Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Een projectmatig wetenschappelijk onderzoek in co-financiering naar online opvoedingsondersteuning, toegankelijk voor alle ouders.
Het project wil experimenteren met alternatieve vormen van (offline en online) preventie van politiek geweld bij sociaal vervreemde jongeren.
Vijftien Vlaamse organisaties konden met middelen van de Vlaamse Overheid een project ‘outreachend werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit’ opstarten.
De Arteveldehogeschool ondersteunt deze projecten via een lerend netwerk.
Monitoring, evaluatie en bijsturing van het project Bewegen op Verwijzing (i.s.m. stuurgroep Zorgregio Gent).
WOW’s staat voor ‘Wonderwel schakelen tussen Onderwijs en Welzijn’. Vanuit een streven naar een inclusieve samenleving, gaan steeds meer leerlingen met zorgnoden naar het reguliere onderwijs. Om het zorgtraject optimaal te laten verlopen, is een goede verwijzing en samenwerking tussen onderwijs en welzijn cruciaal.
Naar een evidence-based perinataal zorgpad voor kwetsbare zwangeren: ontwikkeling en validatie van kwaliteitsindicatoren

In dit onderzoek ontwikkelen we een instrument en bijhorende handleiding om participatieve processen bij het versterken van pedagogische kwaliteit te ondersteunen in de sector waar gewerkt wordt in teamverband met kinderen/jongeren.
Bouwen aan partnerschap met ouders en leerlingen in de eerste graad van het beroepssecundair onderwijs. 
De uitwerking van een ondersteuningsproduct voor professionals om familiegecentreerd te werken met families met kinderen met een beperking.
In dit onderzoek gaan we in gesprek met 12 Vlaamse ouders van kinderen met meervoudige beperkingen die op regelmatige basis in aanraking komen met ambulante kinderrevalidatie. Via diepte-interviews bevragen we ouders over hoe ze de samenwerking met en ondersteuning door professionals ervaren.