Gezondheidsopvoeding (nieuw vanaf 1 september 2019)

Wil je jezelf verdiepen in de manier waarop maatschappelijk welzijn, sociale vaardigheden, een gezonde leefstijl, een gezonde geest in een gezond lichaam, ... impact hebben op jezelf en de anderen? 

Wil je instaan voor het behoud van gezondheid en welzijn bij jezelf en anderen? 

Wil je kennis over een gezonde levensstijl doorgeven aan jongeren in het onderwijs? 


eerste foto op pagina oso VV

Iets voor jou?

  • Heb je een brede interesse in de gezondheid en het welzijn van jezelf, anderen en de maatschappij? 
  • Ben je praktisch ingesteld met oog voor organisatie? 
  • Ben je creatief, innovatief, sociaal denkend? 
  • Wil je als leraar deze kennis en vaardigheden delen met jongeren in het onderwijs?

Dan verwelkomen we je graag in het onderwijsvak gezondheidsopvoeding aan de Arteveldehogeschool te Gent.

Onze aanpak 

Gezondheidsopvoeding bouwt theoretische inhouden op a.h.v. analyses over wat de maatschappij en de mens gezond en weerbaar maken.
Hiervoor worden inhouden rond sociale, maatschappelijke, voedings- en natuurwetenschappen met elkaar in verband gebracht.

De theoretische inhouden worden praktisch ondersteund en aangevuld met vaardigheden waarbij de focus wordt gelegd op het samenstellen en bereiden van gezonde, dagdagelijkse voeding, het creëren en in stand houden van een gezonde leef- en werkomgeving. Hygiënisch, milieubewust, economisch, ergonomisch en veilig werken is ingebouwd in deze lessen.

Via onderzoekend en samenwerkend leren wordt stilgestaan bij de impact van de veranderende maatschappij op de leefgewoonten van mensen en culturen. Sociale vaardigheden krijgen hierbij extra aandacht.

In de praktijkvakken en de stage leer je hoe je creatief, innovatief, ... de inhouden en praktijkvaardigheden kan overbrengen bij leerlingen in het onderwijs van vandaag. 

In de opleiding gezondheidsopvoeding wordt ten volle ingezet op competentieontwikkeld leren waardoor vakoverschrijdend, probleemoplossend, geïntegreerd (theorie en praktijk), experimenteel, coöperatief en zelfgestuurd werken worden ingebouwd voor het verwerven van zowel theoretische kennis als praktische en sociale vaardigheden. Deze aanpak garandeert een groter inzichtelijk vermogen en een bredere inzetbaarheid van de verworven competenties in het werkveld.

Vanaf het 2 de opleidingsjaar wordt projectonderwijs ingebouwd. Teamwork, samenwerkend en onderzoekend leren krijgen hierbij extra aandacht.

 

FAQ gezondheidsopvoeding

Waarom een nieuwe opleiding?

Eigenlijk is het niet helemaal een nieuwe opleiding. De bestaande opleiding voeding-verzorging ondergaat een naamsverandering en een bijgestuurde curriculuminvulling waardoor er ten volle kan ingespeeld worden op de vernieuwingen die zich aandienen in het secundair onderwijs vanaf september 2019.

Hoe worden de lessen vakstudie gezondheidsopvoeding georganiseerd?

Om het competentieontwikkelend leren optimaal kansen te geven worden de uren vakstudie per opleidingsjaar op 1 dag geroosterd. Deze organisatie maakt het mogelijk om bepaalde theoretisch, wetenschappelijk onderbouwde inhouden direct aan de praktijk te koppelen en dit met variërende werkvormen. Er wordt een gezonde afwisseling/evenwicht tussen theorie en praktijk nagestreefd.

Is er voorkennis vereist voor de opleiding gezondheidsopvoeding?

Voor de wetenschappelijke ondersteuning van de lesinhouden wordt een basiskennis chemie/anatomie verwacht. Er is de mogelijkheid om een instapcursus chemie te volgen voor de start van het academiejaar indien de noodzakelijke basiskennis onvoldoende aanwezig is (eigen initiatief).
Voor de praktische vaardigheden is geen specifieke voorkennis vereist.

Een brede interesse in de gezondheid en het behoud van gezondheid bij jezelf, de ander en de maatschappij is een noodzaak.

Waar kan ik terecht met dit diploma?

De veelzijdigheid van de opleiding en de brede inzetbaarheid van afgestudeerde leraren gezondheidsopvoeding zorgen voor GROTE tewerkstellingskansen in het onderwijsveld en ruim daarbuiten.

Met een diploma educatieve bachelor voor secundair onderwijs: gezondheidsopvoeding is werkzekerheid gegarandeerd.

Lesbevoegdheid:

  • tso en bso: studiegebied personenzorg (vanaf september 2019: domein maatschappij en welzijn) – van de eerste t.e.m. de 3de graad
  • avondonderwijs bv. KVLV, Markant, Centrum voor Volwassenenonderwijs ...
  • buitengewoon secundair onderwijs

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • coördinator van de logistieke dienst in bedrijven
  • verantwoordelijke in een linnendienst, onderhoudsdienst, grootkeuken van een ziekenhuis, rusthuis, OCMW-dienst ...
  • commercieel of technisch afgevaardigde van een onderhouds- en/of voedingsbedrijf ...

Met welk vak kan ik gezondheidsopvoeding combineren?

Naast het onderwijsvak gezondheidsopvoeding kies je een tweede onderwijsvak. Je kunt gezondheidsopvoeding combineren met één van onderstaande onderwijsvakken:

bewegingsrecreatie  katholieke godsdienst 
biologie  natuurwetenschappen 
Engels  Nederlands
Frans project algemene vakken 
fysica project kunstvakken 
geschiedenis  techniek 
informatica wiskunde 
islamitische godsdienst   

 

Heb je al een diploma van leraar en een bachelordiploma behaald EN wil je graag nog een extra diploma verwerven als leraar gezondheidsopvoeding in het secundair onderwijs?

Dan kom je in aanmerking voor een verkort traject met 1 onderwijsvak (gezondheidsopvoeding). Je verwerft op deze manier het diploma educatieve bachelor voor secundair onderwijs: gezondheidsopvoeding. Als je ervoor opteert om naast gezondheidsopvoeding nog een tweede onderwijsvak op te nemen.

Dan kom je in aanmerking voor een verkort traject met één onderwijsvak (gezondheidsopvoeding). Je verwerft op deze manier het diploma educatieve bachelor voor secundair onderwijs: gezondheidsopvoeding.

Als je ervoor opteert om naast gezondheidsopvoeding nog een tweede onderwijsvak op te nemen, dan verwerf je lesbevoegdheid voor de beide gekozen onderwijsvakken.

Kan ik het diploma gezondheidsopvoeding behalen via begeleid afstandsonderwijs?

De Arteveldehogeschool biedt je de mogelijkheid om studie en werk te combineren. Je kan het diploma educatieve bachelor voor secundair onderwijs: gezondheidsopvoeding behalen via begeleid afstandsonderwijs, en – indien gewenst – het traject spreiden in de tijd.

De lesuren vakstudie gezondheidsopvoeding worden vast geroosterd op één dag per week (per opleidingsjaar verschillend). Aanwezigheid op de praktijkgerichte vormingsmomenten, steeds geroosterd op de vaste dag per week, is verplicht.

Komt de educatieve bachelor voor het secundair onderwijs: gezondheidsopvoeding in aanmerking voor een werkzoekendentraject voor knelpuntberoepen?

Ben je werkzoekend, dan kan je mits onderstaande voorwaarden de opleiding gratis volgen via de VDAB.

Is je eerste onderwijsvak Nederlands, Frans of wiskunde en combineer je dit met het onderwijsvak gezondheidsopvoeding dan kom je in aanmerking om de opleiding via de VDAB gratis te volgen.

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak gezondheidsopvoeding?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 150,00 € 30,00
Totale prijs syllabi   € 50,00 € 20,00
Kopiekosten € 30,00 € 15,00 € 20,00
Studiereis/excursie € 10,00   € 50,00
Materialen, producten, uitrusting € 80,00 € 40,00 € 60,00
Kledij € 100,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 370,00 € 135,00 € 150,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.