Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Ken of ben jij een jongere tussen 12 en 15 jaar en is lezen of foutloos schrijven (spellen) niet 'jouw ding'? Wil je weten of er sprake is van dyslexie?
In dit project ontwikkelen we en normeren we vier spellingtests, een technische leestest en twee begrijpende leestest voor jongeren tussen 12-15 jaar zodat we ook bij deze jongeren de achterstand kunnen objectiveren en handelingsgericht met jongeren met dyslexie aan de slag kunnen gaan.
Via dit project wil de Arteveldehogeschool samen met UGent, stad Gent en IMEC de bestaande kennis (over drempels in de levensloop, determinanten, opportuniteiten, context en oplossingen) over dyslexie en dyscalculie intelligent bundelen en actie-gericht te visualiseren. De focus lag op de drempels bij het solliciteren en bij het in contact komen met elkaar.
Hoe kan creatieve therapie worden ingezet in laagdrempelige zorginitiatieven voor psychisch kwestbare jongeren? In dit verkennen onderzoek worden praktijkgerichte aanbevelingen voor het werkveld en het beleid geformuleerd.
SCAFFOLD betekent ONDERSTEUNEN. Dit onderzoeksproject wil dus op basis van wetenschappelijk onderzoek een state-of-the-art ePortfolio ontwerpen dat studenten in de gezondheidszorg maximaal ondersteunt in hun competentiegroei.
Wat als mensen met de ziekte van Parkinson tot 7 kwaliteitsvolle jaren kunnen winnen?
Dit project onderzoekt samen met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners oplossingen om patiënten op een dynamische manier informatie en advies op maat te bieden aan de hand van slimme technologie.
Met dit project focussen we op bedrijven in de Vlaamse IT-sector. Het doel is om hen te sensibiliseren omtrent de problematiek van ondervertegenwoordiging van vrouwen en om tools te ontwikkelen om hun genderdivers en inclusief beleid te verbeteren. We willen focussen op duurzame en schaalbare oplossingen omtrent genderdiversiteit en inclusie die eventueel ook in andere sectoren kunnen toegepast worden.
Van plasticvrije komkommers tot cosmetica en winkels zonder verpakkingen: duurzaamheid is steeds belangrijker bij de aankoop van producten als voeding of huishoudartikelen. Maar hoe ‘(duurzaam) verpakkingswijs’ is de Vlaming? Vinden ze duurzame verpakkingen belangrijk? Recycleren ze die verpakkingen? Begrijpen ze de verschillende recyclagesymbolen? En welke innovaties bestaan er op dit vlak?
De algemene doelstelling van dit project is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters en NEET jongeren te verminderen door hun motivatie en ondernemingsvaardigheden aan te scherpen.
Wat hebben werkgevers nodig om rouwende werknemers te ondersteunen? Deze vraag stond centraal in ons onderzoek.
Houdt verandering ook jou en je team bezig? Teams zijn voortdurend bezig met verandering om van hun school een plek te maken waar leerlingen en leraren leren en werken met goesting. Maar hoe verlopen die veranderingen? Welke gevolgen hebben ze op het werk van leraren en schoolleiders? En wat maakt de verandering werkbaarder? Wij onderzochten het.
Bekendheid, spreiding en toegankelijkheid van buitenschoolse STEM-initiatieven is nog niet optimaal voor elk kind in Vlaanderen. “Let’s STEM together!” is een uitnodiging om hier samen, actief en duurzaam verandering in te brengen!
Teamkracht! wil nagaan een school ondersteund kan worden bij het leren uit en in het vormen van een professionele leergemeenschap. Het onderzoek heeft aandacht voor de verbinding tussen de individuele professionaliseringsbehoeften van de leerkrachten en het pedagogisch project van de school.
Duurzaam ondernemen is een voortdurend zoeken om via business "goed te doen” voor de planeet en haar bewoners. Op korte en lange termijn. 
Het ultieme doel van dit project is het ontwikkelen van een begeleidingstraject naar meer duurzame veerkracht op maat van Vlaamse  KMO’s.  
Keep Smiling werd gelanceerd met als doel het oraal microbioom van de zogenaamde 'young-timers (55-70 jarigen) in kaart brengen, om zo maximaal te kunnen inzetten op preventieve mondzorg bij patiënten uit deze leeftijdscategorie. De resultaten van Keep Smiling zullen uiteindelijk gebruikt worden voor de ontwikkeling van een digitale tool voor risico-inschatting, risicoprofielbepaling en preventieplanning van de individuele patiënt.
De superdiversiteit in de samenleving en de tendens naar inclusief onderwijs brengen een groeiende complexiteit van de klaspraktijk met zich mee. Hoe kunnen leerkrachten beter met diversiteit leren omgaan? Wat geeft hen goesting om te groeien in hun competenties voor inclusie? Wie of wat helpt hen daarbij? Kunnen online instrumenten hen daarbij ondersteunen, zo ja, hoe dan? 'Goesting in groei' ontwikkelt een toegankelijke en praktijkgerichte groeitool om samen inclusief te leren.
Op zoek naar professionalisering die écht werkt voor leerlingenbegeleiders in het secundair onderwijs.
Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen. Maar wie ondersteunt hen? Dit prioritair nascholingsproject wil ondersteuners zo versterken dat zij op hun beurt ondersteuning in het hoogste karaat kunnen realiseren voor iedereen.
Basisscholen als onderzoekende lerarenteams? Dit onderzoek biedt een overzicht van praktijkonderzoek is in Vlaamse basisscholen en zoekt succesverhalen om te laten zien hoe praktijkonderzoek en duurzame schoolontwikkeling hand in hand kunnen gaan.
De genderkloof, zowel in het onderwijs als daarbuiten, is nog steeds een realiteit vandaag. Dit project onderzoekt hoe deze kloof kan gedicht worden door in te zetten op de ondernemerszin van jonge vrouwen, met als focus het globale Zuiden.
Voor een kwaliteitsvol zorgbeleid in het basisonderwijs is participatie van de betrokken professionals en gezinnen van belang. Dit project wil basisscholen ondersteunen in de kwaliteitszorg voor hun zorgbeleid met betrekking tot fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.
Het doel van dit project is de inzetbaarheid van mensen met kanker te verbeteren door de co-creatie en implementatie van innovatieve en duurzame diensten voor werkgevers, werknemers en (para)medische professionals die het mogelijk maken voor mensen met kanker om aan het werk te blijven.
In dit tweejarige traject gaan basisscholen aan de slag met begrijpend lezen, taalbeleid en duurzame schoolontwikkelingsprocessen.
Clinical leaders kunnen gedefinieerd worden als bevlogen zorgverleners die hun kennis en expertise vertalen in aandacht voor goede, persoonsgerichte zorg. Ze zijn verbonden met de visie van het WZC en het team, en zijn communicatief vaardig met alle betrokkenen. Deze zorgverleners zijn eveneens flexibel ingesteld, hebben verantwoordelijkheidszin en zijn bovenal heel mensgericht met een warm hart voor bewoners. Deze clinical leaders kunnen een positieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van leven van bewoners en jobtevredenheid van zorgverleners in woonzorgcentra!
Mimetherapie is een internationaal verspreide en op evidentie gebaseerde behandelmethode voor personen met een aangezichtsverlamming. Het potentieel van een innovatieve eHealth toepassing van deze methode is aanzienlijk!
In interactie met de eindgebruikers (mimetherapeut en patiënt), wordt een innovatief digitaal oefenpakket ontwikkeld met een luik educatie, assessment en behandeling.
Het project wil experimenteren met alternatieve vormen van (offline en online) preventie van politiek geweld bij sociaal vervreemde jongeren.
Iedereen wil toch graag thuis blijven wonen? Maar als je ouder wordt, is dat niet altijd evident ...
De ergotherapeut gaat samen met de oudere persoon op zoek hoe deze veilig in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. En de ergotherapeut doet dit evidence based. Klinische richtlijnen zijn hierbij een handige tool om kwaliteitsvol werk te leveren.
Soms lijkt het even moeilijk als de maanmissie destijds. Onderzoek toont immers aan dat traditionele nieuwsformats van mainstream media steeds minder aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Dat is spijtig, want gevestigde nieuwsmedia vervullen een belangrijke gatekeeping-rol en houden er doorgaans hoge, journalistieke standaarden op na, wat betreft nieuwsgaring en berichtgeving. Het is zaak om jongeren opnieuw warm te maken voor het nieuws dat deze media verspreiden. 

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden