Iets voor jou?

Wat is schoolontwikkeling?

Schoolontwikkeling slaat op veranderingsprocessen binnen een school of scholengemeenschap.
Wat een ‘Change Manager’ doet in de bedrijfswereld, doet een schoolontwikkelaar in het onderwijs. Schoolontwikkelaars versterken het groeivermogen van scholen, vertrekken vanuit kracht en werken aan duurzame ontwikkeling. Met deze opleiding specialiseer je jezelf in het begeleiden van processen van schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing. 

Waarom kiezen voor deze opleiding? 

"Leren plannen op termijn en geduldig volharden tot je doel bereikt is en alle collega’s ‘mee’ zijn. Of: leren om je visie te verduidelijken en die helder te communiceren aan je collega’s. Dat vraagt heel andere competenties dan lesgeven aan kinderen."

Anne Rasschaert (zorgcoördinator, beleidsondersteuner en oud-student) 

"In deze opleiding heb ik geleerd:

 • hoe belangrijk het is om als schoolontwikkelaar te luisteren naar de vragen en behoeften van collega’s, directie, ouders en de leerlingen; 
 • dat veranderen en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; 
 • dat het als schoolontwikkelaar belangrijk is om een omgeving te creëren waarin collectief leren mogelijk is; 
 • dat leren van elkaar bepalend is voor een duurzame schoolontwikkeling; 
 • dat processen van schoolontwikkeling tijd en geduld vragen; 
 • dat je als school voortdurend bijleert en ontwikkelt en
 • dat een schoolontwikkelaar daarbij een begeleidende en ondersteunende rol kan innemen."

​Als pas afgestudeerde ben je in staat om:

 • De resultaten van het onderwijs in een school te onderzoeken, te evalueren en af te wegen tegenover alternatieven
 • Het professionaliseringsbeleid te coördineren
 • Collega’s te coachen in hun onderwijsaanpak 

Concreet: 

Stel: een school wil overstappen van een jaarklassensysteem naar een graadklassensysteem. De schoolontwikkelaar de mogelijkheden, overlegt met de directie en ondersteunt het veranderingsproces vanuit een wetenschappelijke achtergrond.

Bovenstaande case is uiteraard slechts een voorbeeld.
Hieronder een kleine greep uit de potentiële to do’s van een schoolontwikkelaar:

 • uitbouw van een degelijke aanvangsbegeleiding van nieuwe medewerkers;
 • ontwerp en uitwerking van een Teacher Survival Kit;
 • invoering van digitale borden;
 • creatie van een ondersteunend netwerk tussen mentoren;
 • overstap van puntenrapporten naar procesevaluatie;
 • uitschrijven en gezamenlijk uitdragen van de visie van een school;
 • digitaliseren van handelingsplannen;
 • opstellen van een zorgbeleidsplan;
 • invoeren van een nieuwe taalmethode;
 • integratie van creatief schrijven;
 • uitstippelen van trajecten voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie;
 • implementatie van handelingsgericht werken in de klas;
 • uniformiseren van gedragsafspraken op de speelplaats;
 • de speelplaats omvormen tot een echt aantrekkelijke plaats om te spelen;
 • opstellen van een eigen professionaliseringsbeleidsplan;
 • nagaan hoe ouders betrokken kunnen worden;

Meer informatie over de competenties op meso-, macro- en microniveau kan je hier vinden.