Aanvangsbegeleiding voor leerkrachten secundair onderwijs

“We dragen niet goed zorg voor startende leraren. …We droppen gemotiveerde twintigers voor de klas waar ze een praktijkschok ervaren, sturen ze van de ene school naar de andere… en dan zijn we verrast dat er zoveel opstappen.” (Van Damme, Klasse 2019) 44% van de beginnende leerkrachten stopt binnen 5 jaar na start in het onderwijs. De zogenaamde praktijkschok - de kloof tussen de lerarenopleiding en het instappen in het werkveld - wordt als één van de oorzaken aangegeven. Om deze toenemende uitval van beginnende leerkrachten in het onderwijs op te vangen, wordt aanvangsbegeleiding naar voor geschoven als één van de middelen om het loopbaanbeleid van startende leerkrachten te verbeteren (CAO XI - maart 2018). Aanvangsbegeleiding ondersteunt leerkrachten in de transitie lerarenopleiding – werkveld en geeft handvaten om leraren te ondersteunen in inhoudelijke, pedagogisch – didactische en ook praktische facetten van de job als leraar. Aanvangsbegeleiding ondersteunt met andere woorden de professionele ontwikkeling van de beginnende leraar. Vele scholen zetten hier op in, maar vaak mist er een structurele samenwerking tussen verschillende partners in het onderwijsveld zoals scholen, de lerarenopleiding, pedagogische begeleidingsdiensten… Ook zijn deze initiatieven vaak zeer sterk schoolafhankelijk. Dit PWO-project focust op hoe aanvangsbegeleiding structureel vorm kan krijgen. We beogen een gedragen concept vertrekkend vanuit de expertise van de verschillende belangengroepen (leraren, de school, mentoren, lerarenopleiding, pedagogische begeleidingsdiensten). Onder meer de volgende vragen worden aangekaart: 
Welke noden voelen startende leraren? 
Welke ondersteuning kunnen mentoren, de school, pedagogische begeleidingsdiensten, lerarenopleiding bieden? 
Welke initiatieven zijn reeds lopende? 
Wat zijn factoren tot succes? 
Op welke manier kunnen we aanvangsbegeleiding structureel inbedden zodat het leidt tot verdere professionele ontwikkeling van de leraar?