Onze aanpak

Je kiest van bij het begin voor Logopedie of Audiologie. Het is uniek in Vlaanderen dat studenten die knoop al zo snel mogen doorhakken. We bieden een actueel en competentiegericht opleidingsprogramma aan met ruimte voor fundamentele vragen. We zetten stevig in op individuele traject- en leercoaching. Praktijkervaring speelt een belangrijke rol. De vele stageperiodes, zowel in binnen- als buitenland, maken van jou een startklare professional.

Hoe ziet het eerste jaar eruit?

Elke afstudeerrichting verkent tijdens het eerste jaar het werkveld. Psychologie, spraak- en taalontwikkeling, anatomie en fysiologie staan onder andere op het programma, maar er is ook aandacht voor het preventief, diagnostisch en therapeutisch handelen.

Bij Bachelor in de logopedie ligt de nadruk op de diagnostiek binnen de verschillende interventiedomeinen zoals spraak- en taal, stem, neurogene communicatie, lezen en spellen...

Je krijgt een stevige dosis communicatieve vaardigheden en taalbeheersing, zowel schriftelijk als mondeling.

De Bachelor in de audiologie focust daarentegen van bij de start op akoestiek en technologie en je verkent de beginselen van gehooronderzoek  en revalidatie. Je leert ook al om efficiënt te communiceren met slechthorende en dove personen.

Hoeveel lesuren heb ik?

Je hebt wekelijks ongeveer 22 uur les. Reken daarnaast ook op 18 uur per week aan taken of zelfstudie.  

Krijg ik les in grote groepen?

Studenten Audiologie en Logopedie volgen de algemene hoorcolleges samen. We spreken dan over 100 tot 180 personen. Die groep is kleiner als het hoorcollege specifiek voor een afstudeerrichting is: ongeveer 60 studenten voor Audiologie en 100 voor Logopedie. Bij bepaalde vakken en praktijk werk je in kleine groepen van om en bij de 30 studenten. 

Wat volgt in het tweede en derde jaar?

De logopedisten in opleiding focussen tijdens het tweede jaar op therapie en begeleiding van de interventiedomeinen uit het eerste jaar. Audiologie diept hun vier interventiedomeinen verder uit: klinisch onderzoek, hoortoestellen en hulpmiddelen, revalidatie en preventieve audiologie. Kortom: beide afstudeerrichtingen verdiepen zich verder in hun eigen vakgebied. Daarnaast beginnen ze in het tweede jaar ook al aan de voorbereiding van hun bachelorproef.

In het derde jaar ligt de focus voornamelijk op stage en bachelorproef. Lees er hier meer over.