Latijn

Hou je van de Grieks-Romeinse cultuur, heb je een sterk taalgevoel en ben je geïnteresseerd in literatuur uit de oudheid? Dan is leraar Latijn wellicht iets voor jou. Als latinist krijg je de uitdaging om samen met jongeren in dialoog te gaan met teksten uit het verleden. Hiervoor reik je hen de nodige grammatica en leesstrategieën aan. Je ruime kennis van de antieke cultuur geef je door via verhalen en creatieve opdrachten

Latijn is springlevend. Dat blijkt onder meer uit de studiekeuze van leerlingen. Wist je dat nog altijd bijna een vijfde van alle leerlingen van het tweede jaar in de A-stroom kiest voor de basisoptie Latijn of Grieks-Latijn? Latijn leren is dus niet alleen boeiend, je kan er later ook je brood mee verdienen.

Onze aanpak

Tijdens je studie Latijn aan Arteveldehogeschool krijg je heel wat individuele begeleiding. We frissen systematisch je voorkennis van woordenschat en grammatica op tijdens de lessen vakstudie. Via een intensieve leestraining leer je zelfstandig Latijnse teksten begrijpen, ook zonder ze te vertalen. Situering van de inhouden in de cultuurhistorische context vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

Tijdens de lessen praktijk en vakdidactiek  leer je stap voor stap hoe je een les grammatica, lectuur of cultuur voorbereidt en uitvoert. In vakproject Latijn gaan we nog een stap verder en dagen we je uit om diverse didactische producten te ontwikkelen, gaande van een instructief bordspel tot een interactieve rondleiding in Xanten of Trier.

Je kan het vak Latijn kiezen als je in het secundair onderwijs minstens tot en met de tweede graad Latijn hebt gevolgd.

FAQ Latijn

Heb ik voorkennis nodig als ik wil starten met de opleiding Bachelor secundair onderwijs, opleidingsonderdeel Latijn?

Als je aan de opleiding Latijn begint, moet je minstens vier jaar Latijn gevolgd hebben in het secundair onderwijs.

Heb ik een achterstand als ik in het secundair onderwijs slechts vier jaar Latijn heb gevolgd?

Nee, je hebt geen wezenlijke achterstand ten opzichte van je medestudenten. Je moet er wel rekening mee houden dat je in extra tijd moet voorzien om je kennis op te frissen. Een mogelijke valkuil situeert zich op het vlak van lectuur: zelfstandig authentieke Latijnse teksten lezen, is een vaardigheid die groeit door langdurige oefening. Je traint ze tijdens je opleiding door de wekelijkse opdrachten leesvaardigheid, waarop altijd individuele feedback wordt gegeven. We verwachten van studenten met vier jaar voorkennis dat zij de oefenkansen volop benutten en bereid zijn om, indien nodig, bijkomende leesoefeningen te maken.

Wat is het verschil tussen Latijn aan de universiteit en Latijn in de opleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs?

De lerarenopleiding Latijn is afgestemd op de onderwijspraktijk en dus praktijkgericht. Dit betekent dat je vanaf het begin van de opleiding op actieve wijze kennismaakt met alle aspecten van het leraarschap in de eerste en tweede graad van het middelbaar onderwijs. 

Enkele voorbeelden: je leest hoofdzakelijk proza-auteurs, je leert de grammaticale theorie niet alleen begrijpen maar ook uitleggen aan jonge kinderen, en op het vlak van geschiedenis en antieke cultuur verwerf je vooral een brede basiskennis over het dagelijkse leven van de Romeinen en over de antieke mythologie. Gespecialiseerde universitaire vakken als Literatuurwetenschap of Antieke retoriek komen niet aan bod. De zelfstandige opdrachten hebben altijd een praktijkgerichte component, bv. een Latijnse tekst voorzien van een korte cultuurhistorische inleiding, afbeeldingen en woordverklaringen op maat van leerlingen.

Welke leerstof wordt er vooral behandeld in vakstudie Latijn?

Uitgangspunt van de lessen vakstudie is de lectuur van authentieke Latijnse teksten, zowel van klassieke auteurs als Caesar, Cicero, Plinius en Ovidius  als van minder bekende werken uit latere periodes van de geschiedenis van het Latijn. De teksten zijn meestal thematisch gegroepeerd, rond uiteenlopende aspecten van de (cultuur-)geschiedenis: mythologie, dagelijks leven, onderwijs, het Romeinse leger,  In de bespreking analyseren we niet enkel de inhouden, maar ook de opbouw en de stijl van de fragmenten. Om de teksten beter te begrijpen leer je de lineaire leesmethode aan en verwerf je een dieper inzicht in de principes achter de Latijnse woordvolgorde. In de lessen grammatica worden de morfologie en de syntaxis stap voor stap opgefrist, uitgediept en ingeoefend. Je leert eenvoudige zinnetjes vertalen naar het Latijn en verwerft een actieve kennis van het basisvocabularium.  In de derde schijf van de opleiding komt hier ook een initiatie Grieks bij.

Wat is praktijk Latijn/vakdidactiek Latijn?

In dit onderdeel word je getraind om het vak Latijn anno 2019 op een efficiënte en aantrekkelijke manier te onderwijzen. Zo leer je grammatica op een gestructureerde manier overbrengen en inoefenen met je leerlingen. Verder leer je hoe je met je leerlingen Latijnse teksten kunt lezen en actualiseren, hoe je hun woordenschatkennis op peil kan houden en hoe je mythen en cultuur in de les aan bod brengt. 

Je leert gebruik maken van de leerplannen, van onderwijsgerichte ICT-toepassingen en andere media. Door middel van excursies waaraan je zelf een actieve bijdrage levert, leer je uitstappen voorbereiden en realiseren. Je leert de kennis van je leerlingen doelgericht evalueren. Je oefent in het ontwerpen van opdrachten waarin actief leren en differentiatie centraal staan.

Hoe worden vakstudie Latijn, praktijk Latijn en vakdidactiek Latijn geëvalueerd?

Tijdens je opleiding krijg je op regelmatige basis feedback via diverse evaluatievormen. Zo heb je:

  • schriftelijke examens: grammaticale theorie en oefeningen, leesvaardigheid
  • mondeling examens: geziene teksten, cultuur
  • permanente evaluatie: een mythe vertellen, een opdracht Zelfstandig Lezen uitwerken, een museumrondleiding geven, een toets opstellen, ...

Met welk ander onderwijsvak combineer ik best Latijn?

Latijn is combineerbaar met vele vakken, rekening houdend met de combinatiemogelijkheden die de opleiding aanbiedt. Elk vak dat je combineert met Latijn biedt een meerwaarde. Het is en blijft belangrijk dat je kiest op basis van je persoonlijke capaciteiten en interesses.

Zijn er vandaag nog leraren Latijn nodig?

In tegenstelling tot wat soms in de media wordt beweerd, is het vak Latijn springlevend. Nog steeds kiezen veel leerlingen er voor. Ook in het hervormde secundair onderwijs blijft de positie van het vak gevrijwaard.

Waar kan ik terecht met dit diploma?

Lesbevoegdheid:

  • Leraar Latijn in de eerste graad van het secundair onderwijs. Dit diploma wordt ook ‘voldoende geacht’ om Latijn te geven in de tweede graad, m.a.w. schooldirecties kunnen je vragen om in het derde of vierde jaar les te geven

Perspectieven buiten het onderwijs:

  • Educatief medewerker in musea
  • Culturele sector
  • Jeugdwerk

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak Latijn?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn er aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3, 50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 80,00 € 60,00 € 0,00
Totale prijs syllabi € 22,00 € 15,00 € 5,00
Kopiekosten € 3,00 € 5,00 € 5,00
Studiereis/excursie € 45,00 € 0,00 € 100,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 150,00 € 80,00 € 110,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.