Opleidingsaudits

Visie en aanpak

Samen met de opleidingen werd de keuze gemaakt om opleidingsaudits te organiseren, die aan opleidingen de kans geven om door een commissie van ‘peers’ feedback te krijgen op de kwaliteit van hun onderwijs. De opleidingsaudit, die de hogeschool heeft vormgegeven, is gebaseerd op de sterktes van het vroegere systeem van externe visitaties. 

De hogeschool voorziet verschillende stappen in de voorbereiding van de opleidingsaudits. 

 • Auditdatum uiterlijk vier maanden vooraf: De opleiding formuleert een voorstel van kandidaten voor de auditcommissie en bepaalt samen met de dienst IKZ de geschikte data voor de audit. Na goedkeuring van de commissie door de algemeen directeur worden de kandidaten uitgenodigd, voor externen wordt een contract opgesteld met specificatie van de taken, deontologische code auditcommissie en de vergoeding.
 • Auditdatum uiterlijk drie maanden vooraf: De datum en de commissie worden definitief vastgelegd.
 • Auditdatum minus een maand voordien: De opleiding heeft de zelfevaluatie klaar en levert die in bij de dienst IKZ, samen met de aangevulde auditvragenlijst in Akwaris,. Het voorbereidend materiaal wordt bezorgd aan de commissie en er wordt hen toegang verleend tot relevante sites.
 • Auditdatum minus halve dag voordien: De commissie wordt uitgenodigd voor voorbereidend overleg (overdracht van en verdere professionalisering in het auditkader). De verwachtingen naar de commissie worden geëxpliciteerd.
 • Auditdata: De auditcommissie voert de gesprekken en formuleert op het einde van de tweede auditdag (middag) haar mondelinge bevindingen.
 • Auditdatum plus veertien dagen à een maand: De commissie levert haar voorlopig schriftelijk rapport af. De opleiding krijgt gelegenheid tot feedback. Het definitieve rapport wordt opgesteld. De commissie kan gebruik maken van een ‘side letter’ om gevoelige feedback aan de opleiding te melden.
 • Auditdatum plus twee maanden: Het rapport wordt publiek toegankelijk gemaakt. Opvolging van uitvoering gebeurt via Akwaris, het interne kwaliteitsregistratie- en informatiesysteem.

Planning

De hogeschool kiest ervoor de audit voor nog acht opleidingen uit te voeren in de academiejaren 2015- 2016 en 2016-2017. De selectie van de opleidingen is gebeurd vanuit de verschillende studiegebieden en op basis van de bestaande nog uit te voeren visitaties van de tweede ronde.

In het academiejaar 2015-2016 zijn volgende opleidingen aan bod gekomen:

 • Bachelor in de logopedie en audiologie - 14, 15 en 16 december 2015 - lees hier het auditrapport
 • Bachelor in de podologie  – 23, 24 en 25 februari 2016 - lees hier het auditrapport
 • Bachelor in het sociaal werk – 22, 23 en 24 maart 2016 - lees hier het auditrapport
 • Bachelor in de grafische en digitale media – 26, 27 en 28 april 2016 - lees hier het auditrapport

In het academiejaar 2016-2017 zijn volgende opleidingen aan bod gekomen:

 • Bachelor in de ergotherapie – 19, 20 en 21 december 2016 - lees hier het auditrapport 
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement  – 28 februari, 1 en 2 maart 2017 - lees hier het auditrapport
 • Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs en Bachelor na bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren – 22, 23 en 24 maart 2017 - lees hier het auditrapport
 • Bachelor na bachelor in de creatieve therapie  – 17, 18 en 19 mei 2017 - lees hier het auditrapport

In het academiejaar 2017-2018 zullen volgende opleidingen aan bod komen:

 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – 13, 14 en 15 maart 2018 - lees hier het reviewrapport
 • Bachelor in de vroedkunde – 16, 17 en 18 mei 2018 - lees hier het reviewrapport

De planning voor de volgende jaren vindt u hier.

Alle reeds eerder gepubliceerde visitatierapporten volgens het oude systeem (daterend van voor het academiejaar 2015-2016) zijn raadpleegbaar op de website van de VLUHR (Vlaamse universiteiten en hogescholenraad)

Meer informatie over onze instellingsreview vind je hier.