FAQ bachelor secundair onderwijs

Wat is het verschil met het secundair onderwijs?

Je moet zelfstandiger werken.
De opleiding verwacht dat je op een actieve en zelfstandige manier je studies aanpakt. Bovendien zal je merken dat het tempo in de lessen hoog ligt en dat je heel wat meer leerstof op korte tijd moet verwerken. Je moet meer dan in het secundair onderwijs je taken en opdrachten goed plannen. Niet alle leerstof verwerf je via contactonderwijs. Dit betekent zeker niet dat je aan je lot wordt overgelaten! Je wordt hierin begeleid door de docenten en indien nodig ook door de leercoach.

Je wordt als een volwassene benaderd.
Bij inschrijving in de opleiding sluit je een contract af met de hogeschool. Dit betekent dat je ouders in principe niet meer worden aangesproken maar dat je zelf het initiatief neemt om contact op te nemen met medewerkers van de opleiding, dat jij je rapporten raadpleegt ...

Het academiejaar wordt opgedeeld in 2 semesters.
Het academiejaar wordt opgedeeld in 2 semesters, met op het einde van elk semester een examenperiode. De opleidingsonderdelen van het 1ste semester lopen niet door in het 2de semester maar worden in januari afgerond met een examen. In het 2de semester wordt dan gestart met andere opleidingsonderdelen. Daarnaast zijn er ook jaaropleidingsonderdelen die over beide semesters lopen en gequoteerd worden op het einde van het 2de semester. De 2de examenkans vindt plaats in augustus/september.

Je wordt competentiegericht beoordeeld en gequoteerd.
Bij de quotering van opleidingsonderdelen wordt vertrokken van competenties. Haal je de competenties niet, dan ben je niet geslaagd en krijg je een quotering lager dan 10.
Een 10/20 betekent dat je voor het opleidingsonderdeel geslaagd bent en competent bent bevonden (niet dat je de helft van de leerstof beheerst). Je verwerft voor deze opleidingsonderdelen een creditbewijs.
Tijdens de 2de examenkans moet je de opleidingsonderdelen waarvoor je minder dan 10 behaalde, hernemen.

Je hebt grotere lesblokken en een flexibel uurrooster.
In tegenstelling tot het secundair onderwijs, heb je in de opleiding Educatieve bachelor secundair onderwijs grotere lesblokken van meestal 4 uur. Het gebeurt ook dat lesblokken niet altijd mooi op elkaar aansluiten en dat je hiervoor zogenaamde 'springuren' hebt of eens een halve dag lesvrij bent. De springuren kunnen als werk- en overlegmomenten gebruikt worden. Daarbij kan je gebruik maken van de studieruimte en de computers in de mediatheek van campus Kattenberg.

Je krijgt opleidingsberichten hoofdzakelijk via het studentenportaal en Arteveldemail.
In de opleiding wordt hoofdzakelijk via een elektronische weg (digitale leeromgeving en Arteveldemail) gecommuniceerd. De elektronische leeromgeving is de plaats waar je opdrachten en materiaal uit de lessen terugvindt. Je vindt er dagelijks ook belangrijke opleidingsberichten en berichten van docenten terug.
Daarnaast maken docenten en medewerkers ook gebruik van communicatie via e-mail. Er wordt dan ook verwacht dat je dagelijks de elektronische leeromgeving en je mailbox consulteert.

Hoe duur is deze opleiding?

Inschrijvingsgeld

Klik hier
 

Kost per onderwijsvak/ondersteunend vak
Bij het inschrijvingsgeld moet je ook de kosten voor het studiemateriaal en eventueel de kledij voor bepaalde onderwijsvakken rekenen.
In de opleiding werd per ondersteunend vak en onderwijsvak een fiche ontwikkeld waar een schatting werd gemaakt van de kosten.

Financiële ondersteuning
Financiële zorgen mogen zeker geen hinderpaal zijn om de opleiding te starten. Voor meer informatie over een studietoelage van de Vlaamse Overheid, een voorschot op een studietoelage, een vermindering van je inschrijvingsgeld kan je terecht bij onze studentenvoorzieningen (STUVO).

Daarnaast heeft STUVO ook een eigen aanbod: een toelage (een beurs op maat), een kottoelage, steun bij therapiekosten en trainingen (omgaan met uitstelgedrag, faalangst en liever assertiever), ondersteuning internationalisering, steun bij aankoop duurzaam studiemateriaal (laptop, kappersset, muziekinstrument ... ), steun bij specifieke onderwijsbehoeften (logopedie, expressie, muziek), renteloze studieleningen.

Naast financiële ondersteuning kan je bij de medewerkers van STUVO terecht voor een ruimer pakket van studentenvoorzieningen. Ze bieden informatie, advies en ondersteuning op vlak van emotionele en relationele zorgen, het studentenstatuut en sociaaljuridische vragen, studentenhuisvesting, mobiliteit, sport en cultuur ... Hun motto: gelijke kansen voor elke student!

De gezichten van STUVO op jouw campus?
Ellen Deblander en Lien Segers. Tijdens de inloopuren kun je bij hen binnenspringen met allerlei vragen. Om voldoende zorg en rust te kunnen bieden voor een vertrouwelijk gesprek of een complexere vraag, maak je best een afspraak: ellen.deblander@arteveldehs.be of lien.segers@arteveldehs.be of 09 234 80 30. Inloopuren: maandag tot donderdag van 13.00u-15.00u.

Hoe ziet mijn lessenrooster er uit?

Je persoonlijk lessenrooster kan je raadplegen via de elektronische leeromgeving bij de start van het academiejaar. Klik hier voor een overzicht van je vakken.

Waar vinden de lessen plaats?

Iedere student krijgt les op campus Kattenberg. Studenten die kiezen voor muzikale opvoeding, plastische opvoeding of project kunstvakken hebben ook (praktische) lessen op campus Goudstraat.
Studenten die kiezen voor lichamelijke opvoeding en/of bewegingsrecreatie hebben sportlessen op campus Watersportbaan .

Ik heb een functiebeperking. Op welke faciliteiten kan ik een beroep doen?

Elke student verdient de kans om het beste uit zichzelf te halen. Daarom ondersteunt  Arteveldehogeschool bepaalde studentengroepen via de toekenning van een bijzonder statuut (zie studiecontract Arteveldehogeschool).
Studenten met een functiebeperking kunnen zo faciliteiten aanvragen om mogelijke hindernissen in het studietraject op te vangen, op vlak van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten.

Faciliteiten op vlak van onderwijs- en leeractiviteiten hebben betrekking op het volgen van les, studiemateriaal, taken, opdrachten, bachelorproef en stages; kortom het volledige studietraject en - programma.
Faciliteiten op vlak van evaluatietechnieken hebben betrekking tot de vorm, het verplaatsen en het spreiden van examens.

Elke situatie is uniek en kan om een andere oplossing vragen voor de specifieke onderwijs - en examensituatie. Daarom kent Arteveldehogeschool altijd faciliteiten toe op maat van de student en in samenspraak met de diversiteitscoach en de opleidingsdirecteur.

Klik hier voor meer info en om je bijzonder statuut aan te vragen.