Inhoud

Ervaringen met diversiteit uit onze eigen leefwereld en de leefwereld van leerlingen in onze klas/ onze school vormen het uitgangspunt van dit aanbod.

In de eerste sessie gaan we kijken hoe we zelf gedetermineerd kijken naar mensen en gebeurtenissen in onze samenleving, om er onszelf van bewust te worden hoe moeilijk het is om op een correcte, onbevooroordeelde manier om te gaan met diversiteit. Je maakt kennis met methodieken die je zelf met je leerlingen binnen je eigen vakgebied kan toepassen en die aansluiten bij zowel de realisatie van vakoverschrijdende eindtermen als het ontwikkelen van sociale vaardigheden en opvoeden tot burgerzin.

In een tweede sessie gaan we kijken naar de diversiteit op onze school, in onze klassen. Hoe kunnen we diversiteit (leerstijlen, taal, thuissituatie, cultureel gekleurde onderwerpen) op een positieve manier benutten op zowel school-, leerkracht- als leerlingniveau? Ik neem jullie mee op sleeptouw in de GOK-werking van onze school en ga proberen om jullie tools en materiaal aan te reiken waarmee jullie misschien ook in jullie school aan de slag kunnen. De GOK-werking gaat uit van het zorgcontinuüm en de HGW-principes en gebruikt hier en daar ook een idee dat uit de nieuwe autoriteit komt. Simpele, maar efficiënte technieken om leerlingen tot leren te brengen (UDL) komen aan bod en worden uitgeprobeerd.

In de derde sessie is er aandacht voor kansarmoede met een focus op sensibilisering van leerkracht, ouders en leerlingen. Welke kleine initiatieven kunnen voor kansarme mensen al een wereld van verschil maken? Dat de leerkracht er echt toe doet, zal uit alle praktijkvoorbeelden blijken. De implementatie van het M-decreet ging zijn tweede schooljaar in.

In de vierde sessie gaan we hier op in. Wat houdt dat voor de secundair scholen in? Wat is de impact op de secundaire scholen? Hier komt ook het thema 'draagkracht van de school' aan bod: wat versterkt je draagkracht om met verschillen om te gaan en wat verlaagt ze? Hoe ver ga je als leerkracht?

Er is ruimte voor uitwisseling met je collega’s: je kan toepassingen vanuit je eigen schoolpraktijk toetsen aan de toepassingen van anderen en heel wat ideetjes voor de toekomst opdoen. De bedoeling is dat jullie zoveel mogelijk input meebrengen uit jullie ervaringen en dat we daarmee concreet aan de slag gaan. Ook het aanbrengen van eigen invalshoeken is uiteraard zeer welkom. De inhouden worden in PPT’s aan jullie voorgesteld in sessies waarin denkkaders aangereikt worden op een interactieve manier. Het toepassen op de eigen schoolpraktijk gebeurt in steeds wisselende groepjes en wisselende werkvormen. De nieuw opgedane kennis en praktijk kunnen jullie meenemen naar jullie eigen school.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.

De sessies zijn vooral bedoeld voor studenten uit het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

Je volgt deze sessies samen met studenten Bachelor na bachelor Buitengewoon Onderwijs en Zorgverbreding en Remediërend Leren.