Inhoud

Tijdens deze reeks van 4 sessies heb je de keuze uit verschillende onderwerpen:

Leren via beweging - VOLZET

Zoals een kind eerst, in intermenselijk contact en met een gedeeld plezier, leert praten en pas veel later, op weg naar zelfstandigheid, leert lezen, is het ook noodzakelijk dat een kind een lichaamsbesef en, parallel hiermee, een door de ander bevestigde identiteit verwerft. Vooral wat zijn lichaams- en handmotoriek betreft is een dergelijke stevige basis noodzakelijk om een vloeiend en persoonlijk handschrift te kunnen ontwikkelen. Een kind dat ‘goed in zijn vel zit’, zal ook op sociaal, emotioneel vlak met voldoende zelfvertrouwen in een groep omgaan met anderen.


Rekenproblemen en -stoornissen - VOLZET

In deze sessies wordt het theoretisch kader rond rekenproblemen en dyscalculie gelinkt aan concrete praktijkvoorbeelden. Er wordt kritisch naar verschillende rekenmethodes gekeken.

Individuele handelingsplanning, werken met compenserende en stimulerende hulpmiddelen, differentiëren en integreren van individuele trajecten in de klaspraktijk staan eveneens op de agenda.

Er wordt vanaf sessie 2 van jou inbreng verwacht aan de hand van meegebrachte casussen.

Deze sessie wordt (bij voorkeur) gegeven in de Jonatanschool, te Sint-Niklaas. (er wordt in de voorafgaande werksessies afgesproken om te carpoolen).


(Ortho)didactische werkvormen in het secundair onderwijs (leren in (G)ASV/BGV)

Tijdens deze werksessies benaderen we (G)ASV als een middel om tegemoet te komen aan de leer- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen. Na een bondig theoretisch kader aangaande ASV gaan we op zoek naar middelen om de functionaliteit en doelgerichtheid van de leerinhouden en lessen te verhogen. We reflecteren ook over de rol van de leerkracht tijdens activiteiten of opdrachten en zoeken samen naar manieren om onze onderwijspraktijk te sturen en te evalueren. Op het einde van deze lessenreeks ben je geoefend in het uitwerken van lessen ASV die beantwoorden aan de leer- en opvoedingsbehoeften van jouw leerlingen.


Leren via basale stimulatie

Basale stimulatie is geëvolueerd tot een benaderingswijze, een basishouding voor zorg waarbij men oog heeft voor basale stimulatie gedurende de ganse dag.

Er wordt vertrokken vanuit de waarnemingsmogelijkheden van de mens, vanuit het eigen lichaam om door het samen bezig zijn te komen tot communicatie.

Deze sessies combineren theoretische inzichten met ervaringsoefeningen en van daaruit wordt gezocht naar de bruikbaarheid in de eigen praktijk.


Autismespectrumstoornissen

In deze sessies worden theoretische inzichten rond autismespectrumstoornissen gecombineerd met voorbeelden uit de praktijk, inleefoefeningen, praktische tips en handvatten, oefeningen in het aanpassen van de communicatie en omgeving, … Er wordt eveneens ruimte gecreëerd voor interactie en uitwisseling in kleine groepjes.


Gedragsproblemen en -stoornissen bij kinderen van 3-12 jaar - VOLZET

We gaan op zoek naar mogelijke oorzaken van gedragsproblemen, gaan na hoe kinderen gewenst en ongewenst gedrag aan- en afleren, leren gericht observeren en deze gegevens interpreteren om een geschikte interventie uit te werken. We staan uitgebreid stil bij verschillende technieken om gewenst gedrag aan te leren of te versterken en ongewenst gedrag af te zwakken/werkbaar te maken. Sleutelfiguren zijn: het kind, de ouders en de leerkrachten.

Deze cursus biedt theoretische inzichten en praktische handvaten voor het hanteren van moeilijk gedrag op individueel en klassikaal niveau.

Opgelet: bij deze keuze gaat de werksessie niet door op 28/03/2018 en 18/4/2018. Deze twee sessies worden vervangen door een sessie op woensdag 31/01/2018 (17u30 – 21u30)


Gedragsproblemen en -stoornissen bij jongeren in het secundair onderwijs

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden, van diagnostisch materiaal, van ervaringen van de studenten wordt een beeld geschetst van het domein van de gedragsstoornissen die herkenbaar zijn in het onderwijs.  We staan eventueel stil bij enkele relevante gedragsvragenlijsten, observatieschemata en psychiatrische screeningsinstrumenten, belichten enkele specifieke syndromen, trachten zicht te krijgen op ontstaansgeschiedenis, en behandelingen.

De (gedrags-)leermodellen, gedragsanalyse en manieren van aanpakken, programma's,.. komen aan bod.

Aan de hand van concrete situaties aangebracht door de deelnemers worden de theoretische inzichten geënt op de praktijk.

Algemeen studiemateriaal

Je krijgt een gast-login voor het digitale leerplatform ‘Chamilo’ zodat je de hand-outs van de sessie(s) waarvoor je ingeschreven bent kunt downloaden.
De lesgever geeft tijdens de sessies aan welk studiemateriaal er gebruikt wordt.

Doelgroep

Leraren, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, paramedici,… in het regulier of buitengewoon onderwijs.

Je volgt deze sessies samen met studenten Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs en/of Zorgverbreding en Remediërend Leren.

Je kan aansluiten bij de sessies onder voorbehoud van voldoende plaatsen. Je krijgt voor de start van de sessies een mail om jouw deelname al dan niet te bevestigen.

Je volgt alle sessies die deel uitmaken van eenzelfde opleidingsonderdeel, er kunnen geen afzonderlijke sessies gevolgd worden.

Attest van deelname

Je krijgt een attest van deelname voor de gevolgde sessies.