Veelgestelde vragen islamitische godsdienst

Moet ik moslim zijn om islamitische godsdienst te volgen of het diploma te halen?

Neen. Iedereen die geïnteresseerd is in en openstaat voor islamitische godsdienst, kan zich inschrijven en het diploma halen. Er zijn geen specifieke instroomeisen.

Wil je na het behalen van je diploma ook effectief lesgeven in islamitische godsdienst? Dan kan je het mandaataanvragen bij de inspecteur-adviseur. Om dat te krijgen, moet je wel moslim zijn en open en respectvol met andere levensbeschouwingen omgaan.

Moet ik Arabisch kennen om islamitische godsdienst te volgen?

Neen, dat hoeft niet. De onderwijsvakken worden volledig in het Nederlands gegeven.

Wat zijn de inhouden van islamitische godsdienst?

Je krijgt de volgende vakken:

  • Islamitische visie op het leven
  • Het leven van de profeet Mohammed
  • Koranwetenschappen
  • Rituele aanbiddingen
  • Wereld Religieus

Je krijgt vijf semesters vakstudie islamitische godsdienst: daarin komen de vakinhouden aan bod, goed voor in totaal 24 studiepunten. In het derde semester (het eerste van het tweede jaar) krijg je ook voor drie studiepunten vakdidactiek: hoe onderwijs je islamitische godsdienst?

In het vierde en vijfde semester werk je een vakproject islamitische godsdienst uit onder leiding van je docent, goed voor telkens zes studiepunten.

In het eerste en tweede semester heb je een jaaropleidingsonderdeel praktijk islamitische godsdienst (zes studiepunten) waarin je vakdidactiek krijgt en je eerste stappen zet in het leren lesgeven. Dat gebeurt op de campus aan medestudenten.

In het derde en vierde semester heb je telkens vier weken praktijk, waarvan twee keer die weken stage op een stageschool (zes studiepunten). De docent islamitische godsdienst begeleidt je.

Moet ik de Koran uit het hoofd leren?

In je laatste jaar moet je het laatste gedeelte van de Koran uit het hoofd leren en de betekenis begrijpen. Welk deel je precies moet beheersen, krijg je te horen bij het begin van je opleiding.

Waar kan ik terecht met het diploma leraar islamitische godsdienst? Welke mogelijkheden zijn er op de arbeidsmarkt?

Er is in sommige regio's van Vlaanderen een groot tekort aan leerkrachten islamitische godsdienst. Het diploma geeft lesbevoegdheid in de eerste graad A en B, de tweede graad van het aso, tso, kso en bso en in de derde graad van het bso.

Kan ik islamitische godsdienst als enig onderwijsvak volgen?

Neen, dat is niet mogelijk. Naast islamitische godsdienst moet je nog een ander onderwijsvak volgen. Als je op basis van een diploma secundair onderwijs wil inschrijven, moet je steeds twee onderwijsvakken volgen om het diploma te halen.

Op basis van een bachelor- of masterdiploma met een (specifieke) lerarenopleiding is het wel mogelijk om islamitische godsdienst als enig vak op te nemen.

Met welke vakken kan ik islamitische godsdienst combineren?

Je kan islamitische godsdienst combineren met aardrijkskunde, bewegingsrecreatie, bio-esthetiek, economie, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, handel-burotica, Latijn, lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, Nederlands, project algemene vakken, plastische opvoeding, techniek, voeding-verzorging en wiskunde.

Ik heb al een bachelordiploma in het onderwijs. Kan ik islamitische godsdienst als derde onderwijsvak volgen?

Dat kan, maar voorlopig alleen over een periode van drie jaar. Vanaf academiejaar 2017-2018 kan het in twee jaar, vanaf 2018-2019 in één jaar.

Hoe komt het dat een katholieke hogeschool een onderwijsvak als islamitische godsdienst aanbiedt? Krijgen studenten die kiezen voor katholieke godsdienst ook islamitische godsdienst en omgekeerd? 

De Arteveldehogeschool biedt zowel katholieke godsdienst als islamitische godsdienst aan als onderwijsvak. De hogeschool vindt het namelijk belangrijk om jongeren te vormen en te ondersteunen in hun zoektocht naar hun levensbeschouwelijke identiteit, welke die ook is.

We vinden het ook belangrijk dat de lerarenopleiding een afspiegeling is van de multiculturele maatschappij waarin we leven. Leraren moeten in staat zijn hun leerlingen openheid en respect voor andere religies aan te leren.

De Arteveldehogeschool onderschrijft en werkt actief mee aan de idee van de interreligieuze dialoog, die alle netten als uitgangspunt hanteren in hun scholen. De studenten die kiezen voor het onderwijsvak islamitische godsdienst, worden gevormd als leraar islamitische godsdienst en krijgen vakinhouden die daarbij aansluiten.

Wie kiest voor het onderwijsvak katholieke godsdienst, wordt gevormd tot leraar katholieke godsdienst en krijgt vakinhouden die daarbij aansluiten. Voor alle onderwijsvakken is specifieke vakdidactiek en stage voorzien.

Er is één opleidingsonderdeel waar beide studentengroepen en docenten elkaar ontmoeten om elkaars referentiekaders te verkennen: religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL). Alle studenten van de opleiding, ongeacht welke onderwijsvakken ze kozen, krijgen het vak. Daarin komen o.a. krachtlijnen aan bod van andere (wereld)religies en levensbeschouwingen en de groei naar een levensbeschouwelijke identiteit.

In welke scholen loop ik als student islamitische godsdienst stage? Moet ik zelf stagescholen zoeken?

De opleiding organiseert de stages in samenwerking met de inspecteur-adviseur islamitische godsdienst.

Voorziet de opleiding in ondersteuning als ik problemen ervaar in mijn studietraject of persoonlijke levenssfeer?

De opleiding biedt een uitgebreid aanbod aan ondersteuning en begeleiding, zoals leercoaching, trajectcoaching, diversiteitscoaching ... Ook voor persoonlijke vragen en problemen bieden we via de dienst studentenvoorzieningen (Stuvo) ondersteuning op jouw vraag.

Voor vragen specifiek rond de islam werken we samen met de inspecteur-adviseurs islamitische godsdienst.

Is er een plaats op de campus om te bidden?

Ja, er is een stille ruimte voorzien waar studenten kunnen bidden en bezinnen.

 

Kan ik als studente islamitische godsdienst een hoofddoek dragen?

In de hogeschool is dat geen enkel probleem: we respecteren de culturele en religieuze achtergrond van onze studenten.

Alleen als er een veiligheidsprobleem kan meespelen - bijvoorbeeld bij sommige sporten als je ook hebt gekozen voor lichamelijke opvoeding -, kunnen we in overleg vragen om je hoofddoek niet te dragen.

Voor je stage in secundaire scholen bespreken we dat vooraf met de betrokken directies en krijgen we ondersteuning van de inspecteurs islamitische godsdienst.