Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Van plasticvrije komkommers tot cosmetica en winkels zonder verpakkingen: duurzaamheid is steeds belangrijker bij de aankoop van producten als voeding of huishoudartikelen. Maar hoe ‘(duurzaam) verpakkingswijs’ is de Vlaming?
Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen. Maar wie ondersteunt hen? Dit nascholingsproject wil ondersteuners zo versterken dat zij op hun beurt ondersteuning in het hoogste karaat kunnen realiseren voor iedereen.
Een inventarisatie van de noden inzake spirituele zorg bij de 29 Vlaamse ziekenhuizen met een palliatieve eenheid.
De wereld en onze werkomgeving in het bijzonder veranderen in een razend tempo. Organisaties staan voortdurend voor veranderingsprocessen. Levenslang leren begint deel uit te maken van elke carrière. Dit is niet evident voor werkgevers en werknemers. De nood aan efficiënte en effectieve aanpakken om verandering soepel te laten verlopen, kennis te delen en werknemers te sterken in hun ontwikkeling is groot. LiFT biedt een antwoord.
Hoe kunnen mainstream nieuwsmedia Vlaamse jongeren terugwinnen met innovatieve formats en (digital) storytelling?
Wanneer de persoon met een CVA na een revalidatieperiode terugkeert naar zijn thuissituatie ervaren hij en zijn mantelzorger pas vaak wat de consequenties zijn van het CVA voor het dagelijks leven. Mantelzorgers geven aan belemmeringen te ervaren in de aangeboden zorg en informatie en ervaren hun nieuwe rol als een zware belasting.
We onderzoeken op welke wijze we kwaliteitsvolle relaties tussen leraren en leerlingen die uitdagend gedrag stellen, kunnen stimuleren. Op basis daarvan ontwerpen we een behoeftegerichte train-the-trainer interventieprogramma en gaan we na in welke mate dit programma resulteert in een groei op vlak van individuele en collective teachers efficacy.
Een projectmatig wetenschappelijk onderzoek in co-financiering naar online opvoedingsondersteuning, toegankelijk voor alle ouders.
Steeds meer wetenschappelijk onderzoek bewijst hoe heilzaam bewegen -maar ook leren en ontspannen- in de natuur zijn voor lichaam en geest. Mensen voelen zich beter (minder stress, hogere QoL), en zijn gezonder (minder hart- en vaatziekten, diabetes en angststoornissen) bij meer aanwezigheid van groen en water. Dit onderzoek zal de bestaande initiatieven in kaart te brengen en nagaan wat de kritische succesfactoren zijn om een grote en diverse doelgroep aan te trekken.
Het project gaat na hoe clinical leadership vorm krijgt binnen het multidisciplinaire team van Vlaamse woonzorgcentra (WZC) en wil nagaan hoe dit een bijdrage kan leveren aan (1) een kwaliteitsvolle, persoonsgerichte zorg, (2) de levenskwaliteit van de bewoners in het woon- en leefklimaat van een WZC en (3) de jobtevredenheid van zorgverleners.
Wat hebben werkgevers nodig om rouwende werknemers te ondersteunen? Op deze vraag proberen we gedurende het project een antwoord te vinden.
Er worden steeds meer apps gelanceerd in het welzijnswerk, maar vinden verschillende doelgroepen en stakeholders dezelfde criteria belangrijk om een app langdurig te gebruiken?
We moeten met z'n allen 'levensbaanbreed' gaan leren om een antwoord te bieden op de vele technologische en demografische evoluties. Hoe kunnen we dit doen? In dit onderzoek exploreren we of en hoe een verrijkend (lokaal) netwerk van organisaties en burgers dit 'levensbaanbreed leren' mogelijk kan maken en zichzelf als ecosysteem kan ontwikkelen voor alle levensfasen: jeugd, volwassenen en gepensioneerden.
Op zoek naar professionalisering die écht werkt voor leerlingenbegeleiders in het secundair onderwijs.
In dit project ontwikkelen we en normeren we een spellingtest, een technische leestest en een begrijpende leestest voor jongeren tussen 12-15 jaar zodat we ook bij deze jongeren de achterstand kunnen objectiveren en handelingsgericht met jongeren met dyslexie aan de slag kunnen gaan.
Een springplank voor creatieve starters met een diverse achtergrond.
De superdiversiteit in de samenleving en de tendens naar inclusief onderwijs brengen een groeiende complexiteit van de klaspraktijk met zich mee. Hoe kunnen leerkrachten beter met diversiteit leren omgaan? Wat geeft hen goesting om te groeien in hun competenties voor inclusie? Wie of wat helpt hen daarbij? Kunnen online instrumenten hen daarbij ondersteunen, zo ja, hoe dan? 'Goesting in groei' ontwikkelt een toegankelijke en praktijkgerichte groeitool om samen inclusief te leren.
Hoe kan een krachtige leeromgeving in de klas tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling en de ondersteuningsbehoeften van onderwijsprofessionals?
Sport PAkt! wil bouwstenen ontwikkelen voor de professionalisering van managers of coaches binnen een buurtsport- of communitywerking.
In het onderzoeksproject RePLAY Toddler ontwikkelden we reeds tools voor professionals die willen inzetten op risicovol spelen bij (baby's en) peuters. Dit vervolgonderzoek focust op risicovol spelen bij kleuters in diverse professionele sectoren en in hun thuiscontext.
Hoe kan zinvol ingespeeld worden op de beginsituatie van leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs voor de vakken natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek?
Teamkracht! wil nagaan een school ondersteund kan worden bij het leren uit en in het vormen van een professionele leergemeenschap. Het onderzoek heeft aandacht voor de verbinding tussen de individuele professionaliseringsbehoeften van de leerkrachten en het pedagogisch project van de school.
Het project wil het huidige start-up ecosysteem voor Afrikaanse diaspora ondernemers in België die een (duurzame) onderneming willen opzetten in Afrika in kaart brengen. Daarnaast worden de drijfveren, vaardigheden, behoeften en uitdagingen van de Afrikaanse diaspora ondernemers in kaart gebracht. Het doel is om nieuwe kennis te genereren, hiaten te identificeren in het huidige ondersteuningssysteem en op basis hiervan aanbevelingen te formuleren voor de verschillende stakeholders.
Wat maakt dat werknemers aangereikte gehoorbescherming niet dragen op de werkvloer?
Deze verkennende studie onderzoekt de beïnvloedende gedragsdeterminanten of omgevingsfactoren van non-use van gehoorbescherming op de werkvloer.
Rust roest, ook voor kankerpatiënten! Hoe krijgen we hen meer in beweging en stimuleren we een actieve levensstijl, zo snel mogelijk na de diagnose?
Om genderbewust denken en handelen te stimuleren en te ondersteunen bij schoolteams en teams binnen de opvang van zowel baby’s en peuters als de buitenschoolse opvang, ontwikkelen we in het kader van dit tweejarig project een ondersteuningstraject voor begeleiders in de opvang en leerkrachten/schoolteams. Het project zet in op bewustwording van het eigen genderstereotiep denken en handelen, maar ook op het aanreiken van tools en interventies om te evolueren naar een genderbewuste leef- en leeromgeving.
Via dit project wil de Arteveldehogeschool samen met UGent, stad Gent en IMEC de bestaande kennis (over drempels in de levensloop, determinanten, opportuniteiten, context en oplossingen) over dyslexie en dyscalculie intelligent bundelen en actie-gericht te visualiseren.
Samenwerking binnen het schoolteam en met onderwijsactoren buiten de werkcontext kan een antwoord bieden op de toenemende complexiteit in de samenleving en de grote uitdagingen waar leraren en scholen voor staan.

Pagina's