Managementreviews

Visie en aanpak

Naast de zesjaarlijkse cyclus, waarbij een diepgaande audit van de opleiding wordt beoogd, is het belangrijk dat via jaarlijkse managementreviews input gegeven wordt aan de algemene directie (en de raad van bestuur) over de behaalde resultaten van elke opleiding in het realiseren van de instellingsbrede doelen, de uitrol van het instellingsplan en de eigen doelen.

Ook voor de diensten is het belangrijk dat zij een managementreview houden Met andere woorden, het is belangrijk dat jaarlijks wordt gerapporteerd aan de algemeen directeur en de directeurs diensten en beleid (met verdere rapportering naar de raad van bestuur) over de kwaliteitswerking van alle opleidingen en diensten.

De realisaties die in Akwaris (het interne kwaliteitsregistratie- en informatiesysteem) werden geregistreerd en de performantie van indicatoren die voor de opleidingen en diensten werden vastgelegd, zullen de basis vormen voor een jaarlijks individueel, weliswaar geclusterd, gesprek van de opleidingsdirecteurs, geflankeerd door het opleidingsmanagementteam, en diensthoofden met de algemene directie.

Zowel opleidingen als diensten maken deel uit van de hogeschoolorganisatie en dragen beiden bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsorganisatie. Het is dus belangrijk dat de processen op hogeschoolniveau goed verlopen en regelmatig geëvalueerd, bijgestuurd of geüpdatet worden. Resultaten van intern onderzoek (tevredenheid dienstverlening diensten, studententevredenheidsonderzoek, uitstroomonderzoek…), maar ook resultaten van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals focusgroepen, IMPROVE-sessies... geven inspiratie om de eigen werkpraktijk bij te sturen en kunnen als input worden gebruikt bij de managementreviews.

Die reviews, die door de algemeen directeur worden georganiseerd, hebben dus tot doel een stand van zaken te geven over de interne verbeterdynamiek zowel in de opleidingen als in de diensten. Het opzet daarbij is vooral ondersteunend. De managementreviews van de diensten zullen besproken worden in de Artevelderaad.

Managementreviews laten toe om de opleidingen en diensten een spiegel voor te houden op hun kwaliteitswerking waardoor ze motiverend werken aan de verdere ontwikkeling ervan. Het geeft ook invulling aan de bottom-upbeweging die belangrijk is in de kwaliteitswerking van elke organisatie.   

Planning

De implementatie van de managementreviews wordt in academiejaar 2016-2017 voorzien. Er werd al een duidelijke planning afgesproken. Managementreviews worden geclusterd gepland op 29, 30 en 31 mei 2017.