Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Keep Smiling werd gelanceerd met als doel het oraal microbioom van de zogenaamde 'young-timers (55-70 jarigen) in kaart brengen, om zo maximaal te kunnen inzetten op preventieve mondzorg bij patiënten uit deze leeftijdscategorie. De resultaten van Keep Smiling zullen uiteindelijk gebruikt worden voor de ontwikkeling van een digitale tool voor risico-inschatting, risicoprofielbepaling en preventieplanning van de individuele patiënt.
De interprofessionele communicatie verbeteren aan de hand van een instrument dat de communicatie op een objectieve manier meet of beschrijft.
Wat maakt dat werknemers aangereikte gehoorbescherming niet dragen op de werkvloer?
Deze verkennende studie onderzoekt de beïnvloedende gedragsdeterminanten of omgevingsfactoren van non-use van gehoorbescherming op de werkvloer.
De ontwikkeling en implementatie van een 12 weken programma om personen met diabetes type 2 in staat te stellen hun eigen conditie te managen en hun welzijn te verhogen.
Rust roest, ook voor kankerpatiënten! Hoe krijgen we hen meer in beweging en stimuleren we een actieve levensstijl, zo snel mogelijk na de diagnose?
Het doel van dit project is de inzetbaarheid van mensen met kanker te verbeteren door de co-creatie en implementatie van innovatieve en duurzame diensten voor werkgevers, werknemers en (para)medische professionals die het mogelijk maken voor mensen met kanker om aan het werk te blijven.
Binnen dit project zal een digitale tool ontwikkeld worden die hulpverleners ondersteunt bij het bepalen van het wondzorgbeleid. Zowel op niveau van wondbedpreparatie als wondafdekking kan advies gevraagd worden aan dit algoritme.
Wanneer de persoon met een CVA na een revalidatieperiode terugkeert naar zijn thuissituatie ervaren hij en zijn mantelzorger pas vaak wat de consequenties zijn van het CVA voor het dagelijks leven. Mantelzorgers geven aan belemmeringen te ervaren in de aangeboden zorg en informatie en ervaren hun nieuwe rol als een zware belasting.
Een inventarisatie van de noden inzake spirituele zorg bij de 29 Vlaamse ziekenhuizen met een palliatieve eenheid.
De bevolking informeren en adviseren over vruchtbaarheid, seksualiteit, relatievorming en pre-conceptionele zorg is een belangrijke taak van de vroedvrouw.
Innovatie van de behandelingstechniek van een ingegroeide teennagel.
Het PWO project Breath wil experimenteren met een AI Chatbot die ontwikkeld wordt ism UGent, gericht op zaakvoerders van kleine KMO's <10 personeelsleden. Breath kadert in de wave van technologie die faciliteert bij mentale zorg.
Het project gaat na hoe clinical leadership vorm krijgt binnen het multidisciplinaire team van Vlaamse woonzorgcentra (WZC) en wil nagaan hoe dit een bijdrage kan leveren aan (1) een kwaliteitsvolle, persoonsgerichte zorg, (2) de levenskwaliteit van de bewoners in het woon- en leefklimaat van een WZC en (3) de jobtevredenheid van zorgverleners.
Wat hebben werkgevers nodig om rouwende werknemers te ondersteunen? Op deze vraag proberen we gedurende het project een antwoord te vinden.
In dit project ontwikkelen we en normeren we een spellingtest, een technische leestest en een begrijpende leestest voor jongeren tussen 12-15 jaar zodat we ook bij deze jongeren de achterstand kunnen objectiveren en handelingsgericht met jongeren met dyslexie aan de slag kunnen gaan.
De superdiversiteit in de samenleving en de tendens naar inclusief onderwijs brengen een groeiende complexiteit van de klaspraktijk met zich mee. Hoe kunnen leerkrachten beter met diversiteit leren omgaan? Wat geeft hen goesting om te groeien in hun competenties voor inclusie? Wie of wat helpt hen daarbij? Kunnen online instrumenten hen daarbij ondersteunen, zo ja, hoe dan? 'Goesting in groei' ontwikkelt een toegankelijke en praktijkgerichte groeitool om samen inclusief te leren.
Sport PAkt! wil bouwstenen ontwikkelen voor de professionalisering van managers of coaches binnen een buurtsport- of communitywerking.
In het onderzoeksproject RePLAY Toddler ontwikkelden we reeds tools voor professionals die willen inzetten op risicovol spelen bij (baby's en) peuters. Dit vervolgonderzoek focust op risicovol spelen bij kleuters in diverse professionele sectoren en in hun thuiscontext.
Via dit project wil de Arteveldehogeschool samen met UGent, stad Gent en IMEC de bestaande kennis (over drempels in de levensloop, determinanten, opportuniteiten, context en oplossingen) over dyslexie en dyscalculie intelligent bundelen en actie-gericht te visualiseren.
Kwaliteitsverhoging van het onderwijs en het management binnen de revalidatiesector.
Monitoring, evaluatie en bijsturing van het project Bewegen op Verwijzing (i.s.m. stuurgroep Zorgregio Gent).
Het implementeren van innovaties in een woonzorgcentrum door de impliciet aanwezige ‘good practices’ vanuit het bewonersperspectief te detecteren en expliciteren met als einddoel te evolueren naar een excellerende kwalitatieve en bewonersgerichte zorg.
Bewust zijn van je fitheid motiveert mensen om meer te bewegen. De European Fitness Badge is dé fitheidsmonitor om mensen op een eenvoudige manier bewust te maken van hun fitheid- en gezondheidsniveau.
MP3-spelers zijn alomtegenwoordig, ook bij jonge gebruikers. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen een leven lang veilig kunnen luisteren?

Pagina's