Toetsbeleid

De voorbije jaren is de visie op onderwijs verschoven richting leerresultaatgericht opleiden en ligt er een sterke nadruk op transparant en geïntegreerd toetsen. Arteveldehogeschool laat haar toetsbeleid ook aansluiten bij haar strategisch instellingsplan 2015-2020 en haar nieuw onderwijsconcept. In deze beleidsteksten ligt het accent op ‘zelfsturing’, ‘co-creatie’ en ‘waardering’. Binnen deze nieuwe onderwijscontext werd het toetsbeleid van de hogeschool herzien zodat het nog beter beantwoordt aan de huidige onderwijs- en opleidingsdoelstellingen.

Door het voeden van een stimulerende toetscultuur wil de hogeschool de autonome motivatie en de zelfsturende houding van studenten en docenten aanwakkeren. De hogeschool wil meer dan ooit een samenwerkingsproces gericht op co-creatie tussen alle partners (directie, docenten, werkveld, studenten) tot stand brengen. De waarderende houding van Arteveldehogeschool komt tot uiting in haar talentgerichte aanpak met mogelijkheden voor studenten om te excelleren en zich te profileren op algemene of beroepsgerichte competenties. Studenten moeten kunnen inzetten op hun talenten en dit gevalideerd zien in hun resultaat. 

Het toetsbeleid van de hogeschool vormt zo de basis voor een kwaliteitsvolle en efficiënte toetspraktijk die binnen de diverse opleidingen wordt nagestreefd en uitgeschreven in het opleidingsspecifieke toetsbeleidsplan. Het toetsbeleid maakt duidelijk wat, wanneer en hoe beoordeeld wordt en hoe de kwaliteit wordt bewaakt. Het toetsbeleid zal ook speciale aandacht besteden aan het gepast informeren van de studenten.

De krachtlijnen van het toetsbeleid van Arteveldehogeschool:

  • criteriumgericht
  • talentgericht
  • gericht op authenticiteit
  • gericht op ontwikkeling