Coronavirus - antwoorden voor studenten op veelgestelde vragen

Arteveldehogeschool zet maximaal in op sterk en kwalitatief afstandsonderwijs. Dankzij de gedrevenheid en het professionalisme van medewerkers en studenten blijven we onze grenzen verleggen. Hieronder vind je antwoorden op vragen die onze studenten vandaag hebben over de coronamaatregelen aan onze hogeschool.

We halen enkel de belangrijkste onderwerpen aan die hogeschoolbreed gelden.
TIP: Ben je student en wil je de coronamaatregelen voor je eigen opleiding nagaan? Raadpleeg dan zeker ook het intranet (Dinar).

Snel naar de inhoud:

Terug naar de campus voor les Toegang tot de campussen
Terug naar de campus voor evaluatie Organisatie schriftelijke examens
Veiligheidsmaatregelen Mediatheken open?
Terug starten met stage Mediatheken: terugbrengen ontleende materialen
Over stille werkplekken op de campussen Cafetaria's en pauzeruimtes
Mondmasker dragen Liften gebruiken
Aantal mensen in een lokaal Trappen gebruiken
Vergaderingen en napraten Evenementen organiseren

Wanneer kan ik terug naar mijn campus voor onderwijsactiviteiten?

Tot 18 mei 2020 maken we maximaal gebruik van afstandsonderwijs. Ook na 18 mei 2020 blijven we dat doen. Maar indien dat noodzakelijk is, kunnen sommige onderwijsactiviteiten vanaf die datum plaatsvinden op de campus. Onderwijsactiviteiten waarvoor fysieke aanwezigheid noodzakelijk is op de campus, kunnen vanaf 18 mei fysiek georganiseerd worden, waarbij we ervoor zorgen dat ‘social distancing’ gegarandeerd wordt.

De campussen van Arteveldehogeschool gaan dus op 18 mei weer open. Het gebruik volgt alle principes van ‘social distancing’. De capaciteit is daardoor beperkt tot maximaal 15% van het normale globale campusgebruik.

Er wordt achter de schermen heel hard gewerkt om onze campussen hierop voor te bereiden en om onze onderwijsplanning hierop af te stemmen. Het opleidingsmanagement zal over de concrete invulling hiervan verder communiceren met  studenten.

Wanneer kan ik terug naar mijn campus voor evaluatieactiviteiten?

Tot 18 mei 2020 maken we maximaal gebruik van afstandsonderwijs. Ook na 18 mei 2020 blijven we dat doen. Maar indien dat noodzakelijk is, kunnen sommige evaluatieactiviteiten vanaf die datum plaatsvinden op de campus. Evaluatieactiviteiten waarvoor fysieke aanwezigheid noodzakelijk is op de campus, kunnen vanaf 18 mei fysiek georganiseerd worden, waarbij we ervoor zorgen dat ‘social distancing’ gegarandeerd wordt.

De campussen van Arteveldehogeschool gaan dus op 18 mei weer open. Het gebruik volgt alle principes van ‘social distancing’. De capaciteit is daardoor beperkt tot maximaal 15% van het normale globale campusgebruik.

Er wordt achter de schermen heel hard gewerkt om onze campussen hierop voor te bereiden en om onze examenplanning hierop af te stemmen. Het opleidingsmanagement zal over de concrete invulling hiervan verder communiceren met  studenten.

Naar boven

Hoe garandeert Arteveldehogeschool dat de onderwijs – en evaluatieactiviteiten zo veilig mogelijk zullen gebeuren?

Activiteiten op de campus moeten in alle veiligheid voor medewerkers en studenten kunnen plaatsvinden. Daartoe werden een aantal kaders ontwikkeld.

Enkel de combinatie van maatregelen genomen door Arteveldehogeschool én persoonlijke voorzorgsmaatregelen samen zijn effectief in het creëren van veilige omgeving.

Arteveldehogeschool zal in de mate van het mogelijke producten ter ontsmetting voorzien op strategische plaatsen, contactoppervlaktes extra schoonmaken en de campus zoveel mogelijk contactluw te houden. Arteveldehogeschool organiseert zich op deze context, door een doorgedreven planning. Medewerkers en studenten doen schitterende inspanningen om op afstand te de doen, wat kan. Het is echter aan elk individu om zich bij campusbezoek te houden aan de ‘social distance’, het volgen van hygiënische richtlijnen en alle andere afspraken.

Algemene basisprincipes

 • Hou anderhalve meter afstand
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Respecteer de nies- en hoesthygiëne
 • Wie ziek is, blijft thuis of wordt naar huis gestuurd.

De belangrijkste voorwaarde om de hierboven aangegeven kernactiviteiten te kunnen laten plaatsvinden op de contactluwe campussen, is de ‘social distance’ richtlijn (minimum 1,5 meter afstand tussen aanwezige personen).

Maatregelen in verband met hygiëne en onderhoud

 • We staan in voor een grondige schoonmaak van de ruimtes en regelmatige desinfectie van gemeenschappelijke contactvlakken zoals klinken, kranen, sanitair, balie-oppervlakken, …
  De schoonmaakfrequentie hiervan is opgedreven in vergelijking met het normale regime. Er wordt gebruikgemaakt van ontsmettende reinigingsmiddelen voor de gevoelige oppervlakten (vb. deurklinken, sanitair, tafelbladen, …). Hierover werd extern advies ingewonnen.
 • Er worden ook ontsmettingsmiddelen ter beschikking gesteld van medewerkers voor handhygiëne en regelmatige ontsmetting van de werkplek.
 • Aan balies worden plexi-schermen aangebracht.
 • Tijdens en tussen activiteiten worden lokalen verlucht met buitenlucht waar mogelijk. Op campus Kantienberg zal het ventilatiesysteem volledig op buitenlucht worden ingesteld.

Een lokaal wordt maximaal door twee verschillende groepen per dag gebruikt

Het is de bedoeling om lokalen daardoor voldoende te laten verluchten tussen twee sessies.

Ieder lokaal dat wordt gebruikt, wordt dagelijks nat gepoetst

Deze regel geldt zowel voor onderwijs- en als evaluatieactiviteiten op de campus.

Beperkt gelijktijdig gebruik van lokalen in dezelfde omgeving

Er zal slechts een bepaalde beperkte hoeveelheid lokalen in elkaars buurt gebruikt worden op eenzelfde moment. Er wordt dus maximale spreiding van het lokalengebruik over de campus beoogd.

Naar boven

Wanneer kan ik terug starten met mijn stage?  

Sinds maandag 16 maart 2020 zijn de stages waarbij een fysieke verplaatsing naar de stageplaats noodzakelijk is, onderbroken. Hierop geldt een uitzondering voor bepaalde opleidingen in de gezondheidszorg (bachelors in de verpleegkunde en de vroedkunde, en de postgraduaten volgend op de bachelor in de verpleegkunde) of het sociaal-agogisch werk (graduaat orthopedagogie).
Op dossier werden ook een aantal uitzonderingen toegelaten, steeds in een ondersteunend perspectief naar de huidige coronacrisis (het ondersteunen van diensten die cruciaal zijn voor het bestrijden van de verspreiding van het coronavirus).

Heel wat studenten gingen over naar een afstandsstage op dezelfde stageplaats. Waar dat niet mogelijk was, werd zoveel mogelijk gezocht naar een alternatieve stageopdracht.

Nu er stilaan meer activiteiten in de bedrijfswereld, in de winkels en de scholen van het leerplichtonderwijs in een fasering worden opgestart, komen er ook bij de hogescholen weer meer vragen binnen om stages weer te laten plaatsvinden.

Bedrijven starten weer op (vanaf 4 mei en vanaf 11 mei), ook het leerplichtonderwijs start geleidelijk aan weer op (vanaf 15 mei). Vanuit deze sectoren is er heel wat vraag naar het hernemen van de stages.

Ook studenten zijn vaak vragende partij om hun stage of werkplekleren fysiek te kunnen hernemen.In bepaalde opleidingen is de omvang van de stage heel expliciet wettelijk geregeld en kan het hernemen ervan heel belangrijk zijn. De overheid legt echter nog heel wat beperkingenop die ook verschillend zijn sector per sector. Elke opleiding volgt de situatie op de voet en handelt in functie van de specificiteit van de context. Het opleidingsmanagement voert hierover verder de communicatie met studenten. Wanneer de overheid nieuwe beslissingen neemt, kunnen ook de opleidingen hun richtlijnen hierrond aanpassen. Respect voor het waarborgen van hygiëne- en afstandsregels staat hierin steeds centraal.

Naar boven

Ik kan thuis niet in een rustige omgeving of met een pc studeren. Wat kan ik doen?

Sommige hogeschoolstudenten kunnen thuis niet in een rustige omgeving of met een PC studeren (bv. omwille van een gebrekkig Wifi-signaal). De hogescholen boden die studenten voor de corona-crisis steeds de mogelijkheid tot samen-studeren in stille ruimtes. Sinds het sluiten van hogeschoolcampussen is dit helaas niet meer mogelijk. Ook in de contactluwe modus na 18 mei zal dit niet mogelijk zijn omdat de sociale afstand onvoldoende kan worden gewaarborgd.

Beperkt aanbod voor de hoogste nood

Arteveldehogeschool wil haar maatschappelijk engagement niet loslaten en de meest kwetsbare studenten op korte termijn, en zelfs al voor 18 mei 2020, een stille werkplek op de campus aanbieden. Arteveldehogeschool zal in de week van 11 mei een aanbod aan stille werkplekken opstarten voor studenten (en medewerkers) die thuis niet voldoende gelegenheid hebben om geconcentreerd of met voldoende PC-uitrusting te werken. Omdat ook de stille werkplekken volgens de coronavoorschriften georganiseerd worden, zal het aanbod uitermate beperkt zijn.

Voor wie

Het aanbod zal enkel open staan voor studenten met een bijzonder statuut die daarvoor toestemming hebben aangevraagd en verkregen. Zij worden hiervoor eerstdaags gecontacteerd door de dienst studieadvies. Eventuele bijkomende plaatsen zullen daarnaast ook door Stuvo op aanvraag kunnen worden toegewezen.

De formule beoogt tegemoet te komen aan bijzondere noden, en is dus niet te vergelijken met het vroegere samen-studeren. We doen ons uiterste best om op korte termijn een aanbod uit te  rollen en geleidelijk aan uit te breiden, maar we kunnen tot onze spijt niet waarborgen dat alle vragen zullen kunnen worden beantwoord.
Ook medewerkers in moeilijke omstandigheden kunnen een aanvraag doen. Zij richten zich daarvoor tot dienst HPR of tot vertrouwenspersoon Griet Pennewaert. Verplaatsing naar en  toegang tot een stille werkplek zal enkel mogelijk zijn met een daartoe afgeleverd attest door de hogeschool.

Naar boven

Ben ik verplicht om op mijn campus een mondmasker te dragen?

Op de campus is het dragen van een mondmasker enkel noodzakelijk op plaatsen waar de 1,5 meter-regel niet kan worden gehandhaafd.

Wij raden zeer sterk aan om op de campus permanent een mondmasker te dragen of neus en mond te bedekken met een sjaal, en dit tijdens lessen, examens en verplaatsingen op de campus.

Om preventieve redenen voorziet de hogeschool alvast een stoffen mondmasker voor de medewerkers (onder voorbehoud van tijdige levering). Er wordt ook een noodreserve aan mondmaskers voor eenmalig gebruik voor studenten en medewerkers voorzien. Om logistieke redenen doen we geen algemene verdeling van mondmaskers bij onze studenten. We stellen vast dat heel wat overheden, gemeentes, verenigingen momenteel het nodige ondernemen op dit vlak.

Het gebruik van een mondmasker is wel verplicht bij verplaatsingen via het openbaar vervoer van en naar de campus.

Naar boven

Hoeveel studenten mogen in een lokaal aanwezig zijn?

De campus wordt maximaal voor 15% van haar maximale capaciteit benut. Hetzelfde geldt ook voor een individueel lokaal: wordt slechts voor 15%  van de maximumcapaciteit gebruikt

Dit betekent dat in een lokaal met een capaciteit 100 zitplaatsen maximaal 15 studenten tegelijk aanwezig zijn. Docenten en toezichters zijn daarin niet meegerekend. Deze regel geldt zowel voor onderwijs- als evaluatieactiviteiten op de campus.

Naar boven

Mag ik voor of na een onderwijs- of evaluatieactiviteit voorvergaderen of napraten met andere studenten?

Nee. Studenten verlaten de campus onmiddellijk na de georganiseerde onderwijs- of evaluatieactiviteit. Voorvergaderingen en napraten zijn dus niet toegelaten.

Naar boven

Hoe ga ik binnen in de campus?

Waar mogelijk en relevant zal op een campus eenrichtingsverkeer gestimuleerd worden door toegang en uitgang van de campus te scheiden van elkaar. Niet elke campus leent zich hiertoe, hou daarom desgevallend afstand bij het kruisen van andere studenten of medewerkers. Bij elke toegang tot de campus zal een informatiebord tips geven om de ‘social distance’ te behouden bij het betreden van de campussen.

Naar boven

Hoe worden de schriftelijke examens georganiseerd?

Voor schriftelijke examens op de campus nemen studenten op een georganiseerde manier plaats in het examenlokaal.  Ook het verlaten van het lokaal is georganiseerd. In geen geval wordt toegelaten dat studenten zich voor, tijdens of na het examen verplaatsen tussen de rijen en daarbij in contact komen met een andere student.

Indien tijdens het examen gebruik wordt gemaakt van PC’s van de hogeschool, wordt dit materiaal tussentijds gereinigd.

Schriftelijke examens in het ICC en in campus Watersportbaan vallen NIET onder massamanifestaties. Ook daar is de organisatie gebaseerd op ‘social dinstancing’, hygiënevoorwaarden en ontsmettingsvoorwaarden. 

Naar boven

Zijn de mediatheken toegankelijk?

De mediatheken zijn enkel toegankelijk voor studenten met de toestemming om gebruik te maken van het beperkte aanbod stille studeerplekken. Het uitlenen van materiaal wordt georganiseerd via een reserveer-vandaag-en-haal-morgen-op formule, waarbij de mediatheek niet dient betreden te worden.

De uitleentermijnvan ontleende materialen wordt verlengd t.e.m. 14 juli, indien terugbrengen voor deze datum niet mogelijk is, kan je de mediatheek contacteren.

Terugbrengen van ontleende materialen kan doorlopend gebeuren via het terugbrengpunt aan de ingang van de mediatheken. Je hoeft dus ook dan de mediatheken niet te betreden. Teruggebracht materiaal kan voor enkele dagen niet opnieuw uitgeleend worden.Het mediatheekpunt op campus BPS wordt niet bemand.Verdere afspraken aangaande de aangepaste dienstverlening worden gecommuniceerd via het mediatheekplatform.

Naar boven

Hoe kan ik materialen terugbrengen naar de mediatheek?

De uitleentermijn van ontleende materialen wordt verlengd t.e.m. 14 juli 2020, indien terugbrengen voor deze datum niet mogelijk is, kan je de mediatheek contacteren.

Terugbrengen van ontleende materialen kan doorlopend gebeuren via het terugbrengpunt aan de ingang van de mediatheken. Je hoeft de mediatheken dus niet te betreden om het geleende materiaal je materialen terug te brengen. Teruggebracht materiaal wordt een tijdlang apart bewaard vooraleer hetdeze terug in de rekken wordt geplaatst.

Het mediatheekpunt op campus BPS wordt niet bemand.

Verdere afspraken aangaande de aangepaste dienstverlening worden gecommuniceerd via het mediatheekplatform.

Naar boven

Zijn de cafetaria’s en pauzeruimtes bereikbaar?

Cafetaria’s en pauzeruimtes voor studenten zijn gesloten of worden gebruikt voor examenactiviteiten.

Kan ik gebruik maken van de liften?

Het gebruik van liften kan niet gecontroleerd worden tenzij door volledige uitschakeling, wat niet zinvol is. Hier wordt gerekend op het gezond verstand van de campusbezoekers. De volgende richtlijnen zijn van toepassing:

 • Beperk de bezetting van de lift tot twee personen per beweging.
 • Gebruik voor korte verplaatsingen zoveel mogelijk de trap in plaats van de lift.

Naar boven

Hoe gebruik ik de trappen?

Trappen: waar er een scheiding tussen opgaande en neergaande verplaatsingen mogelijk is, zal die worden toegepast.

Kunnen er evenementen worden georganiseerd op de campussen?

Evenementen anders dan strikt noodzakelijke onderwijs- en evaluatieactiviteiten worden niet georganiseerd op de campus.

Naar boven