Naamswijzigingen binnen Business & Management

Vanaf september 2021 (en dus ook nu al in onze instroomcommunicatie) veranderen enkele van onze opleidingen van naam. Concreet gaat het om deze wissels:

  • Bachelor Officemanagement wordt Bachelor Organisatie en Management
  • Bachelor International Office Management wordt Bachelor International Organisation and Management
  • De afstudeerrichting Logistiek Management binnen de bachelor Bedrijfsmanagement Logistiek Management wordt Supply Chain Management

Was dat dan nodig?

Alle Vlaamse hogescholen en aanbieders van deze bachelors kwamen binnen een werkgroep tot de consensus dat deze nieuwe namen belangrijk zijn omwille van een aantal redenen:

Reden 1: Sterk gewijzigde profielen in officemanagement

We verwijzen graag even naar het visitatierapport van de bachelor in het Officemanagement uit 2015, waarbij expliciet staat omschreven dat de rol van de Officemanager sterk is geëvolueerd omwille van het voortdurend veranderend economisch landschap. Dit brengt een nieuw organisatiemodel met zich mee en hierin wordt de Officemanager meer dan ooit de polyvalent inzetbare medewerker die clusters van medewerkers begeleidt, ondersteunt of aanstuurt, die de communicatie stroomlijnt en de eenheid van procedures en processen bewaart. Deze nieuwe rol vereist een aantal competenties die het bestaande profiel aanvullen zoals onder meer interpersoonlijke en interculturele intelligentie, co-management vaardigheden, gebruik van social media en ICT, onderhandelingstechnieken en coaching. Deze lijst is verre van volledig en is net als de job zelf voortdurend aan verandering onderhevig.

Reden 2: Connotatie van officemanagement met MS Office, uitvoerende secretariaatstaken en gepercipieerd niveau 5. 

De naam Officemanagement leidt op vandaag nog steeds tot verwarring bij studenten én het werkveld, door de connotatie met MS Office en repetitieve secretariaatstaken op niveau 5. Internationaal is deze verwarring nog sterker: Officemanagement bestaat internationaal zo goed als uitsluitend op niveau 5 wat leidt tot de verkeerde verwachtingen bij zowel studiekiezers als werkveld. We merken dit zeer sterk bij onze anderstalige variant International Office Management waarvoor in een afzonderlijk dossier eveneens een naamswijziging werd aangevraagd én goedgekeurd. De enge term Officemanager impliceert in Vlaanderen een verantwoordelijkheidsniveau 4 of 5.  Zelfs het secundair onderwijs hanteert de term Officemanagement voor zijn 3de graad Secretariaat-Talen. Bovendien ontstaat door de inkanteling van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen, op die manier nog meer verwarring bij zowel studiekiezers als werkveld en dit terwijl de bacheloropleiding Officemanagement zich fundamenteel onderscheidt van de graduaatsopleiding, en dit zowel inhoudelijk vlak als op niveau van kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid.

Reden 3: Duidelijkere link met onze domeinspecifieke leerresultaten

‘Organiseren’ is wat Officemanagement het meest onderscheidt van die van Bedrijfsmanagement en Communicatie. ‘Organisatie’ is een term die de brede waaier van afstudeerrichtingen het meest omvat gaande van Event & Projectmanagement, over Business & Languages, tot Intercultural Relations Management.  De naam laat zich eenvoudig vertalen en is gangbaar en vlot te benchmarken in het buitenland.

Ook de naamswissel van de afstudeerrichting Logistiek Management naar Supply Chain Management is een logische keuze gezien wij in het curriculum focussen op de gehele supply chain met zowel aandacht voor de organisatie, het management alsook de mogelijke optimalisaties. 

Dit is voor ons een mooie opportuniteit die we met beide handen moeten grijpen. We worden hierdoor sterker geprofileerd en indien er al sprake was van een ongelijkwaardige perceptie, is die nu definitief van de baan.