Toelatingsvoorwaarden

Je hebt een bachelor-of masterdiploma

Je vorige bachelor- of masteropleiding nog niet helemaal afgerond?

In bepaalde gevallen mag je al (deels) starten in deze opleiding. Neem contact op met de trajectbeheerder.

Praktijkvoorwaarden deeltijds traject: 

Werk je in een school voor gewoon onderwijs? Dan zet je je job in als praktijk voor de opleiding.

Werk je als ondersteuner? Dan realiseer je gedurende gemiddeld 7 lesuren per week praktijk in een school voor gewoon onderwijs.

Werk je (nog) niet in een school voor gewoon onderwijs? Dan realiseer je praktijk als vrijwilliger in een school voor gewoon onderwijs naar keuze gedurende gemiddeld 7 lesuren per week.

De opleiding voorziet daarnaast kansen om  te verdiepen en te verbreden in andere (internationale) praktijkcontexten.

Bewijs van pedagogische bekwaamheid

Wil je les geven in het secundair onderwijs?

Je kunt de opleiding combineren met de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs. Heb je een bachelor- of masterdiploma, dan voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden.  Heb je een licentiaatsdiploma, dan kan je voorlopig nog niet inschrijven in de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs.  Een voorstel voor de licentiaten ligt reeds op tafel maar kan pas uitgevoerd worden na een definitieve beslissing van de overheid.  

Om dit traject te kunnen opnemen, moet je als student binnen de banaba-opleiding werkplekleren realiseren in het (buiten)gewoon secundair onderwijs. Enkel als aan deze voorwaarde voldaan is, kan je de voorgestelde vrijstellingen krijgen.

Op basis van de behaalde competenties in de banaba-opleiding krijg je volgende vrijstellingen binnen de verkorte educatieve bachelor in het secundair onderwijs:

  • Jongen en ontwikkeling (3 stp)
  • Leren met zorg (3 stp)
  • Communiceren (3 stp)
  • Samenwerken (3 stp)
  • Atelier: mijn leraarschap (3stp)
  • Atelier: grootstedelijke context (3 stp)
  • Atelier: leraar in dialoog (3 stp)
  • Atelier: partners in leren (3 stp)
  • Stage 1 (3 stp)
  • Keuzeolod (3 stp)

Deze vrijstellingen worden definitief toegekend na het behalen van het banaba-diploma. 

Meer informatie over de combinatie van de opleiding met dit traject vind je hier. 

Wil je les geven in het lager of kleuteronderwijs?

Dat kan momenteel enkel met een diploma van de opleiding Bachelor in het onderwijs: lager of kleuteronderwijs.

Deze opleiding volgen via afstandsonderwijs of een examencontract? 

Wij hebben geen traject in afstandsonderwijs en ook een examencontract is niet mogelijk.

Kan ik vrijstellingen krijgen? 

De opleiding bouwt verder op de competenties die je hebt verworven in je vooropleiding. Dit betekent dat de opleiding op regelmatige basis overlegt met de collega’s uit deze opleidingen om het programma af te stemmen. We streven naar een verdieping en verbreding van deze competenties.

Indien je in je vooropleiding bepaalde keuzevakken of –stages hebt gevolgd die rechtstreeks te maken hebben met de inhouden uit deze opleiding, dan kom je mogelijks in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK’s). EVK’s zijn creditbewijzen, getuigschriften of binnen- of buitenlandse studiebewijzen die aangeven dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen.

Ben je in het bezit van een masterdiploma orthopedagogiek, psychologie, logopedie, educatieve studies en realiseerde je een aansluitende stage van minimum 100u in een gewone school? Dan verwerf je een vrijstelling voor lerend netwerk 2. Neem contact op met de trajectbeheerder om dit te formaliseren. 

Vrijstellingen kan je vanaf komend academiejaar digitaal aanvragen. 

Verder studeren? 

Wil je na deze opleiding de bachelor-na-bachelor in het onderwijs: Buitengewoon onderwijs volgen of omgekeerd? Dat is mogelijk via een geïndividualiseerd traject. Je bent dan voor ongeveer de helft van het traject vrijgesteld.