Inhoud

Omdat politisering nauw verbonden is met de publieke sfeer in een democratie, kan politisering in het sociaal werk verschillend begrepen en uitgewerkt worden:

 • Politisering als deliberatieve dialoog (Habermas)
 • Politisering als verzet en strijd (Marx, Badiou, Fraser, …)
 • Politisering buiten de bestaande instituties (subpolitiek)(Beck)
 • Politisering als bewustwording (Gramsci, Freire, …)

In deze sessies worden de uitgangspunten van verschillende benaderingen van politisering toegelicht

 • visie op samenleving en democratie
 • kern van politisering
 • methodische aanpak en rol van de professional…
 • kansen en gevaren van deze benadering

We verkennen de actuele betekenis van deze benaderingen in concrete praktijken of onderzoeken in het sociaal werk en de houding van beleidsmakers op die benaderingen.

Aanpak

 • Elk van deze benaderingen wordt systematisch uitgewerkt, in een wisselwerking tussen theoretische achtergrond en een heldere concrete toepassing in een praktijk van of een onderzoek in het sociaal werk. We staan stil bij de referentiekaders die deze benaderingen inspireren.  
 • Met een focus op een centrale kwestie of een specifieke locatie verkennen we zeer diverse praktijken van politisering in het sociaal werk. In die verkenning komen alle aspecten van politiserend werk aan bod zoals de kwestie, de concrete setting, de gevolgde strategie en gehanteerde methode, de achterliggende visie op politisering, de rol van de werker en de deelnemers, de bereikte resultaten, de moeilijkheden, de (on)macht van de praktijk, de samen/tegenwerking met spelers uit de markt, het middenveld en de overheid, …

Evaluatie: Portfolio

De deelnemers dienen een portfolio in als verwerking op 9 november 2021. Ze krijgen een aantal richtvragen. Een gesprek met de docent  op 18 november 2021 geeft een kans tot verdere verduidelijking vanuit de deelnemer en feedback van de docenten.

Deelnemers aan de bijscholing hebben de keuze om al dan niet deel te nemen aan de evaluatie.

 • Wie de bijscholing volgt, zonder deel te nemen aan de evaluatie, verwerft een attest van deelname.
 • Wie slaagt voor de evaluatie, verwerft een certificaat van bijscholing.

Het certificaat van bijscholing geeft recht op een vrijstelling voor het gelijknamige opleidingsonderdeel voor wie binnen de 3 jaar het postgraduaat volgt.

Docenten

Luc De Droogh, Dieter Gryp (HOGENT), Katrien Boone (Howest), Marijke Pruyt en Bart Van Bouchaute (Arteveldehogeschool)