Project algemene vakken

PAV of project algemene vakken is een vak in de eerste graad (b-stroom) en de tweede en derde graad van het beroepssecundair onderwijs (bso). In PAV worden verschillende algemene vakken geïntegreerd. Daarom verwerf je tijdens je opleiding vakkennis in verschillende vakonderdelen zoals geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands, wiskunde, biologie, economie en een functionele basis moderne vreemde talen.

Onze aanpak

In PAV leggen we het accent op ervaringsgericht leren door middel van projectonderwijs. In de lessen praktijk komen projectwerking, actieve werkvormen, de eindtermen en de leerplannen aan bod. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het uitwerken van originele, actuele en boeiende projecten. Er wordt ook gefocust op differentiatie en remediëren.

Een goede PAV-leraar worden is een uitdaging. Je wordt optimaal voorbereid om les te geven in het bso (beroepssecundair onderwijs). De opleiding voorziet door de nauwe samenwerking met het bso-werkveld een stevige basis om deze ambitie te realiseren.

FAQ project algemene vakken

Wat is het profiel van een PAV-student?

Een PAV-student:

 • zet zich actief in om zich de competenties eigen te maken;
 • is bereid zich in te leven in de wereld van de bso-leerling;
 • is geboeid door wat er in de wereld gebeurt en volgt de actualiteit op de voet;
 • kan inhouden op een toegankelijke en creatieve manier aanbieden.

Moet ik voorkennis hebben?

Interesse voor het bso, motivatie en werklust zijn de belangrijkste troeven om te slagen.

Kan ik PAV studeren als ik in het secundair onderwijs geen PAV heb gekregen?

Vermits de vakkennis PAV is opgebouwd uit de vakken Nederlands, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie kan je vanuit diverse richtingen van het secundair onderwijs kiezen voor het vak PAV.

Welke leerstof wordt / welke deelvakken worden behandeld in de lessen vakstudie?

Het vak PAV is in het bso een geïntegreerd vak. Dit betekent dat alle deelvakken in een bepaalde mate aangebracht worden (geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands, wiskunde, biologie, economie). Via projectmatig werken leert een PAV-student deze kennis succesvol in de praktijk brengen.

Welke onderwerpen worden behandeld in de lessen praktijk?

Tijdens de vakdidactiek wordt de integratie van de verschillende vakken een feit. De verbanden worden gelegd. Er wordt vooral gewerkt aan de manier waarop deze vakinhouden aan een divers leerlingenpubliek uit het bso het beste worden aangeboden.

Hoe snel moet ik les kunnen geven?

Je leert stap voor stap hoe je met succes een degelijke lesvoorbereiding opbouwt. Na verloop van tijd krijg je meer bewegingsvrijheid om een eigen lerarenstijl te ontwikkelen, rekening houdend met de aangeleerde vakdidactische principes. Net vóór de schoolstage ben je in staat om een volledige les voor te bereiden.

Welke vaardigheden komen in het vak PAV aan bod?

De vaardigheden uit het leerplan, die jouw toekomstige leerlingen moeten beheersen na een schooljaar, worden uiteraard ook voor jou belangrijk. De grote domeinen zijn:

 • functionele taalvaardigheid (schriftelijk en verbaal communiceren in functionele situaties)
 • functionele rekenvaardigheid (berekeningen maken in functionele situaties)
 • functionele informatieverwerving en –verwerking (opzoeken en verwerken van informatie, o.a. via ICT)
 • organisatiebekwaamheid
 • tijd- en ruimtebewustzijn (de actualiteit en maatschappelijke gebeurtenissen volgen en situeren in tijd en ruimte)
 • moderne vreemde talen (een functionele basis om in het Frans of het Engels voldoende zelfredzaam te zijn in een aantal contexten)

Met welk ander onderwijsvak combineer ik PAV het beste?

PAV kan je met heel wat andere vakken combineren. Wat de werkgelegenheid betreft is het interessant om PAV te combineren met vakken die in het bso of tso gegeven worden. Een vak met een projectmatige of actieve aanpak is ook perfect combineerbaar.

Waar kan ik terecht met dit diploma?

Een leerkracht PAV kan lesgeven in het eerste tot zevende jaar beroepsonderwijs, zowel PAV als Mavo (maatschappelijke vorming). Mavo is een integratie van aardrijkskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis. De richtingen waar je terecht komt zijn heel divers en afhankelijk van de school. Dit kunnen richtingen zijn zoals bouw, hout, mechanica, maar ook richtingen als kantoor, voeding- verzorging…

Leerkrachten PAV kunnen eveneens aan de slag in het deeltijds of tweedekansonderwijs.

Lesbevoegdheid:

 • Leraar PAV in de 2de en 3de graad bso (in sommige scholen ook  in de eerste graad)
 • Leraar MAVO in de 1ste, 2de en 3de graad bso
 • Leraar ASPV in het deeltijds onderwijs (dbso)
 • Leraar in het volwassenenonderwijs en het tweedekansonderwijs
 • Leraar in het buso

Perspectieven buiten het onderwijs:

 • Educatieve sector
 • Uitgeverijen
 • medewerker/auteur handboeken
 • Ontwikkelaar van didactisch materiaal
 • Cultureel-recreatieve sector
 • Educatieve diensten van musea en culturele centra jeugdwerking gemeentelijke diensten
 • Medewerker in eventorganisaties
 • Bibliotheekmedewerker
 • (Educatieve) kinderateliers
 • Toeristische sector (vooral voor combinaties met  taalvakken en/of aardrijkskunde)
 • Toeristische diensten
 • Gidsen
 • Journalistiek (bij voorkeur mits aanvullende opleiding)
 • Communicatie-  en voorlichtingsdiensten (vooral voor combinaties met taalvakken)

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak project algemene vakken?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 30,00    
Totale prijs syllabi € 30,00 € 30,00 € 15,00
Kopiekosten € 10,00 € 10,00 € 10,00
Materiale, producten, uitrusting   € 20,00  
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 70,00 € 60,00 € 25,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.