Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Het doel van dit project is de inzetbaarheid van mensen met kanker te verbeteren door de co-creatie en implementatie van innovatieve en duurzame diensten voor werkgevers, werknemers en (para)medische professionals die het mogelijk maken voor mensen met kanker om aan het werk te blijven.
Clinical leaders kunnen gedefinieerd worden als bevlogen zorgverleners die hun kennis en expertise vertalen in aandacht voor goede, persoonsgerichte zorg. Ze zijn verbonden met de visie van het WZC en het team, en zijn communicatief vaardig met alle betrokkenen. Deze zorgverleners zijn eveneens flexibel ingesteld, hebben verantwoordelijkheidszin en zijn bovenal heel mensgericht met een warm hart voor bewoners. Deze clinical leaders kunnen een positieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van leven van bewoners en jobtevredenheid van zorgverleners in woonzorgcentra!
Mimetherapie is een internationaal verspreide en op evidentie gebaseerde behandelmethode voor personen met een aangezichtsverlamming. Het potentieel van een innovatieve eHealth toepassing van deze methode is aanzienlijk!
In interactie met de eindgebruikers (mimetherapeut en patiënt), wordt een innovatief digitaal oefenpakket ontwikkeld met een luik educatie, assessment en behandeling.
Iedereen wil toch graag thuis blijven wonen? Maar als je ouder wordt, is dat niet altijd evident ...
De ergotherapeut gaat samen met de oudere persoon op zoek hoe deze veilig in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. En de ergotherapeut doet dit evidence based. Klinische richtlijnen zijn hierbij een handige tool om kwaliteitsvol werk te leveren.
Wat maakt dat werknemers aangereikte gehoorbescherming niet dragen op de werkvloer?
Hoe kunnen bedrijven ondersteund worden om het gebruik van gehoorbescherming te faciliteren en stimuleren bij hun werknemers?

Via dit project wil de Arteveldehogeschool samen met UGent, stad Gent en IMEC de bestaande kennis (over drempels in de levensloop, determinanten, opportuniteiten, context en oplossingen) over dyslexie en dyscalculie intelligent bundelen en actie-gericht te visualiseren. De focus lag op de drempels bij het solliciteren en bij het in contact komen met elkaar.
Keep Smiling werd gelanceerd met als doel het oraal microbioom van de zogenaamde 'young-timers (55-70 jarigen) in kaart brengen, om zo maximaal te kunnen inzetten op preventieve mondzorg bij patiënten uit deze leeftijdscategorie. De resultaten van Keep Smiling zullen uiteindelijk gebruikt worden voor de ontwikkeling van een digitale tool voor risico-inschatting, risicoprofielbepaling en preventieplanning van de individuele patiënt.
De interprofessionele communicatie verbeteren aan de hand van een instrument dat de communicatie op een objectieve manier meet of beschrijft.
De ontwikkeling en implementatie van een 12 weken programma om personen met diabetes type 2 in staat te stellen hun eigen conditie te managen en hun welzijn te verhogen.
Rust roest, ook voor kankerpatiënten! Hoe krijgen we hen meer in beweging en stimuleren we een actieve levensstijl, zo snel mogelijk na de diagnose?
Binnen dit project zal een digitale tool ontwikkeld worden die hulpverleners ondersteunt bij het bepalen van het wondzorgbeleid. Zowel op niveau van wondbedpreparatie als wondafdekking kan advies gevraagd worden aan dit algoritme.
Wanneer de persoon met een CVA na een revalidatieperiode terugkeert naar zijn thuissituatie ervaren hij en zijn mantelzorger pas vaak wat de consequenties zijn van het CVA voor het dagelijks leven. Mantelzorgers geven aan belemmeringen te ervaren in de aangeboden zorg en informatie en ervaren hun nieuwe rol als een zware belasting.
Een inventarisatie van de noden inzake spirituele zorg bij de 29 Vlaamse ziekenhuizen met een palliatieve eenheid.
De bevolking informeren en adviseren over vruchtbaarheid, seksualiteit, relatievorming en pre-conceptionele zorg is een belangrijke taak van de vroedvrouw.
Innovatie van de behandelingstechniek van een ingegroeide teennagel.
Het PWO project Breath wil experimenteren met een AI Chatbot die ontwikkeld wordt ism UGent, gericht op zaakvoerders van kleine KMO's <10 personeelsleden. Breath kadert in de wave van technologie die faciliteert bij mentale zorg.
Wat hebben werkgevers nodig om rouwende werknemers te ondersteunen? Op deze vraag proberen we gedurende het project een antwoord te vinden.
In dit project ontwikkelen we en normeren we een spellingtest, een technische leestest en een begrijpende leestest voor jongeren tussen 12-15 jaar zodat we ook bij deze jongeren de achterstand kunnen objectiveren en handelingsgericht met jongeren met dyslexie aan de slag kunnen gaan.
De superdiversiteit in de samenleving en de tendens naar inclusief onderwijs brengen een groeiende complexiteit van de klaspraktijk met zich mee. Hoe kunnen leerkrachten beter met diversiteit leren omgaan? Wat geeft hen goesting om te groeien in hun competenties voor inclusie? Wie of wat helpt hen daarbij? Kunnen online instrumenten hen daarbij ondersteunen, zo ja, hoe dan? 'Goesting in groei' ontwikkelt een toegankelijke en praktijkgerichte groeitool om samen inclusief te leren.
Sport PAkt! wil bouwstenen ontwikkelen voor de professionalisering van managers of coaches binnen een buurtsport- of communitywerking.
In het onderzoeksproject RePLAY Toddler ontwikkelden we reeds tools voor professionals die willen inzetten op risicovol spelen bij (baby's en) peuters. Dit vervolgonderzoek focust op risicovol spelen bij kleuters in diverse professionele sectoren en in hun thuiscontext.
Kwaliteitsverhoging van het onderwijs en het management binnen de revalidatiesector.
Monitoring, evaluatie en bijsturing van het project Bewegen op Verwijzing (i.s.m. stuurgroep Zorgregio Gent).
Het implementeren van innovaties in een woonzorgcentrum door de impliciet aanwezige ‘good practices’ vanuit het bewonersperspectief te detecteren en expliciteren met als einddoel te evolueren naar een excellerende kwalitatieve en bewonersgerichte zorg.
Bewust zijn van je fitheid motiveert mensen om meer te bewegen. De European Fitness Badge is dé fitheidsmonitor om mensen op een eenvoudige manier bewust te maken van hun fitheid- en gezondheidsniveau.

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden