Inhoud

Maatschappelijke vraagstukken zijn steeds vaker complex, moeilijk alleen op te lossen en dus beleidsdomeinoverschrijdend. Collega’s uit verschillende organisaties, sectoren en beleidsvelden gaan in formele en informele netwerken samenwerken, ook met burgers en hun organisaties. Ze formuleren gezamenlijk doelstellingen, brengen verschillende competenties in stelling en verdelen taken.

Ook lokale netwerken ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede investeren sterk in intersectorale samenwerking over de grenzen van cultuur, jeugd, sport, welzijn heen. Dat doen ze bovendien in dialoog met armoedeverenigingen. Het overleg tussen diverse lokale actoren moet leiden tot contextspecifieke oplossingen op het vlak van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. 

In dit vormingstraject dat Demos organiseert in samenwerking met PRONET (Arteveldehogeschool) gaan we dieper in op het versterken én dynamiseren van netwerken. We geven de deelnemers handvaten, kaders en oefeningen mee om in hun eigen netwerk aan de slag te gaan. Naast theoretische input werken we ook met praktijkvoorbeelden en eigen cases.

Programma

We zoomen in op basisinzichten rond samenwerken en gaan actief aan de slag met samenwerkingstools die ontwikkeld zijn op basis van op praktijk gebaseerd wetenschappelijk onderzoek (PRONET vzw). Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Ervaringsgericht werken staat voorop en de inbreng van eigen ervaringen en cases is uitdrukkelijk ingebouwd in het programma. In dit vormingstraject wordt ook rekening gehouden met de specifieke context van lokale netwerken die werken rond vrije tijd en kansengroepen.

  • Donderdag 17 mei - Een klare kijk op samenwerking en netwerking

Wat zijn netwerken eigenlijk? Welke soorten netwerken zijn er? Waarom is er zoveel aandacht voor netwerken? En waarin verschillen netwerken van andere organisatievormen? De eerste dag van dit vormingstraject is een inleiding op netwerkend werken: er wordt ingezoomd op rollen en competenties in een netwerk, de diversiteit van actoren en mogelijke spanningsvelden in een netwerk.

  • Donderdag 21 juni 2018 - Opstart, fasering en dynamiek van een netwerk

Actoren in de netwerken zijn onderling afhankelijk van elkaar. Trekkers van netwerken moeten zich aanpassen aan of inspelen op interacties en dynamieken in de netwerken. Wanneer zet je een stapje terug, wanneer neem je de regie en ga je sturen? Wat is je rol in de verschillende fases van netwerkvorming: van opstartfase tot uitvoeren en evalueren? Vertrouwen binnen een netwerk opbouwen is essentieel. Aandacht geven aan succeservaringen en leerwinsten is een van de verbindende factoren binnen een netwerk.

  • Donderdag 13 september 2018 - Strategisch handelen in netwerkverband

In een netwerk is het kwestie de waardering van zowel het individu, de betrokken organisatie als het netwerk in balans te houden. Een goed samenspel tussen die drie niveaus doet het netwerk draaien. Elke actor zal in zijn strategie wel rekening moeten houden met het strategisch handelen van de andere actoren. Hoe ga je als trekker van een netwerk om met macht, belangen, diverse standpunten en spanningsvelden? Hoe creëer je een win-win voor diverse actoren en het netwerk? En wat zijn de mogelijkheden om tot co-creatie te komen?

  • Donderdag 25 oktober 2018 - Praktijkcasussen

In de vierde en laatste bijeenkomst gaan we aan de slag met de eerder genoemde succesfactoren, knelpunten en uitdagingen. We werken door op de individuele cases en helpen elkaar verder op weg.

Doelgroep

Dit vormingstraject richt zich specifiek tot trekkers van en deelnemers aan de lokale netwerken ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. In de praktijk gaat het om medewerkers van het OCMW, de cultuurdienst, de jeugddienst, de sportdienst en sociale organisaties/armoedeverenigingen die actief betrokken zijn bij deze lokale netwerken. Ook trekkers en deelnemers van andere lokale netwerken zoals bijvoorbeeld een kinderarmoedenetwerk of een jeugdwelzijnsoverleg die werken op het snijvlak van welzijn en vrije tijd zijn welkom op dit vormingstraject.

Lesgever

Sammy Vienne is docent aan de opleiding Bachelor Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool (groepsdynamica, stagebegeleiding, externe projecten en dienstverlening). Hij is sociaal-pedagoog en werkte in diverse sectoren van het sociaal werk (vormingswerk, basiseducatie, migrantenwerk, projecten voor werklozen), zowel op lokaal als op ondersteunend niveau. Sammy is projectmedewerker in PRONET.

Inge Van de Walle is sinds 2009 stafmedewerker armoede en lokale netwerken bij Demos. Ze studeerde Germaanse Filologie en Vergelijkende Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze werkte voordien geruime tijd in het jeugdwerk, o.m. als ondersteuner van lokale jeugdraden en hoofdredactrice van tijdschrift Krax, vakblad van het jeugdwerk. Ze is ook auteur van 'Buitenbenen. Naar een lokaal en sociaal vrijetijdsbeleid', een uitgave van Demos vzw.