Veelgestelde vragen Engels

FAQ Engels

Moet ik voorkennis hebben?

Een taal leer je niet alleen door lessen te volgen en examens voor te bereiden. Een taal leer je in de eerste plaats door er veel mee in contact te komen. De mate van vertrouwdheid met de Engelse taal is dus een van de factoren die je slaagkansen vergroten.

Interesse, motivatie en werklust zijn wel belangrijke troeven om te slagen als je slechts één uur Engels in het secundair onderwijs hebt gevolgd. Heb je geen Engels gehad in je vooropleiding? Een nauwgezette opvolging en extra inspanningen zijn nodig om de hoeveelheid nieuwe leerstof te verwerken.

Welke leerstof behandelen we in de vakstudie?

De leerstof waarvoor je bevoegd bent als toekomstige leraar - in de eerste graad, de tweede graad van het aso, tso en bso en de derde graad in het bso - is het uitgangspunt.

Daarnaast behandelen we leerstof die je verdiept en die onmiddellijk in verband staat met wat je moet kennen om een goede leraar Engels te worden.

Bestaat het vak Engels dan uit ‘deelvakken’?

Neen, want het leren van een taal vraagt een totaalaanpak. De leerstof is wel opgedeeld in een aantal onderdelen: taalstudie, grammatica, woordenschat, fonetica en spelling en cultuurstudie. Die behandelen we afzonderlijk tijdens de lessen.

Wat is vakdidactiek Engels?

In vakdidactiek Engels komen de specifieke eigenheden aan bod om een vak als Engels aantrekkelijk, efficiënt en doelgericht te onderwijzen. We vertrekken vanuit de leerplannen en kijken ook naar wat binnen de hedendaagse vreemdetalendidactiek aan de gang is.

Welke vaardigheden komen in het vak Engels aan bod?

Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn een rode draad doorheen de opleiding en worden tijdens de lessen in de mate van het mogelijke ingeoefend.

Daarnaast verwachten we dat je op eigen kracht je vaardigheden ontplooit en bijschaaft. Voor de eerder kennisgerichte onderdelen (grammatica, cultuurstudie …) leggen we de klemtoon op je inzichtelijke denkvermogen. Je moet de leerinhouden begrijpen, concretiseren en vertalen naar het niveau van leerlingen uit het secundair onderwijs.

Hoe worden vakstudie Engels en vakdidactiek Engels geëvalueerd?

We passen verschillende evaluatievormen toe: schriftelijke examens, werkstukken en permanente evaluatie. Je krijgt op regelmatige basis feedback om je leerproces te stimuleren.

Moet ik veel lezen?

Toch wel. Een aanzienlijk deel van de studiebelasting gaat naar het zelfstandig inoefenen van vaardigheden, aangestuurd door leesopdrachten, voorbereidingstaken en zelfstudieopdrachten. Engelstalige literatuur (zowel fictie als non-fictie) is dus een constante doorheen je opleiding.

Zijn er buitenlandse ervaringen als ik kies voor Engels?

Zoals alle studenten kan je je aanmelden om op buitenlandse stage te gaan tijdens je afsluitende stageperiode. Aangezien meertaligheid een van de selectiecriteria is, heb je als student Engels wel een streepje voor.