespreekt de resultaten van zijn onderzoek over de attitude van jongeren tegenover religieuze diversiteit met een focus op moslimjongeren.

Namiddagprogramma: In de namiddag zijn er keuzesessies: workshops, ronde tafelgesprekken, presentaties, ... Er kan gekozen worden uit een aanbod aan good practices, verdiepende sessies en vormingen die concrete informatie en inspiratie aanleveren voor de eigen school- en klaspraktijk.

De leerstoel beschouwen we als een belangrijk netwerkevent. Doorheen de dag voorzien we voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. We sluiten de dag af met een verzorgde receptie.