Ons HR-beleid

Hoger onderwijs is mensenwerk. Daarom zet de Arteveldehogeschool in op het aantrekken,  inzetten en ontwikkelen van medewerkers door een talentgericht personeelsbeleid te voeren dat medewerkers groei- en professionaliseringskansen geeft en dat afgestemd is op de eigenheid van een kennisorganisatie.

  • We vertrekken van een collectieve, gedeelde ambitie: een wervend verhaal over waarden en doelen van de hogeschool waar medewerkers zich mee kunnen verbinden en dat richting geeft aan hun handelen.
  • Outputsturing is er op gericht om medewerkers autonoom te laten werken, met een evenwicht tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’.
  • We geven ruimte en vertrouwen aan medewerkers. Dat betekent samen dingen doen, successen ervaren, leren omgaan met falen en fouten aanvaarden, en steun bieden.
  • Vertrouwen geven gaat hand in hand met resultaatsgericht werken. De teams in de hogeschool zijn zeer divers. Wat motiverend, ondersteunend of uitdagend is voor de ene, is het daarom niet noodzakelijk voor de ander. Daarom is maatwerk in personeelsbeleid belangrijk. 

Personeelsbeheer

Het toewijzen van de personeelsmiddelen over de opleidingen en diensten heen gebeurt aan de hand van kwantitatieve verdeelsleutels. Leidinggevenden gebruiken voor hun personeelsinformatie een elektronisch platform. Medewerkers hebben toegang tot een e-loket voor het consulteren van tewerkstellingsgegevens en het indienen van aanvragen. De dossierbeheerders personeel zijn  toegankelijk voor vragen van medewerkers en waarborgen een snel antwoord, wat resulteert in een zeer hoge tevredenheid bij medewerkers over de opvolging van hun personeelsdossier.

Werving en selectie

Vacatures worden breed bekendgemaakt via een mix aan rekruteringskanalen m.i.v. de sociale media, die een goede kwantitatieve en kwalitatieve instroom waarborgen, enkele knelpuntvacatures (o.a. ICT) niet te na gesproken.

De Arteveldehogeschool organiseert jaarlijks een jobevent dat telkens meer dan 300 belangstellenden aantrekt. Het indienen en beheren van sollicitaties verloopt via een geautomatiseerd systeem, voor sollicitanten bereikbaar via www.arteveldehogeschool.be/jobs. Ook de communicatie met sollicitanten verloopt deels via deze applicatie. Het selectieproces verloopt met een grote betrokkenheid van het directiekader en middenkader, en wordt ondersteund met selectie-instrumenten en -methodieken. Selectie van leidinggevenden wordt bovendien ondersteund door externe assessment centers. Een hogeschoolbreed afsprakenkader rond aanwervingen laat enerzijds toe om flexibel in te spelen op dringende vervangingsnoden en waarborgt anderzijds dat iedereen die met een lange termijnperspectief in de hogeschool werkzaam is een vergelijkende selectieprocedure doorlopen heeft. Jaarlijks worden er meer dan 100 vacatures gepubliceerd.

Onthaal nieuwe medewerkers

Het hogeschoolbrede onthaal van nieuwe medewerkers bestaat uit een onthaalactiviteit, een vormingsprogramma en een informatiebundel die zich richt op nieuwkomers, en spoort samen met aanvangsbegeleiding op de werkplek.

Evaluatie

De gesprekkencyclus planning, functionering en evaluatie verloopt in een “waarderende” context, is hogeschoolbreed geïmplementeerd en wordt ondersteund met terugkerende vormingen in gespreksvaardigheden, informatie en elektronische registratie en opvolging van de gesprekken.

Professionaliseringsbeleid

De Arteveldehogeschool kenmerkt zich door haar sterk uitgebouwd professionaliseringsbeleid, bestaande uit drie delen.

Onder de naam De Academie worden er talrijke vormingssessies en –trajecten aangeboden. Dit aanbod spitst zich toe op talen, management, onderwijs, onderzoek, ICT en zelfmanagement/persoonlijke competenties. Daarnaast zetten diensten en opleidingen teamgerichte professionaliseringsinitiatieven op.

Medewerkers kunnen ook deelnemen aan externe vormingen, studiedagen en congressen.  

Doorheen het academiejaar organiseert de hogeschool voor al haar medewerkers interne vormingsevenementen, zoals de Onderwijsdag en de ZomerAcademie. Bijzondere aandacht in het professionaliseringsbeleid gaat naar onderwijskundige professionalisering en naar leiderschapsontwikkeling.

Talentgerichte aanpak

Talentontwikkeling wordt concreet gemaakt door sensibiliserende acties en vormingen voor diverse doelgroepen. Tevens gaat er aandacht naar talent bij aanwerving en talentontwikkeling bij functioneringsgesprekken. Daartoe werd ondersteunend materiaal ontwikkeld dat via intranet beschikbaar is voor medewerkers en leidinggevenden. De jaarlijkse planningsgesprekken met docenten en afstemming binnen de teams laten een talentgebaseerde opdrachttoewijzing toe. Jobcrafting wordt ingezet als methodiek om talent en functie nog beter op elkaar af te stemmen. De hogeschool maakt verder werk van het loopbaanbeleid voor medewerkers, om ook op lange termijn talent en functie afgestemd te houden.

Zorg voor medewerkers

De Arteveldehogeschool investeert in de zorg voor medewerkers. Twee vertrouwenspersonen zijn op een laagdrempelige manier aanspreekbaar over psychosociale aangelegenheden, conflicten en persoonlijke problemen. Zij luisteren, bemiddelen, verwijzen waar nodig, en formuleren verbeterpunten op hogeschoolniveau.

Ziektecijfers worden opgevolgd, geanalyseerd en besproken op managementniveau.

De hogeschool gaat prat op het goede en aangename sociale klimaat, gestoeld op wederzijds respect, transparantie en communicatie.