Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Via dit project wil de Arteveldehogeschool samen met UGent, stad Gent en IMEC de bestaande kennis (over drempels in de levensloop, determinanten, opportuniteiten, context en oplossingen) over dyslexie en dyscalculie intelligent bundelen en actie-gericht te visualiseren. De focus lag op de drempels bij het solliciteren en bij het in contact komen met elkaar.
Clinical leaders kunnen gedefinieerd worden als bevlogen zorgverleners die hun kennis en expertise vertalen in aandacht voor goede, persoonsgerichte zorg. Ze zijn verbonden met de visie van het WZC en het team, en zijn communicatief vaardig met alle betrokkenen. Deze zorgverleners zijn eveneens flexibel ingesteld, hebben verantwoordelijkheidszin en zijn bovenal heel mensgericht met een warm hart voor bewoners. Deze clinical leaders kunnen een positieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van leven van bewoners en jobtevredenheid van zorgverleners in woonzorgcentra!
Het doel van dit project is de inzetbaarheid van mensen met kanker te verbeteren door de co-creatie en implementatie van innovatieve en duurzame diensten voor werkgevers, werknemers en (para)medische professionals die het mogelijk maken voor mensen met kanker om aan het werk te blijven.
Dit project onderzoekt samen met patiënten, mantelzorgers en zorgverleners oplossingen om patiënten op een dynamische manier informatie en advies op maat te bieden aan de hand van slimme technologie.
Een praktijkgericht handboek voor zorgverleners om betekenisvolle activiteiten voor bewoners van woonzorgcentra mogelijk te maken.
Communiceren met hulpverleners en zorgverstrekkers gebeurt vooral face-to-face. In onze digitale samenleving mag een gezondheids- en welzijnsaanbod evenwel de onlinemogelijkheden niet negeren. Integendeel: chatten, e-mailen, onlinedagboeken, zelftests … er zijn zoveel mogelijkheden om hulp en zorg te versterken door onlinetools in te zetten. Het inzetten van onlinehulptoepassingen in de welzijnssector stelt ons echter voor tal van uitdagingen, zowel omtrent technische vereisten als omtrent onlinehulpcompetenties van de hulpverleners en zorgverstrekkers.
De ontwikkeling en implementatie van een 12 weken programma om personen met diabetes type 2 in staat te stellen hun eigen conditie te managen en hun welzijn te verhogen.
In het onderzoeksproject RePLAY Toddler ontwikkelden we reeds tools voor professionals die willen inzetten op risicovol spelen bij (baby's en) peuters. Dit vervolgonderzoek focust op risicovol spelen bij kleuters in diverse professionele sectoren en in hun thuiscontext.
Sport PAkt! wil bouwstenen ontwikkelen voor de professionalisering van managers of coaches binnen een buurtsport- of communitywerking.
Ken of ben jij een jongere tussen 12 en 15 jaar en is lezen of foutloos schrijven (spellen) niet 'jouw ding'? Wil je weten of er sprake is van dyslexie?
In dit project ontwikkelen we en normeren we vier spellingtests, een technische leestest en twee begrijpende leestest voor jongeren tussen 12-15 jaar zodat we ook bij deze jongeren de achterstand kunnen objectiveren en handelingsgericht met jongeren met dyslexie aan de slag kunnen gaan.
Rust roest, ook voor kankerpatiënten! Hoe krijgen we hen meer in beweging en stimuleren we een actieve levensstijl, zo snel mogelijk na de diagnose?
Wat maakt dat werknemers aangereikte gehoorbescherming niet dragen op de werkvloer?
Hoe kunnen bedrijven ondersteund worden om het gebruik van gehoorbescherming te faciliteren en stimuleren bij hun werknemers?

De interprofessionele communicatie verbeteren aan de hand van een instrument dat de communicatie op een objectieve manier meet of beschrijft.
Ongeveer vier op tien Belgen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat zij moeite hebben met het verkrijgen, begrijpen, beoordelen en gebruiken van informatie om hun gezondheid te behouden of te verbeteren.

De eerstelijns gezondheidszorg wordt meer en meer geconfronteerd met chronische problemen, multimorbiditeit en sociale ongelijkheid. In de eerstelijnszone Gent wil men het probleem aanpakken door maximaal in te zetten op preventie en gezondheidsgeletterdheid.

Het aanbod in de eerste lijn is groot en daarom is het ontzettend belangrijk dat hulpverleners gericht en gepast advies kunnen geven en/of doorverwijzen. Momenteel ontbreekt het nog aan een eenvoudig te hanteren tool om snel tot de juiste informatie te komen. Door middel van een Human Centered Design methodiek (waarbij de eindgebruiker van de tool centraal staat) wordt in dit project de aanzet gegeven naar de ontwikkeling daarvan. Het project vindt plaats in de eerstelijnszone Gent, waarbij tal van actoren en stakeholders betrokken zijn.
Hoe kan creatieve therapie worden ingezet in laagdrempelige zorginitiatieven voor psychisch kwestbare jongeren? In dit verkennen onderzoek worden praktijkgerichte aanbevelingen voor het werkveld en het beleid geformuleerd.
Mimetherapie is een internationaal verspreide en op evidentie gebaseerde behandelmethode voor personen met een aangezichtsverlamming. Het potentieel van een innovatieve eHealth toepassing van deze methode is aanzienlijk!
In interactie met de eindgebruikers (mimetherapeut en patiënt), wordt een innovatief digitaal oefenpakket ontwikkeld met een luik educatie, assessment en behandeling.
Keep Smiling werd gelanceerd met als doel het oraal microbioom van de zogenaamde 'young-timers (55-70 jarigen) in kaart brengen, om zo maximaal te kunnen inzetten op preventieve mondzorg bij patiënten uit deze leeftijdscategorie. De resultaten van Keep Smiling zullen uiteindelijk gebruikt worden voor de ontwikkeling van een digitale tool voor risico-inschatting, risicoprofielbepaling en preventieplanning van de individuele patiënt.
Hoe kunnen we zorgverleners voorbereiden op de noodzakelijke shift van ziekte-georiënteerde zorg naar doel-georiënteerde zorg? De Academie van de Eerste Lijn zet in op meer onderzoek en ondersteuning van zorgprofessionals in de eerste lijn.
SUSSWELL is een Europees ERASMUS+ programma met als focus uitwisseling tussen Europa, Rusland en Kosovo. Het heeft als doel capacity building door sociale innovatie door middel van het uitbouwen van Communities of Practice (CoP). Een CoP is een overleg tussen experts, onderwijs en studenten, opdrachthouders van de overheid en sociale instellingen, user & providers (clients), wijkgezondheidszorg en buurtwerk, ...
SCAFFOLD betekent ONDERSTEUNEN. Dit onderzoeksproject wil dus op basis van wetenschappelijk onderzoek een state-of-the-art ePortfolio ontwerpen dat studenten in de gezondheidszorg maximaal ondersteunt in hun competentiegroei.
Wat als mensen met de ziekte van Parkinson tot 7 kwaliteitsvolle jaren kunnen winnen?
Iedereen wil toch graag thuis blijven wonen? Maar als je ouder wordt, is dat niet altijd evident ...
De ergotherapeut gaat samen met de oudere persoon op zoek hoe deze veilig in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. En de ergotherapeut doet dit evidence based. Klinische richtlijnen zijn hierbij een handige tool om kwaliteitsvol werk te leveren.
Binnen dit project zal een digitale tool ontwikkeld worden die hulpverleners ondersteunt bij het bepalen van het wondzorgbeleid. Zowel op niveau van wondbedpreparatie als wondafdekking kan advies gevraagd worden aan dit algoritme.
Wanneer de persoon met een CVA na een revalidatieperiode terugkeert naar zijn thuissituatie ervaren hij en zijn mantelzorger pas vaak wat de consequenties zijn van het CVA voor het dagelijks leven. Mantelzorgers geven aan belemmeringen te ervaren in de aangeboden zorg en informatie en ervaren hun nieuwe rol als een zware belasting.
De bevolking informeren en adviseren over vruchtbaarheid, seksualiteit, relatievorming en pre-conceptionele zorg is een belangrijke taak van de vroedvrouw.
Innovatie van de behandelingstechniek van een ingegroeide teennagel.
Kwaliteitsverhoging van het onderwijs en het management binnen de revalidatiesector.
Monitoring, evaluatie en bijsturing van het project Bewegen op Verwijzing (i.s.m. stuurgroep Zorgregio Gent).

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden