Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Professionele ontwikkeling in opvang en onderwijs met groepsreflectie als rode draad

Basisscholen als onderzoekende lerarenteams? Dit onderzoek biedt een overzicht van praktijkonderzoek is in Vlaamse basisscholen en zoekt succesverhalen om te laten zien hoe praktijkonderzoek en duurzame schoolontwikkeling hand in hand kunnen gaan.
Kleine Kinderen Grote Kansen is een Vlaanderen-breed netwerk van alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs en lager onderwijs. Onze doelstelling? Samen naar meer sociale gelijkheid.
In het onderzoeksproject RePLAY Toddler ontwikkelden we reeds tools voor professionals die willen inzetten op risicovol spelen bij (baby's en) peuters. Dit vervolgonderzoek focust op risicovol spelen bij kleuters in diverse professionele sectoren en in hun thuiscontext.
In dit tweejarige traject gaan basisscholen aan de slag met begrijpend lezen, taalbeleid en duurzame schoolontwikkelingsprocessen.
Met dit project willen we Europese leraren wiskunde ondersteunen bij het begeleiden van hun leerlingen. Dit doen we door tools aan te reiken waarmee het leerproces gemonitord kan worden, en door een database met duurzame resources aan te leveren.
Buurtmakers gaat met kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren aan de slag rond circulaire economie in hun eigen buurt. We verkennen samen met hen kansen om ongebruikte materialen in te zetten voor een wijze buurt door te focussen op STEM-vaardigheden, 21e eeuwse vaardigheden en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Zelfgestuurd leren, het belang ervan is al meermaals bewezen. De vraag bij leerkrachten is hoe je leerlingen daarin kan ondersteunen. Dit onderzoek heeft als doel om aan deze nood tegemoet te komen door het ontwikkelen van een professionaliseringstool voor leerkrachtenteams.
Hoe kan een krachtige leeromgeving in de klas tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling en de ondersteuningsbehoeften van onderwijsprofessionals?
Sport PAkt! wil bouwstenen ontwikkelen voor de professionalisering van managers of coaches binnen een buurtsport- of communitywerking.
Rust roest, ook voor kankerpatiënten! Hoe krijgen we hen meer in beweging en stimuleren we een actieve levensstijl, zo snel mogelijk na de diagnose?
Houdt verandering ook jou en je team bezig? Teams zijn voortdurend bezig met verandering om van hun school een plek te maken waar leerlingen en leraren leren en werken met goesting. Maar hoe verlopen die veranderingen? Welke gevolgen hebben ze op het werk van leraren en schoolleiders? En wat maakt de verandering werkbaarder? Wij onderzochten het.
De algemene doelstelling van dit project is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters en NEET jongeren te verminderen door hun motivatie en ondernemingsvaardigheden aan te scherpen.
In dit onderzoeksproject wordt een gevalideerde starttoets Frans ontwikkeld, als online tool, die de taalvaardigheden spreken, schrijven, lezen en luisteren van leerlingen meet bij de start van het secundair onderwijs. Dit helpt leerkrachten in te schatten waar hun leerlingen staan qua Frans, zodat er ingespeeld kan worden op de noden van de leerlingen. Dit betekent inzetten op motivatie, dé troef bij uitstek voor taalverwerving Frans!
We onderzoeken op welke wijze we kwaliteitsvolle relaties tussen leraren en leerlingen die uitdagend gedrag stellen, kunnen stimuleren. Op basis daarvan ontwerpen we een behoeftegerichte train-the-trainer interventieprogramma en gaan we na in welke mate dit programma resulteert in een groei op vlak van individuele en collective teachers efficacy.
Dit PWO-project focust op hoe aanvangsbegeleiding structureel vorm kan krijgen. We beogen een gedragen concept vertrekkend vanuit de expertise van de verschillende belangengroepen (leraren, de school, mentoren, lerarenopleiding, pedagogische begeleidingsdiensten).
Om genderbewust denken en handelen te stimuleren en ondersteunen bij schoolteams, teams binnen de opvang van baby’s en peuters, en de buitenschoolse opvang, ontwikkelen we in het kader van dit tweejarige project een ondersteuningstraject voor begeleiders in de opvang en leerkrachten/schoolteams. Het project zet in op bewustwording van het eigen genderstereotiepe denken en handelen, maar ook op het aanreiken van tools en interventies om met een team te evolueren naar een genderbewuste leef- en leeromgeving.
Bekendheid, spreiding en toegankelijkheid van buitenschoolse STEM-initiatieven is nog niet optimaal voor elk kind in Vlaanderen. “Let’s STEM together!” is een uitnodiging om hier samen, actief en duurzaam verandering in te brengen!
Voor een kwaliteitsvol zorgbeleid in het basisonderwijs is participatie van de betrokken professionals en gezinnen van belang. Dit project wil basisscholen ondersteunen in de kwaliteitszorg voor hun zorgbeleid met betrekking tot fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.
Teamkracht! wil nagaan een school ondersteund kan worden bij het leren uit en in het vormen van een professionele leergemeenschap. Het onderzoek heeft aandacht voor de verbinding tussen de individuele professionaliseringsbehoeften van de leerkrachten en het pedagogisch project van de school.
De leidraad klimaateducatie wil onderwijsactoren houvast en inspiratie bieden betreffende klimaateducatie. De leidraad die tijdens dit project zal ontwikkeld worden, verduidelijkt welke klimaatinhouden en methodieken best worden ingezet om tot kwaliteitsvolle klimaateducatie te komen. De projectmedewerkers zullen via een uitgebreide science-based literatuurstudie en een iteratief en co-creatief designproces met alle stakeholders deze klimaatleidraad ontwikkelen.
De problematiek rond vroegtijdige schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond wordt aangepakt in een ESF project met Metropolia hogeschool (Helsinki) en de gemeente Karlstad (Zweden). Het project heeft tot doel om via (de ontwikkeling van) Serious Urban Games het vertrouwen in de school en samenleving bij deze doelgroep te versterken.
Vlaanderen neemt deel aan het internationaal vergelijkend onderzoek TIMSS in 2019. TIMSS Vlaanderen peilt naar het niveau van leerlingen op vlak van wiskunde en wetenschap in het vierde leerjaar basisonderwijs. De betrokken docenten van de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs aan Arteveldehogeschool zullen op basis van de resultaten tools ontwikkelen die leerkrachten ondersteunen bij hun wiskunde- en wetenschapsonderwijs.

In dit project wordt nagegaan hoe binnen de hogeschool Katholieke Dialoogschool voorgesteld wordt aan toekomstige leraren (expliciet) en een (katholieke) hogeschool die concepten kan realiseren in de praktijk (aandacht voor -levensbeschouwelijke- diversiteit in curriculum als hogeschoolcontext (bijv. pastoraal..)
Artevelde University of Applied Sciences joins its forces with six other universities to strengthen teachers competencies to teach all learners in an inclusive learning environment. Supported by the European Commission, the project will develop inspiring knowledge and professional learning materials for teachers and other educational professionals. It will also provide training and guidance for school leaders and guiding staff members in ten professional learning communities across the EU.
SCAFFOLD betekent ONDERSTEUNEN. Dit onderzoeksproject wil dus op basis van wetenschappelijk onderzoek een state-of-the-art ePortfolio ontwerpen dat studenten in de gezondheidszorg maximaal ondersteunt in hun competentiegroei.
Op zoek naar professionalisering die écht werkt voor leerlingenbegeleiders in het secundair onderwijs.
Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen. Maar wie ondersteunt hen? Dit prioritair nascholingsproject wil ondersteuners zo versterken dat zij op hun beurt ondersteuning in het hoogste karaat kunnen realiseren voor iedereen.

Pagina's

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden