Inhoud

Als we de politiserende rol van het sociaal werk beschouwen als het publiek maken van noden en claims, hoe doen we dat dan? In deze module staat het methodisch handelen van de professional in politiserend werk centraal. Dan gaat het over vragen als: hoe breng je kwesties op de publieke en op de politieke agenda, hoe ontwikkel je een strategie en welke technieken kun je inzetten? Dit handelen staat niet op zich, maar is innig verbonden met de politiserende rol van de organisaties en netwerken waarin de professional aan de slag is. We onderzoeken dus ook hoe organisaties en netwerken hun politiserende opdracht beter waar kunnen maken.

Aanpak

Heel specifieke methodes en tools worden aangeleerd, waarbij het hanteren van de mix van de diverse methoden worden getraind.

Diverse strategieën:

  • Sociale beweging – sociale actie uitbouwen 

Hierbij worden de verschillende fasen van een sociale beweging geanalyseerd en worden de concrete stappen in het uitwerken van een sociale actie aangeleerd. Structurele sociale verandering concreet uitgevoerd!

  • Belangenbehartiging door samenwerking met vakbonden in de 21e eeuw 

Welke rol kunnen vakbonden opnemen of betekenen in de huidige maatschappij waarbij de belangen van de sociaal agogische werkers worden gehoord en bekrachtigd? Hoe kunnen individuele veldwerkers, die heel frequent werkzaam zijn in kleine organisaties, er in slagen om hun krachten te bundelen via de samenwerking met vakbonden? Hoe kunnen vakbonden anticiperen op de belangen van de vele werknemers binnen de ruime sociale sector?

  • Netwerkvorming en de rol van boundary spanners 

Het versnipperd landschap binnen de sociale sector heeft er alle baat bij om interdisciplinair te werk te gaan. Het nastreven van een integrale aanpak van concrete sociale problemen vergt heel veel afstemming met verschillende partners. Een goed uitgebouwd netwerk kan er voor zorgen dat de belangen van een individuele organisatie gebundeld worden en hierdoor sterker op de voorgrond komen. De tendensen tot schaalvergroting binnen de sector, vragen een anticiperend gedrag van de diverse organisaties, waarbij een professionele netwerkvorming cruciaal is. Sleutelfiguren binnen en buiten de organisaties kunnen hierin een cruciale rol spelen (boundary spanners).

  • Politiseren op micro-niveau door de discretionaire ruimte te benutten 

De individuele vrijheid van de sociaal werker moet het mogelijk maken om kleine verzetsacties te kunnen opzetten. Deze discretionaire ruimte zorgt er voor dat opgelegde structuren in vraag kunnen worden gesteld, waarbij op lange termijn de belangen van de doelgroep beter worden gediend. De manier waarop deze ruimte kan worden gecreëerd, om dergelijke vormen van ‘klein-politiseren’ te realiseren, wordt aangeleerd.

Evaluatie 

In de mondelinge juryproef wordt de concrete toepassing van de verworven inzichten en vaardigheden geëvalueerd.

Deelnemers aan de bijscholing hebben de keuze om al dan niet deel te nemen aan de evaluatieproef.

  • Wie de bijscholing volgt, zonder deel te nemen aan de proef, verwerft een attest van deelname.
  • Wie slaagt voor de proef, verwerft een certificaat van bijscholing.

Het certificaat van bijscholing geeft recht op een vrijstelling voor het gelijknamige opleidingsonderdeel avoor wie binnen de 3 jaar het postgraduaat volgt.

Docenten

Joris Decorte (UGent), Rudi Roose (UGent), Andy De Brabander (Howest) met medewerking van Pascal Debruyne (Odissee Hogeschool)