Bachelor na bachelor

Creatieve Therapie

88 studiepunten, Deeltijds, Werken en studeren combineren mogelijk, Campus Kantienberg

Danstherapie

Creatieve therapie is een therapievorm waarin een kunstzinnig medium wordt gebruikt. Danstherapeuten zetten dans als kunstvorm in binnen de therapie. Danstherapie neemt een speciale positie in ten aanzien van het lichaam. Voor danstherapeuten is het lichaam en in het bijzonder de bewegingen die met dit lichaam worden gemaakt het vertrekpunt, het werkmateriaal, het speelterrein,… binnen de therapie.

Danstherapie gebruikt de verschillende elementen van de dans: het inzetten van het lichaam (Body), het ruimtegebruik (Space), het lichaam vorm gegeven binnen de ruimte en tegenover de ander (Shape), en de intentie van de bewegingen (bijv. de mate waarin er spanning aanwezig is in het lichaam) (Effort). Effort vertelt ons iets over de emotionele drijfveren achter de beweging.

In de praktijk wordt danstherapie op verschillende manieren toegepast, afhankelijk van de aan de therapievorm toegewezen functie. De relatie tussen therapeut en cliënt staat centraal. Deze ontplooit zich binnen de dans. De psychotherapeutische stroming(en) van waaruit men vertrekt, geven het geheel mee vorm.

Methodieken en oriëntatie

Binnen de opleiding biedt de psychoanalyse een kader voor het werk van de danstherapeut. Men volgt er de logica van het specifieke van elke casus en niet die van een vooraf gegeven theorie aangaande het psychisch lijden. We stellen ons de vraag wat danstherapie zeer specifiek voor elke cliënt kan betekenen. Hier passen we onze methodiek op aan. We staan stil bij het lichaamsbeeld, de beleving van het lichaam, wat zich in de dans laat zien dat zeer eigen is voor deze persoon en hoe dit in de danstherapie kan evolueren. Hoe kan de therapeut de ruimte geven aan de cliënt om te herstellen, te vitaliseren of te stabiliseren binnen de danstherapie?

Binnen de opleiding kiezen we ervoor om methodieken centraal te zetten waarbinnen de relatie cliënt-therapeut centraal staat. De Chace-methodiek en authentic movement komen aan bod. De lichamelijke afstemming tussen cliënt en therapeut krijgt in deze methodieken een belangrijke plaats. Verder verhouden we ons tegenover de actuele ontwikkelingen binnen de danstherapie en internationaal onderzoek dat gebeurt binnen het vakgebied. Methodieken of technieken die meer gestuurd zijn vanuit een vast kader of protocol komen ook aan bod en belichten we vanuit bovenstaande visie.  

Jouw opleiding tot danstherapeut

Binnen de opleiding ontleden we de dans in haar deelaspecten en staan we stil bij  de therapeutische inzetbaarheid van elk onderdeel van de dans (body, space, shape en effort) en van de dans als geheel. We richten ons op het uitbreiden van voldoende vaardigheden om dans in te zetten in functie van wat een cliënt nodig heeft.

De mediumspecifieke vakken in het voortraject worden ‘mediumspecifiek handelen danstherapie basis’ genoemd en richten zich vooral op jouw ontwikkeling als persoon in relatie tot het medium dans. In deze lessen worden de methodieken aan den lijve ervaren en staan we stil bij de reflectie hierover. De vaardigheden in het medium worden gaandeweg uitgebreid.

In de lessen ‘mediumspecifiek handelen danstherapie verdieping’ oefen je jouw therapeutische vaardigheden. Je leert er danstherapeutische methodieken zelf toepassen. Op het einde van je opleiding kan je casusgericht een danstherapeutisch behandelplan beschrijven en uitvoeren.

Het opleidingsprogramma biedt een aantal ‘algemene’ vakken aan. Deze vakken krijgt iedere student creatieve therapie, los van het keuzetraject.  De mediumspecifieke vakken worden aangeboden in kleinere groep, naargelang het gekozen keuzetraject: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie of muziektherapie.

Het team moedigt je aan de  verschillende theoretische standpunten en werkwijzen te exploreren om zo een eigen doordachte visie op het danstherapeutisch handelen te ontwikkelen.

Om het keuzetraject danstherapie te kunnen starten, zijn een aantal vaardigheden vereist. Je hebt een affiniteit met dans als kunstvorm. Je volgde reeds voldoende dansles om zelf een eenvoudige choreografie in elkaar te kunnen steken. Je hebt een zekere draagkracht, van waar uit je kan gaan reflecteren over jouw eigen ervaringen in dans. Je houdt ervan om andere mensen te zien dansen, je bent hier in oplettend voor detail en je hebt inlevingsvermogen.

Jouw job 

Danstherapeuten zijn aan de slag binnen diverse werksettings. Binnen de verschillende settings maak je deel uit van een multidisciplinair team. Je kan ook zelfstandig aan de slag in een eigen praktijk. Tijdens de opleiding krijg je de kans om begeleiding te krijgen in het opstarten van een eigen praktijk.

Getuigenis van ex-studente Leen Titeca:

"Acht jaar geleden vroeg een collega mij of ik geen zin had een vervolgopleiding creatieve therapie te volgen. Op dat moment werkte ik reeds vijf jaar als psychomotorisch therapeut in het Psychiatrisch centrum Caritas te Melle. Vanuit mijn passie voor de klassieke dans sprak het medium creatieve dans- en bewegingstherapie mij erg aan en zo startte ik, zonder het goed en wel te beseffen, een nieuwe carrière op de schoolbanken.

Tot op de dag van vandaag ben ik heel gelukkig dat ik toen deze keuze heb gemaakt. Deze opleiding heeft er namelijk niet alleen voor gezorgd dat ik een betere therapeut en goed opgeleid danstherapeut ben geworden, maar het heeft mij ook tot een meer zelfzeker en creatief persoon gemaakt. Twee jaar geleden startte ik een eigen praktijk op voor lichaamsgerichte therapie ‘De spiegeltent’ genaamd . Dit was voor mij een enorme uitdaging en ik ben er van overtuigd dat ik deze stap nooit had durven zetten zonder de inzichten die de bachelor na bachelor opleiding creatieve therapie me bijbracht. Ik ben hen hier heel erg dankbaar voor."

 

 

 

 

 

 

Word jij student aan Arteveldehogeschool?

Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze?

Hou mij op de hoogte

Wil je graag in contact blijven met onze hogeschool?

Via onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven en andere samenwerkingen zorgen we voor een duurzame en nauwe relatie met het werkveld. Wil je graag dat we jou ook op de hoogte houden van onze werking en initiatieven?

Ik wil graag geïnformeerd worden