Bedrijfsorganisatie

Een leraar bedrijfsorganisatie moet zijn leerlingen de leerinhouden laten ontdekken en analyseren aan de hand van concrete situaties. Hij begeleidt zijn leerlingen dan ook in het leren structureren, plannen, organiseren en uitvoeren van taken enhet inoefenen van vaardigheden. 

Onze aanpak

Tijdens de opleiding verdiep je je in de ondernemingsactiviteiten: office and retail, marketing, logistiek, business support en boekhouding. Ook juridische aspecten, softwarepakketten voor de verwerking van de documentenstroom en de boekhouding en andere ICT-toepassingen komen aan bod.

Nadat je de opleiding voltooid hebt, ben je geen gespecialiseerde accountant of fiscalist. De kennis van handel en ICT-toepassingen, in combinatie met je communicatieve en relationele vaardigheden, maakt van jou wel een competitieve kandidaat voor het onderwijs of bedrijfsleven.

Intensieve begeleiding primeert. Je leerproces verloopt grotendeels via sterk begeleid contactonderwijs, vaak in kleine groepen. Naarmate de opleiding vordert, verhoogt je eigen inbreng en verschuift de klemtoon naar zelfregulerend leren.

Interesse over het reilen en zeilen van het onderwijsvak bedrijfsorganisatie? Check onze Facebookpagina!

FAQ Bedrijfsorganisatie

Moet ik voorkennis hebben?

Neen. We behandelen alle onderdelen van de leerinhouden bedrijfsorganisatie alsof je die in het middelbaar onderwijs niet hebt gezien. Interesse, motivatie en werklust zijn de belangrijkste troeven om te slagen. Dat geldt ook voor studenten die al een economische opleiding gevolgd hebben.

Welke leerstof wordt vooral behandeld in de vakstudie?

De leerstof waarvoor je bevoegd bent als toekomstige leraar komt in eerste instantie aan bod.

Daarnaast worden ook andere bedrijfseconomische topics uitgediept zodat je over voldoende achtergrondinformatie beschikt om de economische actualiteit te kunnen volgen, een vereiste voor een goede leraar bedrijfsorganisatie.

Het accent ligt op de leerstof die wordt gegeven in het tso en bso, waaronder boekhouden, computerboekhouden, software voor het beheersen van de documentenstroom, business-supporttoepassingen, werken in een virtuele kantooromgeving …

Bestaat het vak bedrijfsorganisatie uit ‘deelvakken’?

Neen. Bedrijfsorganisatie is één vak waarbinnen wel verschillende modules bestaan.

Wat is vakdidactiek bedrijfsorganisatie?

In vakdidactiek bedrijfsorganisatie leer je hoe je je lessen moet voorbereiden en aanpakken om het vak aantrekkelijk te onderwijzen. Je leert onder meer de actualiteit integreren op een gestructureerde manier.

Je leert ook werken met softwarepakketten om die in je lessen te integreren. Je ontdekt hoe leerlingen gericht op het internet informatie kunnen opzoeken, verwerken en grafisch voorstellen. Ten slotte leer je leuke uitstappen maken en doelgerichte evaluatiemethodes toepassen.

Wat is vakproject bedrijfsorganisatie?

Bij de projecten werk je een langere periode in groep en met begeleiding aan één of meerdere opdrachten die het uitgangspunt vormen van het leerproces en leiden tot een eindproduct.

De opdrachten beschrijven herkenbare, actuele problemen en complexe situaties uit de beroepspraktijk. We besteden aandacht aan onder andere marketing, recht, boekhoudcases en de oprichting van een virtueel bedrijf.

Je werkt de projecten gefaseerd uit waardoor je bepaalde kennis, vaardigheden en attitudes verwerft. Samenwerkend leren staat centraal.

Wat is het verschil tussen het onderwijsvak economie en het onderwijsvak bedrijfsorganisatie?

Kies je voor bedrijfsorganisatie, dan ligt de klemtoon op de activiteiten van de bedrijfswereld. Je leert meer over business support, boekhouden, logistiek, office and retail enzovoort.

Bovendien komen meer vaardigheden aan bod die in het bedrijfsleven nodig zijn, zoals computer- en boekhoudkundige competenties. Dat zijn ook de onderwerpen van de vakken Handel en Office and retail in het secundair onderwijs.

Als je kiest voor economie, dan ligt de klemtoon op alle economische aspecten van de maatschappij en haar actoren. Studenten economie bespreken de economische activiteiten van gezinnen, bedrijven, de overheid en het buitenland. Die onderwerpen komen immers aan bod in het vak economie in het aso.

Hoe worden vakstudie bedrijfsorganisarie, vakdidactiek bedrijfsorganisatie en praktijk bedrijfsorganisatie geëvalueerd?

We passen verschillende evaluatievormen toe: schriftelijke examens, werkstukken en permanente evaluatie. Je krijgt op regelmatige basis feedback om je leerproces te stimuleren.

Met welk ander onderwijsvak combineer ik bedrijfsorganisatie het best?

Bedrijfsorganisatie is combineerbaar met alle vakken, rekening houdend met de combinatiemogelijkheden die de opleiding aanbiedt. Voor studenten die graag informatica doen, is de combinatie met bedrijfsorganisatie ideaal.

Is informatica niet je eerste keuze, dan bieden ook taalvakken en project algemene vakken (PA) een meerwaarde. Het is belangrijk dat je kiest op basis van je persoonlijke capaciteiten en interesses.

Kan ik verder studeren nadat ik mijn diploma heb behaald?

Als je slaagt, behaal je een credit voor vakstudie bedrijfsorganisatie, vakdidactiek bedrijfsorganisatie en project bedrijfsorganisatie. Als je wil verder studeren, dan worden de inhouden die je in onze opleiding gezien hebt, vergeleken met de inhouden van je nieuwe richting. Vaak geeft je nieuwe onderwijsinstelling deelvrijstellingen.

De grootste slaagkansen liggen in een economische professionele bacheloropleiding. Je kan ook aan bepaalde universiteiten een master behalen.

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

Lesbevoegdheid:

  • In de eerste graad aso (SEI) en de eerste en tweede graad van het tso en bso en de derde graad van het bso. In de praktijk gaat het meestal om de handelsvakken in het tso en bso en bedrijfsbeheer in de derde graad van het bso
  • Volwassenenonderwijs: economisch avondonderwijs gericht naar een zelfstandigenopleiding

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Bank- en verzekeringswereld
  • Bedrijfsleven: administratieve en/of commerciële functies

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak bedrijfsorganisatie?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 110,00 € 60,00 € 30,00
Totale prijs syllabi € 60,00 € 50,00 € 30,00
Kopiekosten € 5,00 € 5,00 € 5,00
Studiereis/excursie     € 250,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 175,00 € 115,00 € 315,00

    Lees hier meer over studietoelagen.

    Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.