Studenten Kleuter- en Lager Onderwijs helpen leerachterstand weg te werken

Leerkrachten en leerlingen, © Koning Boudewijnstichting; Kleine Kinderen, Grote Kansen

Foto: © Koning Boudewijnstichting; Kleine Kinderen, Grote Kansen

Na de paasvakantie staan onze studenten uit de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs samen met medestudenten uit de andere Vlaamse hogescholen paraat om klasleerkrachten in het basisonderwijs te helpen via teamteaching. Op deze manier willen ze kleuters, leerlingen en leerkrachten helpen om de leerachterstand die de coronaperiode veroorzaakte, bij te werken. Ze doen dit in het kader van het project Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen van de Koning Boudewijnstichting en Departement Onderwijs. Het Vlaanderen-brede netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen waarin alle lerarenopleidingen vertegenwoordigd zijn, wordt gesteund door minister van onderwijs, Ben Weyts.

De coronacrisis stelt de basisscholen erg op de proef. De sluiting van de scholen vorig schooljaar en de tijdelijke sluitingen van klassen en scholen dit schooljaar bemoeilijken het onderwijsleerproces. Onderzoek laat zien hoe de coronacrisis de ongelijkheid in leerprestaties in het lager onderwijs uitvergroot. Ook op het niveau van het kleuteronderwijs zijn er signalen die hierop wijzen: CLB’s merken een toename van instappertjes met een achterstand op het vlak van taal, spelvaardigheden of interactie.

Extra paar handen voor meer differentiatie

Om alle kinderen grote onderwijskansen te bieden, is het meer dan ooit cruciaal om te blijven werken aan kwaliteitsvol onderwijs met aandacht voor ondersteuning op maat. Dat kan onder meer door extra helpende handen in te zetten tijdens de schooluren. Bijvoorbeeld met teamteaching waarbij twee leerkrachten samen lesgeven. Een van de leerkrachten kan zich zo extra richten op ondersteuning op maat.

In zo’n klas met twee leraren kunnen leerlingen ook gemakkelijk in groepjes met verschillende niveaus geplaatst worden. Onderzoek laat immers zien dat samenwerkend leren in groepen positieve effecten heeft op bijvoorbeeld de taalontwikkeling van leerlingen. Zeker op dat van risicoleerlingen.

We zetten alle zeilen bij om leerachterstand weg te werken. De sluiting van de scholen heeft álle leerlingen getroffen, maar de meest kwetsbare kinderen werden het hardst geraakt.
 - Minister Ben Weyts

Het netwerk Kleine Kinderen Grote Kansen speelde hier vorig schooljaar op in met de Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stage. In heel Vlaanderen hebben toen duizenden studenten meegewerkt ter ondersteuning van meer dan 1.770 basisscholen. Ruim 2.600 studenten ondersteunden de basisschoolleerkrachten op afstand, bijvoorbeeld boor digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. Meer dan 350 studenten focusten op de hulp aan kwetsbare leerlingen, in de vorm van warme gesprekken, huiswerkbegeleiding, buddy-model ... En ruim 1675 studenten hebben in teamteaching in de klas samen met de basisschoolmentor ingezet op differentiatie.

Opnieuw studenten mee voor de klas

Dankzij ondersteuning van de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts en de Koning Boudewijnstichting maakt het ‘Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk’ vanaf april 2021 opnieuw in heel Vlaanderen werk van deze Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stages! Studenten staan paraat om de klasleerkrachten te helpen bij de ondersteuning op maat voor kleuters en leerlingen. Alle lerarenopleidingen, die allemaal verbonden zijn aan het Kleine Kinderen Grote Kansen-netwerk, zullen hierover met hun stagescholen communiceren.

Minsiter Ben Weyts: “We zetten alle zeilen bij om leerachterstand weg te werken. De sluiting van de scholen heeft álle leerlingen getroffen, maar de meest kwetsbare kinderen werden het hardst geraakt. Daarom hebben we geïnvesteerd in zomerscholen, bijscholen, buddyprojecten, de bijsprong met extra helpende handen in de klas, … en nu ook dit project. We willen absoluut vermijden dat er een soort ‘coronageneratie’ ontstaat met gaten in de schoolse kennis.”

Via lokale projecten inzetten op gelijke kansen

Daarnaast zetten de lerarenopleidingen via het netwerk Kleine Kinderen, Grote Kansen ook verder in op taalstimulering, kwaliteitsvolle interacties en warme relaties met het oog op gelijke kansen voor alle kleuters en leerlingen in het basisonderwijs. Dat doen ze met kennisdeling én met eigen lokale projecten. Er is bijzondere aandacht voor samenwerking tussen welzijn en onderwijs in functie van warme transities, diversiteit en kansarmoede.

Meer weten over Kleine Kinderen, Grote Kansen en de Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stages? Lees hier het volledige persbericht.