Profiel van de opleidingsschool

De directie

De directie als vertegenwoordiger van de opleidingsschool

 • De school kiest beleidsmatig voor mentoraat en duidt een mentor aan voor de student
 • De school creëert leerkansen afgestemd op de leerbehoeften van de student en de doelen van de opleiding
 • De school deelt haar expertise m.b.t. onderwijs aan kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften
 • De school stelt de nodige materiële voorzieningen ter beschikking van de student
 • De school overlegt met de opleiding in geval van een vraag tot tijdelijke tewerkstelling van de student
 • De school staat open voor vernieuwing
 • Het schoolteam werkt mee aan de creatie van een leercontext voor de student en is op de hoogte van het partnerschap met de hogeschool

De directie als partner van de student in het duaal traject

 • Voert een kennismakingsgesprek met de student en stelt de student voor aan het schoolteam
 • Ondertekent het raamcontract, vult de risicoanalyse in het kader van het gezondheidstoezicht voor de student in en sluit indien nodig een vrijwilligersverzekering af
 • Neem actief deel aan de directiebijeenkomsten en volgt de verslagen op
 • Neemt deel aan de tussentijdse evaluatie

De directie als partner van mentor in het duaal traject

 • Voorziet dat een wekelijks begeleidingsgesprek ingebouwd is in het uurrooster van de mentor
 • Zorgt er voor dat de mentor de twee jaar durende mentorenopleiding, de mentorenbijeenkomsten en zo mogelijk ook de mondelinge presentaties door de studenten op de hogeschool kan bijwonen

De mentor

De mentor als professional

 • Heeft minstens 5 jaar ervaring in gewoon onderwijs
 • Is bereid op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in het onderwijs

De mentor als coach van de student

 • Bewaakt de positie van de student in de school o.a. het invullen van de praktijk in de lijn van de verwachtingen op basis van gelijkwaardigheid en veiligheid
 • Is bereid om communicatievaardigheden te ontwikkelen en in te zetten om de student te begeleiden
 • Is bereid om didactische en pedagogische competenties door te geven aan de student
 • Waarborgt individuele begeleiding aan de student: de mentor heeft wekelijks een begeleidingsgesprek op een vast moment met de student en is bereid om persoonlijke feedback te geven met oog voor de totale persoon van de student
 • Ondersteunt de student bij het invullen en realiseren van de wekelijkse praktijk volgens het duale weekschema

De mentor als medeopleider

 • Volgt de startavond en een mentorenopleiding in de hogeschool
 • Is bereid om de gratis vorming tot mentor-coach te volgen
 • Staat open voor blijvende zelfreflectie en collegiale uitwisseling o.a. via de jaarlijkse terugkomdagen en een slotbijeenkomst
 • Ondersteunt de visie van de opleiding als het gaat om onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Ondersteunt de student in zijn praktijkopdrachten in functie van de beoordelingstaken
 • Bewaakt en draagt bij tot een constructieve communicatie tussen de opleidingsschool en de hogeschool in het belang van het leerproces van de student
 • Werkt actief mee aan de realisatie van opleidingsonderdelen o.a. medewerking aan de good practice, de praktijkaanvulling en de bachelorproef.
 • Onderschrijft de visie van de opleiding op duaal onderwijs, waarin praktijk ingebed is in elk opleidingsonderdeel en dus niet apart beoordeeld wordt.