Visie

Arteveldehogeschool is een ‘university college’ dat zich profileert door innovatief en kwaliteitsvol hoger onderwijs, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, ondernemingszin, duurzaamheid, internationalisering en door de professionele begeleiding van diverse doelgroepen studenten.

Dankzij onze permanente connectie met het werkveld, zijn wij een uitstekende keuze als partner in onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Elke opleiding en elke activiteit draagt ons kwaliteitslabel. Met onderwijsvormen die zowel innovatief als relevant zijn, leveren we ondernemende en competente professionals af die bruisen van praktijkkennis en vaardigheden. Daardoor zijn ze uiteraard ook erg gegeerd in het werkveld. 

Daarnaast zijn we door ons onderzoek met impact een baken van kwaliteit voor de samenleving. We spreken de taal van het werkveld en staan bekend om onze gedrevenheid. Met gedurfde keuzes, leiderschap en flexibiliteit zetten we onze stempel op de wereld van morgen.  

De hogeschool werkt heel gericht aan de realisatie van de Bolognadoelstellingen 2020 die het diplomeren van meer hoger opgeleiden nastreven. De meeste van de opleidingen beschikken over opleidingsvarianten waardoor studeren, werken en gezin mogelijk wordt, al is de combinatie voor de student/cursist niet altijd eenvoudig. In de toekomst wil de hogeschool nog meer inzetten op ‘blended learning’ en op het deels of volledig afstandsleren. Ook het werkplekleren en duaal leren houden nieuwe mogelijkheden in. Verder is er een groeiend aanbod ‘levenslang leren’ door het organiseren van nieuwe postgraduaten en bijscholing.

Regionale en internationale verankering

De hogeschool verankert zich regionaal en internationaal door strategische partners op een kwalitatieve en duurzame wijze met de instelling te verbinden.

Regionale verankering

De regionale verankering concretiseert zich in een doorgedreven samenwerking o.a. in projecten met  de UGent, de stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen, de vele scholen en ziekenhuizen, middenveldverenigingen, verenigingen voor ondernemers en werkgevers, … De regionale samenwerkingsverbanden worden nog versterkt, zowel in Oost- als West-Vlaanderen via de HBO5-partneropleidingen in het Arteveldeleernetwerk. Gent is een stad, met een uitgebreide diensten-, onderwijs- en zorgsector die talrijke stageplaatsen en tewerkstelling leveren. 

Gent is ook een stad van creativiteit en cultuur waarin studenten met hun creativiteit en ondernemingszin kunnen participeren in tal van projecten. Met de talrijke kansengroepen die in de stad aanwezig zijn, worden samengewerkt via allerlei projecten van ‘community service learning’ uit vele opleidingen. De hogeschool levert ook bijzondere inspanningen om studenten uit deze kansengroepen toe te leiden naar het hoger onderwijs en hen te begeleiden tijdens hun studie met het oog op een succesvolle loopbaan.

Internationale verankering

Internationaal wil de hogeschool een erkende kwaliteitsvolle instelling zijn met opleidingen die attractief zijn voor internationale studenten en participeren in een aantal strategische internationale netwerken. Niet alleen de studenten- en stafmobiliteit dragen hiertoe bij, maar ook door een intensieve samenwerking in onderwijs en onderzoek, in kwaliteitszorg en beleid, wil de hogeschool een gegeerde benchmarkpartner zijn in de internationale onderwijsruimte. Ook studenten die niet internationaal mobiel zijn krijgen de kans om deel te nemen aan internationaliseringsactiviteiten in het kader van internationalisation@home.

Nadruk op onderzoek

Het belang van de nexus onderzoek-onderwijs is duidelijk: kwaliteitsvol en innovatief hoger onderwijs worden gevoed vanuit onderzoek, door implementatie van nieuwe kennis en inzichten. In het kader van deelname aan internationale onderzoeksprogramma’s (bv. Horizon 2020) zijn strategische partners, nationaal en internationaal) van belang.

Waar staat de Arteveldehogeschool voor? 

De Arteveldehogeschool is een christelijk geïnspireerde hogeschool en vertaalt haar identiteit in een hedendaagse context. De hogeschool wil een dialooghogeschool zijn waar medewerkers en studenten in dialoog treden vanuit hun christelijke identiteit met collega’s en studenten met een andere overtuiging. “Samen met christenen, moslims, joden, andersgelovigen of niet-gelovigen willen we betekenis vinden in leven en samenleven….Door deze dialoog zijn we er van overtuigd dat we kunnen bijdragen aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving waar er plaats is voor iedereen” (L. Boeve, 2014).

Warme, innovatieve en ondernemende organisatiecultuur

De christelijke inspiratie is richtinggevend bij het nemen van besluiten en beslissingen. Dit komt o.a. tot uiting in tal van aspecten van onderwijs, onderzoek en dienstverlening en in de respectvolle, emancipatorische en zorgzame omgang met stakeholders, medewerkers en studenten. Deze identiteit dwingt ons ook tot het maken van keuzes o.a. in thema’s van onderzoekslijnen en in begeleidingsvormen. De hogeschool wil voor haar studenten en medewerkers garant staan voor een warme, waarderende, open, innovatieve en ondernemende organisatiecultuur die geënt is op een samenleving die zich kenmerkt door diversiteit en complexiteit. Kwaliteit staat hierbij hoog in het vaandel.

De hogeschool hanteert een integrale benadering in haar beleidsvoering: zowel de processen die behoren tot haar kernopdrachten als de randvoorwaardelijke processen (ICT, financiën, infrastructuur …) zijn evenwaardig en in een coherent samenspel zorgvuldig op elkaar afgestemd. Immers, goed onderwijs kan niet georganiseerd worden zonder een sterke ondersteuning. De kwaliteitszorg die hierop geënt is, is derhalve ook integraal.

Expertise delen

De hogeschool vervult eveneens haar maatschappelijke rol door de interne expertise te valoriseren en dissemineren naar het werkveld en de brede samenleving. Onderzoek en dienstverlening en een aanbod van levenslang leren in tal van samenwerkingsverbanden, in wederzijdse wisselwerking met het professionele veld en de samenleving, versterken het kwalitatieve imago van de hogeschool. Een goed uitgebouwd programma van vervolgopleidingen zorgt ervoor dat de alumni en het brede werkveld de verworven competenties nog kunnen verbreden en/of verdiepen. Een steeds groeiend aantal maatschappelijk relevante postgraduaten, attractieve bijscholingsprogramma’s en voortgezette, gespecialiseerde bachelor-na-bacheloropleidingen staan hier garant voor.