Wiskunde

Kiezen voor wiskunde is:

  • je laten uitdagen door logisch redeneren en het oplossen van wiskundeproblemen in uiteenlopende contexten. Wiskunde is tegelijk theoretisch, toepassingsgericht én artistiek.
  • je laten meevoeren doorheen de tijd, want wiskunde is tegelijk oeroud én brandend actueel.
  • je doorzettingsvermogen, enthousiasme, geduld en creativiteit inzetten om wiskunde uit te leggen en wiskundig inzicht te sturen.

Als wiskundeleraar kan je in nagenoeg elke richting van het secundair onderwijs aan de slag. Tijdens je opleiding leer je hoe je kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes bijbrengt, aangepast aan de leerlingengroep waarvoor je verantwoordelijk bent. In vakdidactiek bestudeer je methodieken die je hiervoor nodig hebt.

Onze aanpak

Wiskunde maakt deel uit van STEM. Dit staat voor Science - Technology - Engineering - Mathematics. STEM gaat om het opbouwen van wetenschappelijke, technologische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken en het inzetten ervan om complexe vragen of een levensecht probleem op te lossen. Klik hier voor meer informatie en om het actieplan van de Vlaamse regering te bekijken.

Je inhoudelijke vorming wordt verruimd en je kennis verdiept. Aan de hand van oefeningen worden rekenvaardigheden, methodes en begrippen uit het secundair onderwijs opgefrist. Daarnaast wordt je wiskundige kennis verder onderbouwd met logica, getallenverzamelingen, meetkunde, algebra, statistiek en analyse. Belangrijk is ook dat je kunt omgaan met nieuwe onderzoeksmethodes en ontwikkelingen binnen je vakgebied. Het gebruik van de grafische rekenmachine, aangepaste software en wiskunde-applets met de computer zijn verweven in de verschillende leerinhouden.

FAQ wiskunde

Ik heb 3 uren wiskunde per week gevolgd in de derde graad van het secundair onderwijs. Kan ik het onderwijsvak wiskunde kiezen?

Als je een diploma van het secundair onderwijs hebt, dan kan je in principe gewoon vrij kiezen voor het onderwijsvak wiskunde. Heb je 3 uren of minder dan 3 uren wiskunde per week gevolgd, dan moet je een uitgesproken interesse voor wiskunde hebben en uitzonderlijk goede resultaten voor wiskunde hebben behaald in het secundair onderwijs. Als je in de loop van je secundair onderwijs herexamens of tekorten vertoonde, dan is de keuze niet aan te raden.
Volgde je in de 2de graad van het secundair onderwijs een richting aso in de leerweg met 5 lestijden, dan is dit een pluspunt. In ieder geval zal je tijdens de opleiding meer tijd dan de modale student spenderen aan de vakstudie wiskunde.

Ik kom uit het tso uit een richting met weinig uren wiskunde. Wat zijn mijn slaagkansen?

Als je minder dan 4 uur wiskunde per week volgde in een tso- of kso-richting, dan kan je het onderwijsvak wiskunde, met kans op slagen, kiezen als je zeer goede resultaten hebt behaald voor wiskunde. Dit wil zeggen dat je de beste leerling van je klasgroep was. Bovendien moet je het vak graag doen. Met andere woorden: je vindt het plezierig om uitleg te geven aan je medeleerlingen en je kijkt niet op je klok als je aan een wiskundeprobleempje bezig bent. Volgde je met succes in de 2de graad van het secundair onderwijs een richting met minstens 5 uur wiskunde per week, dan verhogen je slaagkansen.

Wil je toch een duidelijker beeld krijgen over je eigen basiskennis? Maak dan deze test!

 

Wordt er een bepaald type van rekenmachine gebruikt in de opleiding?

In de opleiding wordt momenteel het meest gebruik gemaakt van een TI-84 Plus. Heb je een ander type van grafische rekenmachine zoals een TI-83, TI-83 Plus of TI-84 dan kan je die verder gebruiken. Ook een ander merk zoals Casio of HP waarmee je vertrouwd bent, is bruikbaar. Je hebt een grafische rekenmachine nodig, die ook gebruikt wordt tijdens de examens. De TI-Nspire wordt nog weinig gebruikt in het secundair onderwijs en gebruiken we ook niet in onze opleiding. Deze rekenmachine zal ook niet toegelaten worden op examens.

Met welke andere vakken kan ik wiskunde het best combineren?

Wiskunde kan in de Arteveldehogeschool gecombineerd worden met heel wat andere onderwijsvakken. Er is geen uitgesproken voorkeur voor bepaalde combinaties. Integendeel, de verschillende vakken geven een extra dimensie aan de studentengroep. Voor de verschillende mogelijkheden verwijzen we naar de 199 combinaties van de opleiding.

Hoe verloopt de stage?

Stage is een onderdeel van het opleidingsonderdeel praktijk. Vooraleer je aan je stage kan beginnen moet je een opleidingsonderdeel vakdidactiek volgen. Het verloop en de modaliteiten van de praktijk lees je in de aparte informatie over praktijk.

Kan ik na het behalen van het diploma naadloos overstappen naar een master aan de universiteit?

Neen, je zal een aanvraag moeten indienen bij de universiteit. Het is mogelijk om een aantal vrijstellingen te verkrijgen voor bepaalde opleidingsdelen als je een academische bachelor wil behalen, maar omdat er een niveauverschil is, zullen de vrijstellingen beperkt blijven. De professionele bachelor aan de Arteveldehogeschool is niet gelijkgeschakeld met de academische bachelor aan de universiteit.

Hoeveel studenten beginnen aan de opleiding wiskunde en hoe groot zijn de groepen?

Het aantal starters is variabel. In het voorbije jaar werden er in de eerste schijf twee groepen van ongeveer 50 à 60 studenten gevormd. Hierbij is er een groepje studenten die bijzondere trajecten afleggen. Sommige studenten hebben al een leraarsdiploma in andere vakken en willen zich bekwamen in een bijkomend vak. Wiskunde is hierbij een frequent gekozen vak. Voor het opleidingsonderdeel praktijk werden deze twee groepen dan nog eens opgedeeld in 2 kleinere groepjes van ongeveer 25 studenten.

Bestaat de leerstof hoofdzakelijk uit de leerstof wiskunde van de eerste en de tweede graad van het secundair onderwijs?

Neen. Er zijn 3 invalshoeken in de opleiding. Enerzijds moet de student de leerstof van het secundair onderwijs inderdaad grondig beheersen en deze wordt uiteraard gedetailleerd bestudeerd in de opleiding. 
Anderzijds wordt de basiskennis verruimd en wordt een rij van begrippen en inzichten verworven die de leerstof van het secundair onderwijs overstijgen. Een leraar wiskunde moet de samenhang van de verschillende onderdelen van wiskunde bestuderen. Verder is het ontstaan van begrippen en inzichten doorheen de geschiedenis een belangrijk element tijdens de opleiding. De 3de invalshoek is de didactische. Deze is de meest karakteristieke in een lerarenopleiding en krijgt dan ook bijzondere aandacht.

Op welke manier kan ik de cursussen inkijken en meer informatie verkrijgen?

Het is aan te raden om een infodag te bezoeken en kennis te maken met studenten en lesgevers. Ook het cursusmateriaal is dan te raadplegen. Je kan ook inschrijven voor een proefles in de loop van het 2de semester. Je volgt dan een les met de studenten van het 1ste jaar.

Ik heb al hoger onderwijs gevolgd (eventueel zonder succes) en voor wiskunde heb ik al creditbewijzen gehaald. Kan ik een vrijstelling bekomen voor de vakstudie van wiskunde?

Het is mogelijk dat er voor de opleidingsonderdelen vakstudie in sommige semesters een vrijstelling kan bekomen worden. Alles hangt af van de inhoud die onder het creditbewijs schuilt. Dien een aanvraag tot vrijstelling in samen met de ECTS-fiche van de gevolgde cursus en het creditbewijs (of eventueel het rapport met de behaalde resultaten). Op basis daarvan zal het wiskundeteam een advies formuleren naar de zorg- en trajectcoördinatie van de opleiding.

Zijn er andere toekomstmogelijkheden buiten het lesgeven?

De afgestudeerden met het onderwijsvak wiskunde vinden momenteel vrij gemakkelijk werk binnen het onderwijs. Ook tewerkstelling in de banksector en in verzekeringsbedrijven is mogelijk. Secretariaatswerk op scholen en planning in bedrijven zijn taken die graag aan wiskundeleraren worden toevertrouwd. Afgestudeerde leraars wiskunde zijn gegeerd voor alle taken waar nauwkeurigheid, stiptheid en logisch, ordelijk werk aan te pas komen. 

Waar kan ik terecht met dit diploma?

Lesbevoegdheid:

  • Leraar wiskunde in de 1 ste en 2 de graad van het secundair onderwijs
  • Leraar in het beroepsonderwijs tot en met het 7 de jaar
  • Leraar in het buitengewoon secundair onderwijs
  • Naast het lesgeven krijgen heel wat afgestudeerden coördinatietaken in het onderwijs

Perspectieven buiten het onderwijs

  • Bank- en verzekeringssector
  • Ook in andere bedrijven worden de afgestudeerden wiskunde tewerkgesteld. Ze komen dikwijls terecht in de planning van een firma en in de IT-sector.

Hoeveel kost de opleiding voor het onderwijsvak wiskunde?

Studeren in het hoger onderwijs vraagt een financiële inspanning. Naast het inschrijvings- en examengeld zijn aan de opleiding ook een aantal kosten verbonden, voor studiemateriaal, studiereizen of -producten ...

We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden zonder de kwaliteit van de opleiding tekort te doen. De Arteveldehogeschool draagt ook zelf een steentje bij zodat de student nooit het volledige bedrag betaalt.

Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoeveel de opleiding ongeveer kost. De bedragen in onderstaande tabel zijn gebaseerd op reële cijfers van het academiejaar 2017-2018. Kosten in verband met stageverplaatsingen en lesvoorbereidingen zijn er niet in vervat omdat ze individueel sterk kunnen verschillen.

In het secundair onderwijs wordt elke leerkracht verondersteld een agenda bij te houden die hij of zij moet kunnen voorleggen aan de inspectie. Daarom voorziet de opleiding voor alle studenten bij het begin van het academiejaar een agenda die bovendien ook een opleidingsgids is. De kostprijs hiervan bedraagt +/- 3,50 euro en wordt aan de factuur van de kopiekosten toegevoegd

  1ste jaar 2de jaar 3de jaar
Totale prijs boeken € 80,00 € 40,00 € 20,00
Totale prijs syllabi € 30,00 € 30,00 € 20,00
Kopiekosten € 5,00 € 5,00 € 5,00
Materialen, producten, uitrusting (**) € 100,00(**)
TOTAAL (excl. inschrijvingsgeld) € 115,00 € 75,00 € 45,00

** prijs van een grafische rekenmachine: TI-84 (TI-Nspire in niet toegelaten op examens!). Wie er één heeft, kan die verder gebruiken.


Lees hier meer over studietoelagen.

Een financiële drempel mag geen belemmering zijn om te kiezen voor het onderwijsvak dat jou het best ligt. Als je problemen ervaart, raden we je aan om contact op te nemen met een medewerker van de studentenvoorzieningen. In sommige situaties kan de dienst je financieel ondersteunen.