De opleiding

In deze opleiding wordt vanuit een persoonsgerichte invalshoek en voortbouwend op o.a. systeemtheoretische, contextuele en psychodynamische kaders geleerd hoe de hulpverleningsrelatie zelf als hefboom kan ingezet worden om beweging in het gezin en zijn context te brengen. Deze opleiding vertrekt specifiek vanuit het werken met de doelgroep, nl. gezinnen en hun bredere context.

Het gezin wordt hierbij geactiveerd om zelf de moeilijkheden waarmee het te kampen heeft, aan te pakken en tot een voor hen de meest passende en haalbare oplossing te komen. Hierbij is er zowel aandacht voor de ruimere context waarmee het gezin te maken heeft, zoals bv. de school, de Jeugdhulpverlening, de Jeugdrechtbank, de verschillende hulpverleningsorganisaties, enz. als voor de specifieke contexten (naast deze van het gezin) waarmee de hulpverlener zelf te maken heeft, o.a. het eigen team, de eigen en andere hulpverleningsorganisaties, enz.

Deze opleiding wordt door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS) erkend als Counselors-opleiding.

Programma 2de jaar

Module Ouder-Kind-relatie (4 dagen)
We starten met een inleiding in de theorie van de contextuele hulpverlening (Ivan Boszormenyi-Nagy). Vervolgens besteden we aandacht aan de psychologie van ouderschap (Van Der Pas), verschillende visies op opvoeding en de hechtingstheorie.
 

Module Persoonlijk proces (4 dagen)
Elke deelnemer brengt zijn eigen gezin van herkomst in om zich meer bewust te worden van het eigen handelen als hulpverlener in relatie tot de eigen gezinsachtergrond. We wenden de methodiek van het situationeel werken met een genogram aan. 
 

Module Hulpverleningsproces (keuze) (4 dagen)
Het gaat hier om een training van een samenwerkende attitude van de gezins- en contextbegeleider aansluitend bij het hulpverleningsproces: zien en omgaan met wat gebeurt in de hulpverleningsrelatie, aangaan van een helpende dialoog, duidelijk en betrouwbaar kunnen omgaan met de grenzen van het mandaat, verwachting van actie door de cliënt naar zijn context, meerzijdige partijdigheid, evalueren, afsluiten en doorverwijzen.
 

Module Supervisie (6 dagen, incl. eindopdracht)
De eerste 2 dagen wordt met een casus uit de eigen praktijk gewerkt. De volgende 2 dagen zijn een "Integratietweedaagse" waarbij gewerkt wordt aan de integratie van wat gedurende de twee jaar aan bod is gekomen. De cursist krijgt de kans om, met dat wat voor hem nog ontbreekt, aan de slag te gaan. Tijdens de terugkomdag maken we de koppeling met het concrete begeleidingswerk. Alles wordt tenslotte in een integratieopdracht verwerkt, waarmee de opleiding wordt afgesloten.
 

Literatuur en eindwerk
Er is een opgave van verplichte literatuur en er worden artikels ter beschikking gesteld. Zowel op het einde van het eerste als van het tweede jaar maakt de deelnemer een integratieopdracht waarin de aangeboden stof  verwerkt en geïntegreerd is. Deze integratieopdracht sluit aan bij de module "supervisie". De modules van 4 dagen geven de groepsbijeenkomsten weer. Daarbovenop dien je minimaal 1 dag per module te voorzien voor verslagen, literatuurverwerking, supervisieopdrachten en integratieopdracht.
 

Data 2de jaar

 • 19 september 2019
 •  3 oktober 2019
 •  17 oktober 2019
 •  7 november 2019
 •  21 november 2019
 •  5 december 2019
 •  19 december 2019
 •  9 januari 2020
 •  23 januari 2020
 •  30 januari 2020 - inhaalles
 •  6 februari 2020
 •  20 februari 2020
 •  12 maart 2020
 •  26 maart 2020
 •  23 april 2020
 •  7 mei 2020
 •  8 mei 2020
 •  28 mei 2020 
 •  11 juni 2020

Doelgroep

Deze tweejarige opleiding richt zich naar alle professionelen die in contact komen met mensen in moeilijkheden en hen een eind op weg willen helpen, rekening houdend met hun context. Dit kunnen hulpverleners zijn die rechtstreeks het mandaat hebben om op regelmatige basis cliënten te begeleiden in hun psychische en relationele moeilijkheden en zij die in het bijzonder ook aan gezinsbegeleiding doen. We denken hierbij aan begeleiders uit de jeugdhulpverlening, dagcentrumbegeleiders, thuisbegeleiders, maatschappelijk werkers, pedagogen, opvoeders, ..., CLB-begeleiders, hulpverleners in CGG, ...

Ook professionelen die de cliënt willen helpen in zijn context vanuit een ander hoofdmandaat, komen aan hun trekken: OCMW-medewerkers, justitieel werkers (psychiatrisch), verpleegkundigen, palliatief verzorgenden, CAW-medewerkers (slachtofferhulp, bezoekruimte, begeleiders thuislozenzorg, ...), buurtwerkers, mensen uit het onderwijs (leerkrachten, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren, GON- en GOK-begeleiders, directies.

Het tweede jaar van de opleiding is enkel toegankelijk voor deelnemers die geslaagd zijn voor het eerste jaar van de opleiding 'Counselor in de gezins- en contextbegeleiding' van VSPW/Balans.