Op deze studiedag is het centrale thema dat 'goesting doet leren!'.
Wij willen je goesting doen krijgen met een gevarieerd programma:

 • een openingslezing 'Vitamines voor groei' van Prof. dr. Vansteenkiste (UGent)
 • de presentatie van de resultaten van het onderzoeksproject L²INK (leerkrachten en leerlingen werken samen aan inspraak op klasniveau) 
 • inspiratiesessies van praktijkgericht onderzoek tot good practices.

Je kan twee verschillende sessies volgen: 's ochtends en 's namiddags. De meeste sessies worden twee keer aangeboden.
Er wordt niet gewerkt met voorkeuren: je inschrijving betekent dat je deze sessie zeker kunt volgen.
Wat krijg je voor het inschrijvingsgeld? Onthaal (koffie ea), middagmaal (broodjes) en afsluiter. Praktisch bruikbare instrumenten, tools om aan de slag te gaan. Heel veel goesting!

Inhoud

Onder de noemer 'goesting doet leren' bieden we een gevarieerd programma aan.
Prof. Dr. Vansteenkiste opent de dag met een lezing over hoe de zelf-determinatietheorie ons kan helpen om dit thema concreet aan te pakken.
Daarna volgt een korte presentatie van de onderzoeksresultaten van praktijkgericht onderzoek naar participatie in de klas. Elke deelnemer kan 2 sessies volgen, ofwel praktijkgericht onderzoek (leerlinggestuurd onderwijs, digitale games, elke leerling doet ertoe, participatie in de klas of autonomie-ondersteunend lesgeven), ofwel presentatie van een concrete methodiek (feedbacktool) en innovatieve onderwijspraktijk (De Studio).

Programma

9.15 - 9.45u: onthaal (koffie, thee, water)
9.45 - 10u: verwelkoming
10 - 11u.: Prof. Dr. Vansteenkiste (UGent), auteur van 'Vitamines voor groei'
Keynote speaker Prof. dr. Vansteenkiste zal de studiedag inleiden door in te gaan op de zelf-determinatietheorie die autonomie, verbondenheid en competentie als vitamines voor groei omschrijft.
11 - 11.15u: korte presentatie onderzoek 'Participatie in de klas'
11.15 - 12.30u: 1ste reeks inspiratiesessies (zie overzicht hieronder)
12.30 - 14u: middagmaal & doorlopend markt met good practices & ander inspiratiemateriaal
14 - 15.15u: 2de reeks inspiratiesessies (zie overzicht hieronder)
15.15 - 16u: afsluitend netwerkmoment (hapje & drankje)

Overzicht inspiratiesessies

 • Hoe participatie in de klas stimuleren?
  In deze sessie presenteren we de onderzoeksresultaten van L²INK (leerkrachten en leerlingen werken samen aan inspraak op klasniveau) door aan de slag te gaan met het ontwikkelde participatiepakket en de toolbox.
 • Digitale games in de klas? Aan de slag met een ondersteuningsinstrument
  Dit praktijkgericht onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een ondersteuningsinstrument voor leerkrachten. In deze sessie geven we een korte schets van het onderzoek, gaan we met het instrument aan de slag en is er afsluitend tijd voor feedback.
 • Future classroom! Naar leerlinggestuurd onderwijs in de digitale klas van de toekomst
  In deze sessie willen we de inzichten uit het onderzoek presenteren in de kenmerken van de ideale future classroom. We willen de leerkrachten met verschillende profielen met betrekking tot technologiegebruik en onderwijsbenadering ondersteunen in het inrichten van een de ideale future classroom.
 • Betrokkenheid bij assessment: elke leerling doet ertoe!
  Leerkrachten zijn zoekende naar manieren om zo veel mogelijk leerlingen tot leren te brengen. Leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces werkt. In deze sessie wordt het resultaat van het onderzoek "de InspiLeertool" gepresenteerd. Met deze tool kunnen leerkrachten en beleidsmedewerkers zelfstandig aan de slag binnen dit thema.
 • Feedbacktool Vlaamse Scholierenkoepel
  Leerlingen zijn ervaringsdeskundige in het volgen van les. Als je de juiste vragen stelt, heb je als leerkracht heel wat van hen te leren. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Scholierenkoepel een wetenschappelijk onderbouwde feedbacktool, gemaakt door leerlingen en leerkrachten voor leerlingen en leerkrachten. In deze sessie leer je hoe je met dit gratis beschikbaar instrument aan de slag kan in de klas.
 • Inspirerende praktijk: De Studio (Oostende)
  Getuigenis vanuit een innovatieve praktijk - De Studio (Oostende) - die actueel en relevant onderwijs willen bieden op basis van 4 pijlers: inspiratie en motivatie, ondernemingszin, betrokkenheid en kritisch denken.
 • Autonomie-ondersteunend lesgeven in het secundair onderwijs
  Deze inspiratiesessie is gebaseerd op een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met de zelfdeterminatietheorie en het ABC van motivatie als uitgangspunt. Deze wetenschappelijk onderbouwde motivatietheorie werd samen met leerkrachten Frans en Wiskunde in de praktijk gebracht voor een specifieke TSO/BSO-context in het secundair onderwijs. De effecten werden vastgesteld en zijn veelbelovend. Inzetten op autonomie, verbondenheid en competentie bevordert de autonome motivatie van leerlingen en leerkrachten. In een vervolgonderzoek wordt er nu volop ingezet op motiverend evalueren. Op basis van dezelfde principes wordt in cocreatie met het werkveld gewerkt aan de ontwikkeling van motiverende evaluatievormen op school en in de klas.

Doelgroep

 • Secundair onderwijs: directie, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, leerkrachten,…
 • Lager onderwijs (5e en 6e leerjaar)
 • Pedagogische begeleidingsdiensten, CLB’s,…
 • Vormingswerkers