Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Hoe kunnen mainstream nieuwsmedia Vlaamse jongeren terugwinnen met innovatieve formats en (digital) storytelling?
Jongeren rekenen op de hulp van hun ouders om 'fake nieuws' te herkennen. Maar dat is een probleem, want ouders geven aan dat ze zelf te weinig kennis hebben over fake nieuws. Hoe kunnen we ouders helpen om samen met hun kinderen het onderwerp fake nieuws aan te pakken?
Burgerinitiatieven zijn op dit moment vaak nog een middenklasse fenomeen, terwijl net de meer kwetsbare groepen in de samenleving zouden kunnen profiteren van hun structuur en mogelijkheden. In dit verkennend onderzoeksproject gaan we na hoe burgerinitiatieven een manier kunnen zijn om gezinnen in kwetsbare wijken te versterken.
De druk om maatschappelijke impact te meten en te rapporteren neemt toe binnen de social profit sector, maar organisaties missen een kader, handvatten en tools om met maatschappelijke impactmetingen aan de slag te gaan. Binnen deze programmalijn worden laagdrempelige methodes ontworpen en uitgetest voor het beschrijven en meten van impact, op zo'n manier zodat je ermee naar buiten kan komen.

De bevolking informeren en adviseren over vruchtbaarheid, seksualiteit, relatievorming en pre-conceptionele zorg is een belangrijke taak van de vroedvrouw.
Innovatie van de behandelingstechniek van een ingegroeide teennagel.
De wereld en onze werkomgeving in het bijzonder veranderen in een razend tempo. Organisaties staan voortdurend voor veranderingsprocessen. Levenslang leren begint deel uit te maken van elke carrière. Dit is niet evident voor werkgevers en werknemers. De nood aan efficiënte en effectieve aanpakken om verandering soepel te laten verlopen, kennis te delen en werknemers te sterken in hun ontwikkeling is groot. LiFT biedt een antwoord.
Basisscholen als onderzoekende lerarenteams? Dit onderzoek biedt een overzicht van praktijkonderzoek is in Vlaamse basisscholen en zoekt succesverhalen om te laten zien hoe praktijkonderzoek en duurzame schoolontwikkeling hand in hand kunnen gaan.
Het PWO project Breath wil experimenteren met een AI Chatbot die ontwikkeld wordt ism UGent, gericht op zaakvoerders van kleine KMO's <10 personeelsleden. Breath kadert in de wave van technologie die faciliteert bij mentale zorg.
Binnen dit project zal een digitale tool ontwikkeld worden die hulpverleners ondersteunt bij het bepalen van het wondzorgbeleid. Zowel op niveau van wondbedpreparatie als wondafdekking kan advies gevraagd worden aan dit algoritme.
De Social Media Impact -barometer (kortweg SMI-barometer) brengt jaarlijks in kaart hoe Vlaamse bedrijven hun merk kunnen versterken bij Vlaamse jongeren. De focus van het onderzoek ligt op sociale media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, …) en recente trends zoals influencermarketing.
Een projectmatig wetenschappelijk onderzoek in co-financiering naar online opvoedingsondersteuning, toegankelijk voor alle ouders.
Bekendheid, spreiding en toegankelijkheid van buitenschoolse STEM-initiatieven is nog niet optimaal voor elk kind in Vlaanderen. “Let’s STEM together!” is een uitnodiging om hier samen, actief en duurzaam verandering in te brengen!
In het streven naar kwaliteitsvol onderwijs experimenteren schoolteams vandaag volop met innovatieve onderwijsorganisaties waarbij zelfgestuurd leren, nl. de leerling die zelfstandig en met zin voor verantwoording de eigen leerprocessen aanstuurt, een belangrijke bouwsteen is. Maar hoe geef je nu zelfgestuurd leren vorm in een innovatieve leeromgeving?
Het project gaat na hoe clinical leadership vorm krijgt binnen het multidisciplinaire team van Vlaamse woonzorgcentra (WZC) en wil nagaan hoe dit een bijdrage kan leveren aan (1) een kwaliteitsvolle, persoonsgerichte zorg, (2) de levenskwaliteit van de bewoners in het woon- en leefklimaat van een WZC en (3) de jobtevredenheid van zorgverleners.
Van plasticvrije komkommers tot cosmetica en winkels zonder verpakkingen: duurzaamheid is steeds belangrijker bij de aankoop van producten als voeding of huishoudartikelen. Maar hoe ‘(duurzaam) verpakkingswijs’ is de Vlaming?
In dit verkennend onderzoek willen wij de mogelijkheden van sketchnoting exploreren. Beelden worden immers gemakkelijker onthouden dan woorden, en ook een combinatie van woord en beeld gebruiken, zou het leereffect verhogen.
Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen. Maar wie ondersteunt hen? Dit nascholingsproject wil ondersteuners zo versterken dat zij op hun beurt ondersteuning in het hoogste karaat kunnen realiseren voor iedereen.
Een inventarisatie van de noden inzake spirituele zorg bij de 29 Vlaamse ziekenhuizen met een palliatieve eenheid.
Wanneer de persoon met een CVA na een revalidatieperiode terugkeert naar zijn thuissituatie ervaren hij en zijn mantelzorger pas vaak wat de consequenties zijn van het CVA voor het dagelijks leven. Mantelzorgers geven aan belemmeringen te ervaren in de aangeboden zorg en informatie en ervaren hun nieuwe rol als een zware belasting.
We onderzoeken op welke wijze we kwaliteitsvolle relaties tussen leraren en leerlingen die uitdagend gedrag stellen, kunnen stimuleren. Op basis daarvan ontwerpen we een behoeftegerichte train-the-trainer interventieprogramma en gaan we na in welke mate dit programma resulteert in een groei op vlak van individuele en collective teachers efficacy.
Steeds meer wetenschappelijk onderzoek bewijst hoe heilzaam bewegen -maar ook leren en ontspannen- in de natuur zijn voor lichaam en geest. Mensen voelen zich beter (minder stress, hogere QoL), en zijn gezonder (minder hart- en vaatziekten, diabetes en angststoornissen) bij meer aanwezigheid van groen en water. Dit onderzoek zal de bestaande initiatieven in kaart te brengen en nagaan wat de kritische succesfactoren zijn om een grote en diverse doelgroep aan te trekken.
Wat hebben werkgevers nodig om rouwende werknemers te ondersteunen? Op deze vraag proberen we gedurende het project een antwoord te vinden.
Er worden steeds meer apps gelanceerd in het welzijnswerk, maar vinden verschillende doelgroepen en stakeholders dezelfde criteria belangrijk om een app langdurig te gebruiken?
We moeten met z'n allen 'levensbaanbreed' gaan leren om een antwoord te bieden op de vele technologische en demografische evoluties. Hoe kunnen we dit doen? In dit onderzoek exploreren we of en hoe een verrijkend (lokaal) netwerk van organisaties en burgers dit 'levensbaanbreed leren' mogelijk kan maken en zichzelf als ecosysteem kan ontwikkelen voor alle levensfasen: jeugd, volwassenen en gepensioneerden.
Op zoek naar professionalisering die écht werkt voor leerlingenbegeleiders in het secundair onderwijs.
In dit project ontwikkelen we en normeren we een spellingtest, een technische leestest en een begrijpende leestest voor jongeren tussen 12-15 jaar zodat we ook bij deze jongeren de achterstand kunnen objectiveren en handelingsgericht met jongeren met dyslexie aan de slag kunnen gaan.
Een springplank voor creatieve starters met een diverse achtergrond.
De superdiversiteit in de samenleving en de tendens naar inclusief onderwijs brengen een groeiende complexiteit van de klaspraktijk met zich mee. Hoe kunnen leerkrachten beter met diversiteit leren omgaan? Wat geeft hen goesting om te groeien in hun competenties voor inclusie? Wie of wat helpt hen daarbij? Kunnen online instrumenten hen daarbij ondersteunen, zo ja, hoe dan? 'Goesting in groei' ontwikkelt een toegankelijke en praktijkgerichte groeitool om samen inclusief te leren.
Hoe kan een krachtige leeromgeving in de klas tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling en de ondersteuningsbehoeften van onderwijsprofessionals?

Pagina's