Onderwijsraamwerk

Het onderwijsraamwerk van de Arteveldehogeschool is het kwaliteitshandboek voor onze onderwijsactiviteiten.

Het onderwijsraamwerk is een belangrijk instrument in de 'kwaliteitsbepaling' van het kwaliteitszorgsysteem van de Arteveldehogeschool. Het is samengesteld uit elf aspecten die bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Ieder aspect is opgebouwd vanuit de visie, de betrokkenen en hun taken, de kwaliteitseisen die geformuleerd zijn, de verwijzingen naar in de hogeschool bestaande documenten en procedures en referenties van bronnen.

Het onderwijsraamwerk is gelinkt aan ons onderwijsconcept​.

Door het expliciteren van de kwaliteit van onderwijs wordt het DNA van de hogeschool op het vlak van onderwijs duidelijk. Hiermee inspireert ze, geeft ze richting en biedt ze handvaten aan de opleidingen om de kwaliteit van hun onderwijs te realiseren. Opleidingen en diensten kunnen zich spiegelen aan deze kwaliteitseisen. Het onderwijsraamwerk biedt hen ook de ruimte om zich te profileren en hun eigenheid te versterken.

1 Identiteit

De Arteveldehogeschool is een ‘university college’, een christelijke dialoog-hogeschool’ die zich profileert door innovatief en kwaliteitsvol hoger onderwijs, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, ondernemingszin, duurzaamheid, internationalisering en door de professionele begeleiding van diverse doelgroepen studenten.

2 Bestuurlijke elementen

In dit onderdeel worden o.m. de hiërarchische en functionele rapporteringslijnen vastgelegd, de samenstelling en bevoegdheden van de centrale bestuurlijke organen, de inspraak- en medezeggenschapsorganen en de hogeschool- en/of opleidingsspecifieke structurele overlegorganen. Ook de participatie in de Associatie Universiteit Gent, het Arteveldeleernetwerk en de betrokkenheid bij externe organen komen aan bod.

3 Onderwijsaanbod

De kwaliteitseisen inzake professionele bacheloropleidingen, bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaten en bijscholingen en studiedagen worden bepaald.

4 Onderwijs in relatie tot onderzoek, dienstverlening en innovatie

De visie op onderzoek, dienstverlening en innovatie in relatie tot onderwijs wordt vastgelegd, evenals de ankerpunten voor de nexus onderwijs-onderzoek in diverse beleidsdomeinen. De betrokkenen en hun taken worden geïnventariseerd: opleidingen, algemene diensten, onderzoeks- en dienstverleningscentra, forum onderzoek, betrokkenen bij projecten en stakeholdernetwerken.

5 Onderwijs- en examenorganisatie

De Arteveldehogeschool vertaalt de decretale eisen gevat in de Codex Hoger Onderwijs in haar studiecontract dat de onderwijsen examenregeling bevat. Deze onderwijs- en examenregeling omvat het onderwijsreglement, het examenreglement, de rechten en plichten van de student en bepalingen inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

6 Opleidingscurriculum

De Arteveldehogeschool wil de kwaliteit van haar opleidingscurricula waarborgen en gaat samen met de opleidingen, de studenten en haar partners continu op zoek om de kwaliteit te verbeteren. Alle curricula leiden tot de noodzakelijke kennis en praktijk voor het uitvoeren van het beroep en zijn geënt op de implementatie van de domeinspecifieke en opleidingsspecifieke leerresultaten (gepubliceerd op DINAR), onderwijs- en, indien relevant, beroepsgerelateerde wetgeving, de strategie van de instelling en haar onderwijsconcept en de visie en het opleidingsconcept van de opleiding.

7 Stage en bachelorproef

Vanuit de kernvisie op onze professionele bacheloropleidingen worden de kwaliteitseisen voor stage en bachelorproef geformuleerd. Professionele bacheloropleidingen zijn gericht op de beroepspraktijk. Ze zetten in op de algemene vorming en het verwerven van professionele kennis en competenties, gestoeld op de toepassing van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. Vanuit deze professionele gerichtheid en het competentiegericht inzetten van leerresultaten zijn werkplekleren, stage en bachelorproef de sleutelmomenten om competenties op een geïntegreerde of afsluitende manier in kaart te brengen.

8 Toetsbeleid

Onze visie en de kwaliteiteisen van ons toetsbeleid worden geformuleerd. Opleidingen werken binnen dit kader een eigen toetsbeleidsplan uit. Dit gebeurt in de Commissie Curriculum en Toetsen (CCT) die in elke opleiding is geïnstalleerd. De toetsing binnen een opleiding moet een consistent, coherent en transparant geheel vormen. De belangrijkste kwaliteitseisen voor toetsen zijn: transparantie, vergelijkbaarheid, herhaalbaarheid, authenticiteit, zelfsturing en betekenisvolheid voor het leerproces.

9 Begeleiding op maat

‘Elk talent heeft coaching nodig’. Met dit credo investeert de hogeschool in begeleiding op maat en werkt ze haar aanbod uit. De hogeschool staat voor 360° zorgzaamheid voor de studiekiezer, de student en de alumnus. De Arteveldehogeschool neemt zowel het leren als het leven van de studenten mee in deze visie. 

10 Personeel

De basisprincipes van ons personeelsbeleid worden geformuleerd. Zo wil de Arteveldehogeschool zich profileren als een aantrekkelijke werkgever. Ook de betrokkenen en taken bij het personeelsbeleid worden in kaart gebracht, evenals de kwaliteitseisen. 11 Kwaliteitscultuur Een uitgebreide visie maakt deel uit van dit onderdeel: de visie op kwaliteitscultuur, integrale kwaliteitszorg en op de uitbouw van interne kwaliteitszorg op hogeschoolniveau en in de opleidingen en diensten.

11 Kwaliteitscultuur

Een uitgebreide visie maakt deel uit van dit onderdeel: de visie op kwaliteitscultuur, integrale kwaliteitszorg en op de uitbouw van interne kwaliteitszorg op hogeschoolniveau en in de opleidingen en diensten.