Engels

Je hebt een passie voor Engels en wil die met anderen delen? Je bent bereid om je taalvaardigheid actief te ontwikkelen en je achtergrond over de Engelssprekende landen te verruimen? Welkom bij het onderwijsvak Engels.

Onze aanpak

Tijdens de contacturen werk je aan de uitbreiding van je taalbeheersing. Dat doe je via de studie van woordenschat, spraakkunst, fonetiek, spelling … We besteden ook aandacht aan de cultuur van de Engelssprekende wereld. Actuele thema’s, literatuur en geschiedenis helpen je de Engelse taal in een passende context aanbrengen.

In verschillende projecten leer je ook samenwerken met je medestudenten. De bedoeling is dat je een taak uitwerkt die nauw aansluit bij het werk van een leerkracht Engels in het secundair onderwijs.

Buiten de contacturen verwerk je bepaalde aspecten van de leerinhoud zelfstandig. Zo werk je verder aan je taalvaardigheid en lees je Engelse boeken.

In het eerste jaar ga je ook op excursie naar de Westhoek. Daar kom je in contact komt met een stuk Engelse geschiedenis rond de Eerste Wereldoorlog. In het derde jaar word je ondergedompeld in de Britse cultuur tijdens een meerdaagse studiereis naar Oxford.

Later geef je les aan zowel leerlingen die nauwelijks Engels kennen als aan iets meer gevorderden. Hoe je dat aanpakt, leer je in vakdidactiek.

FAQ Engels

Moet ik voorkennis hebben?

Een taal leer je niet alleen door lessen te volgen en examens voor te bereiden. Een taal leer je in de eerste plaats door er veel mee in contact te komen. De mate van vertrouwdheid met de Engelse taal is dus een van de factoren die je slaagkansen vergroten.

Interesse, motivatie en werklust zijn wel belangrijke troeven om te slagen als je slechts één uur Engels in het secundair onderwijs hebt gevolgd. Heb je geen Engels gehad in je vooropleiding? Een nauwgezette opvolging en extra inspanningen zijn nodig om de hoeveelheid nieuwe leerstof te verwerken.

Welke leerstof behandelen we in de vakstudie?

De leerstof waarvoor je bevoegd bent als toekomstige leraar - in de eerste graad, de tweede graad van het aso, tso en bso en de derde graad in het bso - is het uitgangspunt.

Daarnaast behandelen we leerstof die je verdiept en die onmiddellijk in verband staat met wat je moet kennen om een goede leraar Engels te worden.

Bestaat het vak Engels dan uit ‘deelvakken’?

Neen, want het leren van een taal vraagt een totaalaanpak. De leerstof is wel opgedeeld in een aantal onderdelen: taalstudie, grammatica, woordenschat, fonetica en spelling en cultuurstudie. Die behandelen we afzonderlijk tijdens de lessen.

Wat is vakdidactiek Engels?

In vakdidactiek Engels komen de specifieke eigenheden aan bod om een vak als Engels aantrekkelijk, efficiënt en doelgericht te onderwijzen. We vertrekken vanuit de leerplannen en kijken ook naar wat binnen de hedendaagse vreemdetalendidactiek aan de gang is.

Welke vaardigheden komen in het vak Engels aan bod?

Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn een rode draad doorheen de opleiding en worden tijdens de lessen in de mate van het mogelijke ingeoefend.

Daarnaast verwachten we dat je op eigen kracht je vaardigheden ontplooit en bijschaaft. Voor de eerder kennisgerichte onderdelen (grammatica, cultuurstudie …) leggen we de klemtoon op je inzichtelijke denkvermogen. Je moet de leerinhouden begrijpen, concretiseren en vertalen naar het niveau van leerlingen uit het secundair onderwijs.

Hoe worden vakstudie Engels en vakdidactiek Engels geëvalueerd?

We passen verschillende evaluatievormen toe: schriftelijke examens, werkstukken en permanente evaluatie. Je krijgt op regelmatige basis feedback om je leerproces te stimuleren.

Moet ik veel lezen?

Toch wel. Een aanzienlijk deel van de studiebelasting gaat naar het zelfstandig inoefenen van vaardigheden, aangestuurd door leesopdrachten, voorbereidingstaken en zelfstudieopdrachten. Engelstalige literatuur (zowel fictie als non-fictie) is dus een constante doorheen je opleiding.

Zijn er buitenlandse ervaringen als ik kies voor Engels?

Zoals alle studenten kan je je aanmelden om op buitenlandse stage te gaan tijdens je afsluitende stageperiode. Aangezien meertaligheid een van de selectiecriteria is, heb je als student Engels wel een streepje voor.

Waar kan ik aan de slag met mijn diploma?

Lesbevoegdheid:

  • Lesgever Engels in de eerste graad, in de tweede graad van het aso, tso en bso en in de derde graad van het bso
  • Onderwijs in het buitenland: een aantal studenten heeft werk gevonden in Engelse scholen.

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Banksector
  • Verzekeringen
  • Mutualiteiten
  • Secretariaat (zowel op scholen als in de privésector)
  • Vakbond
  • Onderwijs- en algemene uitgeverijen
  • Internationale arbeidsmarkt
  • Privésector

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak Engels?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2018-2019. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 160,00 € 35,00  
Totale prijs syllabi € 20,00 € 15,00 € 15,00
Kopiekosten € 5,00 € 5,00 € 5,00
Studiereis/excursie € 20,00   € 230,00
Andere      
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 205,00 € 55,00 € 250,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.