"False Beginners": kennis Engels in het zesde leerjaar zeer ongelijk

Elke leraar Engels ervaart dat er grote verschillen bestaan in het aanvangsniveau Engels bij kinderen die starten in het secundair onderwijs. De Arteveldehogeschool zette in september 2016 een onderzoek op om in kaart te brengen wat kinderen in het zesde leerjaar al kunnen en kennen. De resultaten kunnen gebruikt worden door beleidsmakers en leerkrachten om leerplannen en lessen Engels beter af te stemmen op de werkelijke kennis van de leerlingen.

867 leerlingen uit 50 klassen getest

867 leerlingen uit het zesde leerjaar uit 50 klassen uit 38 verschillende Vlaamse basisscholen werden bevraagd. Alle kinderen legden een woordenschattest en drie vaardigheidstesten af (luisteren, spreken, lezen en schrijven). Zo werd tijdens een spreektest gevraagd om een verhaaltje te vertellen aan de hand van een reeks prenten en werden de kinderen kort geïnterviewd over hun familie, hobby’s e.d.

Eindtermen eerste graad secundair soms al behaald

Het onderzoek toont aan dat er zeer grote verschillen bestaan in het aanvangsniveau voor Engels en levert enkele opvallende resultaten op:

  • Een kwart van de leerlingen behaalt al in het zesde leerjaar de eindtermen voor luisteren voor de eerste graad A-stroom secundair onderwijs.
  • 12% van de leerlingen behaalt al in het zesde leerjaar de eindtermen voor lezen en schrijven voor de eerste graad A-stroom secundair onderwijs.
  • 15% van de leerlingen behaalt of benadert in het zesde leerjaar een A2-niveau voor spreken. Tegelijkertijd scoort 70% van de kinderen onder de helft voor een toets voor spreken.

Gamen helpt

Kinderen komen al veel in contact met het Engels in hun onmiddellijke omgeving. De onderzoekers stelden vast dat gamen en computergebruik een duidelijk positieve invloed hebben op de kennis van het Engels. Maar ook contacten met Engelssprekenden (met familie, op vakantie, via sociale media, tijdens het gamen) dragen bij.

Daarenboven staan kinderen zeer positief tegenover het Engels. Meer dan 800 van de 867 bevraagde leerlingen vinden Engels een leuke taal.

Engels lessen voor alle kinderen basisonderwijs

De onderzoekers roepen de overheid op om de resultaten mee te nemen in de op til zijnde hervormingen in basis- en secundair onderwijs.

Ze pleiten voor Engelse lessen voor alle kinderen in de basisschool. Het facultatief maken van Engels op de basisschool zou de verschillen tussen kinderen alleen maar versterken en de beginsituatie in de middelbare school nog heterogener maken.

Daarnaast moet in het secundair onderwijs differentiatie in de klas een evidentie worden. De echte beginners moeten voldoende begeleid worden. Maar ook voor de aanzienlijke groep kinderen die de minimumdoelen al bereikt hebben nog voor de start van de eerste les, moet voldoende uitdaging worden voorzien zodat ook zij stappen vooruit zetten.