Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Via design research ontwikkelen we binnen dit PWO-project een concrete tool als steun voor medewerkers en leidinggevenden, om het vraaggestuurd werken in hun organisaties te bevorderen. Dit PWO-onderzoek draagt ertoe bij dat organisaties in staat zijn om de huidige maatschappelijke evoluties te volgen en flexibel genoeg om te gaan met de continue nood aan aanpassing.
Life Long Learning maakt vandaag deel uit van elke menselijke loopbaan. De wereld en onze werkomgeving in het bijzonder veranderen in een razend tempo, en vereisen steeds weer nieuwe competenties. De nood aan efficiënte en effectieve aanpakken om deze kennis te delen en klaar te staan voor de golf aan innovaties en veranderingen is groot.
SHE DID IT draait om het zichtbaar maken van vrouwelijke rolmodellen met een migratie-achtergrond. We focussen op sterke vrouwen die hun droom hebben waargemaakt dankzij hun ondernemende skills.
Dit project heeft als doel om een platform te ontwikkelen om vooral innovatief lesmateriaal uit te wisselen tussen verschillende organisaties in de creatieve en crossmediale sector.
Dit onderzoeksproject focust op nieuwswijsheid van jongeren, specifiek ten aanzien van sociale media (zoals Facebook) en nieuwsaggregators (zoals Google). De kennis over en het omgaan met fake nieuws speelt hierin een belangrijke rol.
Interventietheater ter ondersteuning van een geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.
Digitale games vergroten de extrensieke motivatie en betrokkenheid van leerlingen en hebben een positief effect op het leren. Toch worden games nog weinig ingezet in de lagere school.  Leerkrachten vinden het moeilijk om geschikte educatieve spelen te selecteren en om deze efficiënt in te zetten in de les  om het leren van alle kinderen te bevorderen.
VIAA en de lerarenopleiding lager onderwijs van de Arteveldehogeschool slaan in dit project de handen in elkaar om te onderzoeken op welke wijze we leerkrachten lager onderwijs kunnen ondersteunen en motiveren om audiovisueel materiaal doelgericht in te zetten in hun onderwijs zodat hun onderwijs effectiever, efficiënter en aantrekkelijker wordt.
Een vernieuwend onderzoeksproject rond burgercollectieven. Door te starten binnen een afgebakend domein in de sector mensen met een beperking kunnen diverse elementen in de diepte worden onderzocht. Dit kan een heel kwaliteitsvolle basis zijn voor verbreding en transfer van de resultaten naar andere sectoren waar burgercollectieven ontstaan en voor nieuwe onderzoeksthema’s. De ontwikkeling van burgercollectieven is immers een gegeven dat in een heel snel tempo evolueert.
Om leerkrachten een beter inzicht te geven in de startcompetenties van leerlingen, willen we binnen dit project een oriëntatietoets Engels ontwikkelen voor de eerste graad secundair onderwijs waarmee scholen en leerkrachten op een effectieve en efficiënte manier het niveau van het Engels van de leerlingen kunnen inschatten om elk kind zo adequaat mogelijk te kunnen begeleiden.
Het doel van dit project is de inzetbaarheid van mensen met kanker te verbeteren door de co-creatie en implementatie van innovatieve en duurzame diensten voor werkgevers, werknemers en (para)medische professionals die het mogelijk maken voor mensen met kanker om aan het werk te blijven.
Dit onderzoeksproject focust op digitale stress en overload die wordt ervaren door werknemers uit de publieke sector. We brengen diverse digistress-profielen in kaart en focussen op oplossingen om digitale stress te verminderen.
De problematiek rond vroegtijdige schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond wordt aangepakt in een ESF project met Metropolia hogeschool (Helsinki) en de gemeente Karlstad (Zweden). Het project heeft tot doel om via (de ontwikkeling van) Serious Urban Games het vertrouwen in de school en samenleving bij deze doelgroep te versterken.
Het project wil experimenteren met alternatieve vormen van (offline en online) preventie van politiek geweld bij sociaal vervreemde jongeren.
Dit project zet in op de vertaling van wetenschappelijke inzichten rond risicovol spel in praktische tools en handvaten voor begeleiders van peuters.
CARMEN: Caring Role Model of Excellent Nursing creëert bewustwording en helpt bedside verpleegkundige groeien tot clinical leader
De interprofessionele communicatie verbeteren aan de hand van een instrument dat de communicatie op een objectieve manier meet of beschrijft.
De ontwikkeling en implementatie van een 12 weken programma om personen met diabetes type 2 in staat te stellen hun eigen conditie te managen en hun welzijn te verhogen.
Hoe kunnen startende leerkrachten in het onderwijs ondersteund worden in hun continue professionalisering?
Binnen het welzijnswerk en de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van onlinehulptoepassingen, zoals beeldbellen. De implementatie ervan is geen sinecure. Dit project helpt organisaties om beeldbeelden op een duurzame manier te verankeren.
Om van elke school een plek te maken waar leerlingen en leraren leren en werken met goesting zijn schoolteams voortdurend bezig met verandering.Wij onderzoeken hoe dergelijke veranderingen verlopen en wat de mogelijke gevolgen ervan zijn voor het werk van leraren en schoolleiders. Houdt verandering ook jou en je team bezig?
Dit onderzoeksproject gaat na hoe Vlaamse mediabedrijven via sociale media hun merk kunnen versterken bij jongeren. Hiermee bouwt het project verder op de onderzoeksresultaten van het afgelopen onderzoek 'Snapchat: van puberhype tot (journalistiek) medium?' De focus van het onderzoek wordt uitgebreid naar diverse sociale media, zijnde Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube en Musical.ly.
WOW’s staat voor ‘Wonderwel schakelen tussen Onderwijs en Welzijn’. Vanuit een streven naar een inclusieve samenleving, gaan steeds meer leerlingen met zorgnoden naar het reguliere onderwijs. Om het zorgtraject optimaal te laten verlopen, is een goede verwijzing en samenwerking tussen onderwijs en welzijn cruciaal.
Dit project zet in op de realisatie van inclusieve leeromgevingen en het bevorderen van de samenwerking tussen de school, de ouder en de ruimere schoolomgeving.
Onderzoek naar de succes- en risicofactoren van een routeplanner in de leerlingenbegeleiding voor kwetsbare leerlingen.

Pagina's