Project kunstvakken

Met project kunstvakken kom je als cultuureducator op de brede arbeidsmarkt terecht. Met dit diploma kun je aan de slag in de brede sociaal-artistieke sector, op scholen, in musea of culturele centra, bij theather- of muziekgezelschappen, ...

 

Onze aanpak

Centraal in de opleiding staat je eigen talent. De docenten worden ingeschakeld als coaches die voortdurend je talenten proberen te maximaliseren. Je sociale vaardigheden, organisatieskills en zin tot overleg zullen constant gestimuleerd en uitgedaagd worden, om je zo op te leiden tot een all-round teamspeler.

Project kunstvakken bestaat uit 3 grote onderdelen:

In de vakstudie leer je de verschillende aspecten van cultuur kennen en onderzoeken: we doorspitten samen de kunstgeschiedenis, gaan in de ateliers zelf aan de slag met verschillende kunstvormen en onderzoeken hoe jongeren naar de wereld van vandaag kijken.

In de praktijk leer je culturele workshops uitwerken en begeleiden. Je leert hoe je een veelheid aan kunstvormen kan inzetten bij jongeren om zo expressie te geven aan hun wereldbeeld én  hierover met hen in dialoog te gaan. Voor de effectieve stagemomenten werken we al enkele jaren samen met een groot netwerk aan stageplaatsen binnen en buiten het onderwijsveld. 

In de vakprojecten zetten we events op poten, waar je samen met de rest van de groep op zoek gaat naar inhouden doorheen de verschillende kunstvormen én de kans krijgt om eigen accenten te leggen naar de meer plastische, poëtische, muzikale of educatief-culturele kunstwereld.

foto PK eerste jan 2018

Wacht, cultuureducator? Wat betekent dit diploma op de arbeidsmarkt?

Een derde van de oud-studenten komt in het reguliere onderwijs terecht, vaak door de combinatie met hun ander onderwijsvak. Voor PK bestaat geen lesbevoegdheid, maar kan je wel ingeschakeld worden als cultuurcoördinator of coach, verbindingsfiguur bij vakoverschrijdende projecten of ingezet worden als begeleider van creatieve vakken. Zo worden studenten PK sneller ingeschakeld in vakgebieden waar ingezet wordt op projectonderwijs zoals STE(A)M, GIP's, of in BuSo-opleiding waar veel aandacht is voor creatie en expressie.

De 2de groep studenten is volop aan de slag in de socio-culturele sector, als freelancer bij verschillende organisaties of projectmedewerker in culturele centra, bij musea of cultuurdiensten. De meerwaarde die studenten uit de lerarenopleiding hier kunnen bieden is enorm. Hun kennis van onderwijsstructuur, hun ervaring met o.a. didactische werkvormen, ontwikkelingspsychologie en leerlingbegeleiding zorgen er voor dat ze uitstekende brugfiguren kunnen worden tussen de cultuurwereld en de school.

Een laatste groep studeert verder, met een duidelijke focus op zorg (pedagogie, onderwijskunde, creatieve therapie, bijzonder onderwijs) en artistieke opleidingen (conservatorium of beeldende kunst).

foto PK tweede jan 18

Heb ik specifieke voorkennis nodig?

Het is niet noodzakelijk om zelf constant te tekenen, dansen of musiceren om aan deze opleiding te beginnen. De belangrijkste startvoorwaarde is een grote openheid naar het culturele veld, een kritische blik naar de wereld om je heen en de zin om zelf creaties en projecten in elkaar te boksen. We zoeken steeds samen met jou naar kansen om je creativiteit te ontwikkelen en technieken en vaardigheden in te zetten om zo tot eigen artistieke producten te komen.

Welke stage ga ik lopen?

Er zijn verschillende stagemomenten tijdens de opleiding, waarbij we voldoende tijd nemen om je stapsgewijs complexere leersituaties voor te schotelen. Zo beginnen we met microteachings op de eigen campus, activiteiten in internaten, losse workshops in secundaire scholen en het basisonderwijs.

Voor de afstudeerstage kijken we samen wat voor jou een interessante stageplek kan zijn en gaan we breder dan basis- of secundaire scholen. Zo kan je ook terecht komen in culturele centra, freelance organisaties, educatieve diensten van musea, ...

Waar gaan de lessen door?

Samen met de studenten van onderwijsvakken muzikale en plastische opvoeding palmen we de Goudstraat, de kunstencampus van de hogeschool, in. Daar hebben we een eigen atelier met alle voorzieningen om met verschillende kunstvormen aan de slag te gaan.

Kan ik een kijkje nemen achter de schermen van op afstand?

We zijn heel actief op onze instagramaccount @projectkunstvakken. Daarnaast is het ook geen slecht idee om af en toe www.projectkunstvakken.be in de gaten te houden.

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak project kunstvakken?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2018-2019. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die tevens een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3, 50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken en syllabi € 10,00 € 25,00 € 15,00
Kopiekosten € 5,00 € 5,00 € 5,00
Studiereis/excursie € 25,00 € 50,00 € 400,00
Materialen, producten, uitrusting € 25,00 € 50,00 € 50,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 60,00 € 130,00 € 470,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.