Muziektherapie

De creatieve muziektherapie is een ervaringsgerichte therapie waarin het medium muziek in al zijn facetten centraal staat. Muziek heeft een plaats in ons leven, kan uitnodigen tot bewegen, kan structuur bieden, kan ons diep raken en met de ander verbinden. Het is een krachtig uitdrukkingsmiddel en door haar aard therapeutisch inzetbaar.

Binnen de opleiding ontleden we de muziek in haar deelaspecten en staan we stil bij  de therapeutische inzetbaarheid van elk onderdeel (ritme, melodie, tempo, harmonie, timbre) en van de muziek als geheel. We richten ons op het aanreiken van voldoende expertise om muziek in te zetten in functie van wat een cliënt nodig heeft.

Methodieken

Volgende technieken komen aan bod : Improvisatorische technieken van Bruscia, contactmodi van Schumacher, muzikale identiteit volgens Benenzon, het gebruik van de stem volgens Diane Austin, de componententheorie van Hegi, liedbegeleiding, …

Binnen de lessen mediumspecifiek handelen leren we in de eerste plaats de logica van de casus lezen via de klank en de muziek die de cliënt binnen brengt.

Jouw opleiding tot muziektherapeut

Binnen de het opleidingsprogramma kun je zien dat een aantal ‘algemene’ vakken worden aangeboden, deze vakken krijgt iedere student creatieve therapie, los van het keuzetraject.  De mediumspecifieke vakken worden aangeboden in kleinere groep, naargelang het gekozen keuzetraject: beeldende, therapie, danstherapie, dramatherapie of muziektherapie.

De mediumspecifieke vakken in het voortraject worden ‘mediumspecifiek handelen muziektherapie basis’ genoemd en richten zich vooral op jouw ontwikkeling als persoon, in het kader van jouw opleiding tot muziektherapeut. In deze lessen worden de methodieken aan den lijve ervaren en staan we stil bij de reflectie hierover. De vaardigheden in het medium worden gaandeweg uitgebreid.

In de lessen ‘mediumspecifiek handelen muziektherapie verdieping’ oefen je jouw therapeutische vaardigheden. Je leert er muziektherapeutische methodieken zelf toepassen.

Oriëntatie vanuit de psychoanalyse

De lacaniaanse psychoanalyse biedt een diagnostisch en therapeutisch kader waarbij van het unieke van elke mens wordt uitgegaan. Dit heeft een aantal consequenties. Op diagnostisch vlak heeft men kennis van de door de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders beschreven psychische ziektebeelden, maar vanuit lacaniaans oogpunt is de plaats en functie die een bepaalde stoornis of aandoening in de individuele psychische economie inneemt belangrijker dan wat als weg te werken stoornis of aandoening wordt ervaren.

Dit heeft als gevolg dat de creatief therapeut niet grijpt naar objectiverende labels, maar het unieke van elk mensenleven in het medium tot uitdrukking laat komen. Men volgt er de logica van de casus, en niet die van een vooraf gegeven theorie aangaande het psychisch lijden. Dit bepaalt mee de doelen die men zich binnen de creatief-therapeutische setting kan stellen en zal ook de eigen positie en het ingrijpen als therapeut oriënteren.

(uit: de visietekst van de opleiding)

Jouw job

Muziektherapeuten zijn aan de slag binnen diverse werksettings. Binnen de verschillende settings maak je deel uit van een multidisciplinair team. Je kan ook zelfstandig aan de slag in een eigen praktijk. Tijdens de opleiding krijg je de kans om begeleiding te krijgen in het opstarten van een eigen praktijk.

  • Getuigenis van ex-studente Kelly De Brabanter:

Tijdens mijn stage als klinisch psycholoog raakte ik geboeid door muziektherapie en besloot om deze therapievorm in mijn eindproef te onderzoeken. Doorheen dit proces vond ik mijn weg naar de Arteveldehogeschool en besloot om muziektherapie te gaan studeren. Ik was tot dan toe al heel mijn leven bezig geweest met muziek, maar nu kon ik hier ook in mijn beroep als therapeut mee aan de slag!

Tijdens de opleiding vond ik enorm veel inspiratie in verschillende lesonderdelen, maar ook voornamelijk in de praktijkvakken. Ik gebruikte het verbale als medium gedurende mijn vorige studie, maar werd nu in het non-verbale therapeutische werk geïntroduceerd. Naast het fine-tunen van therapeutische vaardigheden en het werken met verschillende doelgroepen, leerde ik ook muziek aan te wenden op een nieuwe creatieve manier, en hoe je via muzikale weg verbinding kan maken met mensen. Ik ervoer hoe het was om voor een groep te staan en hoe om te gaan met groepsdynamieken. Tot op vandaag zijn dit vaardigheden die ik nog dagelijks gebruik en verder ontwikkel in mijn werk als muziektherapeute in een psychiatrisch ziekenhuis en in mijn ambulante praktijk voor muziektherapie.

  • Interview met Isolde Van der Goten muziektherapeute en winnaar van de bachelorproefprijs 2016-2017:

Dit jaar studeerde Isolde Van der Goten af in de opleiding Muziektherapie aan Arteveldehogeschool Gent nadat ze al een diploma op zak had voor Muzikale Vorming op de Hogeschool Gent en aan het Muziekconservatorium Gent studeerde voor klarinet.

"De initiële trigger om aan de opleiding Muziektherapie te  beginnen, was mijn twee jaar jongere nichtje. Zij had een combinatie van diverse handicaps en communiceren was onmogelijk. De enige manier om contact te maken, was via de muziektherapie in de instelling waar ze verbleef. De verhalen van mijn tante hierover hebben me diep ontroerd. " 

Lees het volledige interview