Onderwijsconcept

Het onderwijsconcept, dat is de visie van Artveldehogeschool op goed onderwijs. Samengebald gaat het over 3 doelen, 6 partners, 5 kenmerken en 15000 dromen:

3 doelen

 1. Professionele ontwikkeling
 2. Persoonlijke ontwikkeling
 3. Ontwikkeling tot wereldburger

6 partners

 1. Studenten
 2. Docenten
 3. Directie & medewerkers
 4. Werkveld & alumni
 5. Sociaal netwerk
 6. Samenleving

5 kenmerken van onze motiverende leeromgeving

 1. Een inhoudelijk sterke leeromgeving
 2. Een doelgerichte leeromgeving
 3. Een leeromgeving gericht op co-creatie
 4. Een leeromgeving met oog voor diversiteit
 5. Een waarderende leeromgeving

15 000 dromen


3 doelen 

Vanuit vertrouwen in de groeikracht van mensen, geeft Arteveldehogeschool vorm aan de professionele identiteit van haar studenten en medewerkers. Ze stimuleert hen om professioneel te handelen, kritisch na te denken en de persoon in de wereld te worden die ze kunnen en willen zijn.

1. Professionele ontwikkeling 

Arteveldehogeschool leidt studenten op tot startbekwame professionals die tegelijk goede doorstroomkansen hebben. Ons onderwijs verloopt via een motiverende leeromgeving die een wisselwerking nastreeft tussen denken, doen en voelen. Passie kenmerkt onze docenten én onze studenten. Onze afgestudeerden beschikken niet alleen over de nodige opleidingsspecifieke leerresultaten, maar ze zijn ook breed gevormd en bereid om levenslang te leren. Ze kunnen omgaan met nieuwe maatschappelijke uitdagingen en kunnen creatieve en innovatieve oplossingen bedenken.

2. Persoonlijke ontwikkeling 

Arteveldehogeschool stimuleert authenticiteit en ondernemingszin bij haar studenten en docenten. Ons onderwijs laat hen reflecteren over leerpunten en sterktes. Vanuit vertrouwen in de groeikracht van mensen, koestert de hogeschool hoge verwachtingen en biedt zij kansen om hen te laten worden wie ze kunnen zijn (door hun opleiding, ervaring en leervermogen) en willen zijn (door hun motivatie en bereidheid). Wie sterk staat als mens, staat ook sterk als student, als werknemer of als werkgever. Aandacht voor persoonsvorming leidt tot zingeving, zelfverwezenlijking en welbevinden.

3. Ontwikkeling tot wereldburger 

Arteveldehogeschool daagt studenten en docenten ook uit om verder te kijken dan hun onmiddellijke omgeving reikt. Ons onderwijs verbindt hen binnen de contouren van de opleiding met de rest van de wereld. Een wereld die zich kenmerkt door diversiteit, globalisering, digitalisering en ecologische uitdagingen. Docenten nemen daarin een voorbeeldrol op. Ze zijn integer en gaan respectvol om met andere culturen, sociaal welzijn, milieu, economische welvaart en organisatorisch welzijn. Studenten worden aangemoedigd om empathisch te reageren en engagement op te nemen via lokale en/of internationale samenwerking.


6 partners 

1. Studenten 

Studenten nemen de verantwoordelijkheid op zich om geleidelijk aan steeds meer te investeren in hun ontwikkeling als professional, mens en wereldburger. Ze tonen inzet, spenderen energie in leerervaringen en proberen actief samen met hun medestudenten en docenten te leren. Ze zijn bereid tot kritische zelfreflectie en staan open om in dialoog en vanuit hun leerkracht mee vorm te geven aan hun eigen ontwikkeling/profilering en die van anderen in Arteveldehogeschool als dynamische leergemeenschap.

2. Docenten 

Docenten staan garant voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij zijn bij uitstek de inhoudelijke, pedagogische en didactische experten. Cruciaal is dat zij de inhoud op een gepaste wijze kunnen vertalen naar de studenten en hen coachen in hun leerproces. Ook zij werken samen en in overleg. Door blijvend verder te werken aan hun professionele, persoonlijke en maatschappelijk ontwikkeling staan ze model voor hun studenten en het onderwijs dat ze nastreven. Door hun persoonlijke betrokkenheid en bezieling inspireren zij voortdurend nieuwe generaties.

3. Directie & medewerkers in opleidingen en diensten 

Directie en medewerkers uit diensten en opleidingen zorgen voor een relevant, actueel en gedragen beleid, dat doelmatig en duidelijk is. Ze houden rekening met de noodzakelijke randvoorwaarden en gaan onderbouwd en afgewogen te werk. Ze werken dagelijks aan een transparante organisatie, een heldere communicatie en een gedragen kwaliteitscultuur. Ze borgen voortdurend de uitvoerbaarheid en willen steeds de kwaliteit verbeteren. Ze hebben daarbij oog voor de noden en het welbevinden van de studenten en docenten.

4. Werkveld & alumni 

Het werkveld en de alumni staan in een voortdurende wisselwerking met de opleidingen en het beleid. Ze geven een dynamische en ambitieuze input in de ontwikkeling van de opleidingsprogramma’s en worden op een actieve wijze betrokken in onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ze kunnen zich jaar na jaar laten inspireren door nieuwe generaties afgestudeerden en door innovaties ontwikkeld door de hogeschool en haar partners. Ze bieden mogelijkheden tot werkplekleren, wat een essentieel onderdeel uitmaakt van het leerprogramma in al onze opleidingen. Ze vervullen een belangrijke ambassadeursrol voor de hogeschool en haar opleidingen.

5. Sociaal netwerk 

Het sociaal netwerk van studenten bepaalt in belangrijke mate hun motivatie, leerstrategieën en welbevinden. Het combineren van studie, werk, vrije tijd, gezinsleven en/of ondernemen is een evenwichtsoefening voor elke student. De Arteveldehogeschool stimuleert studenten om samen te leren en te leven. Ze communiceert helder over haar studieverwachtingen en nodigt studenten uit om een realistisch beeld te vormen van hun studie in hun persoonlijke leven.

6. Samenleving 

De samenleving biedt het kader waarbinnen onze hogeschool onderwijs verstrekt. Ze creëert de maatschappelijke noden waarop de Arteveldehogeschool wil inspelen. Ze inspireert ons onderwijs door uitwisseling van wereldwijde tendensen en internationale initiatieven. Ze biedt onze studenten dagelijks leerkansen wanneer zij in dialoog staan met hun medestudenten, hun vriendengroep, hun ouders, hun vrijwilligerswerk, hun stad, hun land en hun wereld. Zij biedt de context waarbinnen onze studenten worden wie ze kunnen en willen zijn.


5 kenmerken van onze motiverende leeromgeving 

In een motiverende leeromgeving leren studenten vanuit hun kracht en worden ze geboeid door relevante inhouden. Studenten hebben het gevoel dat ze erbij horen, dat ze vertrouwen kunnen hebben in hun mogelijkheden en dat ze voldoende autonomie krijgen in het realiseren van de vooropgestelde leerresultaten. De Arteveldehogeschool zet in op diepgaand leren en doet dit in voortdurende dialoog met de studenten zelf.

1. Een inhoudelijk sterke leeromgeving 

De opleidingsprogramma’s krijgen vorm via inhouden die wetenschappelijk onderbouwd zijn én relevant voor de praktijk. Arteveldehogeschool opent voor haar studenten de deur naar kwaliteitsvolle inzichten, vaardigheden en attitudes. In de eerste plaats gebeurt dit via onze inhoudelijke, didactische en pedagogische experten, met name de docenten. Dankzij onze stageplaatsen en onze wisselwerking met het werkveld kunnen onze studenten kennismaken met de nieuwste inzichten, technologieën en methodieken uit het professioneel leven. Onze mediatheken, praktijklokalen, en digitale leeromgeving faciliteren een passende ontsluiting van het studiemateriaal en bieden de mogelijkheid om heel diverse werkvormen en evaluatievormen in te zetten.

Naast het beschikbaar maken van bestaande kennis en inzichten is Arteveldehogeschool een dynamisch expertisecentrum dat kennis, inzichten en producten creëert. Studenten worden bij deze co-creatie betrokken tijdens onderwijsactiviteiten, onderzoek, projectwerk en werkplekleren. Via de passie voor kwaliteitsvolle inhouden en de voortdurende zoektocht naar nieuwe en relevante inzichten kan de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs een attitude van levenslang leren teweeg brengen. In de Arteveldehogeschool wordt gestreefd naar specifieke leerlijnen over onderzoekscompetenties in alle professioneel gerichte bacheloropleidingen. Tegelijk worden docenten geadviseerd, geïnformeerd en gecoacht in het plaats geven van onderzoeksgerichte werkvormen in het curriculum.

Arteveldehogeschool leert studenten om in de ontdekking en creatie van nieuwe inzichten, vaardigheden en attitudes, respect te hebben voor verschillende opvattingen en om kritisch na te denken over de kwaliteit en de relevantie ervan.

2. Een doelgerichte leeromgeving 

Een doelgerichte leeromgeving biedt houvast en structuur aan studenten. Het is een leeromgeving die studenten stimuleert om in een uitdagende context richting te kiezen en doelen na te streven.

De Arteveldehogeschool en haar opleidingen zetten in op transparante en coherente opleidingsprogramma’s. Het zijn wegwijzers in het leren van studenten. Voor docenten zijn ze de handvaten die hun opleidingsonderdeel verbinden met de rest van de opleiding, de maatschappij en het werkveld. Docenten leggen waar mogelijk de link tussen de lesinhouden en het latere beroep.

De opleidingsprofielen verwijzen op een heldere manier naar de beoogde leerresultaten. De leerlijnen zijn zorgvuldig uitgewerkt en op elkaar afgestemd. De ECTS-fiches en opleidingsgids informeren de studenten op een correcte wijze over de verwachtingen. De onderwijsvisie, het toetsbeleid, de strategische doelstellingen en de dagelijkse lespraktijk vormen één verhaal.

Arteveldehogeschool wil via deze structuur gecombineerd met ruimte voor eigen keuzes de zelfsturing van studenten faciliteren. Geen vrijheid zonder grenzen. Studenten leren om op een reflectieve (onderzoekende) wijze naar zichzelf te kijken en doelgericht na te denken én te handelen. Zo geven zij richting aan hun professionele, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

3. Een leeromgeving gericht op co-creatie 

Een leeromgeving die gericht is op co-creatie prikkelt studenten om samen en in wederzijds respect diepgaand en levenslang te leren. Co-creatie is wat er gebeurt wanneer studenten, docenten, medewerkers van de hogeschool, het werkveld en de samenleving samen oplossingen zoeken voor complexe vraagstukken. Co-creatie heeft een positief effect op de motivatie van de betrokkenen omdat de partners op een gelijkwaardige manier, elk vanuit hun discipline en talenten, een bijdrage kunnen leveren aan een groter geheel en het verschil kunnen maken. Co-creatie stimuleert tevens de creativiteit en de ondernemingszin van de partners omdat ze uitgedaagd worden om kansen te zien, problemen te herkaderen en innovatieve alternatieven te bedenken op de eigen werkplek.

Een methode om deze co-creatie tot stand te brengen vinden we in het concept ‘learning by developing’. In authentieke ontwikkel- en onderzoeksprojecten worden nieuwe vaardigheden en kennis ontwikkeld met de bedoeling problemen op te lossen en te innoveren. Essentieel hierbij is de interdisciplinaire samenwerking tussen alle betrokken partners.

De nadruk op het sociale en actieve proces van leren impliceert het belang van de taal. Docenten geven taalontwikkelend les vanuit de wetenschap dat taal mensen verbindt. Sommige opleidingsonderdelen, keuzetrajecten en opleidingen worden in een vreemde taal gegeven. Zo verhogen we de kansen van onze studenten om later verder te studeren of te werken in het buitenland. Tevens brengen we de wereld binnen via inkomende studenten en staf en stimuleren we internationale co-creatie via onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

In een co-creatieve omgeving wordt het kunnen delen van kennis steeds belangrijker. Daarom investeert Arteveldehogeschool in de implementatie van onderwijstechnologie. Blended learning wordt ingezet om studenten nog meer mogelijkheden te bieden tot diepgaande verwerking van kennis, tot oefening van vaardigheden, tot communicatie en samenwerking met docenten, medestudenten en partners dichtbij en over de grenzen. Zo zorgen we er voor dat afgestudeerden actief kunnen participeren in een snel evoluerende, hoogtechnologische, gemediatiseerde en genetwerkte kennismaatschappij.

4. Een leeromgeving met oog voor diversiteit 

Een leeromgeving met oog voor de diversiteit van studenten verbindt in respect en in kracht.

Diversiteit is voor Arteveldehogeschool een meerwaarde. Onze hogeschool investeert in een toegankelijke leeromgeving en differentieert op vlak van onderwijs- en evaluatievormen. Alle medewerkers nemen een voorbeeldrol op in het omgaan met diversiteit. Studenten krijgen gelijke kansen om zich te informeren, problemen op te lossen, weloverwogen keuzes te maken en te participeren aan het onderwijs.

De opleidingen bieden waar mogelijk en wenselijk ook diverse leertrajecten (afstandsleren, duaal leren, modulair leren, enz.) en redelijke aanpassingen aan. Studenten krijgen de mogelijkheid om zich te profileren via keuze-opleidingsonderdelen, extra curriculaire opleidingsonderdelen en activiteiten, internationalisation @ home of tijdens een buitenlandse studie of stage.

5. Een waarderende leeromgeving 

Door authentiek contact te maken met waarden, sterktes, doelen en wensen, zet Arteveldehogeschool studenten in beweging. Naast de vertrouwde focus op remediëring en bijsturing wordt gekozen om te werken met hun sterke punten.

Via begeleiding op maat kunnen studenten op vrijwillige basis kiezen voor advies, begeleiding en coaching. De begeleiding is gericht op het verhogen van de zelfsturing en het welbevinden van de studenten. Begeleiding op maat in Arteveldehogeschool wil economische, lichamelijke en psychologische drempels om verder te studeren reduceren, hefboomvaardigheden remediëren en reflectievaardigheden via trajectcoaching stimuleren.

In een warme en waarderende omgeving durven studenten en docenten het beste van zichzelf te geven. Ze worden enthousiast om, met vallen en opstaan, te oefenen, te leren en verder te ontwikkelen.

15 000 dromen* 

Via dit onderwijsconcept bouwen we mee aan de samenleving waarvan we dromen: waar mensen de beste versie van zichzelf mogen worden, waar ze mogen falen én toch graag gezien worden, waar ze delen en zorgen voor anderen.

Vragen bij of opmerkingen over het onderwijsconcept van Arteveldehogeschool? Laat het ons weten!