Realisaties en publicaties van onderzoeksprojecten

Vijftien Vlaamse organisaties konden met middelen van de Vlaamse Overheid een project ‘outreachend werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit’ opstarten.
De Arteveldehogeschool ondersteunt deze projecten via een lerend netwerk.
Dit onderzoeksproject focust op digitale stress en overload die wordt ervaren door werknemers uit de publieke sector. We brengen diverse digistress-profielen in kaart en focussen op oplossingen om digitale stress te verminderen.
Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen. Maar wie ondersteunt hen? Dit nascholingsproject wil ondersteuners zo versterken dat zij op hun beurt ondersteuning in het hoogste karaat kunnen realiseren voor iedereen.
Dit onderzoeksproject focust op nieuwswijsheid van jongeren, specifiek ten aanzien van sociale media (zoals Facebook) en nieuwsaggregators (zoals Google). De kennis over en het omgaan met fake nieuws speelt hierin een belangrijke rol.
Hoe kunnen startende leerkrachten in het onderwijs ondersteund worden in hun continue professionalisering?
Dit onderzoeksproject gaat na hoe Vlaamse mediabedrijven via sociale media hun merk kunnen versterken bij jongeren. Hiermee bouwt het project verder op de onderzoeksresultaten van het afgelopen onderzoek 'Snapchat: van puberhype tot (journalistiek) medium?' De focus van het onderzoek wordt uitgebreid naar diverse sociale media, zijnde Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube en Musical.ly.
Binnen dit onderzoek gaan de Arteveldehogeschool en het Onderwijscentrum van de stad Gent samen op zoek naar wat succesvolle ingrediënten zijn voor het werken aan ouderbetrokkenheid binnen het beroepssecundair onderwijs. Leerlingen, ouders en actoren binnen het onderwijs (waarbij brugfiguren een cruciale schakel zijn) worden bevraagd over hoe zij ouderbetrokkenheid ervaren en wat volgens hen sterke elementen zijn.
Wil je meer samenwerking in je team? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van teamteaching? Een leidraad vol praktische handvatten helpt je op weg.
WOW’s staat voor ‘Wonderwel schakelen tussen Onderwijs en Welzijn’. Vanuit een streven naar een inclusieve samenleving, gaan steeds meer leerlingen met zorgnoden naar het reguliere onderwijs. Om het zorgtraject optimaal te laten verlopen, is een goede verwijzing en samenwerking tussen onderwijs en welzijn cruciaal.
Welke ervaring en deskundigheid zit er in het buitengewoon onderwijs? Hoe kan je als team je expertise delen met andere scholen en in co-creatie elkaar versterken?

Bewust zijn van je fitheid motiveert mensen om meer te bewegen. De European Fitness Badge is dé fitheidsmonitor om mensen op een eenvoudige manier bewust te maken van hun fitheid- en gezondheidsniveau.
Dienstverleners van prestarters geven aan dat er nood is aan een methodiek om prestarters te inspireren en ondersteunen in de vraag of ze hun ondernemerspad alleen of ‘samen’ willen bewandelen. In onze methodiek spreken we van ‘Behavior Design’ om te kijken hoe prestarters zich gedragen om vervolgens te kijken hoe en wat er eventueel kan veranderen, hoe we ze kunnen triggeren en hen de mogelijkheid geven om samen te starten.
De ontwikkeling en implementatie van een 12 weken programma om personen met diabetes type 2 in staat te stellen hun eigen conditie te managen en hun welzijn te verhogen.
Monitoring, evaluatie en bijsturing van het project Beweging op Verwijzing.
"Een gezonde geest in een gezond lichaam", de Romeinse dichter Juvenalis wist het al. Maar ook in onze tijden is dit zeer actueel. Wist je dat bewegen één van de meest effectieve manieren is om stress en burn-out tegen te gaan én te behandelen? Bewegen als medicijn, het kan!

Pagina's