Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Clinical leaders kunnen gedefinieerd worden als bevlogen zorgverleners die hun kennis en expertise vertalen in aandacht voor goede, persoonsgerichte zorg. Ze zijn verbonden met de visie van het WZC en het team, en zijn communicatief vaardig met alle betrokkenen. Deze zorgverleners zijn eveneens flexibel ingesteld, hebben verantwoordelijkheidszin en zijn bovenal heel mensgericht met een warm hart voor bewoners. Deze clinical leaders kunnen een positieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van leven van bewoners en jobtevredenheid van zorgverleners in woonzorgcentra!
Mimetherapie is een internationaal verspreide en op evidentie gebaseerde behandelmethode voor personen met een aangezichtsverlamming. Het potentieel van een innovatieve eHealth toepassing van deze methode is aanzienlijk!
In interactie met de eindgebruikers (mimetherapeut en patiënt), wordt een innovatief digitaal oefenpakket ontwikkeld met een luik educatie, assessment en behandeling.
Het project wil experimenteren met alternatieve vormen van (offline en online) preventie van politiek geweld bij sociaal vervreemde jongeren.
Iedereen wil toch graag thuis blijven wonen? Maar als je ouder wordt, is dat niet altijd evident ...
De ergotherapeut gaat samen met de oudere persoon op zoek hoe deze veilig in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. En de ergotherapeut doet dit evidence based. Klinische richtlijnen zijn hierbij een handige tool om kwaliteitsvol werk te leveren.
Het doel van dit project is de inzetbaarheid van mensen met kanker te verbeteren door de co-creatie en implementatie van innovatieve en duurzame diensten voor werkgevers, werknemers en (para)medische professionals die het mogelijk maken voor mensen met kanker om aan het werk te blijven.
Soms lijkt het even moeilijk als de maanmissie destijds. Onderzoek toont immers aan dat traditionele nieuwsformats van mainstream media steeds minder aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Dat is spijtig, want gevestigde nieuwsmedia vervullen een belangrijke gatekeeping-rol en houden er doorgaans hoge, journalistieke standaarden op na, wat betreft nieuwsgaring en berichtgeving. Het is zaak om jongeren opnieuw warm te maken voor het nieuws dat deze media verspreiden. 
Van 8 april tot 10 mei 2020 organiseerden wij een grootschalige online enquête naar nieuws in coronatijd.
Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen. Maar wie ondersteunt hen? Dit prioritair nascholingsproject wil ondersteuners zo versterken dat zij op hun beurt ondersteuning in het hoogste karaat kunnen realiseren voor iedereen.
Wat maakt dat werknemers aangereikte gehoorbescherming niet dragen op de werkvloer?
Hoe kunnen bedrijven ondersteund worden om het gebruik van gehoorbescherming te faciliteren en stimuleren bij hun werknemers?

Via dit project wil de Arteveldehogeschool samen met UGent, stad Gent en IMEC de bestaande kennis (over drempels in de levensloop, determinanten, opportuniteiten, context en oplossingen) over dyslexie en dyscalculie intelligent bundelen en actie-gericht te visualiseren. De focus lag op de drempels bij het solliciteren en bij het in contact komen met elkaar.
De algemene doelstelling van dit project is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters en NEET jongeren te verminderen door hun motivatie en ondernemingsvaardigheden aan te scherpen.
Jongeren rekenen op de hulp van hun ouders om 'fake nieuws' te herkennen. Maar dat is een probleem, want ouders geven aan dat ze zelf te weinig kennis hebben over fake nieuws. Hoe kunnen we ouders helpen om samen met hun kinderen het onderwerp fake nieuws aan te pakken?
Bekendheid, spreiding en toegankelijkheid van buitenschoolse STEM-initiatieven is nog niet optimaal voor elk kind in Vlaanderen. “Let’s STEM together!” is een uitnodiging om hier samen, actief en duurzaam verandering in te brengen!
Kleine Kinderen Grote Kansen is een Vlaanderen-breed netwerk van alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs. Onze doelstelling? Samen naar meer sociale gelijkheid.
Om van elke school een plek te maken waar leerlingen en leraren leren en werken met goesting zijn schoolteams voortdurend bezig met verandering.Wij onderzoeken hoe dergelijke veranderingen verlopen en wat de mogelijke gevolgen ervan zijn voor het werk van leraren en schoolleiders. Houdt verandering ook jou en je team bezig?
De Social Media Impact -barometer (kortweg SMI-barometer) brengt jaarlijks in kaart hoe Vlaamse bedrijven hun merk kunnen versterken bij Vlaamse jongeren. De focus van het onderzoek ligt op sociale media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, …) en recente trends zoals influencermarketing. Uit de SMI-barometer 2020 blijkt dat influencermarketing bij jongeren nog altijd effect heeft. Daarnaast bevestigt Instagram stilaan haar rol als belangrijkste sociaal medium. Maar afhankelijk van de sector duiken er ook veel andere sociale media op. Het volledige rapport is gratis te downloaden op www.smibarometer.be
Keep Smiling werd gelanceerd met als doel het oraal microbioom van de zogenaamde 'young-timers (55-70 jarigen) in kaart brengen, om zo maximaal te kunnen inzetten op preventieve mondzorg bij patiënten uit deze leeftijdscategorie. De resultaten van Keep Smiling zullen uiteindelijk gebruikt worden voor de ontwikkeling van een digitale tool voor risico-inschatting, risicoprofielbepaling en preventieplanning van de individuele patiënt.
In dit tweejarige traject gaan basisscholen aan de slag met begrijpend lezen, taalbeleid en duurzame schoolontwikkelingsprocessen.
Van plasticvrije komkommers tot cosmetica en winkels zonder verpakkingen: duurzaamheid is steeds belangrijker bij de aankoop van producten als voeding of huishoudartikelen. Maar hoe ‘(duurzaam) verpakkingswijs’ is de Vlaming? Vinden ze duurzame verpakkingen belangrijk? Recycleren ze die verpakkingen? Begrijpen ze de verschillende recyclagesymbolen? En welke innovaties bestaan er op dit vlak?
Voor een kwaliteitsvol zorgbeleid in het basisonderwijs is participatie van de betrokken professionals en gezinnen van belang. Dit project wil basisscholen ondersteunen in de kwaliteitszorg voor hun zorgbeleid met betrekking tot fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.
De interprofessionele communicatie verbeteren aan de hand van een instrument dat de communicatie op een objectieve manier meet of beschrijft.
De maatschappelijke uitdaging die dit project wil aanpakken is het gebrek aan ondersteuning van gedetineerden tijdens en na detentie waardoor de tewerkstellingsmogelijkheden voor deze doelgroep beperkt zijn, wat dan weer leidt tot een grotere kans op recidive. We gaan op zoek naar innovatieve ondersteuningsmogelijkheden die kunnen helpen om de recidivegraad te verlagen. Veel gedetineerden willen heel graag richting ondernemerschap. Momenteel is er geen enkel traject om gedetineerden richting ondernemen te ondersteunen.
Het project wil het huidige start-up ecosysteem voor Afrikaanse diaspora ondernemers in België die een (duurzame) onderneming willen opzetten in Afrika in kaart brengen. Daarnaast worden de drijfveren, vaardigheden, behoeften en uitdagingen van de Afrikaanse diaspora ondernemers in kaart gebracht. Het doel is om nieuwe kennis te genereren, hiaten te identificeren in het huidige ondersteuningssysteem en op basis hiervan aanbevelingen te formuleren voor de verschillende stakeholders.
Basisscholen als onderzoekende lerarenteams? Dit onderzoek biedt een overzicht van praktijkonderzoek is in Vlaamse basisscholen en zoekt succesverhalen om te laten zien hoe praktijkonderzoek en duurzame schoolontwikkeling hand in hand kunnen gaan.
Het project DuJo heeft als centrale uitdaging om de job van begeleider schoolgaande kinderen uit te dagen, te herdenken en te innoveren in functie van kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en werkbaar werk.
Een ESF-project waarbij Arteveldehogeschool, Pedagogie van het jonge kind en iDROPS de handen in elkaar slaan.
De centrale uitdaging binnen dit project is het voorkomen van uitval en uitstroom bij kinderbegeleiders die zonder formele werkervaring in de groepsopvang van baby’s en peuters gestart zijn in de functie van kinderbegeleider.
Om genderbewust denken en handelen te stimuleren en ondersteunen bij schoolteams, teams binnen de opvang van baby’s en peuters, en de buitenschoolse opvang, ontwikkelen we in het kader van dit tweejarige project een ondersteuningstraject voor begeleiders in de opvang en leerkrachten/schoolteams. Het project zet in op bewustwording van het eigen genderstereotiepe denken en handelen, maar ook op het aanreiken van tools en interventies om met een team te evolueren naar een genderbewuste leef- en leeromgeving.
De ontwikkeling en implementatie van een 12 weken programma om personen met diabetes type 2 in staat te stellen hun eigen conditie te managen en hun welzijn te verhogen.
Wat zijn de aspiraties, motieven, hindernissen en noden van bijna en net-gepensioneerden die terug/verder willen werken na de pensionering?

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden