Project kunstvakken

De afgestudeerde bachelor in het onderwijsvak project kunstvakken is een uitstekende kandidaat voor de arbeidsmarkt waar het culturele, het educatieve en het sociale elkaar ontmoeten. Hij begeleidt jongeren in hun cultuurbeleving en –groei. Hij kan aan de slag als cultuurbegeleider op school, als medewerker in educatieve diensten van musea, bij theater- en muziekgezelschappen, in de sociaal-artistieke sector en in het cultureel-recreatieve domein.

Onze aanpak

In de vakstudie leer je de vele aspecten van de wereld van cultuur kennen: cultuuruitingen, cultuurstromingen, cultuur en jongeren, cultuur en organisatie. Je leert ook zelf creatief omgaan met kunstuitingen en een kritische mening vormen.

In de vakdidactiek leer je educatieve programma’s uitwerken en begeleiden. Hierbij staan de begrippen 'filosoferen', 'creëren', 'kunst' en 'multimediaal' centraal. Er wordt geleerd hoe je een veelheid aan kunstvormen kan inzetten bij jongeren om zo expressie te geven aan en in dialoog te gaan over diverse ervaringen en ideeën.

In de vakprojecten ga je op zoek naar inhouden doorheen de verschillende expressievormen en krijg je de kans om eigen accenten te leggen naar de meer plastische, poëtische, muzikale of educatief-culturele kunstwereld.

FAQ project kunstvakken

Welke stage moet je lopen aangezien project kunstvakken géén ‘onderwijsvak’ is?

Er zijn verschillende stages gedurende de opleiding:

 • onder de vorm van workshops kunstprojecten uitwerken in het secundair onderwijs
 • stages in culturele centra
 • naschoolse activiteiten voor internaten
 • allerlei culturele organisaties
 • stage op educatieve diensten van musea of theatergezelschappen
 • ook is er ruimte voor een eventuele buitenlandse stage

Wat leren we dan in de lessen didactiek?

In didactiek leer je de relevante eindtermen en ontwikkelingsdoelen kennen.

 • De visie van PK wordt geëxploreerd
 • Praten over kunst en koppelen aan eigen talenten en ideeën
 • Werken in groep
 • Begeleiden, evalueren, ontwikkelen
 • Kritisch denken en zelfevaluatie
 • Uitwerken van projecten en workshops
 • Multimediaal denken
 • Doelen formuleren, organiseren en leerinhouden formuleren
 • Methodieken doelgericht inzetten
 • Differentiëren en omgaan met uiteenlopende beginsituaties
 • Belangrijke inzichten rond kunst- en cultuureducatie

In hoeverre moeten we zelf artistieke vaardigheden bezitten?

Het is niet noodzakelijk om zelf artistiek bezig te zijn als je aan deze opleiding begint. Dit is geen kunsthogeschool of deeltijds kunstonderwijs. De belangrijkste startvoorwaarde is een grote openheid naar het artistieke, het muzische en een grote bereidheid om je eigen creativiteit te ontwikkelen. In het eerste semester leer je vooral eerst kijken, luisteren en voelen. In semester 2 krijg je de kans om onder begeleiding je creativiteit te ontwikkelen en technieken en vaardigheden in te zetten tot waardevolle artistieke producten te komen.

Is de vakstudie puur theoretisch of komt er ook praktijk aan te pas?

In de vakstudie krijg je vakterminologie aangereikt, zodat je in staat bent om verschillende kunsttalen te beschrijven, te analyseren en te interpreteren. Verder krijg je een globaal kunsthistorisch referentiekader aangeboden dat je zelf verder uitdiept door verschillende cases te onderzoeken. Tegelijk krijg je al de kans om praktisch met kunst bezig te zijn. Deze aantrekkelijk combinatie van theorie en praktijk wordt gedurende heel het traject doorgetrokken. ‘Al doende leert men’ blijft een belangrijk adagium in onze opleiding.

Met welk onderwijsvak kan je combineren?

Aan deze lerarenopleiding kan je dit vak met bijna elk ander onderwijsvak combineren. Hiervoor verwijzen we naar de vele combinatiemogelijkheden.

Kan ik met een diploma project kunstvakken in het onderwijs terecht?

Dat het onderwijsvak project kunstvakken veel studenten telt, bewijst de grote honger naar kunst en cultuur. Wie mikt op een fulltime job in het onderwijs heeft hiervoor de beste kansen met het andere combinatievak. Waar wij sterk in geloven is dat je, wanneer je eenmaal heb kunnen aantonen wat je in je mars hebt, ook kansen kan krijgen van directies om je culturele bagage in te zetten in bv. het opzetten en uitwerken van diverse (kunst)projecten.

In bso- en een aantal tso-richtingen waar men werkt met een geïntegreerde proef verwerken scholen een culturele component. We merken in onze eigen opleiding dat we vanuit die hoek heel wat positieve reacties krijgen en ook vragen om de toekomstige stagestudenten en afgestudeerden aan te melden.

We merken ook dat zowel lagere scholen als secundaire scholen sterk vragende partij zijn om studenten project kunstvakken in te zetten als begeleider van allerhande projecten muzische vorming. 

Wat zijn de mogelijkheden buiten het onderwijs?

Afhankelijk van het ander gekozen onderwijsvak in combinatie met project kunstvakken hebben afgestudeerden arbeidsmogelijkheden in musea (ontwerpen didactische pakketten, gidsen en rondleidingen, leiden didactische workshops en ateliers), op kunst- en cultuurdiensten van de stad, de provincie, de overheid, op persdiensten die werken rond jongeren en kunst/cultuur, in jeugdateliers, toneelverenigingen enz. 

Deze arbeidsmarkt wordt door verschillende andere opleidingen ook aangeboord, maar de meerwaarde die studenten uit de lerarenopleiding kunnen bieden is enorm. Hun kennis van onderwijsstructuur, hun ervaring met onder andere didactische werkvormen, ontwikkelingspsychologie en leerlingbegeleiding zorgen er voor dat ze uitstekende brugfiguren kunnen worden tussen de cultuurwereld en de school.

Lesbevoegdheid:

 • Je hebt geen lesbevoegdheid, maar staat wel in voor opdrachten als cultuurcoördinator of begeleider cultuureducatie in scholen.

Perspectieven buiten het onderwijs:

 • Medewerker in educatieve diensten van musea
 • Theater- en muziekgezelschappen
 • In de sociaal-artistieke sector
 • In het cultuur-recreatieve domein

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak project kunstvakken?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2016-2017. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die tevens een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt 3 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd.

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken en syllabi € 25,00 € 25,00 € 15,00
Kopiekosten € 5,00 € 5,00 € 0,00
Studiereis/excursie € 50,00 € 50,00 € 390,00
Materialen, producten, uitrusting € 30,00 € 40,00 € 50,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 110,00 € 120,00 € 455,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.