Beeldtaal

Waarneming

Deze eerste reeks gaat over wat beeldtaal of visuele literatuur nu eigenlijk is. Ook proberen we waarneming en verbeelding te doorgronden. En we blijven even stilstaan bij de betekenis van beelden, o.a. in kunst. En hoe kunnen we schoonheid interpreteren? Is dat universeel?

Basiselementen van visuele communicatie

Een beeld is altijd opgebouwd uit verschillende basiselementen: de punt, de lijn, vorm, richting, kleurtoon, verzadiging en helderheid, textuur,
schaal, diepte en ruimte en perspectief.

De Gestalt theorie

We herkennen de samenhang in een beeld omdat ons brein er een ordening in brengt. De Gestaltwetten hebben ook bij visuele communicatie ontsloten hoe dat komt.

De retorische overtuigingskracht van beelden

Sommige beelden 'pakken' ons direct. Aan andere hechten we meteen geloof. Hoe komt dat en hoe kunnen we dat zelf toepassen? Kijk maar zelf.

Stijlfiguren

Stijlfiguren komen uit de gesproken taal. Denk aan een metafoor, een antithese, een metonymie... Deze begrippen zijn ook heel goed toepasbaar als je met beelden spreekt.

Visueel citaat

Bij een visueel citaat gaat men gebruik maken van gekende beelden, en die op een visuele manier herinterpreteren. Er zijn vele soorten visuele citaten.

Visuele geletterdheid

Sinds het ontstaan van de mens gebruikten we symbolische tekens om ons uit te drukken. Deze tekens evolueerde in ideogrammen, pictogrammen, logogrammen en vormden de basis voor het schrift.

Semiotiek van beelden

Vooral Barthes heeft beschreven hoe we de betekenis van beelden beter kunnen doorgronden. Denotatie/Connotatie en Punctum/Studium komen hier onder andere aan bod.

Semiotiek van tekens

De semiotiek, de wetenschap die tekens bestudeert, onderscheidt volgens Peirce drie soorten tekens: het index, het icoon en het symbool.

Digitale technieken

We overlopen kort via welke digitale technieken men de betekenis van een beeld kan veranderen.

Visuele technieken

Door de cadrage van een beeld te veranderen kan een beeld een heel andere betekenis krijgen. En de 'gulden snede' zorgt er voor dat de compositie van een beeld spannend wordt. Ook andere technieken zoals fragmentatie worden besproken.

Alternatieve beeldtaal

Buiten de klassieke 2-dimentionale beelden, kan men ook van een beeldtaal spreken als beelden worden geprojecteerd op gebouwen, in het landschap ingebed, of op voorwerpen wordt toegepast. Ook experience design en interaction design komen kort aan bod.


---------------------------------------------------------

Voorbeelden van de opdracht

Deze voorbeelden horen bij de opdrachten voor het vak Beeltaal 1 aan de Arteveldehogeschool, richting communicatiemanagement