Kronkels | Ondersteuningsgroepen
39
page-template-default,page,page-id-39,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Ondersteuningsgroepen

Vanuit het ondersteuningscentrum ergotherapie in de ouderenzorg willen we ergotherapeuten samenbrengen die voor een gelijkaardige uitdaging staan in hun praktijk. De groep wordt gecoacht door een expert om tot een eindresultaat te komen. De groep bestaat uit een 8 tot 15-tal ergotherapeuten uit het werkveld. Bedoeling is dat er een 4 à 5-tal keer wordt samengekomen. De data worden vastgelegd met de geïnteresseerden.

Indien je hierover meer informatie wenst of je een voorstel hebt voor een thema waarrond een ondersteuningsgroep kan opgestart worden, mag je steeds contact opnemen met ons via ondersteuningscentrum.ergotherapie@arteveldehs.be.

Geplande ondersteuningsgroepen

7 september, 5 oktober, 9 november en 7 december 2021

Fotografie en therapie

In de ondersteuningsgroep ‘Fotografie en therapie’ gaan we samen op zoek naar hoe we fotografie kunnen inzetten in het werken met cliënten. Bedoeling is om tot een reeks van activiteiten te komen, meteen toepasbaar in de praktijk.

Klik hier voor meer info.

Klik hier om meteen in te schrijven

Uitgesteld tot academiejaar 2021-2022

Valpreventie in een ziekenhuis

Ga met collega-ergotherapeuten uit andere ziekenhuizen aan de slag. Opzet is om ideeën uit te wisselen en samen materiaal te ontwikkelen om te gebruiken in je eigen praktijk.

Klik hier voor meer info.

Klik hier om in te schrijven

Lopende en afgeronde ondersteuningsgroepen


Sensorische informatieverwerking bij kinderen

Samen met collega’s die werken rond sensorische stimulatie ga je aan de slag om activiteiten te ontwikkelen. Uitwisseling van ervaringen en ideeën en uitwerken van activiteiten voor jouw doelgroep staan centraal.

Assessment bij rekenen

In deze ondersteuningsgroep nemen we de assessmentprocessen, waarin we kinderen met rekenproblemen willen detecteren, onder de loep. We ontwikkelen nieuwe instrumenten, zetten in op de detectie van rekenhandelingen bij kinderen met een atypische ontwikkeling en draaien proefversies van nieuw assessment.

Afscheid dat verbindt - levenseindevragen bij mensen met dementie

We merken dat er heel wat aandacht is voor het levenseinde en hoe dit zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en noden van de bewoners. In de afgeronde ondersteuningsgroep Afscheid dat verbindt gingen we dieper op dit thema in, en werd vaak de vraag gesteld hoe de methodiek bruikbaar kan gemaakt worden voor mensen met dementie. Hoe kunnen we polsen naar antwoorden op de eindelevensvragen van mensen met dementie en hoe kunnen we hen op verhaal laten komen over hun leven en wensen over het afscheid?
In het najaar richten we een nieuwe ondersteuningsgroep op waar we inzoomen op dit thema. Vertrekkende vanuit de ervaringen uit de eerste ondersteuningsgroep en met bruikbare literatuur willen we samen voorstellen formuleren, die in de praktijk zullen worden toegepast door de deelnemers aan de ondersteuningsgroep.
Er wordt een actieve inbreng van iedere deelnemer verwacht. In kleinere groepen worden voorstellen uitgewerkt en in de eigen praktijk toegepast. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdagnamiddag 21 november 2019. De andere vier namiddagen (verspreid over een viertal maanden) worden samen met de groep vastgelegd. De deelnameprijs is 55 euro.

Hoe kan ik als ergotherapeut nog meer evidence based werken in mijn eigen organisatie?

Ergotherapie? Ja, het werkt!

‘Als ergotherapeut moet ik steeds meer aantonen dat wat ik doe ook effectief is. Dit is voor mij als ‘ergo in de praktijk’ niet steeds evident.’ Dixit een ergotherapeut op één van onze Kronkels bijscholingen.

Inderdaad, we weten als ergo dat wat we doen effectief is, maar we kunnen het niet altijd bewijzen. Toch wordt er steeds meer gevraagd naar die verantwoording. Vanuit de overheid wordt er daarenboven gewerkt aan een methodiek om het evidence based werken in de praktijk te evalueren. Evidence based werken moet ‘standaard’ worden.

De bedoeling van de ondersteuningsgroep ‘Ergotherapie en Evidence Based Practice’ (EBP) is dat ergotherapeuten rond het thema EBP elkaar vinden. Vanuit de noden die de deelnemers ervaren gaan we samen aan de slag. De groep wordt daarom bewust klein gehouden. Op het einde van de ondersteuningsgroep heeft iedere deelnemer bewijsmateriaal dat de effectiviteit van ergotherapie binnen zijn tewerkstelling aantoont.

De groep komt een vijftal keer samen op campus Kantienberg (Voetweg 66, Gent). De eerste samenkomst is op 11 februari 2020 van 13u tot 16u. De andere vier data worden vastgelegd met de deelnemers. De kostprijs is 60 euro.

Deze ondersteuningsgroep wordt begeleid door Leen De Coninck.

Ergotherapeutische behandeling van valangst

Vanuit het ondersteuningscentrum ergotherapie Kronkels willen we graag ergotherapeuten die werken met ouderen zoveel mogelijk ondersteunen in hun dagelijkse werking. Graag wilden we ergotherapeuten die voor een gelijkaardige uitdaging staan in hun praktijk samenbrengen in een ‘ondersteuningsgroep’.
De bedoeling van de ondersteuningsgroep ‘Ergotherapeutische behandeling van valangst’ was dat ergotherapeuten die hierrond graag dingen willen uitwerken, elkaar vonden. Binnen deze groep vertrokken van de bachelorproef van Lisa Revyn (gratis beschikbaar via de website – materialencentrum van Kronkels). Lisa heeft onder begeleiding van Leen De Coninck een literatuurstudie gedaan omtrent mogelijke behandelingen van valangst bij thuiswonende personen. De bedoeling is dat de gevonden interventies door Lisa vertaald werden naar bruikbare interventies voor ergotherapeuten die werken met ouderen in thuiszorg, ziekenhuis of WZC. Op basis van de literatuur werden activiteiten uitgewerkt in de praktijk van de deelnemers. Het eindresultaat is een set aan direct implementeerbare interventies.

Deze ondersteuningsgroep werd begeleid door Leen De Coninck en afgerond in juni 2019.

Afscheid dat verbindt

In de ondersteuningsgroep Afscheid dat verbindt brachten we ergotherapeuten, pastorale werkers of animatoren, persoonlijke begeleiders … uit woonzorgcentra samen. We zochten hoe we de bewoners, die zich hoe dan ook in de laatste fase van hun leven bevinden, op verhaal konden laten komen over hun leven en over het afscheid van dat leven. Ook inspireerden we elkaar om te zien hoe we dit verhaal creatief konden uitwerken zodat het verbindend werkt voor de bewoner en zijn/haar naasten en nabestaanden.

Inspiratie voor deze ondersteuningsgroep haalden we bij vzw Amfora. Zij komen met hun aanbod al een paar jaar bij mensen thuis, voornamelijk op suggestie van palliatieve thuiszorgdiensten. Die ervaring leert dat er veel zingevingsvragen zijn bij mensen die weten dat hun einde nadert: zowel zij die zich in een palliatieve situatie bevinden als zij die zich door ouderdom in de eindfase van hun leven bevinden. De nood om gevoelens en vragen te benoemen leeft sterk, maar de drempel om dit te doen is vaak erg groot. Op die spirituele nood probeerden wij een inhoudelijk en vormelijk antwoord te geven.

Deze ondersteuningsgroep werd afgerond in 2019.

Technologie bij personen met NAH

De bedoeling van de ondersteuningsgroep ‘Technologie bij personen met NAH’ was dat ergotherapeuten die hier rond graag dingen wilden uitwerken, elkaar vonden. Binnen deze groep werd samen verder gebrainstormd en overlegd om activiteiten en acties in de ergotherapeutische praktijk te ontwikkelen. Ze gingen in op de mogelijkheden van technologie bij de (fysieke) revalidatie van personen met NAH. De bedoeling was dat er als eindresultaat acties ontwikkeld werden die direct konden worden toegepast in de eigen ergotherapeutische praktijk.

Ergotherapeuten die deelnamen aan de groep moesten bereid zijn om hun expertise en ervaringen te delen. Daarnaast was het mogelijk dat voorstellen vanuit de ondersteuningsgroep werden getoetst in de praktijk van de deelnemers.

De groep bestond uit 15 ergotherapeuten uit het werkveld en werd begeleid door Charlotte Schatteman en Liesbeth Ryssen.

Betekenisvolle dagbesteding bij volwassenen met een verstandelijke beperking

In het zorglandschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking, dat volop in transitie is van een aanbod- naar een vraaggestuurde werking (persoonsvolgende financiering), is de nood aan betekenisvolle dagbesteding brandend actueel.

Als ergotherapeut zijn we ons bewust van het feit dat handelen een dynamische wisselwerking is tussen activiteit, omgeving en persoon. Maar hoe vertalen we dit naar de concrete ondersteuning van volwassenen met een verstandelijke beperking. Hoe wordt dit omgezet naar concrete acties?

Binnen deze ondersteuningsgroep was het de bedoeling dat we concrete handvaten of tools ontwikkelden die het omzetten van het persoonlijk ondersteuningsplan concreet vertalen naar de ‘uitkomsten’ doelen (kwaliteit van bestaan) die we willen bereiken met de persoon met een verstandelijke beperking. De doelstelling van deze ondersteuningsgroep was een bruikbaar praktijkinstrument ontwikkelen. In de marge van deze ondersteuningsgroep waren een aantal studenten begonnen aan een innovatief project, met een gelijkaardige doelstelling. Een dynamische en actieve wisselwerking met de ondersteuningsgroep kon alleen maar een meerwaarde zijn tot het slagen van onze opzet.

Deze ondersteuningsgroep werd afgerond in 2018.

Ergotherapie bij personen met NAH

De bedoeling van de ondersteuningsgroep ‘NAH en ergotherapie’ was dat ergotherapeuten die hier rond graag dingen wilden uitwisselen, elkaar vonden. We wisselden ervaringen uit omtrent volgende thema’s: diagnostiek, behandeling, extramurale zorg, veranderend zorglandschap, richtlijnen implementeren … Daarnaast was er ook ruimte om eigen thema’s voor te stellen. We deelden elkaar onze expertise en stonden open om zaken uit de eigen praktijk te delen. Daarbij werden ook eventuele hiaten in kennis en/of vaardigheden geïnventariseerd. Op die manier kunnen we in de toekomst vanuit Kronkels een gepast vormingsaanbod voorzien.

Deze ondersteuningsgroep werd afgerond in 2017.

Ergotherapie bij personen met dementie thuis

In september 2014 gaven we het startschot aan deze ondersteuningsgroep. Een 15-tal gedreven en gemotiveerde ergotherapeuten uit het werkveld kwamen het afgelopen academiejaar tien keer samen. Vanuit de Arteveldehogeschool werd deze groep begeleid door Elise Cornelis en Nadine Praet.

Elke bijeenkomst leidde tot een diepgaande bespreking van verschillende thema’s met betrekking tot de ergotherapeutische aanpak en begeleiding van thuiswonende personen met dementie. Heel graag willen we de verzamelde kennis en expertise delen met andere therapeuten uit het werkveld. Daarom organiseren we vanuit Kronkels volgend academiejaar een vormingsreeks (zie jaarprogramma). We richten ons daarbij tot ergotherapeuten uit de ziekenhuissetting, dagverzorgingscentra, WZC met kamers voor kortverblijf en ergotherapeuten werkzaam in de thuiszorg. Deze vormingsreeks wordt georganiseerd op vier verschillende dagen die verspreid gepland worden tussen oktober 2015 en april 2016. Op die manier kunnen de deelnemers hun kennis toepassen in hun praktijk en deze ervaringen meenemen naar de volgende vormingsdag. De ergotherapeuten uit de ondersteuningsgroep zullen frequent mee participeren aan deze vormingsdagen en deze inhoudelijk mee ondersteunen door hun positieve praktijkervaringen te delen.

Valpreventie in WZC

De bedoeling van de ondersteuningsgroep ‘Valpreventie in een WZC’ is dat ergotherapeuten die hierrond graag dingen willen uitwerken, elkaar vinden. Binnen deze groep zullen we samen verder brainstormen en overleggen om activiteiten en acties in de ergotherapeutische praktijk te ontwikkelen. De klinische richtlijn valpreventie en de ergotherapeutische praktijkrichtlijn valpreventie vormen onze basis. De bedoeling is dat er als eindresultaat acties ontwikkeld zijn die direct kunnen worden toegepast in de eigen ergotherapeutische praktijk.

Deze ondersteuningsgroep heeft de rol-o-meter, rollatordans en het pakket voor de gespreksgroep ‘beter in balans’ uitgewerkt. Deze materialen zijn gratis ter beschikking gesteld in ons materialencentrum.

Activiteiten voor mannen in WZC

Op de studiedag in september 2014 stelde ODC Zorginnovatie in samenwerking met Kronkels de resultaten voor van het onderzoek van De Vriendt et al. (2014) omtrent active ageing. Hieruit is onder andere gebleken dat er weinig activiteiten worden georganiseerd die zich richten naar mannen die in een WZC wonen. De bedoeling van de ondersteuningsgroep ‘Activiteiten voor mannen in een WZC’ is dat ergotherapeuten die hierrond graag dingen willen werken, elkaar vinden. Binnen deze groep zullen we samen brainstormen en overleggen om activiteiten in de ergotherapeutische praktijk te ontwikkelen. De bedoeling is dat er als eindresultaat activiteiten ontwikkeld zijn die direct kunnen worden toegepast in zijn/haar eigen organisatie. De resultaten van deze ondersteuningsgroep zijn integraal te downloaden in het materialencentrum.

Multi Sensory Story Telling

De bedoeling van de ondersteuningsgroep ‘Multi Sensory Storytelling’ is dat ergotherapeuten die rond MSST werken of graag willen werken, elkaar vinden. Binnen deze groep zullen we samen overleggen en brainstormen om multi-sensoriële verhalen in de ergotherapeutische praktijk te ontwikkelen. De bedoeling is dat elke deelnemer als eindresultaat verhalen heeft die direct kunnen worden toegepast in zijn/haar eigen organisatie. De boxen kunnen ontleend of aangekocht worden via Kronkels. Dit kan via de webpagina ‘materialencentrum’.