Praktijk

Leerkracht zijn is een fantastische job.

Praktijk binnen de opleiding geeft je de kans om jezelf te ontwikkelen tot een goede leraar. Je past theoretische kennis en inzichten toe in simulaties of reële contexten. We dagen je daarbij uit om zelf praktijkervaringen te analyseren en werkpunten te formuleren.

Dankzij je stage maak je op een representatieve manier kennis met alle aspecten van het werkveld. Met je eigen interesses en talenten geef je vorm aan je stagetraject: een internationale stage, keuzestage, stage met een specifieke doelgroep ... Ook het leren van en met medestudenten staat centraal.

Bij de stage krijg je een doorgedreven begeleiding, zowel van een docent uit de lerarenopleiding (je stagebegeleider) als van een leerkracht op de stageschool (je vakmentor). 

Stage in de verschillende jaren

In elk jaar organiseren we één of meerdere opleidingsonderdelen praktijk (PR). In deze tabel zie je het aantal studiepunten (SP) per opleidingsonderdeel praktijk (PR)in de drie jaren.

schijf 1 SP schijf 2 SP schijf 3 SP totaal 

PR 1
OV 1


6

PR 2
OV 1


6

PR 3
afstudeerstage


18
 

PR 1
OV 2


6

PR 2
OV2


6
PR 3 keuzestage
18
 
  12   12   24 48 SP

 

 

 

 

 

 


 

PR: praktijk 
OV: onderwijsvak

Eerste jaar

Binnen praktijk in het 1 ste jaar ligt de nadruk op algemene en vakdidactische basisvaardigheden en observatiestage. Praktijk onderwijsvak 1 vindt voor de meeste onderwijsvakken op de campus plaats. Doorheen het volledige academiejaar voer je, onder begeleiding van de vakdocenten, opdrachten uit binnen de veilige context van de campus. Zo werk je aan vakdidactische toepassingen, geef je les aan je medestudenten, observeer je elkaar, ben je leerling voor elkaar ... Vakdocenten hebben zo een goed zicht op je functioneren. Je krijgt ook de kans om lessen te observeren in scholen. 

Studenten lichamelijke opvoeding lopen stage in het basisonderwijs. Studenten bewegingsrecreatie lopen stage bij externe organisaties.

Tweede jaar

Praktijk in het 2 de jaar verloopt per onderwijsvak en legt de nadruk op vakdidactische en vakinhoudelijke aspecten. We voorzien 2 stageperiodes  van telkens 4 weken. Na een ingroeiweek in de stageschool krijg je een week lang op de hogeschool begeleiding van vakdocenten en pedagogen in functie van de voorbereiding van je stagelessen. De twee daaropvolgende weken geef je 10 uur les per vak.

Studenten bewegingsrecreatie lopen stage in externe organisaties.

Derde jaar

Dankzij praktijk in het 3 de jaar verwerf je alle basiscompetenties en attitudes van een beginnende leraar. Je loopt stage in zowel didactische als niet-didactische settings.

Zo loop je 8 weken stage in een secundaire school. Naast de eigenlijke lesopdracht (6 uur per vak) neem je taken op zoals de ontwikkeling van didactisch materiaal, woon je vakgroepvergaderingen of klassenraden bij, remedieer je leerlingen, werk je projecten uit, maak je kennis met het zorgbeleid op school, hou je toezichten, neem je huistaakbegeleiding op, voer je evaluaties uit ... Je stagebegeleider staat voor je klaar.

Studenten bewegingsrecreatie en studenten project kunstvakken lopen stage in verschillende organisaties, afhankelijk van hun gekozen optie.

Daarna loop je 2 weken doelgroepenstage bij kinderen en jongeren in een specifieke educatieve setting.  Je kiest, op basis van je interesses en talenten, voor het buitengewoon onderwijs, het inclusief onderwijs, de onthaalklas voor anderstalige leerlingen of de ziekenhuisschool.

Studenten lichamelijke opvoeding lopen twee weken stage in het basisonderwijs. Studenten muzikale opvoeding in het basisonderwijs, het jeugdmuziekatelier of het deeltijds onderwijs.

Voor je keuzestage doe je zelf een voorstel op basis van je interesses, talenten en vakgebieden. Je legt alle contacten zelf. Je loopt 2 weken stage ter verdieping/verbreding van bepaalde competenties en twee weken CSL-stage (leren door maatschappelijk engagement).

De afstudeer- en keuzestage vinden 2 keer per jaar plaats: één keer in het herfstsemester (het 5 de semester) en één keer in het lentesemester (het 6 de semester). Wanneer  je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je opleidingsonderdelen opnemen in het herfstsemester. Je kan je afstudeerstage volledig (14 weken) of gedeeltelijk (4 tot 6 weken) in het buitenland opnemen.

FAQ praktijk

Loop ik al stage in het eerste jaar?

Jazeker! Maar alle praktijkactiviteiten vinden plaats binnen de muren van de campus. Je voert praktijkopdrachten uit voor een groep medestudenten. Je krijgt de mogelijkheid om op vrijwillige basis in te tekenen voor een halve dag  een observatiestage in een secundaire school.

Studenten lichamelijke opvoeding krijgen wel al een stageopdracht in het basisonderwijs. Wie bewegingsrecreatie doet, loopt stage in verschillende organisaties afhankelijk van de gekozen opties.

Mag ik zelf mijn stageplaatsen kiezen?

Neen. De praktijkcoördinatie is verantwoordelijk voor de organisatie van de stages in de stagescholen. We houden rekening met je vakkencombinatie en het stageaanbod van de scholen.

Kan ik ook in het buitenland stage lopen?

Natuurlijk. In het 6 de semester (in het derde jaar dus) krijg je de gelegenheid om stage te doen in het buitenland. De buitenlandse stage kan de volledige stageperiode van 14 weken omvatten, maar je kan ook een korte buitenlandse stage van 6 of 8 weken combineren met een stage in het binnenland.

Doen we altijd stage in een school of ook daarbuiten?

Ben je student bewegingsrecreatie, dan ga je van meet af aan op stage buiten het onderwijs omdat de tewerkstelling voor de afgestudeerden bewegingsrecreatie vooral binnen het brede veld van de vrijetijdsbesteding ligt. Studenten project kunstvakken kunnen in het tweede jaar stage lopen bij externe organisaties.

Voor de andere onderwijsvakken verloopt je stage in het tweede en derde jaar grotendeels in scholen. In het zesde semester kunnen alle studenten wel ervaringen opdoen in organisaties, bedrijven en instellingen.

Welke stage doen studenten bewegingsrecreatie?

In het eerste jaar vindt de praktijk grotendeels op de hogeschool plaats. Een aantal externe organisaties, waaronder evenementenbureaus en Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), zorgt voor een doelgroep van zes- tot achttienjarigen voor wie jij de evenementen inhoudelijk verzorgt. 

Stapsgewijs bouwen we de opdrachten op. Aanvankelijk start je per twee met een relatief kleine groep en met een inhoudelijke opdracht die beperkt is in omvang en duur. Zo evolueer je verder naar het zelfstandig leiden en begeleiden van een activiteit met een grotere groep gedurende een langere tijdspanne.

In het tweede jaar loop je stage in een organisatie of bedrijf. De verschillende opdrachten vinden plaats in een fitnesscentrum, een recreatieve sportclub, een club van mensen met een beperking of tijdens een evenement van een externe organisatie.

In het derde jaar kan je naar eigen interesse een praktijktraject voorstellen binnen de specifieke sectoren die je in de loop van je opleiding hebt doorlopen of nog wil doorlopen.

Wie begeleidt mijn stage?

Je krijgt tijdens alle stages begeleiding van enerzijds vakdeskundigen op je stageplaats en anderzijds een docent van het opleidingsteam. Gezien de verschillende accenten verloopt de begeleiding en beoordeling per jaar anders.