Voeding-verzorging/gezondheidsopvoeding

Ben je benieuwd naar de manier waarop gezonde voeding, een gezonde woon-en leefomgeving, een gezonde geest in een gezond lichaam, ... impact hebben op de algemene gezondheidstoestand van de mens? 

Heb je een brede interesse in de zorg voor de mens en zijn naaste omgeving?  

Ben je praktisch ingesteld, creatief en sociaal denkend?
én
Wil je deze kennis via theorie en praktijk op een vernieuwende en creatieve manier overbrengen bij leerlingen in het technisch en beroepssecundair onderwijs?

Dan is de opleiding voeding-verzorging beslist iets voor jou!

foto VV 01 2018 eerste foto

 

Onze aanpak

In de opleiding voeding-verzorging wordt ten volle ingezet op competentieontwikkelend leren waardoor vakoverschrijdend, probleemoplossend, geïntegreerd (theorie en praktijk), experimenteel, coöperatief en zelfgestuurd werken worden ingebouwd voor het verwerven van zowel theoretische inhouden als praktische en sociale vaardigheden. Deze aanpak garandeert een groter inzichtelijk vermogen en een bredere inzetbaarheid van de verworden competenties in het werkveld.

Vanaf het 2de opleidingsjaar wordt projectonderwijs ingebouwd. Teamwork, samenwerkend en onderzoekend leren krijgen hierbij extra aandacht.

De evaluatie bestaat uit een gezonde mix van toetsing en permanente evaluatie. Tussentijdse feedback en begeleiding worden voorzien waardoor je groei als leerkracht voeding-verzorging (VV) optimaal kansen krijgt.

FAQ voeding-verzorging

In welke studierichtingen en - jaren heeft een leraar voeding-verzorging lesbevoegdheid?

De lesbevoegdheid situeert zich binnen het studiegebied personenzorg, voor zowel de theoretische als de praktische vakken, in voornamelijk de volgende studierichtingen:

  A-stroom B-stroom

1ste graad
1 a: keuzegedeelte sociale en technische wetenschappen
2 a: basisoptie sociale en technische wetenschappen
1 b

BVL: beroepenveld verzorging-voeding
  TSO BSO
2de graad 1ste en 2de jaar sociale en technische wetenschappen 1ste en 2de jaar voeding-verzorging
3de graad
1ste en 2de jaar sociale en technische wetenschappen

1ste en 2de jaar organisatiehulp
1ste en 2de jaar verzorging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe worden de lessen vakstudie VV georganiseerd?

Om het competentieontwikkelend leren optimaal tot ontplooiing te brengen worden de uren vakstudie per opleidingsjaar op 1 dag geroosterd. Deze organisatie maakt het mogelijk om bepaalde theoretisch, wetenschappelijk onderbouwde inhouden direct aan de praktijk te koppelen en dit met variërende werkvormen. Een gezonde afwisseling/evenwicht tussen theorie en praktijk wordt bewaakt.

Is er voorkennis vereist voor de opleiding voeding-verzorging?

Voor de wetenschappelijke ondersteuning van de lesinhouden wordt een basiskennis chemie verwacht. Er is de mogelijkheid om een instapcursus chemie te volgen voor de start van het academiejaar, indien de noodzakelijke basiskennis onvoldoende aanwezig is (eigen initiatief).
Voor de praktische vaardigheden is geen specifieke voorkennis vereist. Interesse, leergierigheid en vaardigheidstraining zijn wel noodzakelijk.

Waar kan ik terecht met dit diploma?

De veelzijdigheid van de opleiding en de brede inzetbaarheid van afgestudeerde leraren voeding- verzorging zorgen voor GROTE tewerkstellingskansen in het onderwijsveld en ruim daarbuiten.

De opleiding zet in op gëintegreerd team- en projectgericht werken, waardoor de studenten worden voorbereid op de nieuwe tendensen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Kortom, met een diploma Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs: voeding- verzorging is werkzekerheid gegarandeerd.

Lesbevoegdheid:

  • tso: in de richting sociale en technische wetenschappen tot in de 3e graad
  • bso: binnen het studiegebied personenzorg tot in de 3de en 4de graad
  • avondonderwijs bv. KVLV, Markant, Centrum voor Volwassenenonderwijs ...
  • buitengewoon onderwijs: BuSO

Perspectieven buiten het onderwijs

  • Coördinator van de logistieke dienst in bedrijven
  • Verantwoordelijke in een linnendienst, onderhoudsdienst, grootkeuken van een ziekenhuis, rusthuis, OCMW-dienst ...
  • Zelfstandige: traiteurdienst, broodjeszaak ...
  • Commercieel of technisch afgevaardigde van een onderhouds- en/of voedingsbedrijf ...
  • ...

Tot binnenkort in de opleiding voeding-verzorging!

foto 2 VV 01 2018 laatste foto

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak voeding-verzorging?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 120,00 € 40,00
Totale prijs syllabi   € 50,00 € 12,00
Kopiekosten € 60,00 € 15,00 € 20,00
Studiereis/excursie € 30,00   € 50,00
Materialen, producten, uitrusting € 150,00 € 70,00 € 50,00
Kledij € 100,00
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 460,00 € 175,00 € 132,00


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.